Thứ Tư, 8/7/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Bảo đảm tính liên thông giữa đào tạo đại học và sau đại học tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Trước yêu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có trình độ cao cho lực lượng CSND đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, năm 1992, Học viện được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ sau đại học. Trải qua 23 năm tổ chức đào tạo hệ sau đại học, Học viện đã có những bước phát triển vượt bậc về quy mô và chất lượng đào tạo. Hiện nay, Học viện CSND đã và đang đào tạo trình độ Tiến sĩ và Thạc sĩ với 2 chuyên ngành: Chuyên ngành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm; chuyên ngành Quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Tính đến tháng 5/2015, Học viện CSND đã đào tạo được 19 khóa nghiên cứu sinh với 545 nghiên cứu sinh, 23 khóa cao học với 2.914 học viên. Trong đó 290 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, 2044 học viên cao học được cấp bằng Thạc sĩ. Kết quả đào tạo sau đại học của Học viện CSND đã góp phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, các cơ quan thi hành pháp luật khác và lực lượng Công an cho các nước bạn Lào,             Campuchia. Trong năm 2015, Học viện tổ chức đào tạo thêm 3 chuyên ngành mới: Chuyên ngành Điều tra trinh sát; chuyên ngành Kỹ thuật hình sự; chuyên ngành Tổ chức thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.  

Có thể khẳng định, trong những năm qua, công tác tổ chức đào tạo sau đại học đã được Học viện CSND duy trì nghiêm túc, nền nếp, có hiệu quả, bảo đảm chương trình đào tạo, hình thức đào tạo, quy trình, quy chế đào tạo, góp phần thúc đẩy công tác đào tạo hệ sau đại học đi đúng hướng, phát triển về cả quy mô, chất lượng và bảo đảm tính liên thông trong quá trình tổ chức đào tạo đối với hệ học này, không để người học phải học lại chương trình, nội dung đã học. Việc tổ chức đào tạo sau đại học đã kế thừa kết quả đào tạo ở bậc đại học, song không lặp lại mà chỉ hệ thống hóa lại kiến thức với chừng mực thời gian nhất định; đồng thời tập trung nâng cao, chuyên sâu, hiện đại hóa kiến thức cập nhật thực tiễn, gắn việc nâng cao tính độc lập tư duy của học viên trong tự nghiên cứu. Việc đảm bảo tính liên thông giữa đào tạo đại học và sau đại học được thể hiện trên các tiêu chí sau đây:

- Bảo đảm tính liên thông về mục tiêu đào tạo

Mục tiêu đào tạo ở bậc đại học là nhằm đào tạo cán bộ CSND nắm vững kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, có kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết các vấn đề có liên quan đến đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; biết vận dụng những kiến thức cơ bản về pháp luật, nghiệp vụ phục vụ công tác thực tiễn. Còn mục tiêu đào tạo trình độ Thạc sĩ là đào tạo cán bộ có trình độ lý luận và năng lực thực tiễn trong lĩnh vực nghiệp vụ ở trình độ cao, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, giải quyết được những vấn đề mới của thực tiễn đặt ra. Kiến thức đào tạo ở bậc Thạc sĩ là mở rộng và nâng cao kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên ngành đã được học ở bậc đại học, hiện đại hóa kiến thức, bồi dưỡng phương pháp luận nghiên cứu khoa học, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực nghiệp vụ, nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ có kiến thức chuyên môn sâu, có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Để thực hiện mục tiêu trên, cần kết hợp giữa hệ thống lại kiến thức đã học ở đại học (thời gian không quá 5%) với truyền đạt kiến thức mới, mở rộng và nâng cao những kiến thức đã học, cập nhật tính thực tiễn; nêu vấn đề, giới thiệu tài liệu và hướng thu thập tài liệu học tập, nghiên cứu cho học viên; khái quát, giải đáp những vấn đề học viên yêu cầu; tổ chức, hướng dẫn thực hành, thảo luận; bồi dưỡng phương pháp tự học, tự nghiên cứu, coi trọng, khuyến khích, gợi mở năng lực sáng tạo của học viên, lấy tự học, tự nghiên cứu là chính. Kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy, nghiên cứu, học tập với giáo dục rèn luyện phẩm chất, tác phong, lối sống, bồi dưỡng nâng cao nhân cách nghề nghiệp cho học viên. Quản lý đào tạo chặt chẽ, khoa học theo quy định hiện hành, phù hợp với trình độ của học viên sau đại học nhằm đạt được mục tiêu đào tạo đã đặt ra.

- Bảo đảm tính liên thông về chương trình đào tạo

Trên cơ sở chương trình đào tạo ở trình độ đại học, chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ của Học viện CSND được xây dựng theo định hướng vừa nghiên cứu vừa định hướng ứng dụng, cụ thể: Chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu nhằm cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu của ngành, chuyên ngành và phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học, bước đầu có thể hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới; có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách hoặc các vị trí khác thuộc lĩnh vực ngành, chuyên ngành đào tạo; có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ. Chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; sử dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị chiến đấu; học bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu của chuyên ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ.

Hiện nay, chương trình đào tạo các chuyên ngành Thạc sĩ của Học viện CSND được xây dựng trên căn cứ vào năng lực, điều kiện và định hướng phát triển đối với từng chuyên ngành đào tạo của Học viện và nhu cầu thực tế của các đơn vị sử dụng nguồn nhân lực trình độ Thạc sĩ để xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ theo định hướng vừa nghiên cứu vừa định hướng ứng dụng. Bảo đảm khối lượng kiến thức từ 35 đến 45 tín chỉ đối với chương trình đào tạo một năm rưỡi, theo quy định đối với những trường đào tạo trình độ đại học là 5 năm. Khối lượng học tập của mỗi tín chỉ theo quy định của quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ hiện hành.

- Bảo đảm tính liên thông về nội dung đào tạo

Quá trình đào tạo sau đại học tại Học viện CSND tập trung bảo đảm cho học viên được bổ sung và nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; nâng cao năng lực thực hiện công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong ngành, chuyên ngành đào tạo; kế thừa nội dung đã học ở bậc đại học và coi đó là nền tảng để đào tạo chuyên sâu. Phần kiến thức ở trình độ đại học có nhắc lại, hệ thống lại, nhưng chiếm thời lượng khoảng 5% quy định cho mỗi học phần.

Kế thừa nội dung đã được đào tạo ở bậc đại học, chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ gồm ba phần: Kiến thức chung, kiến thức cơ sở và chuyên ngành, luận văn Thạc sĩ. Trong đó, phần kiến thức chung gồm học phần Triết học, Nghiên cứu khoa học và Ngoại ngữ. Học phần Triết học có khối lượng 4 tín chỉ (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo); Học phần Ngoại ngữ có 6 tín chỉ với 120 tiết, học chương trình B1 (ở trình độ đại học chỉ đạt đến trình độ A2). Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành: bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn. Trong đó, các học phần tự chọn chiếm 30% khối lượng chương trình đào tạo (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Luận văn có khối lượng tối thiểu 7 tín chỉ.

Hiện nay, Học viện CSND tổ chức đào tạo Thạc sĩ theo hình thức không tập trung: 2 năm (tương đương 66 tuần). Ở hình thức này, học viên học theo kỳ. Cụ thể: Thực học: 30 tuần; ôn thi, kiểm tra, thi hết môn, bảo vệ luận văn: 12 tuần; tổ chức khai giảng, bế giảng, sinh hoạt đầu khóa, sơ kết, tổng kết: 02 tuần; thực hiện luận văn tốt nghiệp: 20 tuần và quỹ thời gian dự trữ: 02 tuần.

- Bảo đảm tính liên thông trong việc xét đối tượng tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh cao học là cán bộ Công an và Quân đội, có văn bằng tốt nghiệp loại khá đúng chuyên ngành đào tạo tại các học viện, trường đại học Công an, có thời gian công tác thực tiễn ít nhất là 02 năm. Những trường hợp có văn bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành Quản lý nhà nước về An ninh trật tự hiện đang công tác trong ngành Công an như tốt nghiệp ngành Luật ở một trong các trường Đại học Luật; tốt nghiệp khoa Luật của trường Đại học Quốc gia... sẽ được thi vào đúng chuyên ngành đào tạo. Đối với những trường hợp tốt nghiệp các trường đại học như Đại học Khoa học xã hội nhân văn, Đại học Khoa học tự nhiên và công nghệ... được tuyển dụng vào ngành Công an, đồng thời đã học qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công an nhân dân, đã qua học lớp bổ sung kiến thức gồm 2 chuyên đề (80 tiết) trước khi tham gia kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ để đảm bảo quy định sẽ được dự thi vào chuyên ngành Quản lý nhà nước về An ninh trật tự.

Để bảo đảm tính liên thông giữa đào tạo đại học và sau đại học, trong thời gian tới cần chú ý một số nội dung sau đây:

Một là, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy cho hệ sau đại học. Đổi mới công tác giảng dạy là một nhân tố quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo sau đại học tại Học viện CSND. Phương pháp giảng dạy sau đại học cần tập trung cải tiến, nâng cao nhằm mục đích hướng dẫn tư duy, phát huy tính độc lập sáng tạo để có khả năng giải quyết các tình huống đặt ra. Qua đó, giúp cho học viên độc lập trong giải quyết các tình huống thực tiễn. Các giảng viên cần quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI: "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học, khắc phục lối truyền thụ một chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực...".

Ban Giám đốc Học viện cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa việc đổi mới phương pháp dạy học sau đại học đối với các khoa, bộ môn giảng dạy và đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy sau đại học tại Học viện CSND. Nghiên cứu để có thể xây dựng quy định hàng năm, các khoa, bộ môn tham gia giảng dạy sau đại học cần đăng kí chỉ tiêu thực hiện ít nhất một bài dạy giỏi ở bậc đào tạo sau đại học (trước mắt đối với hệ đào tạo Thạc sĩ) và coi là tiêu chí quan trọng trong đánh giá chỉ tiêu thi đua của đơn vị. Mặt khác, cần thường xuyên tổ chức tập huấn cho đội ngũ giảng viên (kể cả cơ hữu và thỉnh giảng) những kiến thức, kỹ năng mới về phương pháp dạy học tích cực, kỹ năng sư phạm để nâng cao chất lượng giảng dạy sau đại học tại Học viện CSND.

Hai là, chú trọng công tác biên soạn giáo trình, đa dạng hóa hệ thống tài liệu tham khảo phục vụ đào tạo sau đại học theo hướng chuyên sâu, bảo đảm tính hệ thống, liên thông giữa đào tạo đại học và đào tạo Thạc sĩ; khắc phục tuyệt đối tình trạng học "chay", thiếu tài liệu nghiên cứu cho học viên cao học. Xây dựng và khai thác có hiệu quả trung tâm thư viện cao học tại Thư viện nghiệp vụ Cảnh sát và các thư mục tài liệu tham khảo khác.

Ba là, nhằm nâng cao chất lượng khoa học của luận văn, luận án và bảo đảm tính liên thông giữa đào tạo đại học và sau đại học, Khoa Đào tạo sau đại học cần nghiên cứu, giao đề tài luận văn, luận án cho học viên theo hướng có sự tiếp nối, bổ sung, nâng cao chất lượng từ khóa luận tốt nghiệp của học viên, luận văn cao học đến luận án của nghiên cứu sinh. Để làm được điều này, các khoa, phòng, bộ môn, trung tâm, đặc biệt là Khoa Đào tạo sau đại học và Phòng Quản lý đào tạo của Học viện phải xây dựng mối quan hệ phối hợp, luôn có sự trao đổi, bàn bạc, thống nhất trong quá trình giao đề tài khóa luận, luận văn, luận án cho học viên. Cần sớm triển khai phần mềm thẩm định luận văn, luận án; đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở dữ liệu, lưu trữ phục vụ tốt việc kiểm định chất lượng luận văn, luận án. Cần lựa chọn, ưu tiên những đề tài nghiên cứu theo hướng nghiên cứu sâu vấn đề, có thể phát triển, mở rộng phạm vi nghiên cứu ở những bậc nghiên cứu cao hơn.

Bốn là, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, đánh giá chính xác hiệu quả công tác đào tạo sau đại học (kể cả đánh giá từ phía học viên các khóa cao học) để có biện pháp tiếp tục chấn chỉnh kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo sau đại học của Học viện CSND góp phần vào xây dựng Học viện thành trường trọng điểm của quốc gia vào năm 2018 ./.

Thiếu tướng, PGS, TS. Phạm Ngọc Hà

Phó giám đốc Học viện CSND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác