Thứ Tư, 1/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Nâng cao chất lượng đào tạo nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm
Thiếu tướng, PGS, TS. Phạm Ngọc Hà - Phó giám đốc Học viện trao Chứng chỉ cho học viên lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nâng cao cho cán bộ Bộ An ninh nước CHDCND Lào tại Học viện CSND

Trong đó, xác định đến năm 2015 đầu tư xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của lực lượng Công an và đến năm 2020 trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm của quốc gia. Lộ trình này đã được cụ thể hóa trong Quyết định số 3013/QĐ-BCA-X11 ngày 12/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Đề án thành phần số 3. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng tạo thế và lực mới để Học viện CSND có điều kiện tiếp tục phát triển lớn mạnh, vươn lên thực sự trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học đầu ngành trong hệ thống các trường CAND.

Tuy nhiên, so với các tiêu chí, điều kiện của một trường đại học trọng điểm thì Học viện CSND còn có nhiều mặt phải tiếp tục phấn đấu và hoàn thiện. Tổ chức bộ máy của Học viện mặc dù lớn nhất trong các trường Công an nhưng về cơ bản vẫn chỉ là sự phát triển về số lượng đầu mối mà chưa có sự phát triển về cơ chế, cách thức tổ chức, chức năng, nhiệm vụ để có thể đảm bảo đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ của một cơ sở đào tạo đại học trọng điểm. Đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ cao của Học viện tuy đứng đầu các trường CAND nhưng còn mỏng, số có trình độ Tiến sĩ mới chỉ đạt trên 10%, Phó giáo sư đạt trên 3% và Giáo sư chiếm tỷ lệ trên 1%. Nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo còn nặng về lý thuyết, ít thực hành; chưa mở rộng được các chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của thực tiễn công tác phòng, chống tội phạm; chưa cập nhật được nhiều vấn đề mới của hoạt động nghiệp vụ cảnh sát như: tội phạm phi truyền thống, hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm… Quy mô đào tạo ngày càng tăng lên nhưng các điều kiện đảm bảo còn nhiều thiếu thốn, nhất là hệ thống tài liệu học tập, nghiên cứu và khả năng kết nối, cập nhật thông tin còn hạn chế, đặc biệt là ở bậc học cao học, nghiên cứu sinh, gây khó khăn cho việc áp dụng các phương thức tổ chức đào tạo mới.

Đây cũng là những vấn đề vướng mắc hiện nay của các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân và của ngành Công an. Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã đề ra một số giải pháp đột phá, trong đó có giải pháp quan trọng về tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học.

Với mục tiêu và giải pháp mà Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xác định, đồng thời xuất phát từ đặc điểm của phương thức tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ đang được triển khai tại Học viện CSND thì việc nâng cao chất lượng đào tạo là vấn đề cấp thiết hiện nay. Theo đó, nội dung các giải pháp cần tập trung vào một số hướng cơ bản sau đây:

Một là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học

Học viện cần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo theo hướng chuẩn hóa về chương trình, nội dung giảng dạy, giáo trình, tài liệu và quy trình kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo. Hiện nay, Học viện CSND cùng với Học viện An ninh nhân dân là hai nhà trường Công an được Bộ Công an giao thí điểm tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ, với thời gian rút ngắn từ 05 năm xuống 04 năm. Đây là một phương thức tổ chức đào tạo tiên tiến, tạo ra sự chủ động, linh hoạt cho cả người học, người dạy và cơ quan quản lý đào tạo. Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với Học viện phải tiếp tục cải tiến nội dung chương trình giảng dạy, phương pháp dạy học theo hướng thiết thực, hiện đại, thống nhất, liên thông giữa các bậc học, coi trọng huấn luyện kỹ năng, phẩm chất nghề nghiệp cũng như trang bị kiến thức nghiệp vụ cho học viên theo hướng đào tạo hệ đại học nghiên cứu 5 năm và hệ đại học thực hành 4 năm. Tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai thí điểm đào tạo theo hệ thống tín chỉ, kết hợp đào tạo theo tín chỉ với đào tạo theo niên chế trong Học viện.

Là nhà trường đầu tiên trong các trường CAND công bố và thực hiện chuẩn đầu ra đối với sinh viên các hệ học, đây cũng là một bước đột phá mới để nâng cao chất lượng đào tạo tại nhà trường. Tuy nhiên, Học viện cũng cần chú ý thực hiện công bố chuẩn đầu ra phải gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng theo chuẩn đã công bố.

Hai là, tập trung áp dụng nhiều biện pháp để đổi mới phương pháp giảng dạy, huấn luyện trong tổ chức đào tạo

Trong điều kiện Học viện đang triển khai nhiều nội dung chương trình đào tạo, nhiều phương thức tổ chức đào tạo, nhiều hệ đào tạo khác nhau, Học viện cần thiết có các biện pháp mạnh mẽ, đồng bộ, tập trung đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của người học, gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, nâng cao kỹ năng thực hành cho học viên. Gắn kết các đơn vị nghiệp vụ với nhà trường, cập nhật thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CSND vào bài giảng; tiếp tục và thường xuyên phối hợp, tổ chức hội thảo khoa học với các đơn vị nghiệp vụ về đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo các môn học nghiệp vụ chuyên ngành. Hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học, sách tham khảo theo các trình độ, chuyên ngành đào tạo và môn học đảm bảo đủ cho học viên nghiên cứu, tự học, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, nối mạng giữa Học viện với Công an các đơn vị, địa phương.

Triển khai việc phối hợp với các đơn vị giảng dạy trong các nhà trường CAND về để trao đổi về kinh nghiệm, tài liệu, giáo trình và hội thảo về phương pháp huấn luyện. Chủ động phối hợp với các đơn vị công tác chiến đấu của ngành Công an theo mô hình "Nhà trường - Bệnh viện" của ngành Y, như các Tiểu đoàn, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát giao thông, Viện Khoa học hình sự, Trung tâm bồi dưỡng và huấn luyện nghiệp vụ của các Tổng cục, Bộ Tư lệnh trong CAND để trao đổi, tọa đàm về tình hình thực tiễn công tác chiến đấu, phục vụ cho việc xây dựng nội dung chương trình đào tạo, phương pháp huấn luyện phù hợp, xây dựng các tình huống và giáo cụ trực quan sinh động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Đối với công tác giảng dạy nói chung, việc ứng dụng công nghệ thông tin thông qua việc xây dựng và thiết kế bài giảng điện tử, ứng dụng các phần mềm tiện ích trong hệ thống E-learning, tìm kiếm nguồn tài liệu để phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, sử dụng thành thạo các công cụ, phương tiện trong giảng dạy… là những nội dung mà giảng viên của Học viện CSND cần tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả trong công tác nghiên cứu và giảng dạy hiện nay.

Ngoài ra, Học viện cần đẩy mạnh việc nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mô phỏng phục vụ học tập của sinh viên. Phát triển công nghệ mô phỏng để ứng dụng trong các hoạt động giảng dạy và huấn luyện sinh viên là một hướng đi cần triển khai mạnh mẽ trong thời gian tới. Điều này nhằm khắc phục các khó khăn và áp lực quá tải về cơ sở vật chất, trường bắn, bãi tập, sức căng của giảng viên hiện nay. Các giảng viên cần chủ động nghiên cứu, mô hình hóa các động tác, thao tác, bài tập để chia sẻ qua hệ thống giảng dạy E-Learning giúp sinh viên dễ dàng nghiên cứu, học tập, nâng cao chất lượng đào tạo hiện nay.

Ba là, Học viện cần xác định nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình xây dựng trường trọng điểm là công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục trở thành vấn đề then chốt, có vị trí đặc biệt quan trọng, quyết định đến hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện. Do đó, cần chuẩn hóa đội ngũ giảng viên theo các tiêu chuẩn nhất định, nhất là về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ chuyên môn; triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng, đáp ứng quy mô, nhiệm vụ đào tạo. Xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đảm bảo tính đồng bộ, kế thừa và nâng cao chất lượng; phấn đấu đến năm 2015 Học viện sẽ có 30% giảng viên đạt trình độ Tiến sĩ, 60% giảng viên đạt trình độ Thạc sĩ và đến năm 2020 có 40% giảng viên đạt trình độ Tiến sĩ, 55% giảng viên đạt trình độ Thạc sĩ.

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhưng rất khó khăn đòi hỏi Học viện phải có kế hoạch, lộ trình cụ thể để tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch đội ngũ cán bộ, giáo viên đảm bảo đồng bộ về cơ cấu, có tính kế thừa và chuyển tiếp hợp lý. Trong xây dựng đội ngũ giáo viên cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng để một bộ phận trong số đó có thể trở thành chuyên gia đầu đàn trên các lĩnh vực khoa học về quản lý nhà nước, về đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng, phòng chống tội phạm, tạo tiền đề để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học ở trình độ cao.

Đẩy mạnh mở rộng hợp tác quốc tế để gửi cán bộ, giáo viên đi đào tạo ở nước ngoài hoặc Học viện có thể nghiên cứu liên kết trong đào tạo với các trường ở nước ngoài, trước mắt là các trường đào tạo Cảnh sát trong khu vực ASEAN, với các chuyên ngành có nhiều thế mạnh của Học viện và có tính liên thông trong chương trình đào tạo của các nước liên kết. Đối với hai mô hình này, học viên sẽ tham gia học tập 02 năm (hoặc 03 năm) đầu theo chương trình của Học viện, 02 (hoặc 01 năm) sau theo chương trình của trường liên kết, đối tượng giảng dạy là giảng viên của trường liên kết, kết hợp với giảng viên của Học viện CSND. Địa điểm đào tạo tại Học viện CSND. Văn bằng sẽ do trường liên kết cấp và làm thủ tục báo cáo cấp có thẩm quyền để công nhận tương đương.

Đi đôi với đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, phải giáo dục, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và sự tâm huyết với nghề để mỗi cán bộ, giảng viên thực sự là tấm gương sáng cho học viên noi theo.

Bốn là, đi đôi với đổi mới phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên thì cần đổi mới đồng bộ các yếu tố đảm bảo cho công tác giảng dạy như: Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật theo hướng hiện đại, đồng bộ, từ cơ sở hạ tầng, hệ thống giảng đường, nhà làm việc, thư viện, sân bãi đến hệ thống thông tin… đảm bảo phục vụ đồng bộ, có hiệu quả công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện và sinh hoạt của cán bộ, giảng viên, học viên.

Tập trung đầu tư, xây dựng các khu thực hành nghiệp vụ liên hoàn, các phòng hội thảo khoa học, phòng bảo vệ luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp, phòng sử dụng cho thi trắc nghiệm, phòng dùng cho các hội thi giáo dục của toàn ngành, các phòng học lý thuyết, các phòng học theo đặc thù các chuyên ngành đào tạo, phòng học ngoại ngữ chuyên dùng, phòng học tin học, hình thành các trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ hiện đại.

Quán triệt quan điểm của Nghị quyết số 29-NQ/TW về việc khuyến khích xã hội hóa để đầu tư xây dựng và phát triển các trường chất lượng cao ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo; đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo; chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách; từng bước bảo đảm đủ kinh phí hoạt động chuyên môn cho các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập. Do đó, trên cơ sở chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành Công an, Học viện CSND cần chủ động và sáng tạo trong việc huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho quá trình đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mở rộng khuôn viên Học viện, xây dựng Học viện ngày càng lớn mạnh, đáp ứng nhu cầu đào tạo của lực lượng CAND trong thời gian tới.

Năm là, Học viện cần chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục, trong đó có hoạt động mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống và các nước láng giềng, các tổ chức quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác đào tạo có chọn lọc với các nước có nền tư pháp tiên tiến để khai thác có hiệu quả tri thức, kinh nghiệm, phương tiện, thiết bị và trao đổi giảng viên, học viên, tranh thủ các nguồn lực vật chất cho Học viện; đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; hợp tác nghiên cứu khoa học về phòng, chống tội phạm… phục vụ cho phát triển giáo dục, đào tạo trong CAND nói chung và của Học viện CSND nói riêng. Mặt khác, trong quá trình hợp tác Học viện cần chủ động nghiên cứu, tích lũy và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có cơ hội tham gia xếp hạng các trường đại học trong khu vực và quốc tế.

Trong bối cảnh toàn ngành giáo dục đang phấn đấu thực hiện thành công những nhiệm vụ và mục tiêu của Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, thì việc Học viện CSND được Chính phủ và Bộ Công an phê duyệt xây dựng và phát triển trở thành trường đại học trọng điểm của ngành Công an và của quốc gia thể hiện sự tin tưởng, quyết tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với Học viện. Để thực hiện thành công mục tiêu này, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Công an, sự phối hợp giúp đỡ của các Tổng cục, các đơn vị chức năng, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết, sáng tạo và chủ động của tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, của đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên toàn Học viện CSND.

Thiếu tướng, PGS, TS. PHẠM NGỌC HÀ - Phó giám đốc Học viện CSND

Tạp chí Cảnh sát nhân dân số 5+6/2015

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi