Thứ Sáu, 3/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy lý luận chính trị ở Học viện Cảnh sát nhân dân

“Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông”.

Giáo dục các môn lý luận chính trị đem đến cho học viên những hiểu biết về quy luật phát triển của xã hội, về thế giới quan, nhân sinh quan, đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, để từ đó vạch ra cho mình tư tưởng, lối sống, hoài bão, ý chí, nguyện vọng, những nguyên tắc chuẩn mực đạo đức để gạt bỏ cái cũ, lạc hậu, tiếp thu có chọn lọc cái mới. Bản lĩnh chính trị và lập trường tư tưởng được hình thành, xây dựng và củng cố thông qua công tác giáo dục lý luận chính trị. Việc quan tâm tới giáo dục lý luận trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong CAND cần đặc biệt chú trọng tới việc học tập các môn lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn. Trong thời gian vừa qua, việc học tập các môn lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn ở Học viện CSND đã trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, không ngừng nâng cao lập trường tư tưởng, quan điểm của giai cấp công nhân cho cán bộ, chiến sĩ. Trên cơ sở đó giúp cán bộ, chiến sĩ kiên định vững vàng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Thực tiễn có nhiều thay đổi, nhưng trong nội dung của các môn lý luận chính trị vẫn nặng tính hàn lâm, ít có sự bổ sung, phát triển, nhiều vấn đề về kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền, dân chủ, hội nhập kinh tế… còn rất mờ nhạt, làm cho học viên cảm thấy khô khan, khó hiểu, xa rời thực tiễn.

Việc giáo dục lý luận chính trị cho học viên tại Học viện nhiều lúc còn nặng về lý luận, những kiến thức thực tế nhằm làm cho bài giảng sống động còn chậm được cập nhật. Nội dung giáo dục chủ nghĩa yêu nước nhiều khi còn chung chung, chưa gắn với những hoạt động cụ thể của đoàn viên thanh niên trong quá trình học tập và rèn luyện tại Học viện như: Nghiên cứu khoa học, ý thức tổ chức kỷ luật, sự tích cực tham gia vào các phong trào,… Điều đó làm cho các học viên từ ngại học trở nên nản học các môn lý luận chính trị.

Trên thực tế, các môn lý luận chính trị thường được học viên quan niệm là môn học khô khan, chủ yếu là đường lối, chính sách cho nên trong quá trình giảng dạy, có một bộ phận giảng viên chỉ cốt làm sao truyền đạt đủ nội dung tinh thần của giáo trình. Các phương pháp giảng dạy đơn điệu chủ yếu là thuyết trình nên chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị có nơi, có lúc còn chưa cao, chưa hấp dẫn, thu hút học viên.

Cùng với đó nhiều học viên còn chưa nhận thức được tầm quan trọng của các môn giáo dục lý luận chính trị, vẫn còn coi đó là môn học phụ, vì vậy không tập trung học tập, nghiên cứu những môn học này. Việc nắm không chắc, học không tốt các môn giáo dục lý luận chính trị dẫn đến các học viên sẽ bị thiếu hụt các tri thức nền tảng, vì vậy kết quả của việc giáo dục sẽ không cao.

Thêm vào đó, một bộ phận không nhỏ giảng viên còn hạn chế về ngoại ngữ, về nắm bắt các phương tiện giảng dạy hiện đại, hạn chế về việc cập nhật thông tin do đó nội dung giảng dạy không phong phú, không cập nhật được tình hình thực tiễn đất nước cũng như thế giới. Lực lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị hiện nay chủ yếu được tuyển từ các trường đại học chuyên ngành lý luận chính trị nên về kiến thức nghiệp vụ cũng như nắm bắt tâm sinh lý học viên của Học viện còn nhiều hạn chế ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu của học viên. Số cán bộ giảng dạy đã qua hoạt động thực tiễn rất ít, không có cán bộ vừa tham gia hoạt động thực tiễn vừa tham gia giảng dạy.

Từ những vấn đề trên, chúng tôi khẳng định: Khi giảng dạy lý luận chính trị, điều quan trọng hàng đầu là phải gắn lý luận với thực tiễn và nguyên tắc này càng quan trọng hơn khi đối tượng được đào tạo là học viên Học viện CSND - những cán bộ, chiến sĩ CAND trong tương lai. Họ đang học tập và rèn luyện để sau này phục vụ Tổ quốc và phục vụ nhân dân. Do vậy, việc giáo dục lý luận chính trị để xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, luôn xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân là nhiệm vụ cấp thiết. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay đang có nhiều thế lực trong và ngoài nước muốn xóa bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội của nước ta, nhiệm vụ ấy lại càng quan trọng hơn bao giờ hết.

Để khắc phục tình trạng này và vận dụng, phát huy tốt nguyên tắc học đi đôi với hành, gắn lý luận với thực tiễn trong giáo dục lý luận chính trị ở Học viện CSND, theo tôi cần tập trung vào một số vấn đề sau:

Thứ nhất, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cử giảng viên đi học nhằm nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, trang bị kiến thức chuyên sâu về kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiếp tục thực hiện kế hoạch đưa giảng viên đi thực tế ở cơ sở, ký kết chương trình phối hợp công tác với công an các địa phương, thông qua đó giúp giảng viên nắm bắt thực tiễn công tác xây dựng Đảng, chính quyền và nghiệp vụ phục vụ cho công tác giảng dạy lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Học viện trong tình hình mới.

Thứ hai, các giảng viên phải đổi mới, nội dung, chương trình giảng dạy các môn lý luận chính trị cho học viên. Nội dung giáo dục lý luận chính trị phải đặc biệt chú trọng quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, đường lối của Đảng liên quan đến thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội cũng như mục tiêu xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tổ chức tuyên truyền để mỗi học viên của Học viện CSND nắm được các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, chiến tranh tâm lý của các thế lực thù địch; thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nâng cao cảnh giác, tăng cường sức đề kháng và năng lực tự bảo vệ, kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái; lên án mạnh mẽ các hoạt động chia rẽ, bè phái, cơ hội chính trị. Phải kết hợp giữa giáo dục lý luận chính trị cùng với việc hình thành, xây dựng những những phẩm chất cao quý như: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, giàu lòng nhân ái; nêu cao tinh thần, trách nhiệm với công việc; luôn trau dồi đạo đức cách mạng, đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu. Tăng cường giáo dục truyền thống của Đảng, của dân tộc, của ngành Công an để học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, giữ gìn và phát huy truyền thống.

Thứ ba, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho học viên của Học viện CSND như: Thường xuyên cập nhật tình hình chính trị, kinh tế - xã hội thế giới, khu vực, trong nước đặc biệt là tình hình liên quan đến nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, của ngành Công an không chỉ thuyết trình, tuyên truyền một chiều mà cần thông qua việc xây dựng chương trình hành động thực hiện trong thực tiễn công tác của lực lượng và phải phù hợp với đặc điểm, tính chất, yêu cầu, đặc điểm của sinh viên như: Tổ chức hội thảo, tọa đàm, các cuộc thi, sân khấu hóa, về nguồn, tham quan, giao lưu…; phát huy tinh thần tự trau dồi về chính trị của mỗi sinh viên; công tác giáo dục chủ nghĩa yêu nước phải được tiến hành đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các công tác giáo dục khác. Thông qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ sinh viên của Học viện có bản lĩnh chính trị vững vàng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nguy cơ “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn

Thứ tư, giảng viên đặt người học vào vị trí trung tâm, phát huy tính năng động, sáng tạo của học viên, khuyến khích học viên tích cực nghiên cứu khoa học, tham gia giải quyết các vấn đề mà thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng đặt ra. Bài giảng của giảng viên phải xây dựng sao cho phù hợp với từng đối tượng học viên nhằm phát huy tính tích cực trong học tập của người học.

Thứ năm, mỗi giảng viên trước hết phải tự mình nỗ lực tự học tập, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng những phương pháp giảng dạy mới nhằm tạo ra những bài giảng chất lượng, sống động, lôi cuốn học viên. Động viên, khuyến khích, kích thích sự tìm tòi, sáng tạo của học viên trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Như vậy, việc gắn lý luận với thực tiễn trong quá trình giảng dạy giúp cho học viên có cái nhìn khách quan vào thực tiễn mà học viên đang công tác để họ thấy: Việc học lý luận là thiết thực, mối quan hệ giữa lý luận với thực tiễn là mối quan hệ biện chứng và việc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là nguyên tắc căn bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin.

ThS. Đoàn Hồng Linh

Bộ môn LLCT & KHXHNV - Học viện CSND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác