Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Thực hiện Di chúc của Người bằng những việc làm thiết thực

Trong bản Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân và các thế hệ mai sau, lời đầu tiên Người viết đó là dành để nói về Đảng: "Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã giành được nhiều thành tựu vẻ vang, mở ra kỷ nguyên mới trong sự phát triển của dân tộc, kiên định con đường tiến lên Chủ nghĩa xã hội. Trong quá trình rèn luyện và lãnh đạo Ðảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới việc giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho đảng viên.

Người luôn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng bản thân như việc rửa mặt hằng ngày, trên cả hai mặt gắn bó chặt chẽ với nhau đức và tài, trong đó lấy đức làm gốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết:“Cũng như sông phải có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không thể lãnh đạo được nhân dân”. Với nhãn quan chính trị nhạy bén, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhìn thấy nguy cơ của một đảng cầm quyền là dễ vấp phải những sai lầm, khuyết điểm.

Và Người đã từng cảnh báo rằng: "Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân...”.

Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có giá trị thực tiễn nóng hổi  nhắc nhở mỗi chúng ta nhất là đối với các cấp tổ chức Đảng, mỗi đảng viên. Trong tình hình mới khi Đảng ta đang đẩy mạnh công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Phải đẩy mạnh việc đấu tranh để khắc phục, loại trừ ra khỏi hàng ngũ cán bộ Đảng và Nhà nước ta sự tha hóa, biến chất về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu nhằm đẩy lùi nguy cơ lớn đang đe dọa sự sống còn của Đảng, của chế độ.

Thực hiện di nguyện của Người cũng như nhận thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, trong quá trình cách mạng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã được Đảng đặc biệt coi trọng được đẩy mạnh với nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ và đạt được nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt.

Đảng đã ban hành các Nghị quyết, quy định về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách được đẩy mạnh. Hàng loạt vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng được phát hiện, điều tra, tiến hành khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh. Kết quả đó đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao đồng tình ủng hộ.

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 490 tổ chức Đảng và 15 nghìn đảng viên vi phạm, trong đó, có gần 1.300 đảng viên bị thi hành kỷ luật do tham nhũng. Từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay đã có hơn 60 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý đã bị thi hành kỷ luật.

Với tinh thần không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, trong năm 2018 đã có nhiều cán bộ cấp cao vi phạm bị xử lý... Những kết quả trên lĩnh vực xây dựng và chính đốn Đảng trong thời gian qua đã làm cho niềm tin trong nhân dân đối với Đảng ngày càng được nâng lên rõ rệt, tạo ra bước chuyển tích cực.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Từ những lời chỉ dạy của Người, Đảng ta đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và hiện nay là Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thời gian qua Đảng đã ban hành các quy định về trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25-10-2018 Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư.

Với nội dung được khái quát thành 8 điểm xây và 8 điểm chống, được phản ánh trên các mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tự phê bình và phê bình, quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ.

Cùng với những quy định đã có trước đây, Quy định 08 sẽ tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ để đề cao trách nhiệm nêu gương cũng là để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, nâng cao vai trò lãnh đạo, năng lực, uy tín của Đảng, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, thật sự là đạo đức, là văn minh.

Bằng việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đề cao trách nhiệm và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên chính là những công việc quan trọng, thiết thực và có ý nghĩa nhất để hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác.

Theo cand.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất