Thứ Bảy, 6/6/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Công an nhân dân

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt kịp thời đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an, nhấn mạnh những yêu cầu mới, nhiều nội dung quan trọng của Chỉ thị; xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp, nhất là người đứng đầu đơn vị trong tổ chức thực hiện; nhằm thống nhất nhận thức, hiểu đúng, nắm chắc nội dung cơ bản của Chỉ thị; đồng thời, giao Tổng cục Chính trị CAND là cơ quan tham mưu, giúp Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Chỉ thị trong toàn lực lượng CAND.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị gắn với học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng, với siết chặt kỷ luật, kỷ cương… Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và chiến sĩ CAND. Coi đây là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Lấy kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và học tập, thực hiện Sáu điều dạy là một trong các tiêu chí quan trọng để bình xét thi đua và nhận xét cán bộ, đảng viên hằng năm

Bộ Công an đã ban hành, triển khai thực hiện Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới; Quy tắc ứng xử văn hóa trong CAND và phát động Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong toàn lực lượng. Nội dung cốt lõi là xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh trong công tác, chiến đấu, sinh hoạt, ứng xử nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Về tổ chức thực hiện

Tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề hằng năm và xây dựng kế hoạch hành động của tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên

Hằng năm, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề theo từng chủ đề cho toàn thể cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an qua hình thức trực tuyến; mời báo cáo viên Trung ương trực tiếp giới thiệu chuyên đề, có ghi hình và in 1.166 nghìn đĩa DVD để gửi tới các chi bộ, đảng bộ trong toàn lực lượng làm tài liệu học tập và tuyên truyền. Chỉ đạo các tổ chức đảng cụ thể hóa thành kế hoạch và chương trình hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng; 100% Công an đơn vị, địa phương đã tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề hằng năm đến đội ngũ cán bộ chủ chốt và cán bộ, chiến sĩ; tổ chức phát động và ký giao ước thi đua; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Trong tổ chức học tập chuyên đề, nhiều đơn vị, địa phương đã có cách làm sáng tạo với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, gắn với tổ chức tọa đàm, hội thảo, giao lưu, kể chuyện trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đơn vị... về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy, liên hệ với đặc điểm, đặc thù của từng đơn vị, địa phương, từng lực lượng để xây dưng kế hoạch làm theo Bác. Ngoài ra, còn tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, hội thi sân khấu hóa về chủ đề “Công an nhân dân học tập, làm theo Bác - làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy”. Việc học tập các chuyên đề hằng năm đã góp phần nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND; thấy rõ hơn trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhằn trong học tập, làm theo Bác, là điều kiện để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an tu dưỡng, rèn luyện về tư tường chính trị, đạo đức, lối sống, đổi mới tác phong công tác.

Trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các cấp ủy Đảng luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc; cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao ý thức trách nhiệm trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử văn hóa, giao tiếp lịch sự, tôn trọng nhân dân; đã có nhiều gương cán bộ, chiến sĩ liêm khiết, tận tụy với công việc, nhiệt tình giúp đỡ nhân dân, với khẩu hiệu hành động “việc gì, dù nhỏ nhưng có lợi cho nhân dân thì phải kiên quyết làm”; “mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”. Vì vậy, được nhân dân tin tưởng, đánh giá cao, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” nhằm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh

Ngày 12/01/2017, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã phát động thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong toàn lực lượng. Công an các địa phương đã tổ chức ký kết giao ước thi đua, cam kết việc thực hiện Cuộc vận động gắn với thực hiện các phong trào thi đua của đơn vị. Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, trao đổi và quán triệt thực hiện các tiêu chí về phong cách người CAND. 13 Công an đơn vị, địa phương tổ chức hội thảo, tọa đàm (Công an Phú Thọ, Nam Định, Bến Tre, Thành phố Hồ Chí Minh; Đoàn Thanh niên Bộ Công an; Cảnh sát PCCC Bắc Ninh và Học viện Cảnh sát nhân dân…); 71 Công an đơn vị, địa phương chỉ đạo tổ chức 407 lượt tọa đàm tại cấp phòng, huyện về xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ (Công an thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình Dương, Hải Dương... ); 76 Công an đơn vị, địa phương tổ chức 493 lượt tập huấn về kỹ năng ứng xử, nói chuyện chuyên đề về văn hóa ứng xử (Công an thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Điện Biên, Hòa Bình, Quảng Trị, Tiền Giang, Thừa Thiên Huế…

Năm 2017, 44 Công an đơn vị, địa phương đã tổ chức 1.120 lượt diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” để các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân tham gia giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa, ứng xử, tư thế, lễ tiết, tác phong và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; tổ chức khảo sát, đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của lực lượng Công an, nhất là các đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, công dân; thành lập đường dây nóng, hộp thư góp ý, chấn chỉnh công tác tiếp dân, trực ban...; thông qua đó, đã thu được nhiều ý kiến đóng góp của nhân dân về bản lĩnh, tư thế, lễ tiết tác phong của cán bộ, chiến sĩ trong thi hành nhiệm vụ...

Xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo sáu điều Bác Hồ dạy và Quy chế nêu gương trong Công an nhân dân

Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND được Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ làm, phù hợp với từng lực lượng, đơn vị. Thực hiện “nói đi đôi với làm”, “làm tốt nhiều hơn nói”... Từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đăng ký kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, lễ tiết tác phong công tác với cấp ủy đảng, đơn vị công tác, chi bộ, thủ trưởng đơn vị theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử CAND và Quy định tổ chức lấy ý kiến của cơ quan tổ chức và nhân dân đối với CAND. Việc tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức và văn hóa giao tiếp, ứng xử trong CAND đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống, về tư thế, lễ tiết, tác phong giao tiếp, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ; đặc biệt, đối với bộ phận cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tiếp xúc và giải quyết công việc với nhân dân.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị luôn xác định rõ trách nhiệm gương mẫu thực hiện và chi đạo thực hiện nghiêm túc, tự giác học trước, làm theo trước. Đa số người đứng đầu cấp ủy các cấp trong CAND luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phê bình và tự phê bình, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí; nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân với phương châm “gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”.

Nhiều Công an đơn vị, địa phương đã thực hiện khâu đột phá, đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm bớt thời gian giải quyết các công việc, thủ tục hành chính cho nhân dân, luôn lấy mục tiêu sự hài lòng của nhân dân là thước đo hiệu quả công việc. Duy trì đường dây nóng, chấn chỉnh trực ban, tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình an ninh, trật tự và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân phản ánh về thực hiện nhiệm vụ và tư thế, lễ tiết tác phong của của cán bộ, chiến sĩ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát vỉệc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng

Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cán bộ, đảng viên Công an “gương mẫu, đi đầu” thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị "tự soi, tự sửa” trong toàn lực lượng; tiến hành kiểm điểm tự phê bình, phê bĩnh theo 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường kiểm và giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, qua đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong CAND.

100% cấp ủy đảng các cấp trong CAND đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết; chỉ đạo cấp ủy trực thuộc, cấp ủy Công an cấp huyện, các đoàn thể quần chúng tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết đến cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên gắn với học tập chuyên đề “Những nội dụng cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Điểm mới là, việc học tập, quán triệt Nghị quyết ở các cấp đều do thường trực cấp ủy trực tiếp truyền đạt gắn với triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của cấp ủy; sau học tập, các đảng viên viết tay bài thu hoạch. Vì vậy, đã khắc phục tính được hình thức, cách làm qua loa, chiếu lệ; đồng thời, giúp các cấp ủy và cán bộ, đảng viên nhận thức rõ về thực trạng, nguyên nhân và sự nguy hiểm của những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nâng cao trách nhiệm, tạo sự thống nhất trong cấp ủy, đơn vị về mục tiêu, nhiệm vu, giải pháp triển khai thực hiện. Một số cấp ủy đã thành lập ban chỉ đạo, bộ phận thường trực giúp cấp ủy thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết; chọn một số nhiệm vụ cụ thể có tính đột phá, cấp bách để ban hành nghị quyết lãnh đạo. Một số cấp ủy đã có hình thức, cách làm hiệu quả để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, đưa việc triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với Chỉ thị 05 và Cuộc vận động thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ.

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền và xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Công tác tuyên truyền học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND được triển khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên kênh Truyền hình ANTV, phát thanh CAND, các báo, tạp chí, Website trong CAND; thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội đã tập trung tuyên truyền những nội dung cốt lõi, mới của Chỉ thị 05. Tổ chức các cuộc triển lãm giới thiệu sách, ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh; hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy; tổ chức giao lưu, gặp mặt các điển hình tiên tiến tiêu biểu, các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Củng cố làm mới hàng nghìn pano, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan...; xây dựng phim tài liệu, video clip, phóng sự, mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phản ánh về nhiệm vụ công tác công an, các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong đấu tranh, phòng chống tội phạm; xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Công an với nhân dân. Chủ động phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phê phán các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí...; qua đó, biểu dương các cá nhân, tập thể tiêu biểu, các cách làm hay, sáng tạo đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng và xã hội.

Năm 2018, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND (11/3/1948 - 11/3/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), toàn lực lượng CAND đã tổ chức của hoạt động kỷ niệm với nhiều nội dung mang ý nghĩa thiết thực; tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND và khánh thành Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy, qua đó khơi dậy niềm vinh dự, tự hào sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng CAND.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị vẫn tồn tại những hạn chế nhất định như: Một số cấp ủy, thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo đúng mức; vai trò gương mẫu của một số cán bộ lãnh đạo chưa cao; một số cán bộ, đảng viên, chiến sĩ chưa nghiêm túc nghiên cứu đầy đủ, sâu sắc việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân và văn hóa ứng xử trong CAND… Nguyên nhân những hạn chế đó là do một số cấp ủy, thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương chưa gắn kết chặt chẽ việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, với các phong trào thi đua và thực tiễn công tác, chiến đấu của đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sĩ. Vì vậy, việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mới dừng lại ở việc quán triệt, chưa có sự chuyển biến sâu sắc đến từng đơn vị và cán bộ, chiến sĩ...

Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương cần căn cứ những nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 để đưa vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hằng năm. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tồ chức thực hiện nhằm nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện có hiệu quả Thông tư quy định về quy tắc ứng xử của CAND với thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cấp ủy các cấp trong CAND. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trong CAND và chuyên mục “An ninh trật tự”; Công an các địa phương tổ chức duy trì các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường tuyên truyền về tình hình và kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị, chú trọng tuyên truyền, phổ biên kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, “việc tử tế”, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo Bác trên các phương tiện thông tin đại chúng; từ đó, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong và ngoài CAND. Cấp ủy đảng, thủ trưởng Công an các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt theo tinh thần “nói đi đôi với làm”; tổ chức thực hiện nghiêm túc, đề cao tính gương mẫu của người đứng đầu, phát huy tinh thần trách nhiệm, sâu, sát, bám, nắm đơn vị. Định kỳ 6 tháng, 1 năm tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, đề ra biện pháp và báo cáo kết quả về Bộ (qua Cục Công tác chính trị) để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ và Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định./.

Tài liệu tham khảo:

Tổng cục Chính trị CAND (2018), Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong CAND

Hồ Hiền

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác