Thứ Sáu, 10/7/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Phát huy mối quan hệ phối hợp truyền thống giữa Quân đội và Công an trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tồ quốc hiện nay

Điều đặc biệt vinh dự đối với lực lượng Công an nhân dân là Ngày Cách mạng tháng Tám thành công cũng là Ngày truyền thống của mình. Đó là phần thưởng cao quý, sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Công an nhân dân về những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong suốt 70 năm qua.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015), tôi chung niềm vui, niềm tự hào cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân - những chiến sĩ cách mạng trung kiên của Đảng trên mặt trận an ninh, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh để bảo vệ nền an ninh quốc gia và cuộc sống bình yên của nhân dân ta. 
Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là hai lực lượng, thành phần cơ bản của lực lượng vũ trang nhân dân và là công cụ bạo lực chủ yếu bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Mặc dù, Quân đội và Công an có chức năng, nhiệm vụ và quy mô tổ chức lực lượng riêng, mang tính đặc thù của mỗi lực lượng, nhưng đều có chung nguồn gốc, bản chất, lợi ích và mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Vỉ thế, trong quá trình trưởng thành, phát triển của từng lực lượng, mối quan hệ phối họp giữa Quân đội và Công an luôn gắn bó khăng khít trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, nhất là trong những thời điểm cam go, khốc liệt nhất của cách mạng Việt Nam. Mối quan hệ đó là yêu cầu tất yếu khách quan xuất phát từ nhiệm vụ cách mạng; từ sự thống nhất có tính biện chứng giữa nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự thống nhất quản lý của Nhà nước, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân luôn chung sức, đồng lòng, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Suốt 70 năm qua, sự phối hợp đó đã trở thành truyền thống, kinh nghiệm quý báu và là nhân tố góp phần quyết định thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Sau Cách mạng tháng Tám thành công chưa đầy hai tuần, ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt toàn thể nhân dân Việt Nam đọc Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố với thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Đổ bảo vệ chính quyền non trẻ và thành quả cách mạng mà nhân dân ta giành được trong điều kiện muôn vàn khó khăn, lực lượng Công an và Quân đội đã kề vai sát cánh, chủ động, sáng tạo, phổi hợp đấu tranh chặt chẽ, hiệu quả chống thù trong, giặc ngoài, trừ gian, diệt ác, ngăn chặn và triệt tiêu sự phản kháng, ngóc đầu dậy của các tổ chức phản động. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, hai lực lượng đã phối họp chặt chẽ trong mọi hoạt động, trên các lĩnh vực, không chỉ bảo đảm an toàn các cơ quan đầu não của Đảng, Chính phủ, căn cứ địa cách mạng mà còn trong nắm tình hình, bảo vệ địa bàn tác chiến; tiễu phỉ, trừ gian làm trong sạch địa bàn vùng -giải phóng, vùng sau lưng địch,... góp phần vào thắng lợi của các chiến dịch lớn và các đợt hoạt động tác chiến chiến lược, mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ của quân và dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mối quan hệ phối họp giữa Quân đội và Công an tiếp tục được phát triển với nhiều nét sáng tạo trên cả hai miền Nam - Bắc. Ở miền Bắc, hai lực lượng đã phối hợp chặt chẽ trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ các mục tiêu chính trị, kinh tế và quốc phòng trọng yếu, chống địch đột nhập, phong tỏa và bạo loạn, nhất là ở các địa bàn trọng điểm. Đồng thời, hai lực lượng đã phổi họp và làm nòng cốt cho nhân dân miền Bắc đánh bại chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, làm nên chiến thắng huyền thoại “Điện Biên Phủ trên không” vào tháng 12/1972. Trên chiến trường miền Nam, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lực lượng Quân đội, Công an đã đồng cam cộng khổ, bám đất, bám dân cùng nhau xây dựng cơ sở cách mạng, tiến hành đấu tranh trên cả ba vùng chiến lược (rừng núi, nông thôn, đồng bằng, đô thị), phát triển chiến tranh nhân dân rống khắp, góp phần quan trọng vào phong trào Đồng khởi (năm 1960) và những chiến thắng vang dội của các chiến dịch có ý nghĩa chiến lược, như: cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (năm 1968), Tổng tiến công chiến lược năm 1971 - 1972, Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Đặc biệt, sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Quân đội và Công an đã phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý địa bàn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thường xuyên trao đổi cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan và tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta, giác ngộ những người “lầm đường lạc lối” đã từng làm việc trong bộ máy của chính quyền Sài Gòn, nhằm hòa hợp dân tộc và đấu tranh làm thất bại chiến tranh tâm lý, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá ta của các thế lực thù địch, phản động.
Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong gần 30 năm đổi mới vừa qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự thống nhất quản lý, điều hành của Nhà nước, mối quan hệ phối hợp giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân được nâng lên tầm cao mới. Điều đó được thể hiện rõ trong phối họp của hai lực lượng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân, tăng cường tiềm lực và thế trận quốc phòng - an ninh trên từng khu vực và địa bàn cả nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đó còn là sự gắn kết của hai lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; phổi hợp chặt chẽ các hoạt động quốc phòng với an ninh và đối ngoại; kết hợp quốc phòng - an ninh với kinh tế - xã hội theo quy hoạch, kế hoạch và các chương trình, dự án trên từng vùng, miền, nhất là địa bàn chiến lược. Đặc biệt, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã phối họp tham mưu Thủ tướng Chinh phủ ban hành Quyết định số 107/2003/QĐ-TTg về “Quy chế phổi hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội mong tình hình mới” và tiếp đó là Nghị định sổ 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 về “Phổi hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng mong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quổc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng” (sau đây gọi tắt là Nghị định 77). Việc Chính phủ ban hành các văn bản pháp lý đó không chỉ tạo cơ sở thuận lợi cho sự phối họp hoạt động giữa hai lực lượng ngày càng chặt chẽ, nền nếp, toàn diện, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao, mà đồng thời cũng là kết quả phối họp và thể hiện sâu sắc tình cảm, trách nhiệm, truyền thống gắn bó keo sơn giữa lực lượng Công an và lực lượng Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ chung của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị định 77 của Thủ tướng Chính phủ, trong 5 năm qua, lực lượng Công an và lực lượng Quân đội đã triển khai phổi họp ở tất cả các cấp, trong mọi hoạt động an ninh - quốc phòng và đạt được kết quả quan trọng, toàn diện. Thành tựu nổi bật mang tính bao trùm là, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những thành tựu đó đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường thế và lực, sức mạnh tổng họp của đất nước, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước nhanh, bền vững. 
Trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, tuy hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng sẽ diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định rất khó lường. Chiến tranh cục bộ, chiến tranh mạng, xung đột vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động ly khai, bạo loạn, can thiệp lật đổ, khủng bố, tranh chấp tài nguyên, chủ quyền lãnh thổ diễn ra gay gắt. Những vấn đề toàn cầu, như: An ninh tài chính, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á là khu vực phát triển năng động, nhưng cũng là nơi cạnh tranh quyết liệt giữa các nước lớn. Tình hình biển Đông có những diễn biến phức tạp mới về tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định, không loại trừ khả năng có thể có đột biến. Ở trong nước, sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh... đạt được những kết quả quan trọng, làm cho thế và lực, uy tín của nước ta tăng lên, nhưng cũng còn một số yểu kém, hạn chế. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, thậm chí có mặt trầm trọng hơn. Đáng chú ý là, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, chống phá ta trên tất cả các lĩnh vực; sử dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta, thực hiện “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, hòng hạ thấp uy tín, vai trò và chia rẽ mối đoàn kết, gắn bó giữa Quân đội và Công an, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ chính trị ở nước ta. Bên cạnh đó, quá trình đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng đang nảy sinh những phức tạp mới cần phải giải quyết. Tình hình thế giới và trong nước nêu trên tạo ra cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, tác động trực tiếp đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ, quyết liệt hơn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đồng thời, cũng đặt ra yêu cầu cao đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân về sự đoàn kết, phối hợp theo Nghị định 77 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Trong đó, cần tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:
Một là, cần chủ động phổi hợp tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về an ninh - quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Trung ưomg 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đây là sự phối hợp ở tầm chiến lược và là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của lực lượng Quân đội và Công an. Vì thế, các cơ quan chiến lược của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phải thường xuyên phối hợp để nắm chắc tình hình quốc tế và trong nước, thống nhất nhận định, đánh giá và dự báo chính xác xu hướng phát triển của những động thái, diễn biến về quốc phòng - an ninh tác động đến sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Trên cơ sở đó, chủ động phối họp tham mưu Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, chiến lược quốc phòng và an ninh; điều chỉnh cơ chế, chính sách, pháp luật trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh; đồng thời, có đổi sách xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp, các vấn đề nhạy cảm trong quan hệ quốc tế. Cùng với đó, lực lượng Quân đội và Công an cần chủ động tham mưu Đảng, Nhà nước chỉ đạo. các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đây là vấn đề quan trọng, vừa mang tính cấp thiết, vừa cơ bản lâu dài, có quan hệ trực tiếp đến Quân đội và Công an với tư cách là lực lượng nòng cốt cả trong tham mưu và chỉ đạo tổ chức thực hiện. Các cơ quan, đơn vị Quân đội và Công an cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống về quốc phòng - an ninh, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, tạo môi trường thuận lợi để phát triển toàn diện đất nước.
Hai là, tăng cường phối hợp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên và toàn dân. Trong những năm qua, sự phối hợp giữa Quân đội và Công an trong thực hiện công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Nhờ đó đã góp phần đưa công tác này đi vào nền nếp, triển khai sâu, rộng, tạo chuyển .biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Thời gian tới, hai lực lượng cần phát huy kết quả đã đạt được, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn. Trong đó, biện pháp phối họp phải đồng bộ, nội dung phối họp cần có sự đổi mới toàn diện, tập trung vào đổi mới chương trình và phương pháp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh sát hợp với từng đổi tượng và đặc điểm địa bàn. Đồng thời, coi trọng phối họp kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp, nhằm đưa công tác này đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cơ quan Quân sự, Biên phòng, Công an các địa phương cần chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo Chỉ thị số 12- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị định số 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh, tạo chuyển biến mới về chất lượng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, nhất là số cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Các lực lượng cần chú trọng phối họp chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo cán bộ quân sự, công an xã, phường, thị trấn, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở cơ sở.
Ba là, tăng cường phối hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững mạnh; chủ động phối hợp đấu tranh làm thất bại ảm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Quân đội và Công an là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hai lực lượng cần tăng cường phối họp đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên từng khu vực, địa bàn và cả nước, tạo cơ sở cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và an ninh theo chức năng của từng lực lượng. Trong quá trình phối họp, hai lực lượng cần thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định, kế hoạch đã thống nhất giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, lực lượng Quân sự, Biên phòng và Công an ở địa phương, cơ sở phải duy trì nghiêm túc chế độ giao ban định kỳ, qua đó trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình địa bàn, đánh giá và dự báo đúng các tình huống phức tạp có thể xảy ra, nhất là trên các vùng và địa bàn chiến lược biên giới, hải đảo. Qua đó, phát hiện kịp thòi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và các hành động xâm phạm chủ quyền biên giới, vùng biển đảo của Tổ quốc. Trên cơ sở đó, thống nhất kế hoạch, phương án để chủ động ứng phó thắng lợi, bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Trong tình hình hiện nay, hai lực lượng cần đặc biệt coi trọng phối họp đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Sự phối hợp đó phải được thực hiện thường xuyên, theo kế hoạch; trong đó, chú trọng phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo vệ an toàn nội bộ, nhất là trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng. Cùng với đó, triển khai thực hiện tốt các đề án bảo đảm an ninh chính trị, an ninh tư tưởng - văn hóa, an ninh kinh tế, an ninh thông tin và an ninh mạng. Tăng cường phối họp kiểm tra, kiểm soát biên giới, vùng biển; triển khai phối họp thực hiện các chuyên án đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao và các trang mạng độc hại. Tiếp tục phối họp tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập an ninh chống khủng bố, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm về quốc phòng - an ninh. Hiện nay, trước tác động ngày càng lớn của tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu, hai lực lượng cần có kế hoạch, phương án phối họp chặt chẽ, có hiệu quả trong phòng, chống, khăc phục thảm họa thiên tai và công tác cứu hộ, cứu nạn, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, ổn định cuộc sống nhân dân.
Bốn là, đẩy mạnh phối hợp trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường pháp chế, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp quốc phòng - an ninh. Sự phối họp hoạt động giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân bất kể trong điều kiện, hoàn cảnh nào cũng đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, quản lý thống nhất của Nhà nước, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân. Đây là vấn đề nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo, quản lý và điều hành của Đảng, Nhà nước đối vói lực lượng vũ trang; đồng thòi, là quan điểm, phương thức và là điều kiện cơ sở vững chắc để Quân đội và Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cần phối họp để sớm tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 77 của Chính phủ; nhất là về phối hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, đánh giá thực chất kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại; xác định rõ nguyên nhân, rút ra bài học và biện pháp phối họp trong thời gian tới. Thông qua thực tiễn phổi họp, hai lực lượng thường xuyên giúp đỡ nhau, bổ khuyết cho nhau; thống nhất kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Hai lực lượng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các nội dung của Nghị định 77 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BCA-BQP, ngày 29/6/2012 của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
Năm là, phối hợp xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân vững mạnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi lực lượng. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả phối họp giữa hai lực lượng theo Nghị định 77 của Thủ tướng Chính phủ, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cần tiếp tục được xây dựng vững mạnh toàn diện, nhất là bản lĩnh chính trị, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Trong quá trình xây dựng theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, hai lực lượng cần phối hợp, trao đổi kinh nghiệm xây dựng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao chất lượng tổng họp theo đặc thù của từng lực lượng. Qua đó, nhằm đảm bảo cho Quân đội và Công an thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các cấp ủy, chỉ huy trong Quân đội và Công an cần phối hợp chặt chẽ trong tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong đó cần rút ra bài học hay, kinh nghiệm quý trong đấu tranh đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chính trị, đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Trên cơ sở đó, tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu “phi chính trị hóa” Quân đội, Công an của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Cùng với đó, hai lực lượng cần phối hợp chặt chẽ trong công tác thông tin, tuyên truyền về các kết quả đạt được trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh; kịp thời biểu dương “người tốt, việc tốt”, nhằm phát huy, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong Quân đội và Công an. Thường xuyên phối hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác bảo đảm xây dựng lực lượng quốc phòng, an ninh cũng như trong nghiên cứu lý luận khoa học quân sự, công an nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

 

Đại tướng Phùng Quang Thanh

Ủy viên Bộ chính trị, Phó Bí thư Quân ủy trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

(Trích kỷ yếu hội thảo khoa học "Tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và quốc phòng")

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác