Thứ Tư, 1/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Tổng cục Chính trị Công an nhân triển khai Chương trình công tác năm 2018

Trong năm qua, Tổng cục Chính trị CAND đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, quán triệt khẩu hiệu “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, tập trung triển khai, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trọng tâm và các nhiệm vụ đột xuất do lãnh đạo Bộ giao. Chủ động tham mưu với Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trọng tâm là các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (Khoá XII); Quy định của Bộ Chính trị (Khoá XII) về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” theo 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ được nêu trong nghị quyết, thể hiện “gương mẫu, đi đầu” của lực lượng CAND trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII)...

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị

Chủ động nghiên cứu, xây dựng Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhất là lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy các cấp; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ, quản lý, sử dụng biên chế.

Xây dựng, triển khai thực hiện các thiết chế giám sát việc xây dựng lực lượng CAND như ban hành Thông tư quy định về quy tắc ứng xử của CAND; Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND. Tích cực, chủ động đổi mới toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng từ khâu xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện, kết luận, đề xuất, kiến nghị xử lý, phục vụ hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong CAND. Phát hiện, kiểm tra, xác minh, kết luận, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm...

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhiệt liệt biểu dương thành tích, chiến công của cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Chính trị CAND đạt được trong năm qua.

Để thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy CATW, Chỉ thị của Bộ Công an và chương trình công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND năm 2018, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Tổng cục Chính trị CAND tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, phương châm hành động của toàn lực lượng “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; kết luận của đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm và nhất là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 vừa qua.

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” cho Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND

Tập trung tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” sau khi được phê duyệt, bảo đảm khoa học và mang tính cách mạng sâu sắc... Tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành điều lệnh CAND; đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, nhận diện rõ các yếu tố tác động đến công tác bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an từ đó nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm; đào tạo cán bộ phải kết hợp chặt chẽ với sử dụng cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng phải xuất phát từ nhu cầu bố trí, sử dụng theo từng cấp, từng lực lượng. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học, tự rèn, tự quản của cán bộ, chiến sỹ, đoàn kết thống nhất, thể hiện tính gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao…

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Theo bocongan.gov.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi