Thứ Tư, 20/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Báo cáo chuyên đề “Quá trình xây dựng và những nội dung mới trong Phần chung của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)”

Ngày 27/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật Hình sự năm 2015. Đến ngày 20/6/2017, Bộ luật được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Bộ luật gồm 3 phần, 26 chương, 426 điều, với nhiều điểm mới quan trọng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đang đặt ra và bảo đảm hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm trong bối cảnh xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế.

Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, Bộ luật có những ảnh hưởng lớn đến công tác Công an nói chung, công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói riêng. Do đó, việc nghiên cứu, học tập, nắm bắt các vấn đề liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để áp dụng trong công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và học viên Học viện CSND là hết sức cần thiết.

TS. Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng phòng 2, Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, Tư pháp báo cáo chuyên đề tại Học viện CSND

Tại buổi báo cáo, cán bộ, giảng viên và học viên Học viện đã được nghe TS. Nguyễn Văn Thịnh trao đổi những thông tin liên quan đến quá trình xây dựng Bộ luật; những nội dung mới trong Phần chung của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), bao gồm 12 chương quy định về: Điều khoản cơ bản; Hiệu lực của Bộ luật hình sự; Tội phạm; Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự; Hình phạt; Các biện pháp tư pháp; Quyết định hình phạt; Thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt; Xóa án tích; Những quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội; Những quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

Thông qua những kiến thức hữu ích được cung cấp tại buổi báo cáo chuyên đề sẽ giúp cán bộ, giảng viên Học viện CSND bổ sung, cập nhật những nội dung mới vào các giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo của Học viện CSND trong thời gian tới.PV

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác