Thứ Tư, 8/7/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Công tác giáo dục, đào tạo của Học viện Cảnh sát nhân dân góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới

Về chuyên ngành đào tạo sĩ quan CSND, Học viện đã đào tạo được gần 3000 Thạc sĩ, 300 Tiến sĩ và hơn 5 vạn sĩ quan Cảnh sát, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, các cơ quan khối nội chính và các nước bạn Lào, Campuchia anh em trong sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Nhiều đồng chí đã trở thành những chuyên gia, nhà khoa học có uy tín, cán bộ lãnh đạo cấp cao trong các cơ quan Đảng, chính quyền và lực lượng Công an. Những thành tích đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của Học viện CSND được Đảng, Nhà nước, ngành Công an ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề, trong đó có nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đó, trong thời gian tới chúng ta cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

Một là, Học viện CSND cần cụ thể hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác giáo dục, đào tạo, nhất là Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hanh Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; cần xác định rõ chiến lược đào tạo, phát triển Học viện trong tình hình mới.

Hai là, Học viện chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, bố trí cho đội ngũ giảng viên công tác thực tế để gắn lý luận với thực tiễn, cập nhật nhanh những diễn biến thực tiễn để công tác giảng dạy theo chuyên đề. Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, đúc kết lý luận; ưu tiên tổ chức nghiên cứu các chương trình, đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp bộ, nghiên cứu giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm hiện nay. Học viện cần có kế hoạch đào tạo cho đội ngũ cán bộ, giảng viên học tập, sử dụng thường xuyên ngoại ngữ trong giảng dạy, nghiên cứu và hội nhập quốc tế.

Ba là, thông qua kế hoạch hoạt động thực tiễn, Học viện cần làm tốt công tác dự báo về diễn biến tình hình tội phạm trong nước, khu vực và quốc tế những loại tội phạm mới từ đó truyền đạt cho học viên cũng như cho đội ngũ cán bộ trực tiếp chiến đấu các thông tin, giải pháp về công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả. Trong đó, bên cạnh công tác phòng ngừa nghiệp vụ, cần đặc biệt lưu ý công tác phòng ngừa xã hội, nghiên cứu đặc điểm tội phạm học trước những diễn biến phức tạp về tình hình phạm tội vừa qua.

Bốn là, tăng cường công tác hợp tác quốc tế; tiếp tục nghiên cứu đề xuất với Bộ Công an tăng cường các điều kiện đảm bảo cho công tác đào tạo nói chung, đào tạo sau đại học nói riêng đáp ứng yêu cầu xây dựng Học viện thành trường trọng điểm của quốc gia, hướng tới trường trọng điểm của khu vực và thế giới.

Năm là, đối với các đồng chí tân Tiến sĩ, cần tiếp tục vận dụng có hiệu quả kiến thức, phương pháp luận đã được trang bị, tích cực tham gia nghiên cứu, phát triển các quan điểm chỉ đạo, đường lối, phương châm, nguyên tắc công tác Công an; tham gia tổng kết công tác nghiệp vụ cơ bản và chuyên đề nghiệp vụ, chuyên án, vụ án lớn; nghiên cứu, phát hiện, lựa chọn những vấn đề mới trong thực tiễn để bổ sung, phát triển lý luận Công an nhân dân. Tham gia đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Học viện và đất nước, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Sáu là, các tổng cục, đơn vị chức năng của bộ, Công an các địa phương cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ khoa học phát huy hết khả năng, phục vụ tốt công tác, chiến đấu, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, giáo dục, đào tạo và xây dựng lực lượng Công an nhân dân”.

(Trích bài phát biểu của đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành tại lễ trao bằng Tiến sĩ năm 2015 của Học viện Cảnh sát nhân dân.)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác