Chủ Nhật, 20/1/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Thị ủy Cai Lậy, một số thành tựu thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017

Kinh tế của thị xã tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; công tác đầu tư xây dựng, việc cải tạo, chỉnh trang kiến trúc cảnh quan đô thị được quan tâm thực hiện; tổ chức quản lý, phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch; kết cấu hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, phát triển. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Hoạt động Nhà nước có nhiều đổi mới, nâng cao hơn chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành. tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bộ máy và đội ngũ cán bộ được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động có nhiều tiến bộ, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng ngày càng được nâng lên. Cụ thể như:

Công tác xây dựng Đảng:

Qua việc triển khai nghị quyết các cấp; đặc biệt là nghị quyết chuyên đề của thị xã Cai Lậy. Nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; phấn khởi trước thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thị ủy lãnh đạo cấp ủy các cấp sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực tổ chức xây dựng đảng kịp thời, đúng yêu cầu; việc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” thể hiện hiệu quả tích cực trong công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên được quan tâm thực hiện gắn với quy hoạch cán bộ. Thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2017 - 2020 và sau 2020. Công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được quan tâm. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, luân chuyển, điều động, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ  nhằm ổn định tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực.

Hệ thống Dân vận - Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể:

Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức; phát triển đoàn viên, hội viên. Chú trọng công tác củng cố tổ chức, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, thường xuyên quan tâm phát triển đoàn viên, hội viên.

Công tác dân vận chính quyền được chú trọng, các cấp chính quyền tập trung chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; Phối hợp nắm tình hình và chỉ đạo giải quyết các vụ việc bức xúc của người dân, các vụ việc có liên quan đến các công trình, dự án trên địa bàn thị xã một cách công khai, đúng luật tạo được đồng thuận trong nhân dân.

Hoạt động Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã:

Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới lề lối, phương pháp làm việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nghiêm túc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm phù hợp với điều kiện, đặc điểm của thị xã, nhất là tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, triển khai kịp thời các giải pháp phát triển sản xuất và nuôi trồng thủy sản, đảm bảo đúng quy hoạch, kế hoạch đề ra, tập trung thu hút kêu gọi đầu tư, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản phục vụ phát triển kinh tế và đi lại cho người dân; tập trung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2017, kinh tế của thị xã tiếp tục ổn định và có bước phát triển, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với nghị quyết và tăng so với cùng kỳ như: tổng giá trị sản xuất tăng 14,77% so với năm 2016; thu ngân sách 175,742 tỷ đồng, đạt 210,47% NQ; Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh được quan tâm triển khai thực hiện đạt được một số kết quả tích cực, trong năm có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; nâng đến nay thị xã có 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 50% số phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị; qua rà soát các tiêu chí đô thị loại III theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; đến nay, thị xã Cai Lậy đạt 4/5 tiêu chí, đạt 50/59 tiêu chuẩn, đạt 73,96/100 điểm; bộ mặt đô thị thị xã Cai Lậy có những chuyển biến cơ bản, công tác đầu tư xây dựng, việc cải tạo, chỉnh trang kiến trúc cảnh quan đô thị được quan tâm thực hiện; tổ chức quản lý, phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch; kết cấu hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, phát triển, thị xã đã và đang triển khai nhiều dự án, công trình trọng điểm, nhiều dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo nên diện mạo mới cho thị xã. Thị xã hiện có 2.939 hộ kinh doanh và 347 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký là 1.989 tỷ đồng; thị xã có 13 chợ (trong đó có 01 chợ hạng 1, 01 chợ hạng II, 10 chợ hạng III và 01 chợ đêm). Ngoài ra, thị xã cũng đã thu hút được một số doanh nghiệp lớn đầu tư các cửa hàng, siêu thị kinh doanh trên địa bàn như Siêu thị Co.op Mart, Siêu thị Điện máy Chợ Lớn, Điện máy xanh, Thế giới di động, Cửa hàng Viettel,... hiện đang triển khai xây dựng 01 dự án chợ kết hợp điểm dân cư theo hình thức xã hội hóa. So với năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 26,7% và giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ tăng 8,2%.

Lĩnh vực văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,34%, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao. Giáo dục - đào tạo có bước chuyển biến tích cực từ việc quản lý đến chất lượng giảng dạy ở các bậc học.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật được tập trung chỉ đạo quyết liệt; triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức của nhân dân. Tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật không để xảy ra oan, sai. Công tác phòng, chống tham nhũng được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo.

Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới:

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền; tiếp tục củng cố, kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; lãnh đạo thực hiện tốt công tác chỉnh trang, xây dựng hạ tầng đô thị, hạ tầng kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tiêu chí đô thị loại III; tăng cường thu hút đầu tư và triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách và công khai minh bạch trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai. Thực hiện tốt các chương trình phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

Tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND các cấp. Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng sâu sát, cụ thể, quyết liệt, thiết thực, hiệu quả. Rà soát, phân cấp, làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và trách nhiệm của người đứng đầu trong bộ máy hành chính; tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tiếp tục rà soát, củng cố kiện toàn tổ chức cán bộ ở các địa phương, đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác đối với các cán bộ, công chức; đồng thời chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức đủ phẩm chất và năng lực thực thi nhiệm vụ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước từ thị xã đến cơ sở. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan; nâng cao ý thức tận tụy phục vụ nhân dân, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; xử lý nghiêm các vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành công vụ.

Tăng cường lãnh đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Lãnh đạo các cơ quan nội chính nâng cao chất lượng các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, không để tồn đọng, kéo dài. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược cải cách tư pháp, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án. /.

Đỗ Thanh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Nghiên cứu - trao đổi