Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Mãi mãi khắc ghi sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Ngày 11-3-1948, trong Thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu XII, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã chỉ rõ "Tư cách người Công an cách mệnh" là:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.

Từ đó đến nay, 6 điều dạy của Bác về "Tư cách người Công an cách mệnh" đã luôn được xác định là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân (CAND); là chuẩn mực đạo đức, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, phương châm hành động, biện pháp công tác của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an; là nguồn gốc, động lực, cội nguồn sức mạnh để lực lượng CAND vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Việc học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn, liên tục của CAND trong 65 năm qua. Qua phong trào đã xuất hiện hàng trăm tập thể, cá nhân Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng vạn tập thể, cán bộ, chiến sĩ công an tiêu biểu, lập nhiều chiến công xuất sắc, nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng, chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, không tiếc máu xương bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Năm 2006, Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Chỉ thị số 06 phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Sau khi tổng kết Cuộc vận động, ngày 14-5-2011, Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Chỉ thị số 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, để chuyển từ Cuộc vận động thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi tập thể, cá nhân. Đối với lực lượng CAND, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được gắn với phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, góp phần xây dựng lực lượng CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống lành mạnh theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, chế độ xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp đổi mới đất nước; hết lòng, hết sức vì nhân dân phục vụ, lấy niềm vui và hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình.

Trong nhiều năm qua, tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã chỉ đạo, thực hiện nhất quán chủ trương phải gắn kết, lồng ghép chặt chẽ với phong trào “CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”, các phong trào thi đua khác trong CAND, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Sự gắn kết, lồng ghép đó được thể hiện trong từng kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an; trong tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, phát động các đợt thi đua ngắn, các đợt thi đua đặc biệt; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc; trong công tác kiểm tra, tự kiểm tra, thanh tra, giám sát và công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hành động cho mỗi cán bộ, chiến sĩ công an…

Năm 2013, lực lượng CAND kỷ niệm 65 năm phong trào thi đua “CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; đồng thời tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2008-2013. Vì vậy, từ năm 2012, Bộ Công an đã xây dựng kế hoạch để tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm gắn với sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ đơn vị cơ sở.

Qua công tác sơ kết và tổng kết, có thể khẳng định: lực lượng Công an đã có sự chuyển biến tích cực về đoàn kết nội bộ, thực hiện chế độ công tác, sinh hoạt đơn vị, sinh hoạt đoàn thể, về thực hiện kỷ cương, kỷ luật, chế độ sinh hoạt, hội họp; tham mưu, đề xuất và trực tiếp giải quyết được nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo, dân tộc, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh văn hóa tư tưởng; chủ động nắm tình hình từ xa, từ cơ sở, phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại nhiều âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; triệt phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm. Công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội được tăng cường hơn, tình hình trật tự xã hội của đất nước được đảm bảo; hoạt động của bọn tội phạm được kiềm chế, góp phần giữ vững ổn định chính trị đất nước, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm, các vùng chiến lược và các thành phố lớn.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường. Việc tổ chức kiểm điểm thực hiện phê bình, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được tổ chức thực hiện nghiêm túc, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong cán bộ, chiến sĩ công an các cấp về đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống; tinh thần trách nhiệm trong công tác, ý thức phục vụ nhân dân được nâng lên; thực hiện lễ tiết, tác phong, thái độ, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc, giải quyết công việc của nhân dân có nhiều tiến bộ, được nhân dân khen ngợi. Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ mắc sai phạm về đạo đức, lối sống giảm nhiều so với các năm trước (số cán bộ, chiến sĩ mắc sai phạm phải xử lý kỷ luật đã giảm từ 0,86% năm 2008, xuống còn 0,67% năm 2012 trên tổng biên chế toàn lực lượng). Nhiều đơn vị, địa phương không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật.

Bên cạnh những thành tích trên, việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của lực lượng CAND trong 2 năm qua vẫn còn một số hạn chế: Một số đơn vị cơ sở chưa gắn kết, lồng ghép chặt chẽ giữa học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND và Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”, nên kết quả đạt được chưa cao; một số cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật, lễ tiết, tác phong, thái độ ứng xử với nhân dân chưa tốt, gây bức xúc trong dư luận...

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trong bối cảnh thế giới đầy biến động, tiềm ẩn nhiều bất trắc, khó lường. Âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam vẫn không thay đổi. Trong khi đó, những biểu hiện xa rời mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang tác động làm xói mòn lòng tin của cán bộ, nhân dân, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đe dọa sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự đang đặt ra rất nặng nề và phức tạp.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, lực lượng CAND cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa phong trào "CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" lên một tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn; gắn với Cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" với phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác của toàn lực lượng công an. Trong chỉ đạo cũng như tổ chức thực hiện, công an các đơn vị, địa phương phải quán triệt tinh thần lấy kết quả thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua hằng năm của tập thể, cá nhân, nhất là trong đánh giá cán bộ để quy hoạch, luân chuyển, điều động, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

Tiếp tục tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng CAND nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ công an thấm nhuần sâu sắc về 6 điều Bác Hồ dạy CAND và tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trở thành nhận thức, hành động, việc làm hằng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an. Tăng cường công tác tự phê bình và phê bình, công tác quản lý cán bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tạo môi trường lành mạnh để cán bộ, chiến sĩ học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư cách theo 6 điều Bác Hồ dạy.

  Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trong CAND cần thường xuyên tổ chức các đợt thi đua, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên. Mỗi đơn vị, cán bộ, chiến sĩ công an cần căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy thành những chuẩn mực về đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, thành những tiêu chuẩn thi đua để phấn đấu thực hiện. Cán bộ, chiến sĩ công an phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, suy nghĩ, hành động theo 6 điều Bác Hồ dạy, luôn vững vàng trước sự tấn công của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và những cám dỗ tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường; đồng thời phải thường xuyên bồi đắp ý chí khắc phục khó khăn, gian khổ, đề cao tinh thần trách nhiệm; đề cao và cổ vũ ý thức say mê, năng động, sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu.

Thực hiện tốt Quy chế nêu gương, xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CAND, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Quy định những điều đảng viên không được làm và những điều cán bộ, chiến sĩ công an không được làm.

Tăng cường công tác tuyên truyền về kết quả học tập và thực hiện nhiệm vụ chính trị nêu trên; nhân rộng những gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ công an. Chú trọng việc sơ kết, tổng kết nhằm phát huy kết quả đạt được, phổ biến những kinh nghiệm hay, những mô hình mới trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào "CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", thực sự tạo ra động lực mới thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào "CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", lực lượng CAND cần luôn coi trọng công tác tham mưu với cấp ủy và chính quyền các cấp;  đồng thời tranh thủ sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các đoàn thể, đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp đưa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào "CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" ngày càng phát triển mạnh mẽ, vững chắc, hướng tới mục tiêu "Vì nhân dân phục vụ" và góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng CAND với nhân dân, thực hiện tốt phương châm gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân, thường xuyên tổ chức các hoạt động giúp dân, thi đua làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân./.

Trung tướng Bùi Quang Bền - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo điện tử

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất