Thứ Bảy, 27/2/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Ngày 12/01/2017, Bộ Công an đã chính thức phát động thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Ngay sau đó, cuộc vận động đã được Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường CAND trên toàn quốc nhiệt tình hưởng ứng và nhanh chóng tổ chức thực hiện sâu rộng. Cuộc vận động nhằm mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sĩ với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng; tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hoá, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ CAND, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII của Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Bộ trưởng Bộ Công an.

 

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động phát biểu tại Lễ phát động ngày 12/01/2017

Có thể khẳng định, phát động cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong toàn lực lượng là bước đi cần thiết của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong bối cảnh hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng lực lượng…

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, tác động không nhỏ đến công tác Công an. Mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, tranh giành ảnh hưởng đã dẫn đến những cuộc khủng bố đẫm máu và xung đột vũ trang… Trong nước, các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị núp dưới nhiều danh nghĩa, chiêu bài khác nhau ráo riết thực hiện “diễn biến hòa bình”, âm mưu bạo loạn lật đổ hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Đáng nói, những biểu hiện phai nhạt lý tưởng cộng sản, xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giảm sút ý chí chiến đấu ở một bộ phận cán bộ, đảng viên đang là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong và phát triển của chế độ xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, thời gian qua, với tư cách là một cơ quan thuộc Chính phủ, cùng với nhiều cơ quan khác, Bộ Công an cũng đã và đang chủ trương triển khai mạnh mẽ các giải pháp, cải cách công tác, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “Chính phủ kiến tạo”, đáp ứng các yêu cầu khắt khe trong đó có yêu cầu về tương tác thân thiện với xã hội và người dân… 

Trước yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề, phức tạp của công tác Công an trong tình hình mới, để bảo đảm cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND luôn giữ vững bản chất cách mạng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên của nhân dân, vấn đề tiên quyết hiện nay là phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hoá, văn minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân… Nhằm góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, hoàn thành mục tiêu nêu trên, lực lượng CAND cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như sau:

Thứ nhất, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc trong toàn lực lượng và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nội dung, biện pháp thực hiện Cuộc vận động, trong đó trọng tâm là Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về "Tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng", ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11, ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về "Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới"…

Thứ hai, Công an các đơn vị, địa phương cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo để lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, đảm bảo nghiêm túc, sâu rộng, hiệu quả, nội dung, hình thức, biện pháp đề ra phải cụ thể, thiết thực, sáng tạo. Cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp, các học viện, trường CAND cần phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân nòng cốt trong thực hiện Cuộc vận động; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và những năm tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Lấy kết quả thực hiện Cuộc vận động là một trong những tiêu chí đánh giá, nhận xét, phân loại cán bộ, bình xét các danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân.

Thứ ba, tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt, đạo đức, lối sống, văn hóa, ứng xử; kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, cần xây dựng, thực hiện các tiêu chí về phong cách người CAND có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; các quy định về quy tắc văn hóa ứng xử, về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa dành cho cán bộ, chiến sĩ CAND.

Thứ tư, thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, cần tổ chức để các ban, ngành, đoàn thể, mặt trận Tổ quốc và nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ từng đơn vị. Tại các học viện, trường CAND, cần nghiên cứu triển khai và tổ chức thực hiện để cán bộ, giáo viên và học viên tham gia đóng góp ý kiến lẫn nhau về phong cách, lối sống, từ đó tạo cơ chế giám sát chặt chẽ… 

Thứ năm, Công an các đơn vị địa phương, các học viện, trường CAND cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phong cách người CAND có bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, chủ động phối hợp với các đơn vị tuyền thông như báo, đài phát thanh truyền hình trung ương, địa phương, đài phát thanh nội bộ nhằm xây dựng các tin, bài, phóng sự, mở chuyên mục, diễn đàn về xây dựng phong cách, bản lĩnh, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử cho lực lượng CAND; đồng thời, tổ chức các diễn đàn trao đổi về bản lĩnh nghề nghiệp, hướng dẫn kỹ năng ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ.

Thứ sáu, kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt”, hình ảnh đẹp của những cán bộ, chiến sĩ gương mẫu, tận tụy, bản lĩnh, ứng xử văn hóa, vì nhân dân phục vụ; đồng thời, nhắc nhở, phê bình những đơn vị, cán bộ, chiến sĩ vi phạm điều lệnh, thiếu bản lĩnh, có tư thế, tác phong ứng xử thiếu chuẩn mực khi tiếp xúc, giải quyết công việc với cơ quan, tổ chức và công dân…

Nguyễn Tuấn Anh - Tạp chí CSND

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác