Thứ Hai, 25/3/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và Nhân dân - Nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả của lực lượng Công an nhân dân

 Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Nhà nước, lực lượng CAND đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn liền với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Ra đời trong những ngày bão táp Cách mạng tháng Tám và trải qua mỗi chặng đường cách mạng của Đảng, dân tộc, trong chiến tranh giải phóng dân tộc hay trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với Quân đội nhân dân, lực lượng CAND luôn xứng đáng là một trong những lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam, người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, ngay từ ngày thành lập (03/2/1930) đã luôn thể hiện và khẳng định rõ vai trò to lớn của mình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Thực tiễn cách mạng Việt Nam trong suốt 85 năm qua đã khẳng định rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Nhận thấy vai trò lịch sử vô cùng quan trọng của Đảng trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động luôn xác định Đảng là mục tiêu tấn công hàng đầu, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng tập trung chống phá trên tất cả các lĩnh vực như: Cương lĩnh, đường lối chính trị, tư tưởng, tổ chức và đội ngũ cán bộ của Đảng, nhằm chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã, vô hiệu hóa Đảng, chế độ ta từ gốc, từ bên trong.

Cùng với chính quyền cách mạng, quân và dân cả nước, lực lượng CAND ngay từ ngày đầu ra đời (19/8/1945) đã bắt tay ngay vào cuộc đấu tranh quyết liệt chống “thù trong giặc ngoài”, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nhân dân trong hoàn cảnh vô vàn khó khăn, thử thách. Ngay trong những ngày đầu thành lập, CAND đã phải đấu tranh với biết bao cam go, thử thách và lập nên nhiều chiến công vang dội, phát hiện và đập tan mọi mưu đồ thâm độc và hành động phá hoại của bọn phản cách mạng, các thế lực chống đối, bảo vệ Đảng, chính quyền dân chủ nhân dân trong những ngày đầu non trẻ. Điển hình trong thời gian này, CAND đã dũng cảm, mưu trí kịp thời khám phá âm mưu, hoạt động phá hoại của đặc vụ Tưởng, gián điệp Pháp câu kết với các đảng phái chính trị phản động trong nước trong vụ án “Ôn Như Hầu”, đập tan âm mưu gây bạo loạn hòng lật đổ chính quyền dân chủ nhân dân, bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng, bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng CAND đã dựa vào dân, phát động phong trào “Ba không”, “Phòng gian bảo mật” và phong trào “Rèn cán bộ lập chiến công”, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các âm mưu hoạt động phá hoại của bọn tình báo, gián điệp và bọn phản động tay sai; bảo vệ an toàn các cơ quan của Đảng, Chính phủ và giữ bí mật các kế hoạch quân sự, các lực lượng của ta; góp phần quan trọng vào chiến thắng của quân và dân ta mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.

Trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, lực lượng CAND đã phát huy truyền thống cách mạng, mưu trí, dũng cảm đấu tranh làm thất bại âm mưu phá hoại công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế ở miền Bắc của các thế lực thù địch, phản động; đồng thời, tích cực chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong điều kiện chiến tranh phá hoại ác liệt, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá, lực lượng CAND đã đấu tranh làm thất bại các hoạt động phá hoại của bọn phản động, gián điệp, biệt kích của Mỹ - Ngụy; phát hiện, ngăn chặn hoạt động tuyển chọn, huấn luyện gián điệp, cài cắm vào nội bộ ta của các tổ chức phản động như “Mặt trận chống cộng miền Bắc”, “Đại Việt duy tân”; kịp thời trấn áp các hoạt động phá hoại, gây rối của bọn phản cách mạng và bọn tội phạm khác; làm tốt vai trò nòng cốt và là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong phong trào “Bảo mật phòng gian” trong các cơ quan xí nghiệp, trường học và phong trào “Bảo vệ trị an” ngoài xã hội, bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong thời kỳ này, có thể kể đến những vụ án đã điều tra, khám phá và đấu tranh ngăn chặn âm mưu phá hoại của các tổ chức gián điệp như: Chuyên án GM65 đấu tranh với tổ chức do Hoàng Văn Măng cầm đầu, Chuyên án C30 đấu tranh với tổ chức do Trần Minh Châu cầm đầu, chuyên án đấu tranh với tổ chức “Mặt trận chống cộng miền Bắc” do Nguyễn Quang Hải cầm đầu...

Với tinh thần vì miền Nam ruột thịt, tất cả  để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, ngay từ đầu những năm 1960, Bộ Công an đã tuyển chọn những cán bộ ưu tú trong lực lượng CAND để chi viện cho lực lượng an ninh miền Nam. Trong thời kỳ này, lực lượng CAND miền Bắc đã cử hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ, đưa hàng trăm tấn vũ khí, phương tiện kỹ thuật vào miền Nam sát cánh cùng lực lượng An ninh miền Nam chiến đấu. Trải qua hơn 20 năm, nước ta vừa kháng chiến chống Mỹ, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng CAND đã đấu tranh anh dũng, ngoan cường, phát hiện và đánh bại các hoạt động gián điệp biệt kích ở miền Bắc, các hoạt động tình báo của đế quốc Mỹ và bọn tay sai; trấn áp các hoạt động phá hoại, gây rối của bọn phản cách mạng và tội phạm khác, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở miền Bắc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, tính mạng và tài sản của nhân dân. Lực lượng An ninh miền Nam đã chủ động nắm chắc âm mưu, ý đồ của Mỹ - Ngụy; bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các cơ quan đầu não Trung ương Cục miền Nam và các bộ phận cơ mật, thiết yếu của cách mạng, bảo vệ lực lượng và cơ sở của cuộc kháng chiến; cùng với quân và dân ta đánh đổ ngụy quyền tay sai, đánh bại chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giành chính quyền về tay nhân dân; góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, lợi dụng tình hình đất nước ta đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội chưa ổn định, bọn phản động trong và ngoài nước coi đây là thời cơ để giành lại chính quyền đã mất. Chúng tập hợp lực lượng, thành lập các tổ chức phản động chống phá cách mạng Việt Nam, nhất là trong vùng mới giải phóng, có nơi đã thành lập lực lượng vũ trang, xây dựng căn cứ huấn luyện quân sự. Âm mưu của chúng là dựa vào đế quốc và các cơ quan đặc biệt nước ngoài móc nối, kích động các thế lực phản động trong nội địa để chống phá Đảng, Nhà nước ta, tiến tới gây bạo loạn, lật đổ chế độ. Nắm rõ âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch, lực lượng CAND đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng khắc phục hậu quả chiến tranh, đồng thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại kế hoạch hậu chiến và các hoạt động phá hoại của địch, khám phá nhiều tổ chức phản động, đấu tranh ngăn chặn nhiều kế hoạch gây bạo loạn, lật đổ chính quyền nhân dân, làm thất bại ý đồ “bao vây, cấm vận Việt Nam” của Mỹ và các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch. Điển hình là đã đấu tranh, làm thất bại âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân của bọn phản động lưu vong nước ngoài câu kết với bọn phản động trong nội địa của tổ chức “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu. Chúng đã tổ chức đưa lực lượng gián điệp, biệt kích cùng điện đài, vũ khí và số lượng lớn tiền giả xâm nhập bí mật về Việt Nam móc nối với cơ sở và các tổ chức phản động trong nội địa để lập mật khu, xây dựng lực lượng, tiếp nhận vũ khí, hoạt động vũ trang bạo loạn, tiến tới lật đổ chính quyền ở các tỉnh phía Nam. Dưới sự chỉ đạo của “Trung tâm chỉ huy” của tổ chức phản động đặt ở nước ngoài, trong nội địa, chúng thành lập ra các “quân khu”, các “toán vũ trang”, “tổ đặc biệt”, “tổ hoạt động thành”... ở các tỉnh miền Nam và có sự phân công kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể để hoạt động chống phá cách mạng. Từ năm 1981 đến năm 1984, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CAND đã bắt giữ 18 toán gián điệp, biệt kích xâm nhập từ nước ngoài về Việt Nam, bắt sống 146 tên, tiêu diệt 22 tên, thu giữ trên 140 tấn vũ khí các loại và hàng trăm triệu tiền Việt Nam giả. Sau khi kết thúc chuyên án, lực lượng CAND đã mở rộng điều tra, khám phá 10 tổ chức phản động của địch cài lại, bắt giữ và kêu gọi đầu thú hơn 2.000 đối tượng phản động trong nội địa.

Từ những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước đến nay, tình hình thế giới có những biến động vô cùng sâu sắc, sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, Liên Xô đã tác động toàn diện đến cục diện thế giới và cách mạng Việt Nam. Trong nước, tình hình kinh tế xã hội hết sức khó khăn, Mỹ và các thế lực thù địch thực hiện bao vây, cấm vận và ráo riết tiến hành chiến lược “Diễn biến hòa bình” tạo sự bất ổn định, gây rối, gây bạo loạn nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng gia tăng hoạt động can thiệp, lật đổ, thúc đẩy hình thành, phát triển “xã hội dân sự” trong nước, thực chất là nhằm thành lập lực lượng chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam; sử dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để gây sức ép với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực; gia tăng hoạt động tuyên truyền chống phá, nhằm gây chia rẽ, hoài nghi trong nội bộ và nhân dân; đẩy mạnh liên kết, hỗ trợ cho các “hội”, “nhóm” hình thành trái pháp luật và số đối tượng chống đối chính trị trong nước hoạt động phá hoại; lợi dụng các vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong xã hội để đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc đời tư, bôi nhọ, công kích và tung tin thất thiệt liên quan đến các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, xuyên tạc về một số chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về vấn đề nhân sự Đại hội Đảng các cấp, với những thông tin “thật - giả” đan xen, nhằm gây chia rẽ, phá hoại đoàn kết nội bộ, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước; chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân; tạo tâm lý hoài nghi, gây hoang mang trong dư luận về tình hình nội bộ Đảng, nhằm kêu gọi, kích động quần chúng nhân dân xuống đường tuần hành, biểu tình, bạo loạn.

Trong bối cảnh đó, lực lượng CAND đã chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều nghị quyết, chủ trương, chính sách rất quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh, chính trị, như: Chiến lược an ninh quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Luật An ninh quốc gia, Luật CAND và nhiều nghị quyết, chỉ thị quan trọng khác. Thực hiện sự nghiệp đổi mới của Đảng, lực lượng CAND đã chủ động và tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Công an, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch. Lực lượng CAND đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực; dập tắt các hoạt động gây rối, gây bạo loạn, ngăn chặn các âm mưu hoạt động khủng bố, phá hoại của các tổ chức phản động lưu vong như: “Đảng Nhân dân Việt Nam hành động”, “Chính phủ Việt Nam tự do”, “Đảng Việt Tân”, “Phục hưng Việt Nam”, “Đảng vì dân”...; ngăn chặn hoạt động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh triệt phá âm mưu thành lập, công khai hóa tổ chức chính trị đối lập của số đối tượng phản động trong nội địa và trong các hội, nhóm bất hợp pháp như: “Văn đoàn độc lập”, “Diễn đàn xã hội dân sự”, “Hội nhà báo độc lập”, “Hội luật sư độc lập”. Nổi lên là nhóm đối tượng Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long.... Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, các đối tượng đã câu kết với một số tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài, tìm chọn ngọn cờ, thành lập tổ chức phản động để tập hợp lực lượng, dựa vào sự hậu thuẫn của các thế lực thù địch nước ngoài để thực hiện mưu đồ lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản ở Việt Nam.

Lực lượng CAND đã tham mưu và phối hợp với các cấp, các ngành và địa phương giải quyết tốt nhiều vụ, việc phức tạp về an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở các thành phố lớn, các địa bàn trọng điểm, giải quyết ổn định các vụ gây rối, gây bạo loạn ở Tây Nguyên năm 2001, Mường Nhé - Điện Biên năm 2011 và các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp trong nội bộ nhân dân; bảo vệ an toàn việc tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn của đất nước, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Lực lượng CAND đã tăng cường đấu tranh, phát hiện, xử lý kịp thời, có hiệu quả tội phạm về kinh tế, tham nhũng như: Vụ ở Tổng Công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines), Công ty cho thuê tài chính II (thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn), Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin), vụ Nguyễn Đức Kiên ở Ngân hàng ACB, vụ Huỳnh Thị Huyền Như ở Ngân hàng Công thương...; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, các loại tệ nạn xã hội; giữ vững trật tự, an toàn giao thông; bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Những kết quả đó đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng, tạo môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Từ thực tiễn 70 năm xây dựng và trưởng thành, bất cứ thời điểm nào của sự nghiệp cách mạng, nhất là những lúc cam go, thử thách, lực lượng CAND đã thể hiện và khẳng định sự tuyệt đối trung thành, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Đảng, Nhà nước và bảo vệ nhân dân, thực sự xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thời gian tới, tình hình an ninh, chính trị, kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường. Thế giới tiếp tục đối mặt với những vấn đề mang tính toàn cầu như khủng bố quốc tế, xung đột sắc tộc, dân tộc, tôn giáo, những vấn đề an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, thiên tai, dịch bệnh... tình hình tranh chấp trên biển Đông, tranh chấp biên giới lãnh thổ trên bộ đã và đang có những diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Các thế lực thù địch không từ bỏ mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chế độ xã hội chủ nghĩa, triệt để khai thác những khó khăn của Việt Nam trong quá trình hội nhập để tiếp tục gia tăng các hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ, thực hiện “cách mạng màu” đối với nước ta. Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động đang là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ, cuộc sống bình yên của nhân dân. Trong bối cảnh đó, để bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực sự là lực lượng vũ trang trọng yếu tuyệt đối tin cậy của Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, lực lượng CAND cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự và tập trung thực hiện tốt một số công tác trọng tâm sau:

1. Phải luôn xác định bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, đồng thời là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi lực lượng CAND phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành về mọi mặt, thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Lực lượng CAND phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, với Đảng và Nhà nước, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, mưu trí, dũng cảm đấu tranh với các thế lực chống phá cách mạng Việt Nam, phòng, chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ và thực hiện nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kính trọng, lễ phép, gắn bó máu thịt với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

2. Xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có số lượng, cơ cấu hợp lý, với chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên trong lực lượng CAND. Xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao giác ngộ lý tưởng và đạo đức cách mạng, rèn luyện ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công, phương pháp công tác khoa học, kỷ luật nghiêm. Đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Phong trào học tập và thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy CAND” bằng những biện pháp phong phú, sáng tạo, thiết thực hơn. Mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phải không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, tin học; xây dựng phong cách sống và làm việc gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Quan tâm đầu tư nâng cao tiềm lực, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật, bảo đảm cho lực lượng CAND từng bước được trang bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

3. Lực lượng CAND cần thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước và các cấp ủy đảng, chính quyền, nghiên cứu, dự báo các tình huống phức tạp có thể xảy ra để chủ động tham mưu đề xuất các chủ trương, biện pháp, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân; chủ động xây dựng và tổ chức diễn tập các phương án đối phó, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đối với các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Tích cực tham gia xây dựng, củng cố phát triển khối đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng thế trận An ninh nhân dân gắn với thế trận Quốc phòng toàn dân, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

4. Tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên và tuyệt đối của Đảng, nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước, huy động sức mạnh của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Các cấp ủy đảng cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng, phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đẩy lùi tệ tham nhũng, tiêu cực và suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống để củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh, trật tự; kiên định lập trường, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Chú trọng công tác đấu tranh phản bác lại các luận điệu tuyên truyền sai trái của các thế lực thù địch, nhất là với các trung tâm phá hoại tư tưởng bên ngoài và số đối tượng chống đối trong nước. Làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc phối hợp, hỗ trợ các mặt công tác của lực lượng CAND. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về bảo vệ bí mật, quản lý chặt chẽ thông tin, tài liệu; giáo dục ý thức giữ gìn bí mật cho cán bộ, đảng viên, giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc.

5. Tập trung phát hiện, ngăn chặn kịp thời các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; củng cố, tăng cường lực lượng chuyên trách làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong các cơ quan, đơn vị từ trung ương đến địa phương. Tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

LÊ HỒNG ANH - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

 

 

 

 


 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Nghiên cứu - trao đổi