Thứ Tư, 8/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Vai trò hoạt động quản lý nhà nước của lực lượng Công an xã trong phòng ngừa tội phạm

Sự phối hợp của lực lượng Công an xã với Công an tuyến trên. Ảnh minh họa

Hoạt động quản lý Nhà nước của lực lượng Công an xã trong phòng ngừa tội phạm là tổng hợp các biện pháp, cách thức tác động của lực lượng Công an xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Xuất phát từ khái niệm về vị trí, chức năng, nhiệm vụ chung, có thể thấy hoạt động quản lý nhà nước trong phòng ngừa tội phạm của lực lượng Công an xã đóng vai trò quan trọng, thể hiện trên các phương diện sau:
Thứ nhất, hoạt động quản lý Nhà nước của lực lượng Công an xã trong phòng ngừa tội phạm góp phần đảm bảo sự ổn định và phát triển về mọi mặt tại địa bàn cơ sở.
Sự phát triển về mọi mặt ở các địa bàn cơ sở phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, trong đó vấn đề đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội là một nhiệm vụ mang tính chất chiến lược. Trong công tác đảm bảo an ninh, trât tự ở địa bàn cơ sở có sự tham gia của nhiều lực lượng với các chức năng, nhiệm vụ khác nhau, trong đó có lực lượng Công an xã. Thực tiễn tiến hành hoạt động quản lý Nhà nước trong phòng ngừa tội phạm của Công an xã cho thấy vai trò quan trọng của hoạt động này trong việc đảm bảo cho sự hoạt động bình thường, đúng đắn của các cơ quan, tổ chức, các cơ quan, bann ngành, đoàn thể trên địa bàn, góp phần tích cực trong việc giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và các diễn biến phức tạp về an ninh, trật tự, từ đó thắt chặt thêm sự đồng thuận, thống nhất trong cộng đồng dân cư sinh sống trên địa bàn.
Trong quá trình tiến hành các hoạt động quản lý Nhà nước trong phòng ngừa tội phạm ở địa bàn cơ sở, Công an xã phát huy vai trò là lực lượng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, huy động các ngành, các cấp và mọi người dân tham gia, với tổng hợp các biện pháp chính trị, kinh tế, pháp luật, nghiệp vụ, giáo dục để tạo được sự ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Hoạt động quản lý Nhà nước trong phòng ngừa tội phạm của Công an xã cũng góp phần xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở vững mạnh, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội đề ra.
Để thực hiện được nhiệm vụ trên, đòi hỏi lực lượng Công an xã cần vận dụng linh hoạt, đầy đủ, đúng đắn các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy tính tính cực, chủ động của quần chúng; tăng cường sự đoàn kết, nhất trí về chính trị, tinh thần trong nhân dân, đảm bảo cho hoạt động quản lý Nhà nước trong phòng ngừa tội phạm đạt hiệu quả cao.
Thứ hai, hoạt động quản lý Nhà nước của lực lượng Công an xã trong phòng ngừa tội phạm vừa mang hiệu quả kinh tế cao vừa mang tính nhân đạo sâu sắc.
Lực lượng Công an xã, với chức năng nhiệm vụ tiến hành các hoạt động phòng ngừa không để tội phạm xảy ra không chỉ bảo vệ được tài sản của nhà nước và nhân dân; hạn chế những thiệt hại vật chất trong quá trình đấu tranh, xử lý tội phạm mà còn đảm bảo sự ổn định xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa bàn cơ sở. Vì vậy, hoạt động quản lý Nhà nước trong phòng ngừa tội phạm ở địa bàn cơ sở của Công an xã có ý nghĩa và hiệu quả kinh tế.
Mặt khác, hoạt động quản lý Nhà nước trong phòng ngừa tội phạm ở địa bàn cơ sở của lực lượng Công an xã còn mang tính nhân đạo sâu sắc. Phòng ngừa tội phạm là nhằm không để một công dân nào trên địa bàn phải chịu hình phạt của pháp luật bởi những hành vi phạm tội. Đối với toàn xã hội, điều quan trọng hơn cả là không để các hành vi phạm tội xảy ra. Người phạm tội, dù là phạm tội nguy hiểm nhất cũng là một con người và theo đó, hành vi phạm tội không phải là hành vi tất yếu phải xảy ra nếu chúng ta biết phòng ngừa, điều chỉnh bằng những biện pháp nhằm vào việc loại trừ các nguyên nhân và điều kiện phạm tội. Mặt khác, một người khi đã có hành vi phạm tội thì cần phải có các biện pháp xử lý, giáo dục, cải tạo để họ trở thành người có ích - đó cũng chính là một biện pháp phòng ngừa tích cực và nhân đạo. Phòng ngừa tội phạm ở địa bàn cơ sở của lực lượng Công an xã chính là từng bước loại bỏ các nguyên nhân, điều kiện phạm tội; xây dựng một môi trường sống lành mạnh; ở đó mỗi người đều được sống, lao động, học tập, phát triển nhân cách tiến bộ; không có người phạm tội và bị pháp luật xử lý. 
Thứ ba, hoạt động quản lý Nhà nước của lực lượng Công an xã trong phòng ngừa tội phạm góp phần tích cực vào việc phát hiện, ngăn chặn tội phạm và làm giảm tội phạm trong cộng đồng dân cư.
Công an xã, bằng việc tổ chức quần chúng, phát huy sức mạnh của các chủ thể phòng ngừa tội phạm để quản lý, giáo dục những người lầm lỗi, có các hành vi lệch chuẩn; người có quá khứ phạm tội hoặc có những biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật để họ trở thành những công dân có ích. Trong khi tiến hành các biện pháp phòng ngừa, Công an xã là lực lượng trực tiếp phát hiện và ngăn chặn hành vi phạm tội xảy ra trên địa bàn xã. Mặt khác, tuyên truyền, vận động mọi người hiểu và tự giác chấp hành pháp luật; xây dựng nếp sống văn hóa, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc góp phần làm giảm tội phạm.
Với tư cách là chủ thể giữ vai trò trực tiếp, nòng cốt trong phòng ngừa tội phạm ở địa bàn cơ sở, Công an xã thực hiện chức năng tham mưu, hướng dẫn và trực tiếp tổ chức các biện pháp phòng ngừa tội phạm. Theo đó, lực lượng Công an xã chủ động nắm tình hình mọi mặt của đời sống xã hội có liên quan đến an ninh, trật tự; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xã các chủ trương, biện pháp, kế hoạch về phòng ngừa tội phạm trên địa bàn; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự của chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật. Trực tiếp tổ chức việc điều tra, nghiên cứu, nắm tình hình về tình trạng phạm tội và những hành vi vi phạm pháp luật ở địa phương để có chương trình, kế hoạch, biện pháp phòng ngừa tội phạm đạt hiệu quả; tham gia, giúp đỡ các cơ quan pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm xảy ra trên địa bàn xã; tổ chức quản lý, giáo dục; vận động quần chúng tham gia quản lý, giáo dục những người lầm lỗi, phát động phong trào quần chúng phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm.

 

Trung tá Đinh Văn Nam
Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo VLVH, T32

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác