Thứ Năm, 12/12/2019
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học: “Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân”

Hội thảo đã diễn ra 03 phiên thảo luận: Phiên thứ nhất đề cập về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân; phiên thứ hai về nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân; phiên thứ ba: Quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác công an và bảo vệ, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân trong tình hình mới.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đi sâu phân tích, tập trung làm sáng tỏ nội dung khoa học, cách mạng và những giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND. Phân tích, đánh giá đúng thực trạng, tình hình nghiên cứu, quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND trong các lĩnh vực công tác công an, định hướng nghiên cứu, phát triển và quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào cách mạng Việt Nam, xây dựng nền móng lý luận CAND. Qua các giai đoạn cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND đã trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, là nền tảng lý luận chính trị, là kim chỉ Nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND, góp phần quan trọng làm nên những chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND vẫn mang tính thời sự, còn nguyên giá trị và là bài học quý đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, nhất là đối với lực lượng CAND. Do đó, việc học tập, nghiên cứu, vận dụng, bảo vệ và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND là một trong những nội dung, điều kiện quan trọng để lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả công tác, sức chiến đấu, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội thảo đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng CAND trong việc đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, nhằm góp phần bảo vệ, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

HN

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác