Thứ Ba, 22/5/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Vai trò của lực lượng Công an xã trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự

Trước tình hình đó, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được triển khai sâu rộng ở mọi lĩnh vực, địa bàn, xây dựng ban hành nhiều văn bản quan trọng để các cấp thực hiện, như: Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trong tình hình mới; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới", trong đó, xác định lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Công an xã nói riêng là nòng cốt trong bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH).

Hiện tại Luật CAND quy định lực lượng Công an gồm 4 cấp: Cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã nhưng dự thảo Luật Công an xã lại quy định Công an xã chỉ là bán chuyên trách. Xu hướng chung là 4 cấp này phải chuyên trách". Để củng cố vững chắc nền độc lập, bảo đảm TTATXH ở địa bàn cơ sở, xác định lực lượng Công an xã được xác định là một trong những lực lượng nòng cốt, có vị trí chiến lược quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, Đảng, Nhà nước đã hoàn thiện bộ biên chế Công an xã từ bán chuyên trách sang chuyên trách hay nói các khác là chính quy.

Những năm qua, lực lượng Công an xã đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, và các vi phạm pháp luật; trực tiếp giải quyết 80% những vấn đề về ANTT phát sinh từ cơ sở

Quan điểm của Đảng về vai trò Công an xã

Ngay từ những ngày đầu của chính quyền Cách mạng, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an xã ngày càng trưởng thành và lớn mạnh, trong đó đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động của Công an xã, cụ thể: Ngày 23/6/1999 Chính phủ ban hành Nghị định số 40/1999/NĐ-CP Quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của lực lượng Công an xã, trong đó, Điều 2 của Nghị định nêu rõ: Công an xã có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy Đảng và ủy ban nhân dân xã về công tác bảo đảm ANTT, an toàn xã hội; làm nòng cốt xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện các biện pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về ANTT, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn xã.

Thông tư số 08/2010/TT- BCA ngày 08/4/2010 của Bộ Công an quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008.

Vai trò của lực lượng Công an xã trong bảo đảm An ninh, trật tự.

- Công an xã có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy Đảng và ủy ban nhân dân xã về công tác bảo đảm ANTT, an toàn xã hội. Trong quá trình tiến hành các hoạt động phòng ngừa tội phạm ở địa bàn cơ sở, Công an xã là lực lượng tham mưu quan trọng nhất cho cấp uỷ, chính quyền, tham mưu xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở vững mạnh để lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội mà các cấp đề ra; huy động các ngành, các cấp và mọi người dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn cơ sở.

- Công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: Công  tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ của toàn thể tổ chức xã hội, các lực lượng nòng cốt, tổ chức Đảng, Mặt trật tổ quốc,… trong đó, Công an xã được coi là lực lượng nòng cốt tại địa bà cơ sở. Công an xã trực tiếp tiếp xúc với nhân dân, hiểu được tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, từ đó có nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng để tuyên truyền, giúp người dân hiểu và tự giác chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc góp phần làm giảm tội phạm.

- Công tác nắm tình hình địa bàn, dân cư, đấu tranh phòng ngừa tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về ANTT, an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở: Lực lượng Công an xã thường xuyên có mặt tại địa bàn cơ sở để nắm tình hình, đảm bảo ANTT. Từ đó Công an xã có nhiều điều kiện khả năng để tìm hiểu nắm rõ về vị trí địa lý, đặc điểm dân cư, các đối tượng nổi lên trong địa bàn về chính trị, hình sự, kinh tế, ma túy. Nên khi có vụ việc về ANTT xảy ra, thì lực lượng Công an xã luôn là lực lượng có mặt kịp thời, có thể cung cấp nhiều thông tin có giá trị, cùng phối hợp với các lực lượng khác thực hiện công tác điều tra, khám phá, xử lý vụ việc được thuận lợi nhanh chóng. Công an xã là lực lượng trực tiếp tổ chức việc điều tra, nghiên cứu, nắm tình hình về tình trạng phạm tội và những hành vi vi phạm pháp luật ở địa phương để có chương trình, kế hoạch, biện pháp phòng ngừa tội phạm đạt hiệu quả; tham gia, giúp đỡ các cơ quan pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm xảy ra trên địa bàn xã; tổ chức quản lý, giáo dục; vận động quần chúng tham gia quản lý, giáo dục những người lầm lỗi, phát động phong trào quần chúng phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm.

Trong công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở có sự tham gia của nhiều lực lượng với các chức năng, nhiệm vụ khác nhau, trong đó có lực lượng Công an xã. Thực tế cho thấy, hoạt động phòng ngừa tội phạm của Công an xã có vai trò quan trọng trong việc giữ vững ổn định về ANTT, trực tiếp giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và các diễn biến phức tạp về ANTT, từ đó thắt chặt thêm sự đồng thuận, thống nhất trong cộng đồng dân cư sinh sống trên địa bàn.

Công an xã, bằng việc tổ chức quần chúng, phát huy sức mạnh của các chủ thể phòng ngừa tội phạm để quản lý, giáo dục những người lầm lỗi, có các hành vi lệch chuẩn; người có quá khứ phạm tội hoặc có những biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật để họ trở thành những công dân có ích. Trong khi tiến hành các biện pháp phòng ngừa, Công an xã là lực lượng trực tiếp phát hiện và ngăn chặn hành vi phạm tội xảy ra trên địa bàn xã.

Quan hệ phối hợp của lực lượng Công an xã về an ninh, trật tự

- Lực lượng Công an Phụ trách xã về ANTT chịu sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp, toàn diện của Trưởng Công an cấp huyện và chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của các hệ nghiệp vụ thuộc Công an cấp trên như Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, trực tiếp là phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; đối với các đội nghiệp vụ khác trong Công an cấp huyện là mối quan hệ phối hợp công tác để thực hiện nhiệm vụ chung về đảm bảo ANTT, các đội nghiệp vụ trong Công an cấp huyện có trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp, trao đổi thông tin, kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tội phạm, giúp đỡ Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT thực hiện nhiệm vụ và ngược lại.

- Đối với Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT có quan hệ tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Căn cứ vào địa bàn phụ trách, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phụ trách xã thường xuyên phải nắm tình hình về các vấn đề có liên quan đến ANTT tại xã được phụ trách, tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã tổ chức triển khai các Kế hoạch, phương án... nhằm đảm bảo, duy trì và giữ vững ANTT của địa phương.

- Đối với Công an xã, Công an phụ trách xã về ANTT là cấp trên, có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp, hỗ trợ Công an xã thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT. Theo chức năng này, Công an phụ trách xã có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc Công an các xã giải quyết các vụ việc về ANTT theo thẩm quyền, triển khai lực lượng thực hiện sự chỉ đạo của Công an cấp trên, Đảng ủy, Chính quyền địa phương về công tác đảm bảo ANTT.

- Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, xã hội đóng trên địa bàn xã, Công an phụ trách xã về ANTT có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác giữ gìn ANTT trong địa bàn cơ quan, doanh nghiệp.

Trước những diễn biến tình hình tội phạm ngày càng tăng và phức tạp như hiện nay, đòi hỏi vai trò của lực lượng Công an xã càng phải chính quy, tinh nhuệ, là lực lượng trực tiếp tiếp xúc với quần chúng nhân dân tại địa bàn cơ sở, vì vậy, Đảng bộ Công an nhân dân cần nhanh chóng hoàn thiện bộ máy, tổ chức biên chế lực lượng Công an xã là lực lượng chính quy trên tất cả các xã ở Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm TTATXH.

Đỗ Thanh


 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Nghiên cứu - trao đổi