Thứ Hai, 27/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Phát huy sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện Chỉ thị Số 05/CT - BCA - X11 của Bộ trưởng Bộ Công an tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Trong giai đoạn cách mạng mới, đúng vào dịp kỷ niệm 68 năm ngày thành lập lực lượng CAND 19/8/1945-19/8/2013, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-BCA-X11 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 - 2018, làm cơ sở cho việc tiếp tục triển khai thực hiện sáu điều Bác dạy trong CAND. 

Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) trong quá trình xây dựng và trưởng thành đã coi công tác xây dựng lực lượng là nhân tố quan trọng hàng đầu đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Những năm qua, phong trào CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện đã góp phần thúc đẩy các mặt công tác của Học viện, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong các hoạt động thi đua dạy tốt, học tốt, tham mưu, phục vụ tốt, đáp ứng yêu cầu của công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần quan trọng trong sự trưởng thành của lực lượng CAND.
Trong tình hình mới, việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT - BCA - X11 của Bộ trưởng Bộ Công an tại Học viện CSND cần dựa trên những định hướng cơ bản sau đây:
Một là, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Học viện và của mỗi đơn vị để đề ra nội dung thực hiện Chỉ thị một cách cụ thể, sát hợp. 
Hai là, căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu và định hướng phát triển của Học viện. Hiện nay, Học viện CSND đang tập trung thực hiện Đề án xây dựng nhà trường trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành Công an vào năm 2015 và của quốc gia vào năm 2020. Do đó, việc triển khai thực hiện Chỉ thị phải căn cứ vào mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của một trường trọng điểm để làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện.
Ba là, căn cứ đặc điểm đối tượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ của Học viện, cả về trình độ nhận thức, tâm lý nghề nghiệp, điều kiện công tác, học tập, sinh hoạt... để xây dựng nội dung cho phù hợp. 
Bốn là, đảm bảo tính đồng bộ trong thực hiện Chỉ thị giữa các lực lượng làm công tác giảng dạy, quản lý giáo dục và tham mưu, phục vụ; gắn kết việc thực hiện nội dung Chỉ thị với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và với các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.
Năm là, đưa nội dung thực hiện Chỉ thị vào sinh hoạt chi bộ, đơn vị và lấy đó làm một tiêu chí đánh giá, phân loại, bình xét thi đua hàng năm của mỗi đơn vị, cá nhân cũng như trong công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bãi nhiệm cán bộ.
Với những định hướng nêu trên, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT - BCA - X11 của Bộ trưởng Bộ Công an tại Học viện CSND được cụ thể hóa ở những nội dung cơ bản sau: 
Thứ nhất, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện chỉ đạo xây dựng kế hoạch xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, biện pháp và tổ chức thực hiện Chỉ thị. Chỉ đạo tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung và kế hoạch thực hiện Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Học viện, giúp cho mỗi cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần, hiểu sâu sắc ý nghĩa cách mạng, khoa học cũng như nội dung của sáu điều Bác Hồ dạy, tự giác tu dưỡng, rèn luyện tư cách, đạo đức, tác phong, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức nghề nghiệp. Chỉ đạo mời báo cáo viên báo cáo chuyên đề chuyên sâu và những nội dung liên quan đến sáu điều Bác Hồ dạy CAND; tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị, hội thảo khoa học, cuộc thi tìm hiểu… về nội dung tư tưởng và ý nghĩa thực tiễn của sáu điều Bác dạy; chỉ đạo thực hiện việc tích hợp nội dung Chỉ thị vào các môn học liên quan nhằm từng bước hình thành cho học viên những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người cán bộ, chiến sĩ CAND theo tư tưởng Hồ Chí Minh, có ý thức trách nhiệm với công việc và có tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Tổ chức giao ban giữa lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức quần chúng và định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị và đề ra phương hướng thời gian tiếp theo.
Thứ hai, các đơn vị chức năng cần làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện trong triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị theo kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị và chủ động đề xuất các biện pháp hữu hiệu để đưa phong trào CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy trong cán bộ, chiến sĩ Học viện ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, đạt mục đích và yêu cầu đặt ra.
Thứ ba, đối với lãnh đạo các đơn vị trong Học viện: Như Bác Hồ đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” . Với vai trò rất quan trọng của mình, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể triển khai thực hiện Chỉ thị của đơn vị, nhất là xác định rõ những mục tiêu cần đạt được và gắn thực hiện nội dung Chỉ thị với nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong từng học kỳ, năm học. Chẳng hạn, đối với khối các đơn vị làm công tác giảng dạy cần đề ra các tiêu chí cụ thể số lượng, chất lượng các bài dạy giỏi, giờ dạy giỏi, số lượng các bài viết, đề tài, giáo trình, tài liệu tham khảo trong từng học kỳ, năm học của đơn vị để làm mục tiêu phấn đấu. Các đơn vị thuộc khối tham mưu đề ra tiêu chí về cải tiến các nội dung công việc, tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt công tác, góp phần phòng ngừa và kịp thời ngăn chặn các sai phạm trong cán bộ, học viên...
Một yếu tố không thể thiếu là lãnh đạo đơn vị phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nội dung Chỉ thị; chấp hành Điều lệnh CAND, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, mẫu mực trong giao tiếp ứng xử và trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thương yêu cán bộ, chiến sĩ, không thiên tư, thiên vị, nể nang, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết thống nhất trong đơn vị, làm cho cán bộ, chiến sĩ thực sự “Tâm phục khẩu phục”, tin yêu, quý trọng và noi theo.
Kiểm tra, đánh giá là một nội dung quan trọng trong triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Không phải ngày nào cũng kiểm tra. Nhưng thường thường kiểm tra để giúp họ rút kinh nghiệm, sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm. Giao công việc mà không kiểm tra, đến lúc thất bại mới chú ý đến. Thế là không biết yêu dấu cán bộ”. Lãnh đạo đơn vị phải có các biện pháp tăng cường công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng môi trường công tác, làm việc, học tập dân chủ, kỷ cương, lành mạnh, thân thiện. Phát hiện, đề xuất khen thưởng những cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập, thực hiện nội dung Chỉ thị để ghi nhận, biểu dương và nhân rộng những việc làm theo, đồng thời kịp thời nhắc nhở, phê bình, chấn chỉnh đối với những cán bộ, chiến sĩ mắc sai phạm, khuyết điểm. 
Thứ tư, đối với các tổ chức đoàn thể: Đây là lực lượng khá đông đảo, có vai trò tập hợp, lôi cuốn đoàn viên, hội viên thực hiện công tác đoàn, công tác hội và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các tổ chức đoàn thể cần xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị gắn với tính chất, đặc điểm, phương thức hoạt động của tổ chức mình và nhất là phải phục vụ cho nhiệm vụ chính trị và mục tiêu, yêu cầu phát triển của Học viện. Động viên hội viên, đoàn viên tích cực thi đua lao động, công tác, học tập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Thứ năm, đối với cán bộ, chiến sĩ: Đây là lực lượng trực tiếp thực hiện nội dung Chỉ thị và xét đến cùng là đối tượng tác động chủ yếu của Chỉ thị. Do đó, trong việc học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần tự giác, chủ động tìm hiểu, nghiên cứu nâng cao nhận thức về giá trị tư tưởng to lớn và nội dung khoa học sâu sắc của sáu điều Bác Hồ dạy, nhận thức sâu sắc về bản chất của CAND trong thời đại mới, về vai trò và sức mạnh to lớn của nhân dân để hình thành ý thức thái độ phục vụ nhân dân, tránh những biểu hiện sách nhiễu, thờ ơ, vô cảm, thiếu tôn trọng nhân dân. Đồng thời, thường xuyên và không ngừng nỗ lực, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản thân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy, năng động, sáng tạo, cần mẫn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện sáu điều Bác dạy gắn với lĩnh vực công tác chuyên môn, nghiệp vụ và nhiệm vụ cụ thể của bản thân. Chẳng hạn đối với giảng viên cần đề ra chỉ tiêu về định mức giờ giảng; chú trọng nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, gắn lý luận với thực tiễn chiến đấu, công tác của ngành, học thêm ngoại ngữ, tin học phục vụ công tác chuyên môn, hoàn thiện chức danh, học vị; thương yêu, tôn trọng học viên, sẵn sàng, nhiệt tình giúp đỡ học viên trong học tập, nghiên cứu khoa học; công tâm, công bằng, khách quan trong đánh giá kết quả học tập của học viên, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, gian dối trong thi cử... Đối với cán bộ khối tham mưu, cần chú trọng công tác nắm tình hình, nghiên cứu, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định, hướng dẫn của ngành để áp dụng trong công tác; chủ động đề xuất các chính sách, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của Học viện, tránh những biểu hiện, trung bình chủ nghĩa,… Đối với học viên cần đề ra mức thi đua hàng tháng, học kỳ, năm học, thực hiện nghiêm các quy định của ngành và nội quy của Học viện, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do Đoàn thanh niên và Học viện phát động, thi đua đạt điểm cao trong học tập, không quay cóp, gian lận trong thi cử, đúng mực trong sinh hoạt cá nhân, lành mạnh trong các quan hệ xã hội…  
Với sự đồng thuận, đồng lòng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Học viện, việc thực hiện thành công phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2013 - 2018 sẽ mang lại những kết quả thiết thực góp phần xây dựng Học viện CSND tiếp tục có những bước phát triển, sớm trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành Công an và của quốc gia, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của đất nước ./.

ThS. ĐẶNG ĐỨC NGHĨA
Trưởng phòng CTĐ, CTCT và CTQC, Học viện CSND
ThS. NGUYỄN ĐỨC HÒA
Phòng CTĐ, CTCT và CTQC, Học viện CSND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất