Thứ Năm, 2/4/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Chào mừng 133 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2019)

Từ nửa cuối của thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản bước sang giai đoạn độc quyền, giai cấp tư sản ở các nước tư bản tăng cường bóc lột và bần cùng hóa giai cấp vô sản. Cuộc đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm của giai cấp vô sản phát triển mạnh mẽ ở các nước châu Âu, châu Mỹ... Ngay sau khi thành lập Quốc tế Cộng sản I năm 1864, C.Mác coi việc rút ngắn thời gian lao động là nhiệm vụ đấu tranh hàng đầu của giai cấp vô sản. Tại Đại hội lần thứ nhất, Quốc tế Cộng sản họp tại Giơ-ne-vơ tháng 9/1866, vấn đề đấu tranh cho ngày làm việc 8 giờ được đưa vào nghị quyết của Đại hội. Từ đó, khẩu hiệu ngày làm 8 giờ xuất hiện trong một số nơi của nước Anh - nước có nền công nghiệp phát triển sớm nhất. Yêu sách này dần lan sang các nước khác, tiêu biểu là nước Mỹ với phong trào đấu tranh của công nhân toàn thành phố Chicago vào ngày 1/5/1886 với khẩu hiệu "Ngày làm việc 8 giờ" và hơn 6.000 công nhân bãi công mít tinh, biểu tình, tuy nhiên sau đó, các cuộc biểu tình bị nhà chức trách đàn áp đẫm máu. Để ghi nhận phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản, tại Đại hội thành lập Quốc tế Cộng sản II do Ph.Ăngghen lãnh đạo họp ngày 14/7/1889, đại biểu của giai cấp công nhân thông qua Nghị quyết lấy ngày 1/5 hàng năm làm ngày đoàn kết đấu tranh của giai cấp vô sản. Thực hiện Nghị quyết trên, năm 1890 - lần đầu tiên ngày Quốc tế lao động 1/5 được tổ chức trên quy mô toàn thế giới.

Ở Việt Nam, từ những năm đầu của thế kỷ XX, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, giúp công nhân lao động Việt Nam hiểu rõ phong trào cộng sản, công nhân, Công đoàn thế giới, nhất là về Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại và ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời (1930), giai cấp công nhân Việt Nam đã lấy ngày l/5 hàng năm làm ngày đỉnh cao của phong trào đấu tranh chống thực dân, đế quốc, giành độc lập - tự do - dân chủ, giành những quyền lợi kinh tế - xã hội. Trong thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám, việc kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5 phần nhiều phải tổ chức bí mật bằng hình thức treo cờ, rải truyền đơn. Năm 1936, do thắng lợi của Mặt trận bình dân Pháp và Mặt trận dân chủ Đông Dương, ngày Quốc tế Lao động lần đầu tiên được tổ chức công khai tại Hà Nội, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đặc biệt, ngày 1/5/1938, một cuộc biểu tình lớn gồm hàng chục ngàn người đã diễn ra ở khu Đấu xảo Hà Nội với sự tham gia của 25 ngành, giới: Thợ hoả xa, thợ in, nông dân, phụ nữ, người cao tuổi, nhà văn, nhà báo... Đây là cuộc mit-tinh lớn nhất trong thời kỳ vận động dân chủ (1936 - 1939), một cuộc biểu dương sức mạnh đoàn kết của nhân dân lao động do Đảng lãnh đạo. Nó đánh dấu một bước trưởng thành vượt bậc về nghệ thuật tổ chức và lãnh đạo của Đảng ta.

Ngày nay, ngày Quốc tế Lao động đã trở thành ngày hội lớn của hai giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Đây cũng là ngày biểu thị tình đoàn kết hữu nghị với giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, cùng đấu tranh cho thắng lợi của hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là sau hơn 30 năm đổi mới, giai cấp công nhân Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, đóng góp hơn 65% tổng sản phẩm xã hội và hơn 70% ngân sách nhà nước. Những năm gần đây, tổ chức Công đoàn của giai cấp công nhân với lực lượng khoảng 9 triệu đoàn viên, gần 130 nghìn Công đoàn cơ sở cùng sự lãnh đạo sát sao của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn vượt qua mọi khó khăn, thử thách; chủ động sáng tạo, đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động để thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo công nhân viên chức lao động và hành động sát thực hơn, ý nghĩa hơn với vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Với những bước đi, hành động thiết thực, những chuyển biến mạnh mẽ và vững chắc trong suốt thời gian qua, khẳng định hệ thống Công đoàn cả nước đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy rõ vị trí, vai trò, chức năng là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của cán bộ, đoàn viên với phương châm “Ở đâu công nhân khó, ở đó có công đoàn”.

Khẳng định vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, nòng cốt trong khối liên minh công - nông - trí thức, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nêu rõ: “Quan tâm, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân cả về số lượng và chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của công nhân; bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, nhà ở, các công trình phúc lợi phục vụ cho công nhân; sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… để bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân”.

Vì vậy, tổ chức Công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn sẵn sàng sát cánh cùng đoàn viên và người lao động - đại diện bảo vệ quyền lợi cho người lao động, giải quyết tranh chấp lao động; tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, động viên công nhân viên chức lao động phát huy vai trò của mình và có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, giữ vững chủ quyền biển đảo; phát triển kinh tế - xã hội đất nước và chủ động hội nhập quốc tế.


Chào mừng 133 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2019)

Đối với Học viện CSND, nhằm đảm bảo lợi ích của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên. Tổ chức Công đoàn Học viện CSND được thành lập và hoạt động hiệu quả trong những năm qua. Công đoàn Học viện hiện có 438 đoàn viên sinh hoạt tại 16 tổ Công đoàn, chủ yếu tại nhiều đơn vị khác nhau, hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, kịp thời phản ánh, đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và cấp ủy các đơn vị nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp chính đáng của đoàn viên Công đoàn, đồng thời hướng các hoạt động Công đoàn phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của Học viện.

Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, phòng Công tác Đảng, công tác Chính trị và công tác quần chúng, sự chỉ đạo thường xuyên của Ban Chấp hành Công đoàn CAND… các đơn vị chức năng có Đoàn viên công đoàn đã tạo điều kiện cho các tổ Công đoàn hoạt động có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác. Trong năm học 2017 - 2018, Công đoàn Học viện CSND đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phát huy sức mạnh nội tại, chủ động đề xuất, xây dựng và thực hiện nhiều hoạt động phong trào, được Công đoàn cấp trên đánh giá cao. Đặc biệt, lãnh đạo, cán bộ Công đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các hoạt động xã hội, thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ quyền lợi của cán bộ, đoàn viên cũng như công tác phát triển đoàn viên và tổ chức Công đoàn.

Từ những thành tích đã đạt được, năm học 2017 - 2018, Công đoàn Học viện được tặng Cờ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về có thành tích trong phong trào thi đua xuất sắc, Công đoàn cơ sở vững mạnh năm học 2017 - 2018; được tặng Cờ của Công đoàn Tổng cục Chính trị CAND tặng đơn vị đạt giải Nhất Hội thi đoàn viên Công đoàn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - năm 2017; 01 Bằng khen của Công đoàn CAND tặng đơn vị đã có thành tích xuất sắc tham gia Hội thi “Đoàn viên Công đoàn Tổng cục Chính trị CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - năm 2017; 01 Bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn CAND vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20 NQ/TW của BCH TW Đảng và 5 năm thực hiện Tháng Công nhân trong CAND; 07 cá nhân được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”; 01 đoàn viên được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; 02 lượt đoàn viên được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen, 11 đoàn viên được Công đoàn CAND tặng Bằng khen; 01 đoàn viên được tuyên dương đoàn viên Công đoàn CAND tiêu biểu; 07 lượt đoàn viên được Công đoàn Tổng cục Chính trị tặng giấy khen; 77 lượt đoàn viên được Giám đốc Học viện tặng giấy khen.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm học 2018 - 2019, Công đoàn Học viện CSND tập trung tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên Công đoàn; chú ý tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Luật Công đoàn năm 2012, Bộ luật Lao động năm 2012, luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công an nhân dân lần thứ IV và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thực hiện nghiêm điều lệnh, kỷ cương, kỷ luật công tác.

Đẩy mạnh phong trào “Đoàn viên Công đoàn Học viện CSND thi đua lao động giỏi, trách nhiệm, sáng tạo” với trọng tâm đẩy mạnh giáo dục đoàn viên Công đoàn chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, phát huy sáng kiến, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, xây dựng niềm tự hào cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động của Học viện CSND với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; đồng thời tập hợp, đoàn kết, biểu dương lực lượng công nhân và người lao động hăng hái thi đua lao động sáng tạo và tiên phong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Kỷ niệm 132 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5) gắn với kỷ niệm 73 năm Ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh 56 quy định người lao động được nghỉ làm việc và có hưởng lương trong ngày Quốc tế Lao động diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019); 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ… Đây là dịp để các tầng lớp nhân dân ôn lại truyền thống, những cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động. Đồng thời, là dịp để công nhân viên chức lao động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại cùng các thế hệ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm, chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hơn tám thập kỷ qua.

Phát huy truyền thống quý báu của dân tộc và giai cấp công nhân Việt Nam, kỷ niệm 132 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5, Công đoàn Học viện CSND dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện nguyện đoàn kết một lòng, sát cánh, đảm bảo lợi ích của người lao động, quyết tâm cùng Đảng bộ Học viện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đại úy Vũ Anh Khuê

Chủ Tịch Công đoàn Học viện CSND

Trung úy Nguyễn Thị Hải Anh

Tạp chí CSND, Học viện CSND

 

 


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác