Thứ Tư, 21/10/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Đảng ủy Công an Trung ương sơ kết công tác văn phòng cấp ủy 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo sơ kết công tác văn phòng cấp ủy 6 tháng đầu năm 2017 trong Đảng bộ CATW nêu rõ: Qua 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. Đạt được kết quả đó có phần đóng góp xứng đáng của cơ quan trực tiếp tham mưu giúp việc cấp ủy trong việc nghiên cứu, xây dựng và ban hành chương trình công tác năm 2017 phù hợp với đặc điểm, tình hình và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; đồng thời nghiên cứu, biên tập nhiều chương trình, kế hoạch, tài liệu, tham mưu cho cấp ủy Công an các cấp đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo các mặt công tác An ninh, Cảnh sát, Xây dựng lực lượng, Hậu cần - kỹ thuật… Tham mưu cho cấp ủy tổ chức triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị TW 4, TW 5 (khóa XII), nổi bật là Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, về cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu của lãnh đạo Công an các cấp. Làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ chu đáo các hội nghị của ban chấp hành, ban thường vụ; giúp cấp ủy làm tốt công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của các cấp ủy Đảng, làm tốt công tác thẩm định các đề án trình cấp ủy; công tác phối hợp giữa các cơ quan tham mưu cho cấp ủy ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác văn phòng cấp ủy trong Đảng bộ CATW còn một số hạn chế, đòi hỏi các cấp ủy Đảng trong CAND cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các cơ quan chức năng làm công tác văn phòng cấp ủy cần phải nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…


Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả các mặt công tác đã đạt được, nhất là vai trò của cơ quan tham mưu cấp ủy các cấp trong việc giúp cấp ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc triển khai thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ; một số kết quả nổi bật và kinh nghiệm trong việc tham mưu thực hiện chương trình công tác đã đề ra; những mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; từ đó, rút ra kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan chức năng của cấp ủy, công tác văn phòng cấp ủy các cấp trong Đảng bộ CATW.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt ĐUCATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích đạt được của Văn phòng ĐUCATW và văn phòng các cấp uỷ trực thuộc 6 tháng qua; đồng thời, đề nghị Văn phòng ĐUCATW và văn phòng các cấp uỷ trực thuộc tiếp tục phát huy thành tích đạt được, khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng công tác, tiếp tục đáp ứng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của ĐUCATW, lãnh đạo Bộ Công an và các cấp ủy trong thời gian tiếp theo.

Thượng tướng Lê Quý Vương nêu rõ, thời gian tới, tình hình sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ ĐUCATW và các cấp ủy trong Đảng bộ CATW. Với vai trò là bộ phận tham mưu, giúp việc trực tiếp cho cấp ủy, nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy các cấp sẽ rất nặng nề và khẩn trương hơn. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ mình, Thượng tướng Lê Quý Vương đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các cấp cần coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, chiến sỹ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ văn phòng cấp ủy nhận thức đúng đắn, sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của công tác văn phòng cấp ủy, ra sức phấn đấu rèn luyện, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ động tham mưu với cấp ủy tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, nhất là Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết TW 5 (khóa XII); triển khai thực hiện các Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong CAND…

Văn phòng ĐUCATW và văn phòng cấp ủy các cấp trong Đảng bộ cần chủ động bám sát Chương trình công tác năm 2017 để tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình đã đề ra. Kịp thời phát hiện và kiến nghị với Đảng ủy, Ban Thường vụ ĐUCATW và các cấp ủy trực thuộc bổ sung vào chương trình làm việc những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn để chủ động xử lý, giải quyết theo thẩm quyền. Tham mưu tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ ĐUCATW, lãnh đạo Bộ Công an và của ban thường vụ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc năm 2017 gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW 4 (khóa XII)…

Văn phòng cấp ủy cần thực hiện tốt hơn nữa chức năng thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo; cần nhận thức rõ Văn phòng ĐUCATW và văn phòng cấp ủy của các đảng bộ là cơ quan thông tin tổng hợp, xử lý thông tin ở tầm cao, do đó, phải đặc biệt đề cao tính kịp thời và chính xác thông tin, để cung cấp những thông tin có giá trị phục vụ lãnh đạo ra quyết định. Đồng thời, đưa chế độ báo cáo, cung cấp thông tin vào nề nếp theo đúng quy định, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy… Quan tâm, xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ, cán bộ của hệ thống văn phòng cấp ủy đủ mạnh để giúp cấp ủy đảng đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy. Tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật nội bộ, không để lộ, lọt thông tin. Rà soát, đề xuất ban hành các quy chế phối hợp giữa văn phòng cấp ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc về công tác đảng nhằm phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy…

Xuân Bình (Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác