Thứ Bảy, 22/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên Học viện Cảnh sát nhân dân

Đoàn thanh niên Học viện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ nội dung, chương trình, kế hoạch đến các hoạt động thực tiễn của Đoàn trường, từ triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy Học viện đến việc học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, lồng ghép công tác sinh hoạt chính trị, tư tưởng với công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về vai trò của tuổi trẻ Học viện CSND trong giai đoạn mới. Công tác giáo dục truyền thống được tăng cường thông qua việc phối hợp tổ chức nhiều phong trào với các Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm, các tổ chức đoàn thể trong toàn Học viện, hoạt động cấp Học viện, cấp liên chi đoàn, chi đoàn nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của Ngành và của Học viện. Bên cạnh đó là tổ chức có hiệu quả các cuộc thi tìm hiểu, các cuộc vận động, các cuộc trao đổi, tọa đàm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với nhiều hình thức phong phú, thiết thực từ chi đoàn, thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên, thanh niên tham gia như cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn thanh niên Học viện vẫn còn một số hạn chế cụ thể như: Công tác chỉ đạo, triển khai một số hoạt động còn thiếu sát sao; công tác kiểm tra đánh giá có lúc chưa kịp thời và nghiêm khắc nên có một số hoạt động và phong trào có hiệu quả không cao; chưa nắm bắt một cách đúng đủ, kịp thời những tâm tư, tình cảm, thái độ chính trị của toàn thể đoàn viên. Nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng vẫn chưa thật phong phú, còn dàn trải, chưa đi sâu vào trọng tâm. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cũng như việc phối hợp với các chi đoàn, liên đoàn vẫn chưa được thực hiện thường xuyên, mang tính chất dài hơi. Nhận thức của một bộ phận đoàn viên, thanh niên còn hạn chế, ngại tham gia các hoạt động phong trào do Đoàn thanh niên phát động hoặc tham gia với thái độ không hăng hái, còn tỏ ra thờ ơ. Khả năng tự đề kháng của một số đoàn viên thanh niên trước các vấn đề xã hội còn yếu, trong khi tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ANTT ngày càng có những diễn biến phức tạp.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên Học viện đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, nhằm hướng tới mục tiêu trở thành trường trọng điểm của ngành Công an vào năm 2015, cần thực hiện những biện pháp cơ bản sau đây:

Một là, đổi mới phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên Học viện CSND sao cho phù hợp với tâm lý, đặc điểm của học viên. Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị theo hướng vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp giảng dạy cùng với việc sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại đảm bảo hiệu quả, chú trọng nâng cao chất lượng các giờ thảo luận, đổi mới cách thức tổ chức, ôn tập cũng như kiểm tra, đánh giá học viên, gắn lý luận với thực tiễn, kết hợp học chính khóa với các hình thức ngoại khóa, tham gia học tập thực tế.

Hai là, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên về kiến thức chuyên môn cũng như khả năng sư phạm. Tăng cường bồi dưỡng giảng viên giảng dạy lý luận chính trị về ngoại ngữ, tin học, khả năng sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại trong giảng dạy.

Ba là, đổi mới nội dung, phương thức các phong trào hoạt động Đoàn, gắn sinh hoạt Đoàn với việc chăm lo cho nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Nội dung sinh hoạt phải thiết thực, phù hợp, cần lồng ghép đan xen giữa các nội dung chính trị với pháp luật, nghiệp vụ để đoàn viên thảo luận, bàn bạc và cùng thực hiện nhằm phát huy tính sáng tạo, vai trò chủ thể của người đoàn viên trong mọi sinh hoạt và chủ trương công tác của Đoàn. Thành lập các câu lạc bộ nghệ thuật, thể dục thể thao, tăng cường các cuộc thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, thi kể chuyện về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bốn là, tăng cường sinh hoạt chính trị, tư tưởng theo chủ đề, chủ điểm từng tháng, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các chi đoàn, các liên chi đoàn, giữa chi đoàn lớp học và chi đoàn Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm, giữa Đoàn Thanh niên Học viện với các Đoàn Thanh niên các trường đại học, học viện trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân nhằm đoàn kết hỗ trợ nhau trong các mặt công tác và phong trào Đoàn.

Năm là, đẩy mạnh công tác ngăn ngừa, đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường, các biểu hiện tiêu cực để xây dựng môi trường lành mạnh cho đoàn viên thanh niên. Kịp thời có hình thức khen thưởng, nêu gương, biểu dương những đoàn viên ưu tú trong học tập, rèn luyện, đồng thời phê bình, nhắc nhở, kỷ luật những đoàn viên thiếu hăng hái, ý thức kém, kết hợp với giáo dục phù hợp để giúp Đoàn viên sửa chữa tiến bộ.

Tóm lại, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên Học viện CSND là góp phần tích cực vào hiệu quả giáo dục của nhà trường, phù hợp với giải pháp mang tính chiến lược trong sự phát triển của ngành Công an nói chung và Học viện CSND nói riêng, nhằm hướng tới mục tiêu sớm đưa Học viện CSND trở thành trường đại học trọng điểm của ngành Công an và của quốc gia.

NGUYỄN KHẮC THANH - Bộ môn Mác - Lênin & KHXHNV - Học viện CSND

NGUYỄN VĂN HIẾU - Khoa Luật - Học viện CSND

Tạp chí Cảnh sát nhân dân số 4/2014

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác