Thứ Bảy, 8/8/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII diễn ra từ ngày 4/10 - 11/10/2017 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị Trung ương đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận quan trọng.

Tại Hội nghị, cán bộ, giảng viên Học viện CSND đã được nghe PGS.TS. Ngô Văn Thạo, Thư ký khoa học Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp giới thiệu nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

PGS.TS. Ngô Văn Thạo phổ biến Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên Học viện CSND

PGS.TS. Ngô Văn Thạo nhấn mạnh, bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Do đó, đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhiên có mặt tại Hội nghị cần tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề, từ đó vận dụng có hiệu quả trong các lĩnh vực công tác, giảng dạy, nghiên cứu tại Học viện CSND trong thời gian tới.

Hải Anh - Tạp chí CSND - T32

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác