Thứ Sáu, 7/8/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội của lực lượng Công an nhân dân

Ở mọi thời kỳ, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) luôn được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện. Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ và Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản quan trọng chỉ đạo về công tác này.  Những năm qua, Công an các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt tích cực, chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND), các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được các cấp, các ngành chú trọng hơn trước. Nhiệm vụ giữ vững ANTT xã hội trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo, tổ chức thực hiện gắn với xây dựng lực lượng Công an xã; công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác dân vận của lực lượng Công an tiếp tục được nâng cao về chất lượng, hiệu quả; công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng được thực hiện sâu rộng đã phát huy sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ ANTT, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên canh những kết quả đạt được, tình hình hoạt động của các thế lực thù địch, hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, tình hình an ninh chính trị trong nước tuy được giữ vững, ổn định, nhưng trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp, công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc tập trung vào một số nguyên nhân sau: Nhận thức về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của lãnh đạo một số ngành, địa phương cơ sở chưa đầy đủ, chủ quan cho rằng công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ của ngành Công an, dẫn đến việc phối hợp chỉ đạo và chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ chưa sâu sát, chặt chẽ trên địa bàn rộng; công tác nắm tình hình tuy có nhiều cố gắng song có lúc còn chưa kịp thời. Việc quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên còn nhiều sơ hở, nhất là số bỏ học, không có việc làm ổn định dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật ở lứa tuổi vị thành niên tăng; khi có vụ việc về ANTT xảy ra, do tâm lý lo sợ bị ảnh hưởng hoặc bị trả thù nên nhiều quần chúng nhân dân chưa tích cực tham gia đấu tranh với tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật; khi lực lượng Công an có mặt để giải quyết có lúc không nhận được nhiều sự giúp đỡ của Nhân dân.

Do vậy, để đấu tranh PCTP, TNXH, cần sự tham gia mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội: các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, của mỗi cá nhân, trong đó, cần xác định lực lượng Công an là nòng cốt trong phối hợp, vận động quần chúng tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Công an nhân dân - lực lượng  nòng cốt, xung kích trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội 

Đảng ta luông xác định: Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ chung của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, các tổ chức, đoàn thể, toàn thể ban ngành, tổ chức xã hội, tập thể, cá nhân… trong đó xác định rõ lực lượng CAND giữ vai trò nòng cốt, chủ công, xung kích có nhiệm vụ tham mưu, phối hợp với các đoàn thể, ban ngành vận động tuyên truyền quần chúng tích cực tự nguyện tham xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Lực lượng CAND giữ vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTT ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Nghị quyết về công tác dân vận của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VII đã chỉ rõ “Trong giai đoạn mới của Cách mạng nước ta, các hình thức tập hợp nhân dân phải đa dạng” và coi đó là biện pháp để động viên, phát huy sức mạnh của quần chúng. Áp dụng, phát triển nội dung trên trong công tác bảo vệ ANTT của CAND  thì đó chính là công tác tổ chức vận động quần chúng bảo vệ ANTT. Ngoài công tác tuyên truyền, kêu gọi nhân dân tham gia bảo vệ ANTT còn cần phải xây dựng lực lượng nòng cốt vận động quần chúng, đảm bảo cho việc thực hiện được thường xuyên, liên tục, đạt hiệu quả cao, góp phần đắc lực cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an chủ trì phối hợp giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật với chính quyền các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện đầy đủ, toàn diện, kịp thời cơ chế trao đổi thông tin; chủ động phòng ngừa, khắc phục các điều kiện và nguyên nhân làm phát sinh, phát triển tội phạm, tệ nạn xã hội. Ủy ban nhân dân các cấp chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban, trao đổi thông tin và chú trọng tổng kết thực tiễn trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy; Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giám định tư pháp.

Từ lịch sử đấu tranh giành độc lập và xây dựng Tổ quốc cho thấy: Đảng ta đã rất thành công trong công tác dân vận, mỗi cán bộ, mỗi Đảng viên đều phải nhận thức và thực hiện nghiêm túc công tác dân vận để tranh thủ và lôi kéo quần chúng về phía ta, tạo khối sức mạnh to lớn của cả dân tộc và giành được thắng lợi vẻ vang. Trong hòa bình, công tác dân vận chính là vận động nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập dân tộc và chế độ xã hội, lực lượng nòng cốt vận động quần chúng cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình.

Lực lượng CAND  là lực lượng nòng cốt trong công tác tổ chức vận động quần chúng bảo vệ ANTT, mỗi một bộ phận trong lực lượng CAND đều có chức năng, nhiệm vụ riêng. Nhiệm vụ tổ chức vận động quần chúng bảo vệ ANTQ được giao cho lực lượng chuyên trách, bố trí theo ngành dọc: cấp Bộ là Cục “Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - V28” trực thuộc Bộ, cấp tỉnh là phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - PV28, cấp huyện là Đội Công an xây dựng phong trào và Quản lý Bảo vệ dân phố. Công tác tổ chức vận động quần chúng bảo vệ ANTT có nhiều giai đoạn, nhiều nội dung khác nhau. Muốn thực hiện tốt công tác vận động quần chúng cần phải có một lực lượng nòng cốt đủ lớn về số lượng, mạnh về chất lượng, có điều kiện, khả năng thực hiện được công tác này. Do vậy công tác xây dựng lực lượng nòng cốt là công tác vô cùng quan trọng trong tổ chức vận động quần chúng bảo vệ ANTT.

Vận động quần chúng bảo vệ ANTT được xác định gồm các thành phần: Công an xã, Bảo vệ dân phố, lực lượng dân phòng, lực lượng bảo vệ cơ quan, những người có uy tín đối với nhân dân. Hiện nay, có một số lực lượng nằm trong thành phần trên được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, nhằm tạo điều kiện và phát huy hơn nữa vai trò của họ như: Pháp lệnh về Công an các cấp, Nghị định của Chính phủ quy định về lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Một số lực lượng khác chưa được đưa vào điều chỉnh, luật hóa, mà do lực lượng CAND  xác định được vai trò và tầm quan trọng của lực lượng này đối với công tác vận động quần chúng bảo vệ ANTT và đưa vào đối tượng cần phải đưa và xây dựng làm lực lượng nòng cốt như: tổ nhân dân tự quản, tổ thanh niên xung kích, tổ phụ nữ tự quản, tổ hòa giải nhân dân,...

Ở vị trí của mình, lực lượng nòng cốt vận động quần chúng bảo vệ ANTT đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, là mắt xích vô cùng quan trọng để việc tổ chức vận động quần chúng đi vào khuôn khổ, nề nếp; trực tiếp thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước và ngành Công an về công tác dân vận nói chung và vận động quần chúng bảo vệ ANTT nói riêng.

Lực lượng nòng cốt vận động quần chúng bảo vệ ANTT là lực lượng gồm nhiều nhân tố khác nhau, mỗi một nhân tố được hình thành dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Hiện nay, lực lượng Công an, Bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp được tổ chức trên cơ sở các quy định pháp luật của Nhà nước. Trong hoạt động của mình, các tổ chức đều có trách nhiệm chung là vận động quần chúng bảo vệ ANTT, chấp hành các quy định của pháp luật, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật có thế xảy ra.

Tổ chức của lực lượng nòng cốt có mối liên hệ chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong địa bàn, mối quan hệ này xuất phát có thể từ mối liên hệ công tác trong cùng một cơ quan như quan hệ giữa Công an phường, xã với Ban chỉ huy quân sự, MTTQ và các thành viên... Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, lực lượng nòng cốt phải triệt để vận dụng mối liên hệ công tác của mình với các ban ngành, đoàn thể của địa phương. Phối kết hợp trong công tác chuyên môn, cùng thống nhất thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Chính quyền địa phương.

Các cá nhân được tham gia tổ chức vận động quần chúng bảo vệ ANTT đều phải là những công dân gương mẫu, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, có ý thức cộng đồng cao, có điều kiện, khả năng vận động nhân dân. Công tác lựa chọn các thành viên của tổ chức thành lập trên cơ sở pháp luật được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo trình tự, thủ tục đề ra, đảm bảo người được tham gia đạt được những tiêu chí nhất định; với tổ chức được thành lập theo hình thức nhân dân tự quản, thành viên của các tổ chức này thường là những công dân gương mẫu, có phẩm chất, năng lực, nhiệt tình tham gia công tác của tổ chức, có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Hoạt động của lực lượng nòng cốt vận động quần chúng bảo vệ ANTT được thực hiện dựa trên chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, nội quy, quy định của tổ chức. Các mục tiêu cụ thể, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng này càng cụ thể hóa bao nhiêu thì hoạt động sẽ được thuận lợi bấy nhiêu, hiệu quả đạt được tăng lên. Ngược lại, nếu như hoạt động của lực lượng này dựa trên những quy định chung chung, không rõ ràng, đan xen, chồng chéo thì hiệu quả công tác không cao.

Vai trò của Lực lượng nòng cốt vận động quần chúng bảo vệ ANTT 

Lực lượng nòng cốt vận động quần chúng bảo vệ ANTT có vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT, phòng ngừa các TNXH tại địa bàn cơ sở, là chỗ dựa quan trọng xung kích của Công an cơ sở trong tổ chức, vận động quần chúng bảo vệ ANTT. Đây là lực lượng được tổ chức chặt chẽ và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ ANTT. Mặt khác, với phương thức hoạt động thường xuyên bám sát địa bàn, theo nguyên tắc tự nguyện cộng tác, lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT là chỗ dựa quan trọng xung kích và tin cậy, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng CAND ở cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác về ANTT. Xác định rõ vai trò của lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT, ngành Công an đã chỉ rõ: Ở địa bàn đô thị, ban bảo vệ dân phố là tổ chức nòng cốt để tổ chức, vận động và hướng dẫn nhân dân trong khu vực thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT; ở địa bàn nông thôn, miền núi, lực lượng Công an xã là lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTT; lực lượng dân phòng chịu trách nhiệm tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở; đối với nội bộ các cơ quan, doanh nghiệp thì lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức quần chúng liên quan trong cơ quan, doanh nghiệp tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho mọi người, hướng dẫn các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT trong cơ quan doanh nghiệp.

Lực lượng nòng cốt vận động quần chúng bảo vệ ANTT là cầu nối giữa CAND xây dựng được mối quan hệ gắn bó giữa Công an với nhân dân cũng chính là tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Công an tổ chức, vận động quần chúng bảo vệ ANTT. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy “Làm Công an thì phải làm sao cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ. Có dựa vào nhân dân thì Công an mới hoàn thành được tốt nhiệm vụ của mình”. Muốn xây dựng được mối quan hệ giữa Công an với nhân dân, trước tiên phải xây dựng được lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp và những người có uy tín với nhân dân trở thành lực lượng nòng cốt trong quần chúng. Xuất phát điểm của quan điểm trên là vì đây là lực lượng tin cậy của quần chúng, được tổ chức rộng rãi ở ngay tại cơ sở, các khu dân cư, trong các cơ quan, doanh nghiệp, là lực lượng cư trú, sinh hoạt, thường xuyên, trực tiếp tiếp xúc với nhân dân. Do đó, lực lượng nòng cốt ở cơ sở có nhiều điều kiện thuận lợi để phát hiện và nắm chắc tình hình ANTT ở trong từng địa bàn. Với những điều kiện, khả năng thuận lợi đó, lực lượng nòng cốt là cầu nối giữa Công an và nhân dân, thông qua đó xây dựng mối quan hệ giữa Công an với nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Công an ở cơ sở tổ chức, vận động quần chúng bảo vệ ANTT./.

Đỗ Thanh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi