Thứ Năm, 14/12/2017
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
 • MÃ SỐ CHUẨN QUỐC TẾ CHO XUẤT BẢN PHẨM NHIỀU KỲ (ISSN - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER)

  Tạp chí Cảnh sát nhân dân được cấp chỉ số ISSN theo Công văn số 51/TTKHCN-ISSN ngày 04/8/2011 của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) cho xuất bản phẩm:

 • THỂ LỆ BÀI VIẾT ĐĂNG TẠP CHÍ CẢNH SÁT NHÂN DÂN

    Để đảm bảo chất lượng của các bài viết đăng tải trên Tạp chí Cảnh sát nhân dân, Ban Biên tập Tạp chí ban hành thể lệ bài viết đăng trên Tạp chí Cảnh sát nhân dân như sau:  

 • Vai trò của cộng đồng và của cảnh sát trong phòng ngừa xã hội đối với tội phạm

  Tạp chí CSND - Vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm luôn được Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quan tâm đặc biệt; đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức triển khai, thực hiện công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, gắn với việc thực hiện Đề án “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; quản lý, giáo dục, cảm hóa người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”. Trong phạm vi bài viết, chúng tôi xin đề cập đến vai trò của cộng đồng; vai trò của Cảnh sát đối với nạn nhân, thanh niên, cộng đồng thiểu số và các thành phần khác trong xã hội ở Việt Nam hiện nay.  

 • GIỚI THIỆU TẠP CHÍ CẢNH SÁT NHÂN DÂN

   Tạp chí Cảnh sát nhân dân (trước đây là Tạp chí Khoa học và Giáo dục trật tự xã hội) thành lập theo Giấy phép xuất bản số 67/GP-VHTT của Bộ Văn hóa thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) ngày 19/4/2006, Giấy phép bổ sung số 2043/GP-BTTTT ngày 28/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nghiên cứu - trao đổi