Thứ Tư, 8/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Thành lập 9 Tòa án Quân sự Quân khu, 10 Tòa án Quân sự khu vực

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập 9 Tòa án Quân sự quân khu và tương đương trên cơ sở các Tòa án Quân sự quân khu và tương đương hiện hành, bao gồm:

- Tòa án Quân sự Quân khu 1;

- Tòa án Quân sự Quân khu 2;

- Tòa án Quân sự Quân khu 3;

- Tòa án Quân sự Quân khu 4;

- Tòa án quân sự Quân khu 5;

- Tòa án Quân sự Quân khu 7;

- Tòa án Quân sự Quân khu 9;

- Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội;

- Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân.

Thành lập 10 Tòa án Quân sự khu vực trên cơ sở các Tòa án Quân sự khu vực hiện hành, cụ thể:

- Thành lập Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 1, trên cơ sở sáp nhập Tòa án Quân sự khu vực 1 Quân khu 1 và Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 1 hiện hành;

- Thành lập Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 2, trên cơ sở sáp nhập Tòa án Quân sự khu vực 1 Quân khu 2 và Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 2 hiện hành;

- Thành lập Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 3, trên cơ sở sáp nhập Tòa án Quân sự khu vực 1 Quân khu 3 và Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 3 hiện hành;

- Thành lập Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 4, trên cơ sở sáp nhập Tòa án Quân sự khu vực 1 Quân khu 4 và Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 4 hiện hành;

- Thành lập Tòa án Quân sự khu vực 1 Quân khu 5, trên cơ sở Tòa án Quân sự khu vực 1 Quân khu 5 hiện hành;

- Thành lập Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 5, trên cơ sở Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 5 hiện hành;

- Thành lập Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 7, trên cơ sở sáp nhập Tòa án Quân sự khu vực 1 Quân khu 7 và Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 7 hiện hành;

- Thành lập Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 9, trên cơ sở sáp nhập Tòa án Quân sự khu vực 1 Quân khu 9 và Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân khu 9 hiện hành;

- Thành lập Tòa án Quân sự khu vực Thủ đô Hà Nội, trên cơ sở Tòa án Quân sự khu vực Thủ đô Hà Nội hiện hành;

- Thành lập Tòa án Quân sự khu vực Quân chủng Hải Quân, trên cơ sở sáp nhập Tòa án Quân sự khu vực 1 Quân chủng Hải Quân và Tòa án Quân sự khu vực 2 Quân chủng Hải Quân hiện hành.

Phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của các Tòa án Quân sự quân khu và tương đương; của các Tòa án Quân sự khu vực được xác định trên cơ sở phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của các Tòa án Quân sự quân khu và tương đương; của các Tòa án Quân sự khu vực hiện hành.

Tổng biên chế của Tòa án Quân sự các cấp là 310 (ba trăm mười) người; trong đó, có 130 (một trăm ba mươi) Thẩm phán, bao gồm: Tòa án Quân sự Trung ương là 54 người, trong đó có 1 Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao và 15 Thẩm phán cao cấp theo quy định tại Khoản 5, Điều 1, Nghị quyết số 1278/NQ-UBTVQH13 ngày 1/7/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tòa án Quân sự quân khu và tương đương là 126 người, trong đó có 12 Thẩm phán cao cấp theo quy định tại Khoản 6, Điều 1, Nghị quyết số 1278/NQ-UBTVQH13 ngày 1/7/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 42 Thẩm phán trung cấp.

Tòa án Quân sự khu vực có 130 người; trong đó, có 20 Thẩm phán trung cấp và 40 Thẩm phán sơ cấp.

Quang Vinh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi