Thứ Năm, 12/12/2019
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và xã - Chủ trương phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước

Bên cạnh kết quả đạt được, việc chia, tách đơn vị hành chính các cấp thời gian qua đã nảy sinh một số bất cập và hạn chế. Nhiều đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã quy mô quá nhỏ, không gian phát triển bị chia cắt, gây ra nhiều khó khăn, cản trở trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội tầm vĩ mô cũng như quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng; nguồn lực của địa phương và Trung ương cho phát triển kinh tế - xã hội bị phân tán, nhất là trong điều kiện Trung ương đang đẩy mạnh phân cấp, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho chính quyền địa phương. Việc tăng số lượng đơn vị hành chính các cấp đã dẫn đến tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương tăng; ngân sách nhà nước chi cho hoạt động của bộ máy, xây dựng trụ sở, mua sắm mới trang thiết bị làm việc tăng; đại đa số các đơn vị cấp huyện, cấp xã thu ngân sách tại địa phương không đủ cân đối chi thường xuyên, chủ yếu Trung ương phải hỗ trợ.

Những bất cập, hạn chế nêu trên có các nguyên nhân cơ bản là: Hệ thống văn bản pháp luật về quản lý đơn vị hành chính chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, nhiều văn bản không còn phù hợp nhưng chưa được kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chậm được điều chỉnh, bổ sung. Cơ chế, chính sách đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội đã thúc đẩy đô thị hoá, tạo nên tâm lý muốn chia tách, thành lập đơn vị hành chính mới.

Ngày 24/12/2018, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 37-NQ/TW về việc “Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã” nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2030 các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được sắp xếp cơ bản phù hợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng yêu cầu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 Các địa phương gấp rút chuẩn bị các phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và xã 

Nghị quyết nêu rõ: Đến năm 2021: Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Ngoài đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% của cả hai tiêu chuẩn trên, khuyến khích việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khác theo yêu cầu của địa phương, khi bảo đảm yếu tố thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuận.Từ năm 2022 - 2030, trên cơ sở tổng kết việc thực hiện giai đoạn 2019 - 2021, xác định lộ trình thực hiện để đến năm 2030 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp với Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính.

Đồng thời, Nghị quyết đã nêu ra những lộ trình cụ thể mà các địa phương cần thực hiện:

- Năm 2019: Sửa đổi và ban hành mới các quy định pháp luật (trong đó có quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã) làm cơ sở cho việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; bố trí nguồn kinh phí xây dựng đề án và giải quyết các chế độ, chính sách cho những đối tượng bị tác động do sắp xếp đơn vị hành chính. Cơ bản sắp xếp hợp lý các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Đồng thời, sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp và giải quyết chế độ, chính sách đối với những đối tượng bị tác động do sắp xếp các đơn vị hành chính.

- Năm 2020 và năm 2021: Lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp. Tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021. Xây dựng và thực hiện kế hoạch, lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không đạt tiêu chuẩn cho giai đoạn tiếp theo.

Có thể khẳng định, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã là phù hợp với xu thế phát triển mới của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội cho sự phát triển kinh tế, xã hội trong từng địa phương và trên phạm vi toàn quốc.

Tuy nhiên, đây là một chủ trương lớn, làm thay đổi cơ cấu tổ chức của nhiều nơi trên khắp cả nước (theo số liệu thống kê của Bộ Nội vụ công bố ngày 30/7/2019, cả nước có 20 đơn vị hành chính cấp huyện và 623 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp lại theo tinh thần Nghị quyết 37-NQ/TW). Điều này sẽ tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trong quần chúng nhân dân, đặc biệt khi các đối tượng phản động, thù địch lợi dụng chủ trương này để có những ý kiến bình luận, chống phá. Do đó, để thực hiện hiệu quả việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, các địa phương cần phải:

- Tuyên truyền nội dung các văn bản hướng dẫn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức được giao trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Đồng thời thông tin công khai, minh bạch các phương án, đề án sắp xếp, các chế độ, chính sách đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dư dôi do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã.

 - Rà soát, đánh giá, bố trí, sắp xếp, lựa chọn những cán bộ có phẩm chất, năng lực; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho những người bị tác động do sắp xếp lại bộ máy hành chính.

 - Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu đề cao trách nhiệm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp theo quy định là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu.

Việc sắp xếp, sát nhập, hợp nhất tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính cấp huyện, xã phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, kịp thời, theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm phát huy nguồn lực của Nhà nước và xã hội cho phát triển kinh tế, xã hội tại các địa phương trong cả nước./.

Như Mai

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác