Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Lực lượng Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Làm đường giúp dân sau mưa lũ, một hình ảnh đẹp giữa đời thường của người chiến sĩ Công an.

Những điều căn dặn và mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh thật giản dị, nhưng rất đỗi thiêng liêng và thấm đẫm tinh thần nhân văn cao cả. Bốn mươi lăm năm qua, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, lực lượng Công an nhân dân đã nghiêm túc học tập, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Sáu điều Bác dạy Công an nhân dân bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ được giao ở từng thời kỳ cách mạng để thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công, tăng cường đoàn kết, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, góp phần bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy khó khăn, gian khổ, song vô cùng hào hùng, vẻ vang, lực lượng Công an nhân dân đã không quản  khó khăn, gian khổ, tận tụy trong công tác, dũng cảm trong chiến đấu, ngày đêm dưới mưa bom, bão đạn, đấu tranh chống phản cách mạng và các loại tội phạm,  làm tốt công tác “bảo mật, phòng gian”, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, các mục tiêu trọng điểm, chiến lược..., giữ vững an ninh, trật tự hậu phương lớn miền Bắc. Đồng thời, chi viện hơn 11.000 cán bộ cho tiền tuyến lớn miền Nam để tăng cường lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ khu căn cứ, vùng giải phóng, chống do thám, gián điệp, diệt ác, trừ gian, cùng đồng bào, đồng chí miền Nam chiến đấu anh dũng, kiên cường, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần xứng đáng thực hiện Di chúc của Bác Hồ: “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn”.

Tổ quốc thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, lực lượng Công an nhân dân đã tích cực, chủ động tham gia củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng ở vùng giải phóng, đấu tranh làm thất bại các kế hoạch hậu chiến của địch, làm tan rã hàng nghìn tổ chức phản cách mạng, bóc gỡ nhiều mạng lưới gián điệp, biệt kích, đập tan âm mưu “trong nổi dậy, ngoài đánh vào” của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và tích cực góp phần vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Trong công cuộc đổi mới, lực l­ượng Công an nhân dân đã chủ động đổi mới toàn diện các mặt công tác, các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, có ý nghĩa chiến lược về kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại; đồng thời, xử lý có hiệu quả những vấn đề cấp bách, nổi lên trên lĩnh vực an ninh, trật tự; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ; không để xảy ra khủng bố, phá hoại; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; kiềm chế gia tăng tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường chính trị – xã hội ổn định, an toàn, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội và đối ngoại của đất nước, bảo vệ bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Suốt chặng đường 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an nhân dân đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm của mình là giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống; luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; phát động và thực hiện sâu rộng, có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, như “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”..., có tác dụng tích cực thúc đẩy công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, rèn luyện cán bộ, đảng viên công an thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, “thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”, tăng cường đoàn kết, “thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; tận tụy với công việc, mưu trí,  khôn khéo, cương quyết, dũng cảm trong chiến đấu với các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm. Các cuộc vận động, phong trào trên thực sự là động lực quan trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác công an, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa Công an với nhân dân – là chỗ dựa vững chắc để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước.

Qua 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an nhân dân đã lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc; xuất hiện hàng vạn tấm gương sáng về lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; về rèn luyện đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Hàng nghìn tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; nhiều đơn vị, cá nhân được trao tặng các danh hiệu, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước... là những minh chứng sinh động về kết quả thực hiện Di chúc của Bác Hồ kính yêu gắn với thực hiện Sáu điều dạy của Người đối với lực lượng Công an nhân dân. Những kết quả đó đã góp phần tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang, xây dựng và tôi luyện lực lượng Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật chặt chẽ; luôn thống nhất ý chí và hành động, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, góp phần thực hiện thắng lợi mong muốn của Bác Hồ: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường. Cộng đồng quốc tế phải đối phó ngày càng quyết liệt hơn với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, đặc biệt là an ninh mạng và hình thái chiến tranh mới. Các thế lực thù địch, phản động chưa hề từ bỏ âm mưu, hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam; ráo riết thực hiện “diễn biến hòa bình”, tác động, chuyển hóa nội bộ, hỗ trợ, kích động chống phá nhằm gây mất ổn định chính trị, xã hội hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong khi đó, tác động mặt trái của kinh tế thị trường và mở cửa hội nhập quốc tế ngày càng bộc lộ rõ và gay gắt. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cùng với sự xuống cấp về các giá trị văn hoá, đạo đức có xu hướng ngày càng tăng. Những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vẫn hiển hiện, có mặt nghiêm trọng hơn.

Trước bối cảnh tình hình trên, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân cần phát huy truyền thống Anh hùng, vẻ vang 69 năm qua, tiếp tục thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước khác. Thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành các quy trình, quy chế công tác, Điều lệnh Công an nhân dân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tác phong chính quy, phong cách ứng xử văn hóa, chú trọng tổ chức “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”.

Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao giác ngộ lý tưởng, rèn luyện ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công và kỷ luật chặt chẽ. Cán bộ, chiến sĩ công an phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, suy nghĩ, hành động theo Sáu điều Bác Hồ dạy để luôn vững vàng trước sự tấn công, mua chuộc, vu khống, bôi nhọ của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, trước những cám dỗ tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế; đồng thời, phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, say mê trong công việc, khắc phục khó khăn, gian khổ; sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, thiếu trách nhiệm trong công tác, nhất là tư tưởng trung bình chủ nghĩa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, chất lượng lãnh đạo của cấp ủy đối với các mặt công tác của đơn vị. Các tổ chức Đảng trong Công an nhân dân cần nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn về yêu cầu, nhiệm vụ và trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng; tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời những khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình; chủ động phòng, chống có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, làm gương cho cấp dưới; đồng thời, tăng cường kiểm tra, kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục với việc phát huy vai trò giám sát, phê bình của nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ Công an.

Tăng cường chỉ đạo và thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; phòng, chống các hoạt động tác động chuyển hoá, thâm nhập nội bộ; kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền phá hoại của các thế lực thù địch, phản động nhằm “phi chính trị hóa”, “vô hiệu hóa” vai trò và hoạt động của lực lượng Công an nhân dân.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, phát huy vai trò của hệ thống báo chí trong Công an nhân dân, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an để định hướng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự. Thường xuyên tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tôn vinh hình ảnh chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; phản ứng kịp thời với các dư luận sai trái, thiếu tính xây dựng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân. Mọi hành động, việc làm của cán bộ, chiến sĩ phải luôn vì lợi ích của nhân dân, phục vụ nhân dân với tinh thần “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”.

Cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương  mãi mãi sáng ngời chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nhân dân thắm thiết, đạo đức chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập, noi theo. Tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc của Người sẽ mãi mãi khắc sâu trong trái tim, khối óc của mỗi chúng ta và sự trân trọng, cảm phục của bạn bè quốc tế. Lực lượng Công an nhân dân nguyện suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; nỗ lực phấn đấu thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa cao đẹp mà Người đã vạch ra; đoàn kết một lòng, vượt lên trên mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội và đối ngoại của đất nước.Đại tướng, GS, TS. Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an
Nguồn: Báo Công an nhân dân điện tử

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất