Thứ Tư, 8/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Tăng cường nghiên cứu, hoàn thiện, phát triển lý luận về lĩnh vực giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới

Báo cáo về kết quả công tác năm 2015 và kế hoạch họat động năm 2016 của Tiểu ban Lý luận về lĩnh vực giữ gìn TTATXH nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác lý luận CAND trong tình hình mới, Tiểu ban đã tập trung xây dựng phát triển khung lý luận về TTATXH; nghiên cứu, phát triển, phổ biến, vận dụng lý luận về TTXH và cơ chế thực hiện. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận để tham mưu, đề xuất hoàn thiện pháp luật, xây dựng chiến lược, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT); tăng cường công tác phổ biến lý luận, vận dụng lý luận để nâng cao hiệu quả họat động thực hiện bảo đảm TTATXH trong thời gian qua.

Năm 2016, HĐLL Bộ Công an sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ Công an về tăng cường công tác lý luận CAND trong tình hình mới; tạo bước phát triển về tư duy lý luận; nâng cao nhận thức, trình độ lý luận cho toàn lực lượng CAND. Nghiên cứu phát triển lý luận trên các lĩnh vực công tác Công an làm cơ sở khoa học nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng và hậu cần - kỹ thuật; góp phần bổ sung, phát triển lý luận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phù hợp với tình hình mới. Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng và các tiểu ban; từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với hoạt động lý luận trong CAND; bổ sung những cán bộ có kinh nghiệm năng lực nghiên cứu lý luận  tham gia Hội đồng và các tiểu ban.

Căn cứ nhiệm vụ được phân công, Viện Chiến lược và khoa học Công an đã tổ chức cuộc họp với các Tiểu ban, trong đó có Tiểu ban Lý luận về lĩnh vực giữ gìn TTATXH để trao đổi về thực hiện Kế hoạch năm 2016 và các nhiệm vụ khác trong công tác lý luận CAND. Tiếp tục phối hợp đề xuất, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế của Hội đồng; xây dựng quy định về hoạt động của các Tiểu ban; xây dựng quy định về hoạt động lý luận CAND; đề xuất chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác lý luận. Tại buổi làm việc, đại diện Thường trực HĐLL Bộ Công an, Cơ quan giúp việc Thường trực Hội đồng và Tiểu ban Lý luận về lĩnh vực giữ gìn TTATXH đã bàn và thống nhất phương hướng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, phát triển lý luận về lĩnh vực giữ gìn TTATXH, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới.

Hiếu Quỳnh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác