Thứ Năm, 15/11/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Đưa Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đi vào cuộc sống
Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo đã nghe nội dung Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác tôn giáo; một số kết quả các tôn giáo tham gia xã hội hóa giáo dục, mầm non, y tế, bảo trợ xã hội, dạy nghề.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 18/11/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo gồm 9 chương, 68 điều quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo.Đối tượng áp dụng của Luật là các tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Luật có nhiều điểm mới, tiến bộ, ghi nhận quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; của những người bị hạn chế quyền công dân; người chưa thành niên; chức sắc, chức việc, nhà tu hành; quyền của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị

Luật cũng quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện trong thực tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực mong rằng, Hội nghị sẽ giúp các chức sắc tôn giáo, cán bộ chủ chốt làm công tác tôn giáo của MTTQ Việt Nam nắm vững được những vấn đề cơ bản trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và công tác Mặt trận về tôn giáo.

Sau hội nghị, các đại biểu sẽ là nòng cốt để thông tin tuyên truyền, phổ biến, góp phần thực hiện tốt chính sách pháp luật về tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng hợp. Nguồn cand.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Nghiên cứu - trao đổi