Thứ Tư, 16/1/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Xây dựng thế trận an ninh nhân dân và lực lượng nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ở nước ta hiện nay


 Lực lượng CAND thăm hỏi quần chúng nhân dân

Xây dựng thế trận an ninh nhân dân (ANND) và Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) thực chất là hình thức hoạt động có tổ chức, do đông đảo quần chúng nhân dân lao động tham gia; là điều kiện cơ bản để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự (ANTT). Quần chúng nhân dân có đoàn kết thì thế trận ANND mới vững, sức mạnh, khả năng sáng tạo của quần chúng nhân dân là rất to lớn, song sức mạnh và khả năng đó chỉ được phát huy khi quần chúng nhân dân được tổ chức thành phong trào hành động cách mạng cụ thể. Chính bằng phong trào và thông qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, quần chúng nhân dân mới có điều kiện tham gia vào công việc xây dựng, quản lý nền ANTT nhiều hơn, tốt hơn và trực tiếp hơn và bảo đảm thế trận ANND. Vì vậy, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là hình thức cơ bản để tập hợp thu hút đông đảo nhân dân, phát huy quyền làm chủ của họ trên lĩnh vực bảo vệ ANTT, xây dựng thế trận ANND.

Vậy chúng ta có thể hiểu là: Xây dựng thế trận ANND và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ là hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, của các ban ngành, đoàn thể sử dụng các hình thức, biện pháp để phối hợp, tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, động viên quần chúng tự giác tham gia xây dựng và bảo vệ nền ANTT, phòng ngừa phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm, TNXH để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ sự vững chắc của chế độ xã hội chủ nghĩa, sự toàn vẹn của lãnh thổ và ổn định về an ninh quốc gia (ANQG) và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), bảo đảm thế trận ANND. Các tổ chức chính trị - xã hội ở đây chính là các tổ chức Đảng, Mặt trận tổ quốc và các thành viên, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp... đều thống nhất trong tư duy và hành động theo sự định hướng của Đảng, tiến hành tổ chức xây dựng phong trào gồm các thành viên, hội viên của mình tham gia vào sự nghiệp bảo vệ ANTQ. Chính quyền nhà nước từ Trung ương đến địa phương, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng bằng cách ban hành các kế hoạch, đề án, chương trình hành động thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy Công an nhân dân: “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc. Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai, mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong”; “Bảo vệ an ninh, trật tự là sự nghiệp của nhân dân, dựa vào nhân dân là một bảo đảm chắc chắn cho thắng lợi của cuộc đấu tranh”; “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn". Do vậy, thế trận an ninh có vững chắc là nhờ vào quần chúng nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban ngành, đoàn thể, bằng việc sử dụng các hình thức, biện pháp để phối hợp, tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, động viên quần chúng tự giác tham gia xây dựng và bảo vệ nền ANTT. trong đó, cần xây dựng lực lượng nòng cốt trong việc giúp đỡ lực lượng CAND, vận động tuyên truyền quần chúng nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Xây dựng lực lượng nòng cốt vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc 

Xây dựng lực lượng nòng cốt vận động quần chúng nhân dân có ý nghĩa chiến lược, lâu dài trong công tác bảo vệ ANTT, góp phần củng cố vững chắc thế trận ANND. Trong quá trình xây dựng đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội, các thế lực thù địch, bọn phản cách mạng đang tiếp tục hoạt động phá hoại nước ta, chúng tập trung phá hoại, chia rẽ sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng và các tầng lớp nhân dân, nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, phá hoại sự vững mạnh của chính quyền nhân dân. Đảng và nhà nước ta đã xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn liền với thế trận an ninh nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, vững mạnh của chính quyền nhân dân. Lực lượng nòng cốt vận động quần chúng bảo vệ ANTT có ý nghĩa chiến lược, góp phần củng cố vững chắc, và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng thế trận ANND.

Xây dựng lực lượng nòng cốt trong vận động quần chúng bảo vệ ANTT nhằm phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong công tác bảo vệ ANTT. CAND với vai trò là lực lượng nòng cốt bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, nhưng để tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên không chỉ dựa vào riêng lực lượng CAND  mà cần phải huy động sự tham gia của quần chúng nhân dân, phát huy mọi nguồn lực của nhân dân. Lực lượng nòng cốt vận động quần chúng bảo vệ ANTT được xây dựng lên nhằm đáp ứng cho nhiệm vụ này. Sự thành công, tính hiệu quả của công tác tổ chức, vận động quần chúng bảo vệ ANTT bị chi phối bởi công tác xây dựng lực lượng nòng cốt vận động quần chúng bảo vệ ANTT. Lực lượng nòng cốt thực hiện tốt công tác vận động sẽ có tác động tích cực trong nhận thức và hành động của quần chúng với công tác bảo vệ ANTT, ngược lại nếu không làm tốt công tác vận động sẽ dẫn đến sự tác động tiêu cực, không những không huy động được nhân dân mà còn gây ảnh hưởng không tốt cho các hoạt động khác của lực lượng CAND  trong công tác bảo vệ ANTT.

Xây dựng lực lượng nòng cốt vận động quần chúng bảo vệ ANTT còn góp phần hỗ trợ cho việc triển khai thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT được thống nhất, triệt để, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Vận động quần chúng bảo vệ ANTT không những là vận động quần chúng phát hiện, tố giác, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, mà còn tuyên truyền, phổ biến nội dung và vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các quy định về công tác đảm bảo ANTT. Hiện nay, một bộ phận nhân dân thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật còn nhiều, một phần là không hiểu biết hoặc hiểu biết các quy định của pháp luật song ở mức còn hạn chế, ý thức chấp hành của một bộ phận nhân dân chưa cao. Do vậy, xây dựng lực lượng nòng cốt vận động quần chúng sẽ có tác dụng làm một khâu trung gian cho việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ ANTT, giúp cho việc thực hiện đi vào nề nếp, theo đúng sự chỉ đạo từ Trung ương tới cơ sở, đảm bảo cho các quy định của pháp luật được thực hiện đúng, ngăn ngừa, làm giảm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Xây dựng lực lượng nòng cốt hiệu quả giúp lực lượng Công an có thêm sức mạnh, tạo thuận lợi cho việc triển khai các mặt công tác khác của CAND. Quản lý Nhà nước về an ninh quốc gia, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với bọn tội phạm được tiến hành trên nhiều khía cạnh khác nhau, dựa vào nhiều biện pháp công tác khác nhau, cùng được triển khai thực hiện. Trong đó, vận động quần chúng bảo vệ ANTT luôn được xác định là biện pháp cơ bản nhất, tạo điều kiện thuận lợi ban đầu cho việc triển khai các biện pháp khác đạt được hiệu quả cao hơn.

Lực lượng nòng cốt lớn mạnh hay không còn thể hiện ý thức trách nhiệm của công dân với Đảng, Nhà nước nói chung và với Công tác bảo vệ ANTT nói riêng. Thực hiện chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giải quyết mọi vấn đề cơ bản của địa phương cũng đều thể hiện bằng việc làm cụ thể, trong đó có việc tham gia xây dựng lực lượng nòng cốt vận động nhân dân bảo vệ ANTT. Nếu quần chúng nhân dân quan tâm đến đời sống chính trị, hoạt động của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội, họ sẽ có ý thức tham gia công tác xã hội, trong đó có công tác vận động quần chúng bảo vệ ANTT và ngược lại. Lực lượng nòng cốt vận động quần chúng lớn mạnh, hoạt động tích cực sẽ có tác động trở lại đối với sự quan tâm, ủng hộ của nhân dân đối với các đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung và công tác đảm bảo vệ ANTT nói riêng.

Trong xu thế hội nhập quốc tế, đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi để thực hiện thắng lợi, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, hòng làm giảm sức mạnh của lực lượng quần chúng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để tiếp tục xây dựng vững chắc thế trận toàn dân, xây dựng lực lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các tổ chức chính trị - xã hội, các ban ngành, đoàn thể. Trong đó, lực lượng Công an cần phát huy hơn nữa vai trò xung kích thực hiện tốt những nhiệm vụ mà Đảng đề ra.

Trước hết, cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”. Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về bảo vệ ANTT, trọng tâm là Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. 
Chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đề ra chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị địa phương.

Hai là, cần thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chế độ, thể lệ, nội quy, quy tắc về bảo vệ ANTT; các phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, tệ nạn xã hội; những sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm để nhân dân chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả; quyền và nghĩa vụ công dân trên lĩnh vực ANTT để tự nguyện, tự giác tham gian thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

Ba là, cần xác định vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là công tác cơ bản, chiến lược hàng đầu của lực lượng CAND, trong đó phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một bộ phận cơ bản của nền ANND, thế trận ANND gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa biện pháp vận động quần chúng với các biện pháp công tác khác của ngành, giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ; giữa phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, gắn kết với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và địa bàn dân cư.

Bốn là, nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng khu vực, lĩnh vực, địa bàn cụ thể. Vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH; tích cực thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm, các Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người; phát hiện, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; tham gia quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, đoàn thể, chính trị - xã hội và các tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với các vùng, miền, lĩnh vực, địa phương có đặc điểm tương đồng, lồng ghép với các phong trào cách mạng của Đảng, Nhà nước, ban, ngành, đoàn thể. Gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”... Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng xã hội hóa với nhiều hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở. Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Năm là, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng CAND với các ban ngành đoàn thể như: Quân đội nhân dân, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, đoàn thể khác… trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiếp tục tham mưu kiện toàn các Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Sáu là, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác phong trào; xây dựng lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò các tổ chức tự quản của Nhân dân làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở. Quan tâm đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Chú trọng tổng kết thực tiễn, xây dựng và hoàn thiện hệ thống lý luận về công tác vận động quần chúng và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ./.

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Phòng Tổ chức cán bộ - T32

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Nghiên cứu - trao đổi