Thứ Tư, 8/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Cấp miễn phí 19 ấn phẩm báo chí cho người dân tộc thiểu số

 

Ảnh minh họa

Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: "Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, bảo đảm cá dân tộc bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết, giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển, tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, tây duyên hải miền Trung"(1).  Nhiều năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc khó khăn, thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội cho đồng bào các dân tộc, tăng cường công tác thông tin, văn hóa - xã hội, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đồng bào dân tộc thiểu số... Ngày 19/4/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 633/QĐ-TTg về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và vùng miền núi, vùng đặc biệt khó khăn 2016. Nhà nước cấp không thu tiền 19 ấn phẩm báo, tạp chí nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền vùng dân tộc thiểu số và Miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, văn hóa - xã hội của đồng bào dân tộc, góp phần xây dựng sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị tại các vùng dân tộc thiểu số. 

Các ấn phẩm bao gồm:

1- Báo Nhân Dân - 2 kỳ/tuần, cấp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi người 1 tờ/kỳ.

2- Báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam) - 5 kỳ/tuần, cấp cho thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã 3 khu vực I, II, III, mỗi đơn vị 1 tờ/kỳ.

3- Báo Nông thôn Ngày nay (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) - 5 kỳ/tuần, cấp cho Hội Nông dân xã thuộc khu vực III, Chi hội Nông dân thôn, bản, đặc biệt khó khăn thuộc xã 3 khu vực I, II, III, mỗi đơn vị 1 tờ/kỳ.

4- Báo Tiền phong (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) - 5 kỳ/tuần, cấp cho Đoàn xã thuộc khu vực III, Đoàn xã thuộc khu vực II, mỗi đơn vị 1 tờ/kỳ.

5- Báo Dân tộc và Phát triển (Ủy ban Dân tộc) - 2 kỳ/tuần, cấp cho Ủy ban nhân dân xã vùng dân tộc và miền núi, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã 3 khu vực I, II, III; đồn, trạm biên phòng, đội công tác biên phòng, chùa Khmer, mỗi đơn vị 1 tờ/1 kỳ.

6- Báo Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) - 3 kỳ/tuần, cấp cho Ủy ban nhân dân xã thuộc khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã 3 khu vực I, II, III và chùa Khmer, mỗi đơn vị 1 tờ/kỳ.

7- Chuyên đề "Đoàn kết và Phát triển" (Tạp chí Cộng sản) - 2 kỳ/tháng, cấp cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi người 1 tờ/kỳ.

8- Tạp chí Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) - 1 kỳ/tháng, cấp cho Ủy ban nhân dân xã vùng dân tộc và miền núi; trường phổ thông trung học dân tộc nội trú, mỗi đơn vị 1 tờ/kỳ.

9- Chuyên đề “Dân tộc và Miền núi” Báo Đại đoàn kết (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) - 1 kỳ/tuần, cấp cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã thuộc khu vực III của 94 huyện nghèo, Ban Công tác mặt trận thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã 3 khu vực I, II, III và chùa Khmer, mỗi đơn vị 1 tờ/kỳ.

10- Chuyên đề “Dân tộc và Miền núi” của Báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) - 1 kỳ/tuần, cấp cho thôn bản đặc biệt khó khăn của 94 huyện nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II, mỗi đơn vị 1 tờ/kỳ.

11- Chuyên đề “Dân tộc và Miền núi” của Báo Công Thương (Bộ Công Thương) - 1 kỳ/tuần, cấp cho Ủy ban nhân dân xã thuộc khu vực II, Ủy ban nhân dân xã thuộc khu vực III, mỗi đơn vị 1 tờ/kỳ.

12- Chuyên đề “Dân tộc và Miền núi” của Báo Nông nghiệp Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - 1 kỳ/tuần, cấp cho Khuyến nông xã thuộc khu vực III, khuyến nông thôn, bản đặc biệt khó khăn của 94 huyện nghèo, mỗi đơn vị 1 tờ/1 kỳ.

13- Chuyên đề “Dân tộc thiểu số và Miền núi” của Báo Lao động và Xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) - 1 kỳ/tuần; cấp cho thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III ngoài 94 huyện nghèo, mỗi đơn vị 1 tờ/kỳ.

14- Chuyên đề "Dân tộc và Miền núi" của Báo Pháp luật Việt Nam (Bộ Tư pháp) - 1 kỳ/tuần, cấp cho Ủy ban nhân dân xã thuộc khu vực III của 94 huyện nghèo, Ủy ban nhân dân xã thuộc khu vực I, mỗi đơn vị 1 tờ/kỳ.

15- Chuyên đề “Dân tộc và Miền núi” của Báo Phụ Nữ (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) - 1 kỳ/tuần, cấp cho Hội Phụ nữ xã vùng dân tộc và miền núi; Chi hội Phụ nữ thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã 3 khu vực I, II, III, mỗi đơn vị 1 tờ/kỳ.

16- Chuyên đề “Măng non” của Báo Nhi đồng (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) - 2 kỳ/tháng, cấp cho Trường tiểu học, trường dân tộc nội trú bậc tiểu học của các huyện vùng dân tộc và miền núi, biên giới, hải đảo, mỗi lớp 1 tờ/kỳ.

17- Chuyên đề “Thiếu nhi Dân tộc” của Báo Thiếu niên tiền phong (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) - 2 kỳ/tháng, cấp cho Trường trung học cơ sở và trường dân tộc nội trú bậc trung học cơ sở các huyện vùng dân tộc và miền núi, mỗi lớp 1 tờ/kỳ.

18- Chuyên đề “Dân tộc và Miền núi” của Báo Khoa học và Đời sống (Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) - 1 kỳ/tuần, cấp cho thôn, bản đặc biệt khó khăn của 94 huyện nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II, mỗi đơn vị 1 tờ/kỳ.

19- Phụ trương "An ninh biên giới" của Báo Biên phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) - 1 kỳ/tuần, cấp cho thôn, bản xã biên giới; Đội Công tác biên phòng, đồn, trạm biên phòng, mỗi đơn vị 1 tờ/kỳ.

Kinh phí thực hiện chính sách cấp (không thu tiền) một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc và miền núi do ngân sách trung ương đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Ủy ban Dân tộc.

--------------

Chú thích: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG- ST, HN 2016, tr 64

Đỗ Văn Thanh - Tạp chí CSND - T32

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác