Thứ Tư, 20/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam

 

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát môi trường đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tiến hành triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh tích cực với các vi phạm này. Tính đến tháng 12/2016, lực lượng Cảnh sát môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng điều tra, phát hiện 366 vụ vi phạm, trong đó đã khởi tố 10 vụ với 20 đối tượng, phạt tiền và truy thu phí bảo vệ môi trường với số tiền 24,3 tỷ đồng, buộc tái xuất và tiêu hủy 1.325 tấn rác thải, 13.150 tấn nhựa phế liệu, hơn 100.000 tấn thép phế liệu, 106.618 tấn ắc quy chì phế thải và nhiều hàng hóa khác thuộc diện chất thải nguy hại đã nhập khẩu qua cảng biển, cửa khẩu Việt Nam... Trong đó, nổi bật là thành tích của Phòng 5 - C49, PC49 Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh...

Tuy nhiên, theo đánh giá toàn diện trên các mặt công tác, thì kết quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và VPPL đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam còn có phần hạn chế, chưa theo kịp được sự gia tăng phát triển của tội phạm và các hành vi VPPL trong hoạt động này. Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến hạn chế, nhưng chủ yếu là do: Hệ thống pháp luật còn nhiều bất cập; cơ chế phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát môi trường với các lực lượng khác chưa được chặt chẽ, chưa có quy chế phối hợp sát hợp, chưa có cơ chế trao đổi thông tin trong công tác chuyên môn nghiệp vụ; công tác thanh tra, kiểm tra vi phạm đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam chưa được tiến hành thường xuyên có trọng tâm, trọng điểm, kết quả xử lý chưa kiên quyết, chưa triệt để, tính răn đe chưa cao; lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và VPPL đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam còn thiếu về số lượng, hạn chế về năng lực, ít kinh nghiệm...

Trên cơ sở thực tiễn công tác, nhằm nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về môi trường trong phòng, chống tội phạm và VPPL đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam, lực lượng Cảnh sát môi trường cần tập trung thực hiện các giải pháp sau:

Một là, tham mưu, đề xuất, tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho hoạt động của lực lượng Cảnh sát môi trường

Hiện nay các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung, môi trường trong hoạt động đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam nói riêng còn thiếu, không đồng bộ, chưa đủ mạnh và chưa rõ ràng, tính ổn định của các văn bản không cao... Chính vì vậy để nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát môi trường cần tham mưu lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo Bộ đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các bộ, ngành có liên quan ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo hướng cụ thể, rõ ràng, đồng bộ hơn. Cụ thể như:

- Kiến nghị bổ sung, hoàn chỉnh hành lang pháp lý thông qua việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật như các quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia còn thiếu để làm “hàng rào kỹ thuật”, làm căn cứ xử lý vi phạm.

- Lực lượng Cảnh sát môi trường cần tham mưu lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo Bộ đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các bộ, ngành có liên quan ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Chương XVII, BLHS, trong đó có hướng dẫn, giải thích cụ thể Điều 185 theo hướng cụ thể hóa như thế nào là hành vi “gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả nghiêm trọng khác” hay các quy định “số lượng lớn”, “số lượng rất lớn”, “đặc biệt lớn”… làm cơ sở định tính, định lượng để có căn cứ áp dụng các hình thức xử lý theo pháp luật.

- Đề nghị tiếp tục sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự theo hướng tăng thẩm quyền điều tra cho lực lượng Cảnh sát môi trường, để đảm bảo mọi trường hợp tội phạm và VPPL về môi trường nói chung, tội phạm đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam nói riêng đều phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Hai là, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và VPPL đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam

Trong hoạt động phòng, chống tội phạm thì công tác tuyên truyền, giáo dục để quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, tự giác tham gia tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và VPPL có ý nghĩa chiến lược, thường xuyên và lâu dài. Theo đó, lực lượng Cảnh sát môi trường cần tập trung làm tốt một số nội dung cơ bản sau:

  - Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đặc biệt là đài phát thanh truyền hình, các cơ quan báo chí để xây dựng các nội dung phòng, chống tội phạm và VPPL đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam và có các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng loại đối tượng cụ thể.

 - Tổ chức phân cấp trong hoạt động tuyên truyền vận động quần chúng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường. Qua đó, quán triệt cho lực lượng Cảnh sát môi trường các cấp nhận thức được trách nhiệm, vai trò của biện pháp vận động quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm và VPPL đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam.

- Thống nhất mục tiêu, nội dung tuyên truyền vận động - đó là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và toàn xã hội trong phòng, chống tội phạm và VPPL đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam. Qua đó tạo phong trào và dư luận xã hội lên án mạnh mẽ loại tội phạm này.

 - Xây dựng và thực hiện các chuyên đề chuyên sâu về vận động quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm và VPPL nói chung, tội phạm và VPPL đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam nói riêng. Đồng thời củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả của các lực lượng nòng cốt trong phong trào quần chúng bảo về ANTT, các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường…

Ba là, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và nâng cao năng lực đối với lực lượng Cảnh sát môi trường; đổi mới phương thức hoạt động của lực lượng Cảnh sát môi trường đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tội phạm và VPPL đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam trong tình hình mới

Cần tiếp tục hoàn thiện tổ chức, bộ máy của lực lượng Cảnh sát môi trường từ Trung ương đến địa phương. Có sự phân công, phân cấp theo lĩnh vực và địa bàn cụ thể, không trùng dẫm, không bỏ sót địa bàn, lĩnh vực và đối tượng vi phạm.

Rà soát, đánh giá, phân loại để đề xuất bổ sung lực lượng cho đơn vị đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng, trong đó, chú ý bổ sung những cán bộ chiến sỹ có kinh nghiệm trong công tác điều tra tội phạm, có kiến thức khoa học, kỹ thuật thuộc lĩnh vực môi trường, sinh học, hóa học…; cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ pháp luật, nghiệp vụ và những kiến thức về môi trường cho cán bộ chiến sỹ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

Lực lượng Cảnh sát môi trường chủ động thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về các mặt công tác - đặc biệt là công tác nghiệp vụ cơ bản. Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm của lực lượng Cảnh sát môi trường.

 Bên cạnh đó thì cũng cần đầu tư thỏa đáng cho các lực lượng làm công tác bảo vệ môi trường; đồng thời bố trí các trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam trong mọi tình huống.

Bốn là, tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát môi trường với các lực lượng trong và ngoài ngành Công an; đồng thời mở rộng, tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng ngừa tội phạm đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Hải quan, Biên phòng, Cảnh sát biển, Cảnh sát kinh tế, An ninh kinh tế, An ninh cửa khẩu bằng các quy chế, kế hoạch phối hợp trong trao đổi thông tin, hỗ trợ nhau trong phát hiện, điều tra xử lý tội phạm và VPPL đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam; đồng thời phải kiểm tra, rà soát thường xuyên, tránh hình thức, chồng chéo, đùn đẩy...

Bên cạnh đó, cần tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm và VPPL đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam. Thực hiện nghiêm túc các nội dung hợp tác quốc tế đã cam kết trong các hiệp định, công ước về môi trường mà Việt Nam đã ký kết như Công ước Basel, Công ước CITES, Công ước Stockholm; hoàn thiện các quy định tiếp nhận, xử lý thông tin, tăng cường phối hợp hành động với các tổ chức quốc tế như Interpol và lực lượng Cảnh sát một số quốc gia có lượng hàng hóa lớn nhập khẩu về Việt Nam như: Trung Quốc, Hồng Kông, Malaysia, Singapore... Đồng thời tăng cường đào tạo cán bộ chiến sỹ có trình độ chuyên môn, am hiểu pháp luật quốc tế, có trình độ ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu về hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm và VPPL về môi trường nói chung, đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam nói riêng.

Trước tình trạng tội phạm và VPPL đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng; trong khi đó công tác phòng chống loại tội phạm và VPPL này của lực lượng Cảnh sát môi trường còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót nhất định. Với những giải pháp nêu trên, chúng tôi hy vọng góp phần nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật trong phòng, chống tội phạm và VPPL đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam trong thời gian tới ./.

 Đỗ Hải Yến - Giảng viên Khoa Luật - T32​​


 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi