Thứ Tư, 20/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện Cảnh sát nhân dân
Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Phòng QLHV nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt tại Đại hội

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng đoàn kết nội bộ, Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện CSND qua các thời kỳ luôn kịp thời ban hành các Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng, xây dựng các đơn vị. Theo quyết định số 23/QĐ/ĐUCA ngày 13/4/2011 của Đảng ủy Công an Trung ương về việc giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng bộ Học viện CSND. Do vậy, cơ cấu tổ chức Đảng trong Học viện có nhiều thay đổi. Hiện tại, Đảng bộ Học viện CSND có 33 chi bộ cơ sở (bao gồm chi bộ các khoa, phòng, bộ môn, trung tâm, ban quản lý dự án), 04 Đảng bộ cơ sở (Đảng bộ cơ sở Văn phòng Học viện, Đảng bộ cơ sở Khoa Luật, Đảng bộ cơ sở Phòng Hậu Cần, Đảng bộ cơ sở Phòng Quản lý học viên) trực thuộc với 3259 đảng viên. Đảng bộ Học viện CSND là cơ sở Đảng có số chi bộ, đảng bộ cơ sở và số lượng đảng viên đông nhất các trường Công an nhân dân.

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện CSND đã phân công các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy phụ trách, lãnh đạo các chi bộ, Đảng bộ cơ sở. Theo đó, các chi bộ, Đảng bộ cơ sở luôn kịp thời báo cáo tình hình, xin ý kiến của đảng ủy viên phụ trách để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng, công tác xây dựng đơn vị cũng như lãnh đạo các mặt công tác chuyên môn. Nhờ vậy, các chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở và Đảng ủy Học viện CSND luôn có sự gắn kết; công tác lãnh đạo của Đảng ủy Học viện với chi bộ, đảng bộ cơ sở đảm bảo tính tập trung, thống nhất, phát huy được tính chủ động, tích cực của các tổ chức cơ sở đảng. Do đó, công tác xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng đã đạt được kết quả đáng biểu dương, trên cả phương diện chính trị, tư tưởng và tổ chức. Cụ thể như sau:

- Tổng kết công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng hàng năm, Đảng ủy Học viện CSND được Đảng ủy Công an Trung ương khen thưởng đơn vị trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 37/37 chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh; trên 600 đảng viên đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp khen thưởng.

- Đảng ủy Học viện CSND đã kiện toàn tổ chức của các chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở, góp phần nâng cao sức chiến đấu ở cơ sở. Trong đó, Đảng ủy Học viện hướng dẫn ra quyết định thành lập các tổ Đảng trực thuộc chi bộ cơ sở, thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.

- Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã phát huy được tính tiên phong, gương mẫu, là trung tâm đoàn kết của các tổ chức cơ sở đảng; đảng viên yên tâm tư tưởng, luôn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã được chi bộ, đảng bộ cơ sở thể chế hóa thành Nghị quyết.

- Công tác sinh hoạt các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Học viện CSND đã được chú trọng, hàng tháng các chi bộ, đảng bộ cơ sở đều tổ chức sinh hoạt, quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương và Nghị quyết của Đảng ủy Học viện CSND đến cán bộ, đảng viên. Đồng thời, cấp ủy chi bộ, Đảng ủy - Đảng bộ cơ sở đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo công tác chuyên môn của đơn vị.

- Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Học viện đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên vượt qua mọi khó khăn thử thách, yên tâm công tác, yêu ngành, mến nghề; tích cực tham gia các hội thi tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Ngành và của Học viện. Đáng chú ý, các cơ sở đảng đã lựa chọn những đồng chí cấp ủy xuất sắc tham gia vào hội thi Bí thư chi bộ giỏi các cấp. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, là cơ hội tốt cho các cơ sở đảng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác lãnh đạo chi bộ, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

- Các tổ chức cơ sở đảng đã luôn làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục thanh niên; cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn hoạt động có hiệu quả. Thông qua công tác đoàn và phong trào thanh niên, hàng năm các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã lựa chọn được trên 1000 quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng ủy Học viện CSND kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Học viện CSND là cơ bản, đáng ghi nhận; kết quả của công tác xây dựng đảng đã góp phần quyết định trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tuy nhiên, với tinh thần phê bình và tự phê bình, chúng tôi nhận thấy, trong công tác xây dựng đảng của các chi bộ, đảng bộ cơ sở còn bộc lộ một số thiếu sót cần khắc phục như sau:

- Công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên của Cấp ủy chi bộ, Đảng bộ cơ sở còn hạn chế. Biểu hiện là một số cán bộ, đảng viên có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, thiếu ý chí vươn lên, ngại khó ngại khổ, chấp hành chưa tốt nội quy, quy định của Ngành và Học viện; Nhưng Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị chưa kịp thời áp dụng các biện pháp giáo dục, các biện pháp quản lý, dẫn tới các đồng chí đó sai phạm một cách có hệ thống và phải xử lý kỷ luật. Đặc biệt, do công tác nắm tình hình chưa tốt, dẫn đến tình trạng cán bộ, đảng viên có đơn thư nặc danh với những nội dung không đúng sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của các tổ chức cơ sở Đảng và Học viện CSND.

- Công tác sinh hoạt chi bộ còn chưa phong phú về nội dung, tổ chức sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở thường gắn với công tác họp đánh giá sơ kết, tổng kết công tác chuyên môn. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở còn chưa chú trọng công tác sinh hoạt chi bộ, đảng bộ theo chuyên đề. Do vậy, chất lượng của các kỳ sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở còn chưa cao, chưa thực sự thu hút được sự quan tâm của đảng viên.

- Phần lớn cán bộ làm công tác Đảng của các chi bộ, đảng bộ cơ sở còn kiêm nhiệm; đặc biệt là số cán bộ làm công tác này tại các đơn vị giảng dạy, cán bộ phụ trách công tác đảng phải tham gia giảng dạy nhiều, trong khi đó hàng năm phải xử lý hàng trăm văn bản, nghị quyết liên quan đến công tác đảng nên chất lượng của các báo cáo và công tác tham mưu xây dựng tổ chức cơ sở đảng chưa đạt hiệu quả cao.

- Trình độ, năng lực của các đồng chí Cấp ủy, chi bộ khối học viên trực thuộc Đảng bộ cơ sở Phòng Quản lý học viên còn chưa đồng đều, Cấp ủy chi bộ học viên mới chỉ chú trọng đến công tác phát triển đảng, chưa phát huy được vai trò định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào của lớp học, khóa học. Đáng chú ý, có một bộ phận đảng viên là học viên chưa nêu cao tinh thần gương mẫu của người đảng viên, còn có biểu hiện phấn đấu cầm chừng, sau khi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam thì ngại tham gia các hoạt động phong trào.

- Công tác thanh tra, kiểm tra của Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Học viện còn chưa phát huy triệt để. Trong đó, Ủy ban kiểm tra mới chỉ tiến hành thanh tra theo chuyên đề hoặc thanh tra theo ý kiến chỉ đạo của cấp trên, chưa tổ chức các đợt thanh tra đột xuất, bất ngờ về các mặt công tác đảng của các tổ chức Đảng cơ sở. Do vậy, dẫn đến tình trạng, một số chi bộ chỉ chuẩn bị hồ sơ, sổ sách theo dõi công tác đảng một cách chu đáo khi có đoàn thanh tra.

Để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giáo dục và đào tạo của Học viện CSND trong thời kỳ mới. Chúng tôi mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị, đề xuất sau:

Một là, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Học viện CSND cần tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của Ngành và của Học viện cho cán bộ, đảng viên. Trong đó, cần đổi mới công tác giáo dục bằng các hình thức như tổ chức các hội thi tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng dưới hình thức sân khấu hóa hoặc mời các báo cáo viên, tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham quan các khu di tích lịch sử cách mạng.

Hai là, nâng cao cao hiệu quả công tác nắm tình hình trong các tổ chức cơ sở Đảng. Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở cần thông qua các kênh khác nhau để nắm tình hình tư tưởng, nắm tình hình về ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, chấp hành các quy định về những điều đảng viên không được làm… Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm của cán bộ, đảng viên, hạn chế tiến tới chấm dứt tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật.

Ba là, tăng cường mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở và các đồng chí trực tiếp phụ trách tham mưu công tác đảng tại các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy. Các lớp tập huấn phải đảm bảo về mặt nội dung, chú trọng xây dựng các tình huống có thể xảy ra tại các tổ chức cơ sở đảng để học viên xử lý, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng tại các tổ chức Đảng cơ sở.

Bốn là, đẩy mạnh vai trò của các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các tổ chức cơ sở Đảng. Hiện nay, Ban chấp hành Đảng ủy Học viện CSND phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chính đơn vị do Đảng ủy viên đó làm Trưởng đơn vị, do vậy chưa phát huy hết được vai trò chỉ đạo, giám sát chéo giữa các tổ chức cơ sở đảng. Các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy cần tích cực tham gia sinh hoạt cùng với chi bộ, đảng bộ cơ sở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên. Qua đó, kịp thời điều chỉnh các chương trình, kế hoạch sát với thực tiễn công tác giáo dục, đào tạo.

Năm là, phát huy hiệu quả của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện CSND, Ủy ban kiểm tra của các Đảng bộ cơ sở. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy các cấp cần xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra theo các chuyên đề; bên cạnh đó cần tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất các vấn đề liên quan đến công tác phát triển Đảng, công tác sinh hoạt chi bộ, công tác thực hiện các Nghị quyết về đào tạo giảng viên, công tác giảng dạy cũng như việc chấp hành chế độ tài chính trong Đảng. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, giúp cho Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy kịp thời ban hành các Nghị quyết sát với thực tế, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng cũng như thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Học viện CSND.

Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong gương mẫu, là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Học viện CSND cũng vậy, muốn thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành trường trọng điểm quốc gia, đòi hỏi phải xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và phải không ngừng nâng cao chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng.

 

TS. HOÀNG ANH TUẤN - Trưởng phòng QLHV - Học viện CSND

CẤN XUÂN DŨNG - Khoa Nghiệp vụ CSHS - Học viện CSND

Tạp chí Cảnh sát nhân dân số 5+6/2015

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác