Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Tham dự Hội nghị có: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu khách quý!

Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được, phân tích ưu điểm, thành tích, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, dự báo tình hình, trên cơ sở đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác tuyên giáo năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Trong năm 2018, Ngành Tuyên giáo đã chỉ đạo, định hướng tuyên truyền toàn diện, đồng bộ đời sống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đất nước; cổ vũ, động viên tinh thần thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến rõ nét trong tham mưu các lĩnh vực giáo dục, khoa học, môi trường, y tế, an sinh xã hội; góp phần phát triển nguồn nhân lực và tiềm lực khoa học cho đất nước phát triển. Hoạt động văn hóa có một số khởi sắc, mang đến những giá trị tốt đẹp trong đời sống tinh thần của nhân dân. Ngành Tuyên giáo tiếp tục đóng góp quan trọng, thể hiện rõ vai trò đi trước một bước dẫn đường cho các phong trào cách mạng, được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, ghi nhận.

Năm 2019, các nhiệm vụ trọng tâm được xác định và tập trung thực hiện trong công tác tuyên giáo là: Tiếp tục giữ thế chủ động, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng về công tác tuyên giáo. Kịp thời hơn trong chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin, nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thuyết phục, tính chiến đấu của công tác tuyên truyền. Coi trọng các khía cạnh tư tưởng chính trị và tác động xã hội trong tham mưu các lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế, an sinh xã hội. Tạo đột phá về đổi mới phương thức hoạt động tuyên giáo ở tất cả các cấp, các khâu, bảo đảm tính nhạy bén, thiết thực, hiệu quả của công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới căn bản công tác bồi dưỡng cán bộ làm công tác tuyên giáo…

Thu Hiền

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất