Thứ Sáu, 3/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy các môn lý luận chính trị nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng cho học viên của Học viện Cảnh sát nhân dân

Công an nhân dân lực lượng chuyên chính của nhà nước xã hội chủ  nghĩa, là công cụ sắc bén bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn của đất nước trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Điều kiện tiên quyết và then chốt tạo nên sự trưởng thành vững mạnh đó, trước hết là do ngành Công an đã chú trọng đến tổ chức, triển khai thực hiện tốt các nội dụng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn Ngành. 

Đặc biệt, đối với học viên của Học viện CSND - những cán bộ, chiến sĩ CAND tương lai thì việc học tập các môn lý luận chính trị để phục vụ Tổ quốc và phục vụ nhân dân là hết sức quan trọng và cần thiết. Việc giáo dục chính trị, tư tưởng để xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hiện nay, Học viện CSND là một trong những trung tâm đào tạo hàng đầu của ngành Công an. Vì vậy, việc giáo dục chính trị tư tưởng cho học viên của Học viện CSND là nhiệm vụ cấp thiết và cần được tiến hành thường xuyên, đặc biệt là thông qua công tác giảng dạy các môn lý luận chính trị.

Do đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy các môn lý luận chính trị, góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng cho học viên cần chú trọng một số vấn đề sau:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị.

Giảng viên phải thực sự là người tâm huyết với nghề nghiệp và có phông kiến thức sâu rộng, quá trình giảng dạy phải gắn với thực tiễn công cuộc đổi mới, gắn với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Từ đó giảng viên không ngừng trao dồi kiến thức, trình độ chuyên môn; thường xuyên cập nhật các nội dung, văn bản, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước để đảm bảo tính thời sự trong quá trình giảng dạy, đảm bảo tính Đảng.

Trong đào tạo, bồi dưỡng giảng viên giảng dạy lý luận chính trị cần thực hiện việc cập nhật những vấn đề mới của lý luận chính trị và bám sát yêu cầu thực tiễn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Đảng, Nhà nước và của ngành Công an để kịp thời quán triệt, thực hiện, trong đó tập trung vào các vấn đề cơ bản như sau:

- Tổ chức cho giảng viên tham dự các khóa bồi dưỡng giáo viên chính trị do các cơ quan của Đảng và cơ quan chức năng tổ chức hằng năm.

- Giảng viên giảng dạy lý luận chính trị tham gia các khóa tập huấn về công tác tuyên truyền, quán triệt đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nghị quyết chuyên đề và công tác tuyên truyền thời sự, chính trị được tổ chức cho đội ngũ tuyên huấn, báo cáo viên …

- Thực hiện công tác thực tế của giáo viên theo quy định của Bộ Công an, theo đó, mỗi giảng viên giảng dạy lý luận chính trị tại Học viện CSND cần có kế hoạch đi thực tế đảm bảo đủ và vượt thời gian quy định đối với từng chức danh. Yêu cầu đi thực tế là bám sát nội dung giảng dạy để xác định nhiệm vụ thâm nhập, nghiên cứu về vấn đề giảng dạy đã được thực hiện trong thực tiễn, trong đó cần chú trọng năm rõ tác động của các chủ trương, nghị quyết đến an ninh, trật tự tại địa bàn; công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng ở đơn vị; cơ chế lãnh đạo của tổ chức Đảng các cấp đối với công tác công an; mối quan hệ công tác Đảng với công tác chuyên môn….     

- Tổ chức cho học viên đi thực tế chính trị xã hội theo quy định. Thông qua tổ chức hoạt động này cho học viên để các giảng viên giảng dạy lý luận chính trị cùng thâm nhập, nắm bắt các đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng, Nhà nước được thực hiện ở từng vùng địa lý, dân cư khác nhau.

- Đồng thời, tổ chức thường xuyên công tác kiểm tra, thanh tra giáo dục; triển khai công tác kiểm định đánh giá các mặt công tác của giảng viên. Việc phân công giảng dạy phải đảm bảo phát huy tốt năng lực chuyên môn, sở trường, vừa đảm bảo mỗi giảng viên đảm nhiệm được nhiều chương, bài, nhưng thực sự là chuyên gia giỏi về một chuyên đề thuộc nội dung giảng dạy lý luận chính trị.

Thứ hai, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học đối với các môn lý luận chính trị.

Đảm bảo đúng nội dung, thời lượng môn học lý luận chính trị theo khung chương trình chung của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Chương trình phải đảm bảo sự liên thông giữa các cấp học, bậc học có sự phân biệt rõ về trình độ. Mặt khác, xuất phát từ đặc thù công tác giảng dạy lý luận chính trị tại các trường CAND nói chung và Học viện CSND nói riêng, yêu cầu đặt ra về nội dung của các môn lý luận chính trị là phải khai thác được ý nghĩa phương pháp luận của khoa học lý luận chính trị, liên hệ, vận dụng ý nghĩa phương pháp luận của các môn học Mác - Lênin và khoa học xã hội nhân văn với thực tiễn hoạt động chính trị - xã hội và thực tiễn công tác Công an. Trên cơ sở đó, giúp học viên thấy được tầm quan trọng, ý nghĩa của các môn lý luận chính trị trong việc luận giải các vấn đề của hiện thực, đối với công tác Công an và chuyên ngành đào tạo. Tạo sự hứng khởi, yêu thích cho học viên đối với các môn học lý luận chính trị. Từ đó hình thành mục tiêu, lý tưởng; xác định đúng bản chất, vai trò, nhiệm vụ của lực lượng CAND; xây dựng đạo đức cách mạng, niềm tin, tình cảm, thái độ chính trị tích cực cho học viên của Học viện.

Tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, các phương tiện kỹ thuật hiện đại vào quá trình giảng dạy. Việc giảng dạy theo các phương pháp tích cực như: Vấn đáp, đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm…. đã được áp dụng và thu được nhiều tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, việc áp dụng các phương pháp này vào môn học đặc thù, nhất là các môn có tính lý luận cao như các môn lý luận chính trị thì vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, để mạng lại hiệu quả cao trong quá trình giảng dạy các môn lý luận chính trị, giảng viên cần thiết kế bài giảng cho phù hợp với cách dạy mới; phân chia thời gian hoạt động trên lớp cho phù hợp; đồng thời có kiến thức chuyên môn sâu rộng, có trình độ sư phạm, biết ứng xử tinh tế. Cùng với đó, giảng viên phải biết sử dụng thành thạo các phương tiện, công cụ kỹ thuật hiện đại vào quá trình dạy học như: Bảng thông minh, máy chiếu, máy vi tính, radio, máy ghi âm, video…. Bởi vì, các phương tiện này sẽ bổ sung và làm phong phú thêm cho nội dung của bài giảng; thay đổi cách học và phương pháp học, tạo sự hứng thú, kích thích tìm tòi, đi sâu nghiên cứu của học viên; làm cho học viên phát huy được tính chủ động, sáng tạo, có cơ hội, điều kiện thể hiện ý kiến của bản thân.

Đa dạng hóa các hình thức dạy học, gắn lý luận với thực tiễn, kết hợp việc giảng dạy trên giảng đường và giảng dạy ngoài thực tế ở địa phương: Dạy học trực tuyến Elearning; mời báo cáo viên; trao đổi, tọa đàm; tổ chức thi Olympic các môn khoa học xã hội và nhân văn; tổ chức cho học viên đi thăm quan thực tế…. nhằm tạo điều kiện thuân lợi để học viên nghiên cứu, đối chiếu, so sánh, vận dụng các tri thức lý luận với thực tiễn cuộc sống. Qua đó từng bước hình thành nhãn quang chính trị sâu sắc, tình cảm, thái độ chính trị tích cực. 

Thứ ba, duy trì và thực hiện hiệu quả công tác đưa học viên đi thực hành chính trị - xã hội tại các địa phương để giáo dục chính trị tư tưởng cho học viên.

Thực hành chính trị - xã hội cho học viên Học viện CSND là hoạt động đã tạo ra nhiều cơ hội trải nghiệm thực tế, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; rèn luyện tư thế, lễ tiết, tác phong ứng xử văn hóa; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ trong CAND. Chính vì vậy, trong thời gian tới cần phải không ngừng đổi mới công tác giáo dục - đào tạo, phát huy vai trò của hoạt động thực hành chính trị - xã hội đối với việc xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Thực hiện Quyết định số 1644/X11(X14) về việc đổi mới công tác thực tập của học viên các trường CAND. Thống nhất quan điểm, chủ trương, xác định hoạt động thực tế, thực hành chính trị - xã hội là một trong những nội dung quan trọng trong khung chương trình đào tạo đới với học viên của Học viện CSND. Do đó, Học viện CSND cần không ngừng đổi mới nội dung, hình thức việc tổ chức hoạt động thực tế, thực hành chính trị - xã hội, nhằm phát huy vai trò thiết thực và ý nghĩa cộng đồng, nhân văn sâu sắc của hoạt động này trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học viên.

Xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trở thành quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ nhất quán, thường xuyên của Đảng và Nhà nước ta. Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm và ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, thực sự là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm tăng cường bản chất cách mạng, tính chiến đấu của lực lượng CAND, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

ThS Lã Thị Thu Hà

Bộ môn LLCT & KHXHNV - Học viện CSND

 


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác