Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Vai trò lịch sử và giá trị đương đại của sáu điều Bác dạy đối với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân

 Nhìn lại chặng đường lịch sử 65 năm học tập và làm theo sáu điều Bác dạy, cho đến nay, chúng ta có thể tự hào khẳng định rằng, lực lượng Công an nhân dân đã được xây dựng, tổ chức thành lực lượng cách mạng, chính quy, đang trong quá trình từng bước hiện đại, xứng đáng với vai trò xung kích, nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội, đáp ứng tình cảm và mong muốn của Bác. Tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt lợi ích dân tộc, hạnh phúc nhân dân là mục tiêu cao nhất cho hoạt động của mình, xác định lấy hạnh phúc nhân dân là “niềm vui, lẽ sống” của mình. Điều đó khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn của sáu điều Bác dạy đối với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử đã qua.

Nhận thức là một quá trình, đặc biệt đối với những tư tưởng lớn, có tính khái quát cao, toàn diện và sâu sắc như sáu lời Bác dạy càng sáng tỏ chân lý đó. Mỗi thời kỳ lịch sử khác nhau, xuất hiện những yêu cầu, nhiệm vụ mới về công tác xây dựng lực lượng, đáp ứng đòi hỏi của công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội, và theo đó, việc nhận thức và quán triệt sáu điều Bác dạy trong Công an nhân dân càng được nâng lên. Căn cứ vào nhiệm vụ cách mạng Việt Nam, có thể khái quát quá trình trên thành 3 thời kỳ lớn.

Thời kỳ cách mạng giải phóng dân tộc, đấu tranh thống nhất đất nước, việc học tập và làm theo sáu điều Bác dạy tập trung xây dựng bản chất người Công an cách mạng với phẩm chất đạo đức cá nhân cần, kiệm, liêm, chính; phẩm chất chính trị trung thành với chế độ mới; thái độ đối với công việc cách mạng; quy tắc ứng xử với nhân dân, với kẻ địch, nhằm phân biệt rõ người Công an của chế độ mới là con em của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để tiến hành các hoạt động của mình. Điều này hoàn toàn khác với hình ảnh mật vụ của thực dân, đế quốc. Những nội dung trên được cụ thể hóa, chi tiết hóa thành những quy định, quy tắc trong hoạt động và được phổ biến rộng rãi trong toàn lực lượng. Điều này được thể hiện rõ nét trong tài liệu học tập làm theo “Sáu lời dạy của Hồ Chủ tịch” do Sở Công an Nam bộ xuất bản năm 1951.

Thời kỳ hòa bình, cả nước cùng chung nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, yêu cầu về xây dựng lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu mới trên phạm vi quốc gia đặt ra một cách cấp thiết trên cả hai phương diện con người và tổ chức bộ máy. Mặt khác, trong điều kiện hòa bình, thống nhất đất nước, việc học tập và làm theo sáu điều Bác dạy có những thuận lợi mới. Từ những năm 80 của thế kỷ XX, nhân kỷ niệm lần thứ 90 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã phát động trong toàn lực lượng phong trào Học tập và làm theo sáu điều Bác dạy trong tình hình mới với mục tiêu xây dựng hình ảnh người Công an nhân dân Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đã có nhiều công trình khoa học được triển khai, nhiều hội thảo khoa học lý luận và thực tiễn về sáu điều Bác dạy Công an nhân dân được tổ chức, nhiều tấm gương sáng về học tập làm theo lời Bác của các đơn vị, cá nhân trong lực lượng Công an nhân dân  được biểu dương. Trình độ nhận thức về sáu điều Bác dạy đã được nâng lên tầm lý luận, những cơ sở khoa học của sáu điều Bác dạy cùng mối quan hệ biện chứng làm nên tính tổng thể chặt chẽ, toàn diện giữa những lời dạy đó được làm sáng tỏ và có tính thuyết phục, khẳng định rất cao. Từ nhiều góc độ nghiên cứu và kết quả quán triệt lời Bác dạy trong hoạt động thực tiễn của ngành, đưa đến sự thống nhất đánh giá về tầm vóc trí tuệ trong sáu lời dạy của Bác, khẳng định trong công tác xây dựng lực lượng phải lấy con người làm trung tâm, coi cán bộ, chiến sĩ là vốn quý nhất, xác định bồi dưỡng đức - tài là cơ bản để hình thành nhân cách người Công an Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới. Việc quán triệt sáu điều Bác dạy đi vào thực chất hơn, gắn với các cuộc vận động “Xây dựng phong cách Hồ Chí Minh”, “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” do Đảng, Nhà nước phát động. Đánh giá trên được thể hiện rõ nét trong công trình nghiên cứu khoa học “Công an nhân dân học tập và làm theo sáu điều Bác dạy trong tình hình mới” của Đại học Cảnh sát nhân dân (Nay là Học viện Cảnh sát nhân dân) từ những năm 80.

Thời kỳ thực hiện đổi mới toàn diện theo định hướng Xã hội chủ nghĩa đã đem lại diện mạo mới, vị thế mới cho đất nước, con người Việt Nam. Những thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội là rất to lớn, có ý nghĩa lịch sử và không thể phủ nhận. Tuy nhiên, khách quan mà đánh giá, trong thời kỳ này đã xuất hiện những nguy cơ, thách thức mới đan xen lẫn nhau, không dễ gì khắc phục được trong một sớm, một chiều. Đáng chú ý là tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, biến chất về đạo đức, lối sống, sa sút về năng lực trình độ chuyên môn đã và đang trở thành những “điểm nghẽn” cản trở sự phát triển xã hội, gây ra những bất bình trong quần chúng nhân dân. Thực tế đó đặt ra yêu cầu mới cho công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân, trước hết công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ nhằm tăng cường bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực nghiệp vụ đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc thời kỳ đổi mới. Bộ Công an đã chủ trương tiếp tục và đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động  cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân học tập, quán triệt sáu điều Bác dạy trong thời kỳ mới, xác định đây là nội dung trọng tâm của công tác chính trị tư tưởng của toàn lực lượng và mỗi đơn vị Công an các cấp, các địa phương. Công tác sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện sáu điều Bác dạy đã được chú trọng thường xuyên và duy trì thành nề nếp, đều đặn. Có thể thấy được sự quan tâm đó qua các dấu mốc sau: Tháng 8/1998, Bộ mở Hội nghị Điển hình tiên tiến Công an nhân dân thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy; Tháng 3/2003, Hội nghị Điển hình tiên tiến 55 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy; Tháng 3/2008 Hội thảo khoa học - thực tiễn “60 năm Công an nhân dân làm theo lời Bác”.

 Đặc biệt, trong những năm gần đây, kết hợp với cuộc vận động toàn đảng, toàn dân “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng Cộng sản Việt Nam phát động, Bộ Công an và Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đã lồng ghép và cụ thể hóa thành các phong trào, các cuộc vận động như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”; “Xây dựng phong cách người Cảnh sát nhân dân vì nhân dân phục vụ”. Cốt lõi của các phong trào, các cuộc vận động này là nhận thức sâu sắc và quán triệt nghiêm túc sáu điều Bác dạy trong mọi mặt công tác của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực tiễn. Kết quả của các phong trào, các cuộc vận động đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương và nhận những phần thưởng xứng đáng. Điều này được thể hiện tập trung trong Kỷ yếu Hội thảo “60 năm Công an nhân dân làm theo lời Bác” 3/2008.

2. Giá trị đương đại của sáu điều Bác dạy thể hiện trước hết ở sự khẳng định của Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò, ý nghĩa, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung. Cho đến nay, sau 65 năm, những điều Bác dạy Công an nhân dân, nằm trong hệ thống tư tưởng đó, vẫn giữ nguyên giá trị là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho công tác xây dựng lực lượng, tiếp tục dẫn dắt, soi đường cho toàn ngành Công an nhân dân và mỗi cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, tu dưỡng trưởng thành.

Hiện nay, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Việt Nam đang và sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế một cách toàn diện hơn, sâu sắc hơn, trở thành thành viên đầy đủ và tham gia tích cực hơn vào các sinh hoạt của cộng đồng quốc tế. Những tác động, ảnh hưởng cả tích cực và tiêu cực của đời sống quốc tế đến Việt Nam, do vậy nhanh chóng hơn, trực tiếp hơn. Các thế lực thù địch sẽ triệt để lợi dụng vấn đề này để tăng cường thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vấn đề an ninh, chủ quyền, biên giới... diễn ra phức tạp, gây căng thẳng trong quan hệ với các nước láng giềng và xáo trộn về mặt tư tưởng trong nội bộ. Mặt khác, tác động tiêu cực từ mặt trái của kinh tế thị trường sẽ càng rõ nét hơn, trong khi công tác quản lý xã hội, quản lý kinh tế, quản lý cán bộ của chúng ta còn bộc lộ nhiều sơ hở, thiếu sót. Tình hình mới đang đặt ra những yêu cầu cao hơn, phức tạp, nặng nề hơn cho công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Để nâng cao hiệu quả học tập, quán triệt sáu điều Bác dạy trong tình hình mới hiện nay, cần thực hiện tốt những vấn đề có tính nguyên tắc sau đây:

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, nội dung sáu điều Bác dạy cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, đặc biệt chú ý đến cán bộ, chiến sĩ trẻ, mới được tuyển dụng và học viên các nhà trường Công an nhân dân.

 Cần làm cho họ nhận thức sâu sắc rằng, việc học tập, quán triệt sáu điều Bác dạy là thiết thực, tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Các cấp lãnh đạo và cấp ủy các đơn vị Công an cần ý thức đúng đắn rằng, đó cũng là sự quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI vào thực tế của ngành: “Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phê phán, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến” (1)

Thứ hai, gắn chặt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mà cốt lõi là thực hiện sáu lời Bác dạy, với quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước, trước hết là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” và cuộc vận động “Toàn dân tham gia ý kiến vào bản dự thảo Hiến pháp sửa đổi”. Cần xác định lập trường tư tưởng, thái độ, trí tuệ và bản lĩnh của mỗi cán bộ chiến sĩ và tập thể đơn vị trên cơ sở sáu điều Bác dạy khi tham gia vào các cuộc sinh hoạt chính trị lớn đó. Vai trò định hướng, soi đường của Tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, của sáu lời Bác dạy Công an nhân dân nói riêng sẽ giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ và tập thể đơn vị có cách đánh giá bản thân mình một cách trung thực nhất, suy nghĩ về đồng chí, đồng đội đúng đắn nhất, phương pháp đấu tranh có hiệu quả nhất, ý kiến góp ý khách quan, khoa học nhất.

Thứ ba, tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí cho việc thực hiện từng lời Bác dạy theo hướng cụ thể, thiết thực, trong đó đặc biệt chú ý đến tình hình, đặc điểm và những yêu cầu mới cùng tính đặc thù trong hoạt động của mỗi lực lượng Công an nhân dân. Bộ tiêu chí khi được bổ sung, điều chỉnh sẽ là những định hướng cụ thể cho những hoạt động thực tiễn và là căn cứ, thước đo hiệu quả sự quán triệt sáu điều Bác dạy của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Thứ tư, trong công tác giáo dục, đào tạo tại các nhà trường Công an nhân dân, cần bổ sung các chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân”, “Đạo đức nghề nghiệp Công an nhân dân theo sáu điều Bác dạy” vào trong các môn học chính khóa như Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức học hoặc trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa bắt buộc. Mặt khác, cần tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc thi tìm hiểu về sáu điều Bác dạy, về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

PGS,TS. VŨ VĂN HIỀN - Trưởng bộ môn Mác-Lênin và KHXHNV, Học viện CSND

Tạp chí Cảnh sát nhân dân số 5/2013

(1): Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI - Nxb Chính trị quốc gia - Hà Nội 2001-Tr.57

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất