Thứ Ba, 13/11/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Những bài học truyền thống sau 70 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong công cuộc đổi mới... lực lượng CAND ngày càng trưởng thành về mọi mặt, không ngừng đổi mới, hoàn thiện bộ máy, cơ cấu tổ chức; kiện toàn đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CAND có tinh thần cách mạng, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, luôn kiên trung, vững vàng, tận tụy phục vụ đất nước, nhân dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Nghiên cứu lịch sử CAND có vai trò rất quan trọng cả về mặt lý luận và thực tiễn đối với ngành Công an nói riêng, với quốc gia nói chung. Ngoài vai trò tái hiện lại những thước phim lịch sử chân thực về công cuộc bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng CAND từ khi ra đời cho đến nay, qua tổng kết quá trình lịch sử còn rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, bài học truyền thống có giá trị thực tiễn phục vụ cho công cuộc đấu tranh, bảo vệ an ninh, trật tự trong giai đoạn cách mạng mới. Theo tổng kết của những chuyên gia nghiên cứu về lịch sử của ngành Công an Việt Nam, truyền thống quý báu được đúc kết, rút ra từ chặng đường hơn nửa thế kỷ, xây dựng và trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam bao gồm:

Một là, CAND Việt Nam tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhân dân

Ngay từ khi ra đời, CAND được xem là lực lượng vũ trang trọng yếu đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng CAND đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ, lập được nhiều chiến công xuất sắc được Đảng và Nhà nước ghi nhận, thể hiện sự tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trung thành với Đảng trước hết là trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, với sự nghiệp mà Đảng lãnh đạo toàn dân phấn đấu thực hiện. Mục tiêu cách mạng lớn nhất chính là xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, xây dựng một quốc gia có dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Lòng trung thành còn được thể hiện ở nỗ lực rèn luyện lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND. Lực lượng CAND phục tùng sự lãnh đạo của Đảng, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động nhưng không xuất phát từ lòng tin mù quáng mà từ sự thấu hiểu, giác ngộ đúng đắn, từ những nhận thức khoa học, cách mạng về chủ nghĩa Mác - Lênin qua quá trình tu dưỡng, luyện rèn.

Lòng trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân biểu hiện rõ trong từng hành động, ghi dấu trong mỗi chiến công của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CAND. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, biết bao cán bộ, chiến sĩ CAND đã không ngại khó khăn, gian khổ, nêu cao gương dũng cảm vì nước quên thân, một lòng trung thành với sứ mệnh Tổ quốc giao phó. Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, đứng trước nhiều thách thức của quá trình hội nhập và phát triển, lực lượng CAND vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị và luôn nhận thức sâu sắc vai trò, nhiệm vụ của mình, làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp nhằm bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, giữ gìn sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Hai là, CAND Việt Nam luôn gắn bó chặt chẽ với nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, dựa vào dân mà làm việc

Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Công an của ta là Công an nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, dựa vào dân mà làm việc”. Tuân theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ khi ra đời cho đến nay, các thế hệ CAND đã hành động với phương châm “vì nước, vì dân quên thân phục vụ”, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, là vũ khí sắc bén của Nhà nước, là con em yêu quý của nhân dân. 
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay, tôn chỉ hành động của lực lượng CAND luôn vì lợi ích của nhân dân mà phục vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân, mang tính nhân dân sâu sắc. Điều này thể hiện ở tinh thần kiên cường, tận tụy của mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND bất chấp hiểm nguy, gian khổ chiến đấu anh dũng chống lại các thế lực phản động, các loại tội phạm... vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc do đế quốc Mỹ gây ra, lực lượng CAND vẫn vững vàng bám đất, bám dân bảo vệ Đảng, Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân. Khi đất nước thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội lực lượng CAND lại lao vào cuộc chiến chống bọn phản cách mạng và các loại tội phạm khác... Thực tiễn lịch sử đã chứng minh rằng, lực lượng CAND muốn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ phải đi theo đường lối quần chúng của Đảng, phải kiên nhẫn vận động, giác ngộ quần chúng, dựa vào quần chúng nhân dân mà hoạt động ngược lại luôn giữ thái độ, ý thức phục vụ nhân dân, thường xuyên quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ phong trào “Ba không” trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, phong trào “Khoanh vùng trấn áp phản cách mạng”, “Bảo vệ an ninh Tổ quốc trong kháng chiến chống Mỹ đến phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong thời kỳ hiện nay đều thể hiện vai trò trò quan trọng của quần chúng nhân dân. Từ thực tiễn lịch sử dân tộc Việt Nam, qua 70 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng CAND đã chứng minh chân lý: Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, sự nghiệp bảo vệ ANTT là sự nghiệp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó, lực lượng Công an là nòng cốt.

Ba là, CAND Việt Nam không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, có lối sống trong sạch lành mạnh, trung thực khách quan
Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND Việt Nam đã luôn nêu cao tinh thần tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, có phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh, xây dựng mối quan hệ đồng chí, đồng đội, tình yêu, gia đình một cách tốt đẹp, trong sáng. Nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an đã sẵn sàng chấp nhận những thiệt thòi về vật chất, vượt trên cám dỗ đời thường để giữ vững tinh thần liêm khiết, thanh cao, công bằng, chính trực. Xa rời cần, kiệm, liêm, chính là xa rời đạo đức, xa rời lý tưởng của người cán bộ, chiến sĩ Công an cách mạng.
Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó, lực lượng  CAND đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật; khiêm tốn học hỏi, kết hợp học tập tại nhà trường và học tập từ thực tiễn công tác, chiến đấu. Chính vì vậy, trong các thời kỳ cách mạng, trước mọi biến chuyển của tình hình, lực lượng CAND có đủ khả năng đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, giữ vững an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Trong bối cảnh kinh tế thị trường mở cửa, hội nhập đang diễn ra hết sức phức tạp hiện nay, thời cơ và thách thức đan xen nhau, lực lượng CAND tiếp tục giữ vững và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc, phấn đấu tu dưỡng và rèn luyện trở thành người Công an cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, vững vàng vượt qua mọi "tác động" phức tạp của đời sống xã hội, không phụ lòng tin của Bác Hồ kính yêu.

Bốn là, CAND Việt Nam luôn nêu cao tinh thần tận tụy trong công việc, cảnh giác, bí mật, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên quyết, khôn khéo trong chiến đấu, chủ động phòng ngừa, tấn công tội phạm

Là lực lượng nòng cốt, xung kích trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước, lực lượng CAND được Đảng, Nhà nước phân công ở bất cứ địa bàn nào cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ với ý thức, trách nhiệm cao, với tinh thần làm việc tận tụy, quên mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và vì nghĩa vụ quốc tế.

Tận tụy trong công tác, mưu trí, dũng cảm và kiên cường trong chiến đấu giúp lực lượng CAND vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó trong từng thời kỳ; biết vận dụng sáng tạo đường lối đấu tranh trong đó có việc kết hợp tính cứng rắn về nguyên tắc và tính mềm dẻo khôn khéo trong sách lược... trong thực hiện các đối sách với từng loại đối tượng cụ thể. Nhờ sự thông minh, sáng tạo và lòng quả cảm đã giúp lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của đất nước. Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, lực lượng CAND Việt Nam luôn mưu trí sáng tạo, dũng cảm, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tính cứng rắn về nguyên tắc với tính mềm dẻo, khôn khéo về sách lược. Những gương sáng về tinh thần làm việc tận tụy, quên mình; về trí thông minh, sáng tạo, dũng cảm, hy sinh, dám xả thân vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; về tinh thần tích cực chủ động phòng ngừa, chủ động tấn công, tấn công liên tục tội phạm trong CAND đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Việt Nam anh hùng.

Năm là, lực lượng CAND Việt Nam luôn đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật nghiêm minh, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, với các ngành, các cấp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Đoàn kết là sức mạnh vô địch, là một truyền thống vô cùng quý báu của Đảng và nhân dân ta. Kế thừa và phát huy truyền thống của Đảng, của dân tộc, lực lượng CAND ngay từ khi ra đời đã thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong nội bộ, thống nhất ý chí và hành động, kỷ luật nghiêm minh, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tạo thành sức mạnh nội lực hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó. Trải qua 70 năm chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ CAND Việt Nam đã luôn giữ gìn đoàn kết nội bộ bằng nhiều hành động cụ thể, biểu hiện tình thương yêu đồng đội sâu sắc, đồng cam cộng khổ, thẳng thắn đấu tranh phê bình và tự phê bình, cùng phấn đấu vì mục tiêu bảo vệ vững chắc nền an ninh, trật tự của đất nước. Đoàn kết, giúp đỡ nhau trong lực lượng CAND biểu hiện ở ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ giữa đồng chí, đồng đội trong từng đơn vị. Đó là sự yêu thương lẫn nhau, biết đồng cam cộng khổ, san sẻ mọi khó khăn, giúp đỡ nhau trong công tác, chiến đấu, học tập và rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần “Đối với đồng sự phải thân ái, giúp đỡ”. Đó là sự đồng lòng, nhất trí giữa các lực lượng trong CAND và giữa lực lượng CAND với các ngành, các cấp khác. Lực lượng Công an được hợp thành bởi nhiều lực lượng như an ninh, cảnh sát, hậu cần, xây dựng lực lượng, tình báo... Mỗi lực lượng đảm nhiệm một trọng trách riêng, nhưng luôn có mỗi quan hệ chặt chẽ, hữu cơ với nhau. Sự hiệp đồng, tác chiến giữa các lực lượng trong CAND cũng như giữa CAND với Quân đội nhân dân và các lực lượng khác tạo nên sức mạnh tổng hợp để lực lượng CAND hoàn thành thắng lợi, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. 
Sáu là, lực lượng CAND Việt Nam có quan hệ hợp tác quốc tế trong sáng, thủy chung, nghĩa tình
Theo đường lối đối ngoại của Đảng, lực lượng CAND Việt Nam đã luôn thực hiện nghiêm túc quan hệ hợp tác với an ninh, nội vụ các nước với phương thức hợp tác, bình đẳng, đôi bên cùng có lợi vì mục tiêu an ninh, trật tự của mỗi bên và tạo điều kiện cùng nhau phát triển. Hiện nay, lực lượng CAND Việt Nam có mối quan hệ song phương và đa phương với lực lượng Công an, Cảnh sát của trên 80 nước trong khu vực và trên thế giới. Với việc thực hiện nghiêm túc, thủy chung, có nghĩa, có tình các hiệp định, hiệp ước, cam kết với các bạn bè, đối tác. Lực lượng CAND Việt Nam đã nhận được sự viện trợ, ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả từ phía bạn, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày một vững mạnh, đủ sức phục vụ thắng lợi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quan hệ hợp tác trong sáng, thủy chung, có nghĩa, có tình của Công an với bè bạn quốc tế đã trở thành truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND Việt Nam. Trong tình hình hiện nay, thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, hơn lúc nào hết, lực lượng CAND cần tiếp tục phát huy tính độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường với kiên trì xây dựng, phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị với lực lượng An ninh, Cảnh sát các nước, phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của các nước trong khu vực và trên toàn thế giới.

Việc tổng kết các bài học truyền thống qua nghiên cứu lịch sử hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng CAND có ý nghĩa to lớn trong công tác giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và định hướng giá trị cho các thế hệ trẻ CAND về lý tưởng nghề nghiệp, ý thức học tập tu dưỡng, rèn luyện chuyên cần và tinh thần đoàn kết, thân ái giữa đồng chí, đồng đội... Đây là những bài học quý báu, có giá trị lâu dài mà các thế hệ cha, anh đã để lại cho cán bộ, chiến sĩ CAND hôm nay và mai sau./.

Đặng Hồng Nhung

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Nghiên cứu - trao đổi