Thứ Bảy, 22/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Rèn luyện phong cách làm việc của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân theo Huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên vẫn còn nhiều khuyết điểm, hạn chế; một số cán bộ có biểu hiện coi thường quần chúng, lên mặt “làm quan cách mạng”, nói không đi đôi với làm, hách dịch, cửa quyền, có lời nói và hành động xâm phạm con người và danh dự công dân… thậm chí thoái hóa, biến chất, làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Rèn luyện nhân cách, tác phong làm việc có ý nghĩa rất sâu sắc, là một nhân tố chủ quan góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Trong Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khắc ghi lời kêu gọi toàn thể cán bộ và đảng viên: “Suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hi sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân”. Theo lời kêu gọi của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên đều thấm nhuần ý thức, tinh thần học tập, rèn luyện theo đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh. Tiêu chí về đạo đức, tác phong của Người luôn được khẳng định trong các văn kiện của Đảng, Nhà nước, là định hướng để không ngừng hoàn thiện lý luận về con người mới xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: “Mỗi cán bộ, đảng viên đều phải học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị. Xây dựng và thực hiện quy định, mọi đảng viên có trách nhiệm trực tiếp làm công tác tư tưởng. Cán bộ chủ chốt cấp ủy đảng phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội. Đổi mới hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn theo hướng thiết thực, hiệu quả” .

Trong thực tiễn xã hội ngày nay, nhiều cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ mang tính chất công khai, liên quan trực tiếp với mọi tầng lớp xã hội, nên mọi biểu hiện qua tác phong rất dễ để lại những dấu ấn tâm lý đối với quần chúng nhân dân; trong đó có cán bộ, đảng viên thuộc lực lượng Công an nhân dân (CAND). Để bảo vệ cuộc sống bình yên, nhiều cán bộ Công an đã gắn bó, hòa nhập với cuộc sống của người lao động, dũng cảm trong đấu tranh với bọn tội phạm, đem lại niềm tin của quần chúng đối với Đảng và lực lượng Công an trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nội dung đạo đức tác phong Hồ Chí Minh trong xây dựng người Công an Việt Nam hiện nay đang được lực lượng CAND thể hiện qua cuộc vận động “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, một phong trào có ý nghĩa rất thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua Ái quốc trong lực lượng Công an và lôi cuốn quần chúng tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT), phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Tác phong làm việc là cách thức, lối làm việc mang tính ổn định tương đối của mỗi người. Tác phong làm việc cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như: Phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, khí chất của cá nhân; vị trí, chức năng, nhiệm vụ; điều kiện làm việc, sinh hoạt; sự giáo dục, rèn luyện… Tác phong làm việc không đơn giản là việc riêng của người cán bộ mà là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến chất lượng công tác và uy tín của tổ chức Đảng. Đối với cán bộ lãnh đạo, tác phong làm việc là yếu tố đặc biệt trọng yếu để bảo đảm tính chính xác của việc ra quyết định và tổ chức thực hiện các quyết định đó, đồng thời, nó còn tác động trực tiếp đến việc xây dựng, củng cố khối đoàn kết nội bộ và mối liên hệ giữa Đảng, lực lượng CAND. Cán bộ lãnh đạo càng giữ cương vị cao, ảnh hưởng của các quyết định, quản lý của họ càng rộng lớn thì tác phong làm việc càng có ý nghĩa quan trọng. Bởi vậy, xây dựng tác phong làm việc nghiêm túc, khoa học là một vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong lực lượng CAND, rèn luyện bản lĩnh tiên phong trên "mặt trận" bảo vệ ANTT cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là công tác chính trị có ý nghĩa rất sâu sắc. Quần chúng nhân dân rất khâm phục, kính trọng những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) có bản lĩnh kiên cường, dám đối mặt với hiểm nguy, "nhường cơm, sẻ áo" cùng nhân dân khi khó khăn, hoạn nạn. Biết bao tấm gương CBCS Công an dũng cảm hy sinh tính mạng và sức khỏe vì cuộc sống bình yên của nhân dân, đã để lại những tình cảm sâu nặng trong lòng người dân. Song, trước tác động tiêu cực từ mặt trái cơ chế thị trường, vẫn còn một số CBCS Công an thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có những hành động trái đạo đức, chưa xứng đáng với sự tin cậy của quần chúng, làm ảnh hưởng xấu đến vai trò đi đầu của những người được giao trọng trách trong công tác đảm bảo ANTT.

Rèn luyện nhân cách người đảng viên cộng sản luôn là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Yêu cầu đối với mỗi CBCS Công an, về nhận thức chính trị, tư tưởng đều thấm nhuần nhiệm vụ Đảng giao trọng trách bảo vệ Đảng cho lực lượng Công an, trong công tác và chiến đấu đều xác định lý tưởng tuyệt đối trung thành với Đảng, sẵn sàng hi sinh vì nước, vì dân. Rèn luyện nhân cách "người Công an cách mạng" theo sáu điều Bác Hồ dạy CAND, trong môi trường kinh tế, xã hội hiện nay dù có những thuận lợi cơ bản, song sau những thuận lợi đó là tác động rất nguy hiểm của tiêu cực xã hội, nó luôn đối mặt trực diện với ý chí tiên phong trong tư tưởng của người cán bộ, đảng viên; nếu thiếu bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức sẽ bị mài mòn, biến dạng, làm mất đi vai trò đi đầu, lôi cuốn quần chúng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ cuộc sống bình yên.

Đất nước đang đối mặt với những nguy cơ, thách thức mới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, luôn cần có những “đảng viên đi trước”, để “làng nước theo sau”. Để xứng đáng là những cán bộ, đảng viên tiên phong trong vai trò  nòng cốt bảo vệ ANTT, thiết nghĩ mọi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên của Đảng cũng như mỗi CBCS Công an cần học tập, vận dụng thực hiện những nội dung trong lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 16/5/1959 tại lớp chỉnh huấn Khóa II, Bộ Công an, trong đó cần chú ý những nội dung sau:

- Thông hiểu nhiệm vụ cách mạng: Xây dựng xã hội mới không chỉ đơn thuần là lao động sản xuất ra của cải vật chất, "xây dựng chủ nghĩa xã hội là thay đổi cả xã hội, thay đổi cả thiên nhiên, làm cho xã hội không còn người bóc lột người, không còn đói rét, mọi người đều được ấm no và hạnh phúc. Một cuộc thay đổi vĩ đại như vậy tất nhiên phải mất nhiều công sức, mất nhiều công sức thì nhất định là phải vất vả, gian khổ". Để thông hiểu đường lối cách mạng của Đảng, cán bộ, đảng viên phải luôn luôn học hỏi nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ chuyên môn, học lý luận gắn với liên hệ vào thực tiễn công tác và chiến đấu, học ở trường lớp gắn với học trong thực tiễn với tinh thần, tư duy, sáng tạo và đổi mới. Mỗi CBCS Công an cần nhận thức rõ nhiệm vụ của mình: “Nhiệm vụ của Công an thì nhiều, nhưng nói tóm lại là bảo vệ sự nghiệp xã hội chủ nghĩa”, là bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; “đó là nhiệm vụ nặng nề, gian khổ, đồng thời cũng rất vẻ vang”.

- Nhận thức rõ vị trí của người cán bộ, đảng viên: Xây dựng xã hội mới trong hòa bình không có nghĩa là không còn khó khăn, gian khổ. Vượt qua hậu quả chiến tranh, bao vây, cấm vận từ bên ngoài, đất nước ta đã vững mạnh, song khó khăn, thử thách còn rất lớn, nhân dân ta nhiều nơi còn rất thiếu thốn, trong khi kẻ thù của dân tộc vẫn luôn tìm cách phá hoại trên mọi mặt từ kinh tế, văn hóa - tư tưởng, chính trị - xã hội và cả âm mưu vũ trang xâm phạm chủ quyền của dân tộc. Do vậy, trong cuộc sống, người cán bộ, đảng viên không được giảm sút tinh thần tiên phong, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ khó khăn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Gian khổ đó ai phải ra sức vượt qua trước? Đó là Đảng, là đảng viên và cán bộ. Phải nhận thức cho rõ điều ấy, chớ không phải vào Đảng để hưởng thụ, để làm quan cách mạng. Và thấy gian khổ là để vượt qua, chớ không phải là để lùi bước" .

- Thấm nhuần tư tưởng gần dân, tin dân và vì dân: Đây là nội dung cơ bản thấu suốt trong nội dung rèn luyện tư cách người cách mạng, cán bộ, đảng viên, phải luôn vì nhân dân, dựa vào sức mạnh của toàn dân mà làm việc, bởi chính quyền là chính quyền của nhân dân, do dân bầu và dân tin tưởng giao cho trọng trách điều hành đất nước. Trên cơ sở đó, người cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần đầy đủ tiêu chuẩn rèn luyện tư cách đạo đức nói chung và đặc điểm riêng của mỗi vị trí công tác. Với CBCS Công an "thì phải làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ. Có dựa vào nhân dân thì Công an mới hoàn thành được tốt nhiệm vụ của mình. Nhân dân có hàng triệu tai mắt thì kẻ địch khó mà che giấu được". Nếu trong công tác, CBCS "được dân ủng hộ, làm cho dân tin, dân phục, dân yêu" thì nhất định mọi việc đều thành công.

- Rèn luyện ý chí đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân: Rèn luyện tư cách trong sáng, gương mẫu trong hành động của người cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài nhằm trước hết là gạt bỏ những tư tưởng, thói quen lạc hậu, chủ nghĩa cá nhân, bởi "con người xã hội chủ nghĩa là phải đi đến hoàn toàn không có chủ nghĩa cá nhân. Trong suy nghĩ, tư tưởng của mọi người đều có sự đấu tranh giữa cái "thiện" và cái "ác", hoặc nói theo cách mới là sự đấu tranh giữa tư tưởng cộng sản và tư tưởng cá nhân"; "Tư tưởng cộng sản phải rèn luyện gian khổ mới có được. Còn tư tưởng cá nhân thì cũng như cỏ dại, sinh sôi, nảy nở rất dễ". Do đó, "muốn thành người cách mạng, thành người cộng sản chân chính thì phải chống chủ nghĩa cá nhân", phải luôn tự phê bình và phê bình như mỗi người "phải rửa mặt hàng ngày".

Những lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nội dung trong tư tưởng  của Người về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức, vừa có năng lực công tác và chiến đấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới. Làm theo những lời dạy bảo ân tình đó không chỉ đối với CBCS trong lực lượng CAND, mà đối với mọi cán bộ, đảng viên, thể hiện thái độ tích cực rèn luyện đạo đức cách mạng trong cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cụ thể hóa trong học tập và hành động theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, đậm chất văn hóa, văn minh.

Trong xu thế phát triển ngày càng nhanh của kinh tế - xã hội hiện nay, để giữ vững được niềm tin của quần chúng đối với Đảng, với lực lượng CAND thì mỗi người cán bộ, đảng viên phải hành động thực sự gương mẫu trong cuộc sống, không ngừng rèn luyện đạo đức, tác phong; phấn đấu xứng đáng với lòng tin và tôn trọng của quần chúng nhân dân. Có như vậy mới lôi cuốn được quần chúng vào mọi phong trào cách mạng, đúng như ý nghĩa của hình ảnh “cán bộ, đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, nhằm góp phần huy động được sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân, sức mạnh của cả dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

 

Đại tá, TS. ĐINH NGỌC HOA - Phó giám đốc Học viện Chính trị CAND

Tạp chí Cảnh sát nhân dân số 4/2015

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác