Thứ Bảy, 6/6/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Ngành Kiểm tra Đảng: 70 năm một chặng đường vẻ vang
Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng cơ quan UBKT T.Ư. (Nguồn: nhandan.com.vn)

Cuối năm 1948, do yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, quy mô và tổ chức hoạt động của Đảng được chính thức thành lập, từng bước phát triển, ngày càng được kiện toàn và lớn mạnh, đó là: Ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên của Đảng được thành lập theo Quyết nghị số 29/QN/TW ngày 16/10/1948 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (Khóa I) do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh (tức Thận) ký, ngày này trở thành Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng. Ban Kiểm tra Trung ương gồm 03 đồng chí: Trần Đăng Ninh, Nguyễn Thanh Bình, Hà Xuân Mỹ (Hà Minh Quốc) do đồng chí Trần Đăng Ninh làm Trưởng ban, dưới Ban Kiểm tra là các phái viên có nhiệm vụ “Đi xuống các khu xem xét chủ trương của Đảng có được thi hành và có sát, đúng không, đồng thời xem xét sự thi hành kỷ luật trong Đảng để tiếp thu kinh nghiệm giúp Trung ương bổ khuyết cho chính sách của Đảng”.

Cùng với sự ra đời và phát triển của ngành Kiểm tra Đảng nói chung, tổ chức bộ máy và hoạt động kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an Trung ương cũng không ngừng xây, dựng phát triển về mọi mặt. Nha Công an được thành lập ngày 19/8/1945, lúc đó tổ chức đảng ở cấp Trung ương trong Công an nhân dân là một chi bộ. Đến năm 1954, phát triển thành Đảng bộ, Cơ quan Bộ Công an trực thuộc Đảng ủy Cơ quan chính dân đảng Trung ương. Thời gian này công tác kiểm tra và kỷ luật đảng do cấp ủy làm. Từ năm 1966 đến năm 1975, Đảng ủy Cơ quan Bộ Công an cử đồng chí Trần ích, ủy viên Thường vụ Đảng ủy phụ trách công tác kiểm tra và kỷ luật đảng. Từ năm 1975 đến năm 1979, Đảng ủy Cơ quan Bộ Công an cử đồng chí Vũ Trọng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy phụ trách công tác kiểm tra.
 
Ngày 14/11/1979, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IV) ra Quyết định số 45-QD/TW thành lập Đảng ủy Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) là cấp trên của tổ chức cơ sở đảng, trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng. Sau Đại hội, tại phiên họp ngày 10/01/1980, Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ XIV đã bầu Ủy ban kiểm tra (UBKT) gồm 05 đồng chí, đồng chí Quách Quý Hợi, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Cục trưởng Cục Đào tạo làm Trưởng ban.

Đảng ủy Bộ quyết định thành lập UBKT ở 04 Đảng bộ cơ sở có trên 300 đảng viên trực thuộc Đảng ủy Bộ (Trường sĩ quan An ninh, Trường sĩ quan Cảnh sát, Cục kỹ thuật 2, Cục Cảnh sát 6), các Đảng ủy cơ sở cử ra UBKT, mỗi UBKT có từ 3 đến 5 đồng chí. Hệ thống tổ chức UBKT trong Đảng Bộ Nội vụ lúc này gồm 02 cấp: UBKT Đảng ủy Bộ Nội vụ; 04 UBKT Đảng ủy cơ sở: Trường sĩ quan An ninh, Trường sĩ quan Cảnh sát, Cục kỹ thuật 2, Cục Cảnh sát 6. Từ đây, UBKT trong Đảng bộ Bộ Nội vụ đã hình thành hệ thống từ Đảng ủy Bộ đến cơ sở. Các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở chưa đủ điều kiện thành lập UBKT đã phân công đồng chí cấp ủy viên để theo dõi việc thi hành kỷ luật đảng viên, giải quyết thư tố cáo và khiếu nại kỷ luật đảng viên. Như vậy, ngày 10/01/1980 là ngày thành lập Ủy ban Đảng ủy Bộ Nội vụ nay là UBKT Đảng ủy Công an Trung ương. Các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở chưa đủ điều kiện thành lập UBKT đã phân công đồng chí Cấp ủy viên theo dõi việc thi hành kỷ luật đảng viên, giải quyết thư tố cáo và khiếu nại kỷ luật đảng viên.

Ngày 16/7/1981, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra quyết định 1511-QĐ/TW về việc chuẩn y thành lập các Đảng bộ Tổng cục I, II, III, IV trực thuộc Đảng ủy Bộ Nội vụ. Đảng bộ Tổng cục là cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, Đảng ủy các Tổng cục đã cử ra UBKT của cấp mình, mỗi UBKT gồm 05 đồng chí. Hệ thống tổ chức UBKT trong Đảng bộ Bộ Nội vụ gồm 03 cấp: UBKT Đảng ủy Bộ Nội vụ; 04 UBKT cấp trên trực tiếp cơ sở: Tổng cục I, II, III, IV; 04 UBKT Đảng ủy cơ sở: Trường sĩ quan An ninh, Truờng sĩ quan Cảnh sát, Cục kỹ thuật 2, Cục Cảnh sát 6.

Tháng 10/1981, đồng chí Đặng Văn Ngọ được bầu làm Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ, Trưởng Ban kiểm tra thay đồng chí Quách Quý Hợi.

Tháng 4/1983, Đảng ủy Bộ Nội vụ khóa XV bầu UBKT gồm 05 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục III (sau được bổ nhiệm Tổng cục trưởng) làm Chủ nhiệm; đồng chí Lê Hỏa, Ủy viên Đảng ủy Bộ làm Phó Chủ nhiệm Thường trực.

Tháng 11/1986, Đảng ủy Bộ Nội vụ khóa XVI bầu UBKT gồm 07 đồng chí, đồng chí Đặng Văn Ngọ, Ủy viên Ban Thường vụ làm Chủ nhiệm; đồng chí Nguyễn Tất Hanh, Ủy viên Đảng ủy Bộ, Trưởng ban Thanh tra Bộ và đồng chí Nguyễn Đức Minh, Vụ trưởng X13 làm Phó Chủ nhiệm.

Ngày 30/8/1990, Bộ Chính trị khóa VI ra Quyết định số 110/QĐ-TW về việc thành lập Đảng ủy Công an Trung ương đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí Thư. Tháng 3/1991, Đảng ủy Công an Trung ương (lâm thời) đã bầu UBKT gồm 07 đồng chí, đồng chí Cao Đăng Chiếm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ nhiệm; đồng chí Nguyễn Văn Tính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục III và đồng chí Đặng Văn Ngọ, Phó Vụ trưởng X13 làm Phó chủ nhiệm Thường trực.

Tháng 10/1991, Đảng ủy Công an Trung ương khóa I đã bầu UBKT gồm 07 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Tính, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục III làm Chủ nhiệm; đồng chí Đặng Văn Ngọ, Phó Vụ trưởng X13 làm Phó Chủ nhiệm Thường trực. Ngày 08/11/1991, Văn phòng UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương được thành lập trực thuộc Cục Công tác đảng và công tác quần chúng, gồm 03 đồng chí. Ở các Tổng cục, Bộ tư lệnh, V26 có 01 Phó Chủ nhiệm hoặc 01 Ủỷ viên chuyên trách UBKT.

Tháng 5/1995 Đảng ủy Công an Trung ương đã bầu đồng chí Nguyễn Huy Tần làm Phó Chủ nhiệm thường trực thay cho đồng chí Đặng Văn Ngọ nghỉ hưu.

Sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, Bộ Chính trị đã chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương khóa II. Để tăng cường cán bộ làm chuyên trách công tác kiểm tra của Đảng, ngày 16/9/1996, Đảng ủy Công an Trung ương đã bầu UBKT gồm 06 đồng chí, trong đó có 03 đồng chí làm chuyên trách (01 đồng chí Phó Chủ nhiệm và 02 ủy viên), đồng chí Nguyễn Văn Tính, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục III (sau được bổ nhiệm làm Thứ trưởng) làm Chủ nhiệm; UBKT bầu đồng chí Trương Đình Đường làm Phó Chủ nhiệm chuyên trách.

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, với quan điểm tăng cường hơn nữa đội ngũ cán bộ làm chuyên trách công tác kiểm tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kiểm tra trong Đảng bộ Công an Trung ương, ngày 28/8/2001 Đảng ủy Công an Trung ương khóa III đã bầu UBKT gồm 09 đồng chí, trong đó có 06 đồng chí làm chuyên trách (02 Phó Chủ nhiệm và 04 ủy viên), đồng chí Nguyễn Duy Đạt là Phó Chủ nhiệm thứ nhất; đồng chí Bùi Quốc Đạt là Phó Chủ nhiệm.

Ngày 11/01/2002, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Quyết định số 04-QĐ/ĐU thành lập Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương (V31) đặt trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương, về tổ chức, Cơ quan bao gồm các đồng chí thành viên chuyên trách và Văn Phòng UBKT Đảng ủy Công an Trung ương do đồng chí Nguyễn Duy Đạt, Phó Chủ nhiệm thứ nhất làm Thủ trưởng Cơ quan.

Tháng 02/2003, Đảng ủy Công an Trung ương khóa III bầu đồng chí Lê Thế Tiệm, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Chủ nhiệm.

Ngày 13/6/2005, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 739/2005/QĐ-BCA(X13) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng UBKT các cấp trong lực lượng Công an nhân dân. Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương được đổi tên thành Văn phòng UBKT Đảng ủy Công an Trung ương và đặt trực thuộc Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, do đồng chí Bùi Quốc Đạt, Phó Chủ nhiệm UBKT làm Chánh Văn phòng; các đồng chí ủy viên chuyên trách làm Phó Chánh Văn phòng. Đảng bộ các tổng cục, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, V26 thành lập UBKT, do đồng chí Phó Chủ nhiệm làm Chánh Văn phòng, các đồng chí ủy viên làm Phó Chánh văn phòng.

Sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, ngày 17/8/2006, Đảng ủy Công an Trung ương khóa IV đã bầu UBKT gồm 09 đồng chí, trong đó 08 đồng chí làm chuyên trách, đồng chí Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Chủ nhiệm. Ngày 18/8/2006, UBKT bầu các đồng chí Nguyễn Văn Mỹ, Bùi Quốc Đạt, Ngô Nguyên Lý, Phan Văn Đông làm Phó Chủ nhiệm; phân công đồng chí Nguyễn Văn Mỹ làm Phó Chủ nhiệm Thường trực.

Ngày 02/11/2007, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 1358/2007/QĐ-BCA(X13) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của cơ quan UBKT các cấp trong lực lượng Công an nhân dân. Văn phòng UBKT Đảng ủy Công an Trung ương được đổi tên thành Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Mỹ, Phó Chủ nhiệm Thường trực làm Thủ trưởng Cơ quan; các đồng chí Phó Chủ nhiệm là Phó Thủ trưởng Cơ quan. Văn phòng UBKT các tổng cục, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, V26 đổi tên thành cơ quan UBKT, do đồng chí Phó Chủ nhiệm chuyên trách làm Thủ trưởng cơ quan, các đồng chí Ủy viên chuyên trách làm Phó Thủ trưởng cơ quan.

Ngày 02/10/2008, Ban Bí Thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y đồng chí Hoàng Hữu Năng giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương (thay đồng chí Nguyễn Văn Mỹ nghỉ chế độ hưu trí).

Ngày 07/8/2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y đồng chí Bùi Bá Định giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương (thay đồng chí Phan Văn Đông được điều động và giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an).

Ngày 31/5/2010, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 1980/QĐ- BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương. Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương đặt trực thuộc Đảng uỷ Công an Trung ương do Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT làm Thủ trưởng Cơ quan; 03 Phó Chủ nhiệm làm Phó Thủ trưởng Cơ quan.

Sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ngày 30/8/2011 Đảng ủy Công an Trung ương khóa V đã bầu UBKT gồm 13 đồng chí, trong đó có 11 đồng chí làm chuyên trách, đồng chí Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an làm Chủ nhiệm. Ngày 08/9/2011, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương bầu các đồng chí Hoàng Hữu Năng, Trần Công Viên, Nguyễn Thế Nghiệp, Nguyễn Văn Danh làm Phó Chủ nhiệm. Phân công đồng chí Hoàng Hữu Năng làm Phó Chủ nhiệm Thường trực.

Năm 2013, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y đồng chí Trần Công Viên giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương (thay đồng chí Hoàng Hữu Năng nghỉ chế độ hưu trí); đồng chí Trần Văn Ba giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm; năm 2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y đồng chí Lê Công Hoàng giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm.

Tháng 5/2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y đồng chí Nguyễn Xuân Ngư giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương (thay đồng chí Trần Công Viên nghỉ chế độ hưu trí).

Ngày 21/7/2015, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 4600/QĐ- BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương. Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương đặt trực thuộc Tổng cục Chính trị CAND do Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT là Thủ trưởng Cơ quan; 03 Phó Chủ nhiệm là Phó Thủ trưởng Cơ quan.

Sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương khóa VI đã bầu UBKT gồm 13 đồng chí. Ngày 31-10-2016, Ban Bí Thư Trung ương đã có Quyết định chuẩn y UBKT, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm, nhiệm kỳ 2015 -  2020, trong đó có 10 đồng chí làm chuyên trách, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Chủ nhiệm, đồng chí Nguyễn Xuân Ngư, Nguyễn Thế Nghiệp, Trần Văn Ba, Lê Công Hoàng làm Phó Chủ nhiệm UBKT. Phân công đồng chí Nguyễn Xuân Ngư làm Phó Chủ nhiệm thường trực.

Chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành của Ngành Kiểm tra Đảng nói chung, cùng với sự trưởng thành 38 năm qua UBKT các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương đã không ngừng củng cố và phát triển. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra luôn giữ vững phẩm chất đạo đức trong sạch, liêm khiết, tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, chấp hành kỷ luật nghiêm minh, đối với công việc tận tụy và gương mẫu về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận những thành tích, đóng góp của UBKT các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương, đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra Đảng như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, Cờ thi đua của UBKT Trung ương và nhiều Bằng khen khác...

Ngọc Anh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác