Thứ Tư, 8/7/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ đối với học viên chuyên ngành Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Đây là bước chuyển tất yếu khách quan của hệ thống giáo dục đào tạo đại học của Việt Nam theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế. Có thể thấy, chất lượng và tiện ích của đào tạo theo tín chỉ so với đào tạo theo niên chế là điều đã được khẳng định qua quá trình đào tạo nhiều năm ở các trường đại học uy tín trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Là một trong những trường Công an nhân dân đầu tiên tổ chức thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ, qua 5 năm học, công tác giáo dục, đào tạo theo học chế tín chỉ tại Học viện Cảnh sát nhân dân đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Học viên của các khóa học, hệ học đã chủ động, tích cực, sáng tạo hơn trong việc tiếp cận bài giảng. Phương pháp giảng dạy của giảng viên có sự đổi mới theo hướng đa dạng, phong phú hơn, trong khi đó, các kỹ năng thực hành, xử lý các tình huống nghiệp vụ Cảnh sát của học viên đã thành thạo và chủ động hơn.

Khoa nghiệp vụ Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được thành lập từ năm 2011 với hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ ở hệ học chính quy, việc triển khai và thực hiện hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ được thể hiện ở một số vấn đề sau:

Thứ nhất,  về nhận thức: Cán bộ, giảng viên của Khoa đều nhận thức được việc áp dụng đào tạo theo hệ thống tín chỉ là xu thế tất yếu; phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an về đổi mới cơ bản, toàn diện đào tạo đại học. Do đó, đối với các văn bản quy định, hướng dẫn của Học viện về đào tạo theo tín chỉ, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên đều quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Thứ hai, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo của Học viện, Khoa nghiệp vụ Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức triển khai thực hiện việc đào tạo theo học chế tín chỉ trên các nội dung:

- Biên soạn hệ thống giáo trình, tập bài giảng, đề cương môn học, đề cương bài học, hệ thống bài giảng môn học theo đúng quy định về đào tạo theo học chế tín chỉ: 

Trong chương trình, khung đào tạo chuyên ngành Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có 12 môn học thuộc các môn chuyên ngành do Khoa phụ trách. Trong đó có 11/12 môn học được triển khai biên soạn theo học chế tín chỉ. Riêng môn “Những vấn đề cơ bản về phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao”  được triển khai giảng dạy cho các lớp hệ chính quy không thuộc chuyên ngành theo học chế tín chỉ và các lớp hệ ngoại chuẩn theo niên chế. Đề cương chi tiết môn học theo học chế tín chỉ được biên soạn và đưa vào sử dụng cho 12/12 môn học, gồm cả hệ 5 năm và 4 năm.

Nội dung, chương trình môn học, bài học được xây dựng theo hướng tăng tính chủ động nghiên cứu cho học viên. Bên cạnh đó, Khoa chủ động xây dựng nhiều tài liệu chuyên khảo, tham khảo để phục vụ cho việc tự nghiên cứu, tự học của học viên chuyên ngành.

Khoa đã biên soạn 3 giáo trình đã được nghiệm thu; 6 tập bài giảng; 3 đầu tài liệu tham khảo; khoảng hơn 20 bài báo có nội dung tham khảo; đang tiếp tục biên soạn 4 giáo trình và 3 tập chuyên đề tốt nghiệp. Đến nay, Khoa bước đầu đã có đủ đầu tài liệu dạy học phục vụ giảng dạy các môn học được phân công theo hệ thống tín chỉ. Khoa cũng đã chủ động phối hợp với C50 (tài trợ kinh phí) và Nhà xuất bản Công an nhân dân tổ chức in ấn một số giáo trình, tài liệu tham khảo để phục vụ các lớp học;

- Lãnh đạo, cấp ủy đơn vị thường xuyên chỉ đạo toàn thể cán bộ,  giảng viên tích cực nghiên cứu, tìm hiểu về hệ thống đào tạo theo học chế tín chỉ; thường xuyên có những trao đổi chuyên môn để chuyển đổi nội dung, phương pháp giảng dạy từ niên chế sang tín chỉ với từng bài học, môn học. Thay vì lối giảng dạy truyền thống, giảng dạy theo học  chế tín chỉ, các giảng viên lên lớp đã phát huy tinh thần tự học, sáng tạo của các học viên qua việc tăng thời gian thảo luận, trao đổi về các tình huống nghiệp vụ, phát huy tính chủ động tích cực của học viên

- Bảo đảm các điều kiện phục vụ cho đào tạo theo học chế tín chỉ: Khoa được Học viện quan tâm đầu tư xây dựng 01 phòng học chuyên dụng với các thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Hiện nay Khoa đang khai thác, sử dụng có hiệu quả trong giảng dạy các môn học cho các lớp sinh viên chuyên ngành. Tuy chưa có thư viện riêng nhưng Khoa đã xây dựng tủ tài liệu gồm các giáo trình, tài liệu tham khảo, các báo cáo của C50 và PC50, Công an thành  phố Hà Nội phục vụ chủ yếu cho giảng viên trong nghiên cứu, biên soạn giáo trình tài liệu, lập hồ sơ bài giảng.

 Áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình đào tạo: Giáo vụ Khoa đã sử dụng thành thạo phần mềm quản lý phân lịch và phần mềm quản lý điểm do Phòng Đào tạo triển khai. Giảng viên sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ dạy học với 100% bài giảng được thực hiện có giáo án điện tử. Các phương tiện, phần mềm phục vụ đào tạo chuyên sâu đều được khai thác triệt để, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực thực hành cho học viên. Khoa cũng đã chủ động xây dựng mạng nội bộ riêng để phục vụ nhiệm vụ giảng dạy tại đơn vị.

Bên cạnh đó, để tăng cường tính thực tiễn trong mỗi bài giảng, Khoa chủ động liên hệ mời cán bộ thực tế báo cáo chuyên đề, bảo đảm các khóa học viên đều được nghe báo cáo thực tế từ 1 - 2 buổi liên quan đến nội dung môn học. Qua nắm bắt, các học viên đều rất hào hứng với các buổi báo cáo do các cán bộ thực tế thực hiện.

Thứ ba, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế khi tổ chức đào tạo theo tín chỉ

Hạn chế lớn nhất trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại đơn vị hiện nay là trong nhiều giờ, bài giảng, phương pháp giảng dạy của giảng viên chủ yếu vẫn là thuyết trình mang tính truyền thống, chưa thích ứng với đào tạo tín chỉ. Nguyên nhân chủ yếu là các môn học được triển khai tại Khoa đều rất mới, chưa có nhiều tổng kết thực tiễn, quá trình giảng dạy song hành cùng với quá trình tự nghiên cứu (dò đá qua sông), kinh nghiệm giảng dạy của giảng viên còn thiếu. Trong điều kiện đó, giảng viên rất khó chủ động trong tổ chức bài giảng, chạy theo từng giờ giảng, tiết giảng.

Phần lớn giảng viên tuổi đời còn trẻ, năng động, nhiệt tình, tâm huyết với nghề nhưng thiếu kinh nghiệm thực tiễn và kinh nghiệm sư phạm.

Về những điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Cảnh sát nhân dân, từ thực tiễn cho thấy, có nhiều vấn đề cần hoàn thiện như: Phần mềm quản lý đào tạo (còn nhiều lỗi); cơ sở vật chất chưa tương thích với quy mô đào tạo; số lượng, chất lượng giảng viên còn hạn chế; hệ thống tài liệu, nguồn tư liệu phục vụ tự nghiên cứu của học viên chưa phong phú....

Về chất lượng đào tạo, nhìn chung, học viên có ý thức hơn trong việc tự học, tự nghiên cứu; những phản ánh hai chiều giữa giảng viên và học viên được thực hiện nhiều hơn. Tuy nhiên, lượng kiến thức, kỹ năng, sự chuyển biến về thái độ... theo mục tiêu giảng dạy chưa thực sự có nhiều chuyển biến và rất khó đánh giá vì hiện nay, mô hình đào tạo tín chỉ mới chỉ thực hiện trong thời gian ngắn và còn tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp. Mặt khác, quá trình thực hiện từng bài giảng chưa có sự chuyển biến rõ nét giữa đào tạo tín chỉ và học trình nên việc đánh giá, kết luận là chưa rõ ràng.

Thứ tư, phương hướng tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ trong thời gian tới tập trung vào một số vấn đề sau đây:

- Trên cơ sở hướng dẫn của Học viện, Khoa tiếp tục thực hiện việc quán triệt tới từng giảng viên và tổ chức thực hiện các nội dung đào tạo theo tín chỉ đảm bảo đúng kế hoạch, yêu cầu, tiến độ. Khoa sẽ chủ động, tích cực tham mưu cho các đơn vị chức năng trong việc xây dựng khung chương trình chung và các nội dung, yêu cầu đào tạo cho phù hợp với đào tạo theo học chế tín chỉ và đặc trưng riêng của ngành Công an.

- Hệ thống giáo trình, tập bài giảng, đề cương môn học, hồ sơ bài giảng, hệ thống câu hỏi thi, hệ thống tài liệu tham khảo, chuyên khảo cần được tổ chức biên soạn đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng, phục vụ có hiệu quả cho quá trình giảng dạy ở Khoa.

- Trong thời gian tới, Khoa sẽ tập trung vào công tác bồi dưỡng, phát triển nâng cao chất lượng giảng viên. Theo đó, đổi mới về nội dung và phương pháp của giảng viên theo hướng lấy người học làm trung tâm, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo là nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm của Khoa nhằm nâng cao chất lượng dạy và học chuyên ngành nghiệp vụ Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Thứ năm, một số kiến nghị, đề xuất để nâng cao hiệu quả việc tổ chức đào tạo tín chỉ tại Khoa nghiệp vụ Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

- Học viện cần nghiên cứu xây dựng mô hình đào tạo tín chỉ phù hợp với tính đặc thù của công tác đào tạo của các học viện, nhà trường Công an nhân dân trong đó, vừa đảm bảo phát huy tính tự chủ, sáng tạo của học viên theo tinh thần lấy học viên làm trung tâm của quá trình đào tạo song vẫn đảm bảo sự phù hợp giữa các học phần với nhau đáp ứng theo yêu cầu và nội dung của công tác giáo dục, đào tạo Công an nhân dân góp phần nâng cao chất lượng dạy học;

- Tăng cường quán triệt nhằm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên trong việc áp dụng đào tạo theo hệ thống tín chỉ, gắn chặt việc áp dụng chuyển đổi hệ thống đào tạo với đổi mới phương pháp đào tạo, tạo sự chuyển đổi về chất trong chất lượng đào tạo;

- Chú trọng tăng cường bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên tăng về số lượng, đạt về chất lượng để có nguồn nhân lực đáp ứng cho quá trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ

- Đảm bảo nguồn tài liệu, tư liệu thật sự phong phú để học viên có thể chủ động trong việc tự học, tự nghiên cứu;

- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống mạng nội bộ dùng riêng, không kết nối Internet cũng như đảm bảo yếu tố bảo mật để học viên có thể khai thác nguồn tư liệu phong phú hơn. Đây cũng là nền tảng để phát triển hệ thống E-learning, đáp ứng nhu cầu học tín chỉ.

Đào tạo theo học chế tín chỉ là sự thay đổi căn bản, toàn diện công tác giáo dục, đào tạo góp phần nâng cao chất lượng cho nguồn nhân lực của đất nước nói chung và cho cán bộ, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân nói riêng nhằm hình thành nên những thế hệ cán bộ Cảnh sát chủ động, sáng tạo, xứng tầm yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm trong tình hình mới. Đây cũng chính là mục tiêu chiến lược trong quá trình xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của quốc gia trong thời gian tới ./.

Đại tá, TS. NGUYỄN QUANG NGHĨA

Trưởng khoa Nghiệp vụ Cảnh sát PCTP sử dụng CNC, Học viện CSND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác