Thứ Sáu, 3/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

Tôn giáo là một thực thể xã hội. Các hoạt động và tổ chức tôn giáo cần được quản lý theo pháp luật. Công tác tôn giáo phải được thực hiện để bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; duy trì các hoạt động của tôn giáo diễn ra bình thường, ổn định theo pháp luật. Công tác tôn giáo cần có sự phối hợp của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, trong đó lực lượng làm công tác quản lý nhà nước giữ vai trò trực tiếp, lực lượng Công an giữ vai trò quan trọng.

Trước hết, trong công tác quản lý về tôn giáo, lực lượng Công an tham mưu Đảng, Nhà nước chủ trương, chính sách về tôn giáo. Những chủ trương, chính  sách đó vừa phải bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu quả  trong công tác quản lý nhà nước, bảo đảm nhu cầu và các hoạt động tôn giáo của nhân dân diễn ra ổn định, nâng cao vị thế của đất nước trong quan hệ quốc tế. Bên cạnh đó, chủ trương chính sách phải được cụ thể hoá và hiệu lực hóa bằng các quy định  pháp luật.

Thực tế, trong những năm qua, cơ quan Công an đã phối hợp cùng ngành quản lý nhà nước về tôn giáo tham mưu Đảng, Nhà nước nhiều chính sách, văn bản pháp quy điều chỉnh hoạt động tôn giáo nói chung và hoạt động của từng tổ chức tôn giáo nói riêng có hiệu quả, như: Chủ động giải quyết các mối quan hệ giữa Nhà nước và tôn giáo, phát huy những điểm tương đồng của tôn giáo và chủ nghĩa xã hội, những yếu tố tích cực của tôn giáo trong đời sống xã hội để phát triển kinh tế - xã hội; mở rộng đối ngoại trong lĩnh vực tôn giáo, chống kẻ thù lợi dụng tôn giáo…

Thứ hai, trong  công tác quản lý nhà nước, Ban Tôn giáo từ Trung ương đến địa phương giữ vai trò trọng tâm và trực tiếp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tôn giáo. Cấp Trung ương là Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ, ở cấp cơ sở là Ban tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ (cấp tỉnh) và bộ phận chuyên môn trực thuộc Phòng Nội vụ (cấp huyện), ở cấp xã là cán bộ kiêm nhiệm công tác tôn giáo. Nhưng vai trò phối hợp quan trọng để thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo quyết định nhất là cơ quan Công an từ Trung ương đến địa phương. Công tác quản lý có sự phối hợp chặt chẽ của ngành Tôn giáo và ngành Công an; trong đó, ngành Tôn giáo giữ vai trò quyết định theo thẩm quyền hoặc tham mưu Thủ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp ra quyết định theo thẩm quyền, nhưng trước đó cần thiết phải có ý kiến của và sự phối hợp của ngành Công an, như: Nhân sự của tổ chức tôn giáo, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, miễn nhiệm chức sắc, các việc tôn giáo (về tư cách công dân, việc thực hiện quy định của pháp luật); cấp phép hoạt động và công nhận việc thành lập tôn giáo mới thành lập, chia tách, sát nhập tổ chức trực thuộc của các tôn giáo (nhân thân người đứng đầu và ban lãnh đạo của tổ chức tôn giáo, hoạt động tuân thủ pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội); công tác in ấn, xuất bản, truyền thông, báo chí của các tổ chức tôn giáo… Trong những hoạt động đó, khi tổ chức, cá nhân tôn giáo có văn bản thông báo, đăng ký, đề nghị, xin phép cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo các cấp sẽ thụ lý hồ sơ, căn cứ chính sách, pháp luật, điều kiện thức tế của đất nước, địa phương để xem xét; đồng thời, xin ý kiến của ngành Công an về những nội dung liên quan trước khi quyết định trả lời tổ chức, cá nhân tôn giáo. Trong nhiều trường hợp, các yêu cầu về chính sách, pháp luật, điều kiện thực tế đã bảo đảm, nhưng chỉ khi có ý kiến trả lời bằng văn bản của cơ quan Công an cùng cấp thì cơ quan quản lý về tôn giáo mới có quyết định cuối cùng để trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận với văn bản của tổ chức, cá nhân tôn giáo.

Thứ ba, trong công tác chống địch lợi dụng, chống phá. Mỗi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được đưa vào cuộc sống, không đơn thuần chỉ là áp dụng trong thực tiễn. Có những trường hợp, chủ trương, chính sách đúng, việc áp dụng pháp luật để điều tiết các hoạt động tôn giáo cũng phù hợp với quy định, nhưng vẫn bị các thế lực thù địch lợi dụng để vu khống, chống Đảng, Nhà nước, nhằm thực hiện các mưu đồ chính trị. Trong những trường hợp đó, cơ quan Công an trở thành lực lượng nòng cốt, nắm bắt tình hình, phản ánh với các cấp ủy Đảng, chính quyền từ cơ sở  đến Trung ương; đồng thời, phối hợp với cơ quan quan quản lý nhà nước về tôn giáo có những điều chỉnh phù hợp trong công tác quản lý, để ổn định tình hình, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo ổn định, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, kẽ hở của pháp luật. Ví dụ như: Công tác đối với Đạo Tin lành ở Tây Nguyên, Tây Bắc (việc đăng ký điểm, nhóm, việc in kinh sách bằng chữ Mông); công tác với Đạo Thiên Chúa (hoạt động từ thiện xã hội, việc đòi lại cơ sở thờ tự)… Khi đó, cơ quan Công an, với lực lượng triển khai trực tiếp, bám sát địa bàn nắm tình hình, thông báo, phối hợp với ngành quản lý nhà nước về tôn giáo biết, từ đó điều chỉnh công tác tôn giáo hiệu quả.

Thứ tư, trong công tác quan hệ và hợp tác quốc tế về tôn giáo. Quan hệ quốc tế của tổ chức tôn giáo, tín đồ, nhà tu hành, chức sắc tôn giáo như: Việc mời tổ chức, cá nhân là người nước ngoài vào Việt Nam; việc giảng đạo của chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài tại Việt Nam; sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam; việc tham gia hoạt động tôn giáo, khóa đào tạo tôn giáo của chức sắc, tín đồ tôn giáo người Việt Nam ở nước ngoài thì trách nhiệm và thẩm quyền xử lý là ngành quản lý nhà nước về tôn giáo cấp Trung ương hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Tuy nhiên, trước khi ra quyết định cuối cùng, cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo các cấp, Ủy ban nhân dân các tỉnh phải xem xét trên ý kiến của cơ quan làm công tác an ninh tôn giáo. Ý kiến này có vai trò quan trọng đối với cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp Trung ương hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi ra quyết định.

Thứ năm, trong qua công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với tôn giáo. Lực lượng Công an trực tiếp giải quyết vấn đề xuất, nhập cảnh trong quan hệ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài. Khi tổ chức, cá nhân là người nước ngoài vào Việt Nam; việc giảng đạo của chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài tại Việt Nam; việc tham gia hoạt động tôn giáo, kháo đào tạo tôn giáo của chức sắc, tín đồ tôn giáo người Việt Nam ở nước ngoài thì bên cạnh việc xin phép cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về tôn giáo, các tổ chức, cá nhân tôn giáo phải tuân thủ việc thực hiện các quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh. Công tác này được bộ phận chuyên môn của ngành Công an (lực lượng quản lý xuất, nhập cảnh) chủ trì thực hiện, trên cơ sở ý kiến thống nhất với cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp Trung ương.

Lực lượng Công an trực tiếp xử lý những hoạt động vi phạm pháp luật khi những hoạt động tôn giáo được diễn ra nhưng không bảo đảm quy định của pháp luật, vi phạm nghiêm trọng  những quy định của pháp luật, xâm hại đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể, cá nhân, vi phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của con người và môi trường… Việc xử lý những hoạt động vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân tôn giáo nhằm bảo đảm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước được thực thi, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và làm cho công tác quản lý nhà nước về tôn giáo nói riêng, công tác tôn giáo nói chung được thực hiện hiệu quả.

Lực lượng Công an trực tiếp cấp, quản lý và hướng dẫn sử dụng con dấu của tổ chức tôn giáo. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; đặc biệt là bảo đảm cho các tổ chức, tổ chức trực thuộc, đơn vị cơ sở trong tổ chức tôn giáo hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo dễ dàng nắm bắt, quản lý các hoạt động của tổ chức, cá nhân tôn giáo.

Lực lượng Công an duới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương làm nòng cốt trong việc xử lý “điểm nóng” tôn giáo. Trong thực tiễn công tác tôn giáo, khi những hoạt động tôn giáo diễn ra vượt khỏi tầm kiểm soát của cơ quan chức năng, xuất hiện những “điểm nóng” tôn giáo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội  thì lực lượng nòng cốt nắm, theo dõi, tham mưu xử lý tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị là cơ quan Công an. Thực tế, những năm vừa qua, lực lượng Công an đã làm tốt vai trò của mình trong xử lý những “điểm nóng” về tôn giáo ở Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Thủ đô Hà Nội và các địa phương.

Như vậy, trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò quan trọng trong thực hiện thành công công tác tôn giáo. Bên cạnh công tác phối hợp với ngành quản nhà nước về tôn giáo tham mưu Đảng, Nhà nước; thực hiện công tác quản lý nhà nước; chống kẻ địch lợi dụng tôn giáo; quản lý hoạt động quan hệ và hợp tác quốc tế về tôn giáo; cơ quan Công an đã chủ trì thực hiện các công tác tôn giáo theo chức năng, nhiệm vụ của mình như: Công tác xuất, nhập cảnh; công tác xử lý hoạt động vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tôn giáo; công tác cấp, hướng dẫn sử dụng con dấu; công tác xử lý “điểm nóng” tôn giáo… góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng vững mạnh.

Thu Hiền

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi