Thứ Tư, 20/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Giáo dục đạo đức cách mạng trong Công an nhân dân

Giáo dục đạo đức cách mạng trong lực lượng CAND là giáo dục cho mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhận thức, nâng cao ý thức đạo đức đến bồi dưỡng niềm tin và tình cảm đạo đức, là giáo dục mục đích, động cơ, lẽ sống gắn liền với giáo dục lý tưởng cách mạng. Giáo dục đạo đức phải gắn liền với thực hành đạo đức, từ lẽ sống trở thành lối sống và nếp sống hằng ngày, củng cố và phát triển nhu cầu đạo đức, thực hành các chuẩn mực, các quy tắc ứng xử đạo đức, làm cho giá trị đạo đức và văn hóa đạo đức trở nên bền vững.

Trong lực lượng CAND, đạo đức cần được giáo dục, rèn luyện và thực hành là đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện triết lý sống và hành động “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Trước hết, giáo dục đạo đức cách mạng là giáo dục lòng yêu nước, thương dân, ái quốc và ái dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là giáo dục ý thức và tình cảm dân tộc, truyền thống lịch sử của dân tộc, truyền thống cách mạng trong lịch sử vẻ vang của Đảng ta. Trong tình hình hiện nay, giáo dục lòng yêu nước đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND là giáo dục ý thức bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc, chủ quyền toàn vẹn của quốc gia; kiên định lý tưởng, mục tiêu và con đường phát triển của đất nước “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, trách nhiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn liền với bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân. Đây là những định hướng chính trị của giáo dục đạo đức trong CAND. Phải chú trọng giáo dục phẩm chất này cho cán bộ, chiến sĩ CAND, nhất là đối với thanh niên, đoàn thanh niên trong Công an, trong các nhà trường, học viện đang làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CAND thời kỳ đổi mới, hội nhập, phát triển.

Hai là, giáo dục phẩm chất, lối sống của người cán bộ, chiến sĩ CAND: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thực hành triết lý “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Biểu hiện cụ thể ở tinh thần, thái độ tận tụy với công việc, trách nhiệm trong công tác, tận tâm, tận lực thực hiện nghĩa vụ, bổn phận; thiết thực nhất là phục vụ và bảo vệ dân, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội cho người dân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc”, “Công an là bạn dân”, “phải thường xuyên thật sẵn sàng để nhanh chóng làm tròn nhiệm vụ bất kỳ trong tình hình nào để bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân”; “Cán bộ phải đoàn kết nhất trí, giữ vững đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, kiên quyết chống quan liêu, tham ô, lãng phí, hết lòng hết dạ phục vụ nhân dân, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách của Chính phủ và pháp luật của Nhà nước”… phải giáo dục cho mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND hiểu rõ sứ mệnh của Công an là trấn áp, trừng trị kẻ địch, những kẻ phá hoại cuộc sống của dân, bảo vệ dân và phục vụ dân. Do đó, gần gũi dân, thấu hiểu dân sinh, dân tình, dân ý, dân nguyện để nêu cao trách nhiệm và ra sức phục vụ nhân dân, đó là phẩm chất, đức tính cao quý mà người cán bộ, chiến sĩ CAND phải ra sức rèn luyện, thực hành.

Ba là, giáo dục đạo đức cách mạng trong CAND cần rèn luyện tính tổ chức kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh, có nền nếp trong thi hành công vụ.Trong công tác, chiến đấu lực lượng CAND phải thực hiện công bằng, bình đẳng, dân chủ, không phân biệt cấp, chức trong rèn luyện và chấp hành kỷ luật, kiên quyết chống tệ quan liêu, thói mệnh lệnh hành chính, tự do vô kỷ luật. Giữ vững nguyên tắc, tôn trọng cấp chỉ huy và người chỉ huy, chấp hành mệnh lệnh, dũng cảm, mưu trí và sáng tạo, linh hoạt để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, nhất là những nhiệm vụ quan trọng trong những tình huống phức tạp, nguy hiểm đến tính mạng. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “làm điều lợi cho dân, khó mấy cũng phải làm cho bằng được, tránh điều hại tới dân, dù chỉ một cái hại nhỏ cũng phải tránh cho bằng được”.

Bốn là, rèn luyện đức tính trung thực, trách nhiệm mà trách nhiệm cao nhất đối với người cán bộ, chiến sĩ CAND là trách nhiệm đối với dân, hành động vì dân. Trung thực, trách nhiệm là phải nói và làm đúng với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; chống chủ nghĩa cá nhân, không được vì lợi ích cá nhân mà nói sai, làm sai. Nắm vững mục tiêu lý tưởng của Đảng trong toàn bộ tiến trình cách mạng và được cụ thể hóa bằng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong từng giai đoạn để thực hiện cho đúng, để tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân làm theo cho đúng. Trung thực, trách nhiệm cũng có nghĩa là kiên quyết bảo vệ chân lý, bảo vệ cái đúng, cái tích cực; dũng cảm đấu tranh với những cái sai, khuyết điểm, cái tiêu cực; nghiêm khắc tự phê bình, phê bình, thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm của cá nhân và tổ chức mình, cầu thị, tích cực sửa chữa hạn chế, khuyết điểm. 

Năm là, giáo dục đạo đức người cán bộ, chiến sĩ CAND phải có tinh thần quốc tế trong sáng theo tư tưởng đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tinh thần quốc tế trong sáng trong đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ tình thương yêu đối với con người; vì mục tiêu giải phóng các dân tộc bị áp bức, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, mang lại tự do và bình đẳng thật sự cho con người. Từ chủ nghĩa quốc tế trong sáng đó, Người đã đặt nền móng và xây dựng nên tình đoàn kết quốc tế rộng lớn của nhân dân Việt Nam với các dân tộc trên thế giới, góp phần vào những thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới.

Trong thời kỳ mới của cách mạng, thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta cũng đang và sẽ phải đối mặt với những khó khăn, thách thức; nguồn lực quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước chính là mở rộng tình đoàn kết quốc tế, quan hệ hợp tác cùng có lợi.Trên tinh thần đoàn kết quốc tế, lực lượng CAND chúng ta cần tăng cường mối quan hệ truyền thống với CAND các nước, chân thành học hỏi cũng như chia sẻ kinh nghiệm với CAND các nước, xây dựng lực lượng CAND Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Hồ Hiền

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác