Thứ Hai, 21/9/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhằm tăng cường nguồn nhân lực đội ngũ điều tra viên trong tiến trình cải cách tư pháp

Đồng thời đào tạo, bồi dưỡng để triển khai kịp thời các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về giáo dục, đào tạo về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, trong bối cảnh mở cửa hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bên cạnh những thời cơ và cơ hội to lớn để Việt Nam tiếp thu các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới vào phát triển kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội, đã thúc đẩy sản xuất và nền kinh tế phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Bên cạnh đó cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ và thách thức to lớn, đặc biệt là trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Quá trình hội nhập quốc tế đã nảy sinh những nguy cơ bất ổn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, như: tội phạm lợi dụng công nghệ cao, tội phạm khủng bố, tội phạm rửa tiền, tội phạm trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng… với tính chất, mức độ, thủ đoạn hoạt động phạm tội ngày càng tinh vi, phức tạp, địa bàn hoạt động liên quan đến nhiều quốc gia. Điều đó đã và đang đặt ra hết sức nặng nề cho công tác cải cách tư pháp và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đòi hỏi lực lượng trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đội ngũ điều tra viên không chỉ có phẩm chất chính trị vững vàng mà phải được đào tạo, bồi dưỡng trang bị những kiến thức về khoa học, kĩ thuật, pháp luật và nghiệp vụ cần thiết, được rèn luyện sức khỏe và bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên cập nhật các kiến thức mới trước sự thay đổi không ngừng của khoa học kĩ thuật, nghiệp vụ, kinh tế, tài chính, ngân hàng… mới có thể đáp ứng ngày càng tốt hơn trước yêu cầu mở của hội nhập quốc tế và công tác cải cách tư pháp đang đặt ra.
1. Một số chủ trương mới về đào tạo, bồi dưỡng lực lượng Công an nhân dân
Thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã quan tâm, chỉ đạo ban hành các chủ trương, quyết sách lớn để định hướng, tăng cường phát triển, nâng cao chất lượng và quản lí công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ chiến sĩ của lực lượng CAND, cụ thể như: Nghị quyết số 04 NQ/ĐV(VP) ngày 22/4/1997 của Đảng ủy Công an Trung ương về phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ của lực lượng CAND trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000; Chương trình 305 của Bộ Nội vụ về phát triển giáo dục, đào tạo trong thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000; Chương trình 306 của Bộ Nội vụ về phát triển khoa học công nghệ của lực lượng CAND trong thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000; Quyết định số 551/1998/QĐ-BCH (X14) ngày 08/09/1998 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành 6 đề án phát triển giáo dục đào tạo trong lực lượng CAND; Chương trình 147/2003/CT-BCA ngày 22/11/2003 của Bộ Công an về phát triển giáo dục, đào tạo trong lực lượng CAND tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04/NQ/ĐV(VP) của Đảng ủy Công an Trung ương giai đoạn 2003-2010. Đặc biệt để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong CAND, Bộ Công an đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 22/07/2011 phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trong CAND đến năm 2020; Chương trình số 10/Ctr- BCA-X11 ngày 13/09/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an về phát triển giáo dục, đào tạo trong CAND giai đoạn 2011-2015. Hằng năm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong CAND, Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học để hướng dẫn chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương, các trường CAND thực hiện những nội dung, yêu cầu của công tác giáo dục, đào tạo đặt ra với mục tiêu tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của lực lượng CAND. Đặc biệt thực hiện Pháp lệnh Tổ chức Điều tra hình sự được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 20/8/2004 và Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Cục Đào tạo đã kịp thời tham mưu cho lãnh đạo tổng cục XDLL CAND và lãnh đạo Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 48/2014/KH-BCA(X14) ngày 01/11/2004 về Đào tạo bồi dưỡng cán bộ thực hiện Pháp lệnh Tổ chức Điều tra hình sự, từ đó đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong việc đào tạo bồi dưỡng để đảm bảo các quy định về tiêu chuẩn, chức danh tư pháp. Việc triển khai Nghị quyết, Chương trình, Chỉ thị và các đề án, dự án trên đã đào tạo nhận thức mới, cách nhìn nhận, đánh giá đúng đắn về thực trạng công tác giáo dục đào tạo của Ngành, mở ra tầm nhìn mới về mục tiêu, yêu cầu phát triển giáo dục, đào tạo của lực lượng CAND.
2. Kết quả công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho đội ngũ điều tra viên trong những năm qua
2.1. Kết quả thực hiện Kế hoạch số 48/2014/KH-BCA(X14) ngày 01/11/2004 về Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thực hiện Pháp lệnh Tổ chức Điều tra hình sự
- Ban hành chương trình đào tạo:
+ Đào tạo đại học ngành Điều tra hình sự, thời gian 5 năm (hiện nay đang rút xuống còn 4 năm), gồm 2 chuyên ngành là điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và Điều tra tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội;
+ Chương trình đào tạo đại học 3 năm dành cho cán bộ được bổ nhiệm Điều tra viên sơ cấp và trung cấp, có trình độ trung cấp nghiệp vụ Công an và công tác trong các cơ quan điều tra của an ninh, cảnh sát các cấp.
- Ban hành chương trình bồi dưỡng:
+ Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ điều tra để cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều tra  cho cán bộ tốt nghiệp đại học ngoài ngành được tuyển chọn vào công an, đã có ít nhất 4 năm làm công tác pháp luật hiện đang công tác tại cơ quan điều tra, thời gian học 4 tháng.
+ Bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều tra cho cán bộ đã tốt nghiệp đại học ANND, CSND không thuộc chuyên ngành điều tra, đã có 3 năm làm công tác pháp luật hiện đang công tác tại cơ quan điều tra các cấp trong CAND, thời gian 30 ngày.
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng: Cục Đào tạo đã tham mưu phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương và các trường CAND và đặc biệt là Văn phòng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 24.120 lượt cán bộ làm công tác liên quan đến điều tra và điều tra viên công tác ở các đơn vị trực thuộc Bộ và Công an các địa phương được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Ngoài ra có hàng ngàn lượt cán bộ điều tra viên đã tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên đề, bồi dưỡng chức danh lãnh đạo chỉ huy, đào tạo tiếng dân tộc, ngoại ngữ theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm của Bộ.
2.2. Kết quả thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-BCA-C41 ngày 27/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an về phê duyệt Dự án “Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho lực lượng Cảnh sát điều tra các cấp”
Cục Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng Cảnh sát điều tra và điều tra viên từ năm 2011 đến năm 2014 đạt được kết quả như sau:
- Biên soạn chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ Điều tra cho cán bộ tốt nghiệp Đại học cảnh sát không thuộc chuyên ngành Cảnh sát điều tra (Quyết định số 3039/QĐ-X11-X14 ngày 05/04/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND). Thời gian thực học toàn khóa (không tính ngày nghỉ) 45 ngày. Đối tượng là cán bộ tốt nghiệp Đại học Cảnh sát không thuộc chuyên ngành Cảnh sát điều tra công tác tại cơ quan CSĐT các cấp trong CAND. Nội dung bao gồm 4 phần với 31 chuyên đề. Trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, Công an các đơn vị địa phương: Tổng cục VI, Công an Bình Thuận, Hải Dương, Quảng Ninh, Hòa Bình, Quảng Ngãi đã mở 06 lớp, với số lượng 617 cán bộ.
- Biên soạn chương trình bồi dưỡng kiến thức điều tra hình sự cho Lãnh đạo các cơ quan khác trong CAND được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra (Quyết định số 3038/QĐ-X11-X14 ngày 05/04/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND). Thời gian thực học 15 ngày (không tính ngày nghỉ). Nội dung bao gồm 18 chuyên đề. Đối tượng là Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát bảo vệ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động; Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục theo dõi thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ và đường sắt; Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông đường thủy; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường thủy; Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng, phó trưởng phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục An ninh; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng An ninh cấp tỉnh trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm; Trung Đoàn trưởng, Phó Trung Đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động; Tiểu Đoàn trưởng, Phó Tiểu Đoàn trưởng Tiểu Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm; Giám thị, Phó Giám thị Trại giam; Giám thị, Phó Giám thị Trại tạm giam.
- Ban hành Chương trình bồi dưỡng cho Lãnh đạo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các cấp (Quyết định số 13096/QĐ-X11-X14 ngày 21/10/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND). Thời gian thực học 30 ngày (không tính ngày nghỉ). Nội dung bao gồm 14 chuyên đề. Đối tượng là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các cấp trong CAND.
- Ban hành Chương trình bồi dưỡng chức danh ĐTV cao cấp (Quyết định số 13095/QĐ-X11-X14 ngày 21/10/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND). Thời gian thực học 30 ngày (không tính ngày nghỉ). Nội dung bao gồm 23 chuyên đề. Đối tượng là Thủ Trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra, Điều tra viên (ĐTV) cao cấp thuộc Cơ quan điều tra các cấp trong CAND và Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa điều tra hình sự thuộc các Học viện, Trường đại học CAND.
- Ban hành chương trình bồi dưỡng chức danh ĐTV trung cấp (Quyết định số 13094/X11-X14 ngày 21/10/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND). Thời gian thực học: 30 ngày (không tính ngày nghỉ). Nội dung gồm 2 phần: Phần kiến thức chung, 13 chuyên đề; kiến thức riêng (dùng cho lực lượng An ninh điều tra 8 chuyên đề; dùng cho lực lượng Cảnh sát điều tra: 7 chuyên đề).
- Ban hành Chương trình bồi dưỡng cho cán bộ CSĐT các cấp (Quyết định số 13092/QĐ-X11-X14 ngày 21/10/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND). Thời gian học 30 ngày thực học (không tính ngày nghỉ). Nội dung gồm 23 chuyên đề. Đối tượng là cán bộ Cảnh sát điều tra Công an các đơn vị, địa phương.
- Ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức cho lực lượng Trinh sát hình sự (Quyết định số 10389/QĐ-X11-X14 ngày 21/10/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND). Thời gian học 30 ngày thực học (không tính ngày nghỉ). Nội dung gồm 19 chuyên đề. Đối tượng là cán bộ trinh sát hình sự thuộc  lực lượng Cảnh sát của Công an các đơn vị, địa phương.
- Ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức cho lực lượng Trinh sát kinh tế (Quyết định số 13090/QĐ-X11-X14 ngày 21/10/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND). Thời gian học 30 ngày thực học (không tính ngày nghỉ). Nội dung gồm 13 chuyên đề. Đối tượng là cán bộ trinh sát thuộc lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lí kinh tế và chức vụ của Công an các đơn vị, địa phương.
- Ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức cho lực lượng trinh sát ma túy (QĐ số 13091/ QĐ-X11-X14 ngày 21/ 10/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND). Thời gian học 30 ngày thực học (không tính ngày nghỉ). Nội dung gồm 15 chuyên đề. Đối tượng là cán bộ trinh sát ma túy thuộc lực Lượng Cảnh sát của Công an các đơn vị, địa phương.
2.3. Trong cấu trúc nội dung chương trình, ngoài phần lý thuyết bố trí 40 - 50% quỹ thời gian để học viên tiếp cận thực tế công tác điều tra xử lý tội phạm, nghe báo cáo thực tế những vụ án điển hình, tiêu điểm đang được điều tra
- Tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND và lãnh đạo bộ chỉ huy Học viện Cảnh sát nhân dân và các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp thuộc khối cảnh sát đã tăng cường đội ngũ giảng viên, giáo viên chuyên ngành điều tra tội phạm cả về số lượng và chất lượng. Thường xuyên bố trí giảng viên, giáo viên đi thực tế tại công an các đơn vị, địa phương (Theo quy định về chế độ công tác thực tế của giáo viên các học viện, trường CAND, giáo viên mới được phân công dạy nghiệp vụ, pháp luật thời gian tập sự, nếu chưa làm công tác nghiệp vụ theo đúng chuyên ngành giảng dạy thì phải đi thực tế từ 1 - 2 năm; giáo viên nghiệp vụ, pháp luật (đã được bổ nghiệm chức danh giảng dạy) phải đi thực tế ít nhất từ 3 tháng đến 1 năm và trong 5 năm có ít nhất 1 năm 6 tháng đi thực tế). 
- Ban hành thông tư quy định chế độ thỉnh giảng tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND (Thông tư số 49/2012/TT-BCA ngày 6/8/2012 của Bộ Công an) nhằm tăng cường độ ngũ giảng viên kiêm nhiệm ở Công an đơn vị, địa phương, trước hết là ở đơn vị điều tra, coi đây là nhiệm vụ bắt buộc của Công an địa phương đơn vị (Lãnh đạo Tổng cục III đã quyết định bổ nhiệm 254 giáo viên thỉnh giảng nhiệm kì 2013-2017, trong đó có 135 giáo viên, giảng viên chuyên ngành điều tra tội phạm).
- Phối hợp với các trường T32, T48, T38, T39, T49 tổ chức cho 84 đồng chí giảng viên chuyên ngành điều tra tội phạm đi thực tế tại Công an địa phương trong tổng số 276 giáo viên chuyên ngành điều tra tội phạm/1265 giảng viên của 5 trường nói trên. Thời gian thực tế 3 tháng. Kết quả thực tế giúp giáo viên cập nhật thu được nhiều vấn đề thiết thực bổ ích, phục vụ biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy cho học viên.
- Mở 01 lớp bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, pháp luật và nghiệp vụ sư phạm, kinh nghiệm truyền đạt kiến thức cho 50 đồng chí là giảng viên, giáo viên chuyên ngành Điều tra tội phạm; Lãnh đạo cấp phòng Điều tra và ĐTV cao cấp, thời gian 30 ngày vào tháng 9 năm 2013 tại trường T29 (gồm các trường: T32, T48, T38, T39, T49; Công an các đơn vị, địa phương, Tổng cục VI, Công an Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng). Nội dung gồm 12 chuyên đề cơ bản. 
- Hướng dẫn các khoa nghiệp vụ điều tra Học viện CSND, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Cảnh sát chú trọng thường xuyên cập nhật, bổ sung giáo trình, tài liệu giảng dạy, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Việc bổ sung lý luận phòng chống tội phạm đã được chú ý đến các chính sách quản lý nhà Nước  trong tình hình mới, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; kĩ thuật chiến đấu điều tra tội phạm nói chung đối với từng loại tội phạm nói riêng, đã giúp cho học viên các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhanh chóng tiếp cận với yêu cầu thực tế công tác điều tra (đã biên soạn 28 chương trình đào tạo, biên soạn 23 chương trình bồi dưỡng).
- Hướng dẫn Khoa nghiệp vụ điều tra của T32, T48, T38, T39 hàng năm xây dựng kế hoạch, tăng cường bố trí lịch mời các đồng chí lãnh đạo cơ quan Cảnh sát điều tra, ĐTV cao cấp có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn và khả năng sư phạm của Công an đơn vị, địa phương đến báo cáo thực tế các vụ án để học viên các khóa đào tạo, bồi dưỡng có điều kiện tiếp xúc, học hỏi trau dồi kiến thức kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn chiến đấu để phục vụ học tập, nghiên cứu và rèn luyện năng lực thực tiễn điều tra (từ năm 2012 - 2014 đã tổ chức được 136 lượt). Đã tổ chức chỉnh lý, biên soạn lại giáo trình, tài liệu theo hướng dẫn bổ sung, cập nhật thường xuyên những quy định mới về pháp luật, kinh nghiệm điều tra tội phạm vào nội dung bài giảng.
- Đã tổ chức xây dựng giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng chức danh lãnh đạo cơ quan Cảnh sát điều tra, ĐTV cao cấp, ĐTV trung cấp, ĐTV sơ cấp, cán bộ điều tra, trinh sát hình sự, trinh sát kinh tế, trinh sát ma túy theo chương trình mới ban hành, phục vụ cho việc tổ chức mở các lớp bồi dưỡng cho các đối tượng trên theo chương trình, kế hoạch dự án cũng như phục vụ tổ chức bồi dưỡng thường xuyên. Tài liệu do C44 phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc tổng cục VI biên soạn, mỗi giáo trình có thời lượng 800 trang.
- Chỉ đạo việc tăng cường bố trí, sử dụng học viên tốt nghiệp các chuyên ngành điều tra tội phạm của Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học Cảnh sát, Cao đẳng Cảnh sát, Trung cấp Cảnh sát đã bám theo yêu cầu của Bộ, theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp ở địa bàn cấp huyện. Trong 2 năm 2012, 2013 đã bố trí trên 2000 học viên tốt nghiệp chuyên ngành Cảnh sát điều tra về địa bàn cấp huyện.
- Liên kết mở 4 lớp bồi dưỡng tin học, công nghệ cao cho 400 Điều tra viên của Công an các đơn vị địa phương (thời gian 30 ngày); mở 4 lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế cho 400 Điều tra viên của Công an đơn vị địa phương (2 lớp mở tại Hà Nội, 2 lớp mở tại thành phố Hồ Chí Minh),  thời gian mỗi lớp 30 ngày; mở 4 lớp kiến thức về nghiệp vụ kinh tế, tài chính, kinh tế, ngân hang cho 400 điều tra viên của Công an đơn vị địa phương, thời gian mỗi lớp 30 ngày; mở 9 lớp đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh, tiếng Trung cho 315 Điều tra viên Công an các đơn vị địa phương, thời gian mỗi lớp 66 ngày thực học; mở 3 lớp đào tạo bồi dưỡng tiếng Khơme với Công an tỉnh Đăk Nông mở 1 lớp đào tạo bồi dưỡng tiếng Ê Đê; với công an tỉnh Hòa Bình mở 1 lớp đào tạo, bồi dưỡng tiếng Mông, số lượng mỗi lớp 35 điều tra viên Công an địa phương, thời gian 66 ngày thực học; mở 5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo kế hoạch, số lượng mỗi lớp 100 người với thời gian 30 ngày cho các đối tượng lãnh đạo cơ quan Cảnh sát điều tra, Điều tra viên cao cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên sơ cấp, cán bộ điều tra; mở 3 lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho lực lượng trinh sát ma túy, lực lượng trinh sát về kinh tế, lực lượng trinh sát hình sự, thời gian 30 ngày số lượng mỗi lớp 100 người. 
Với kết quả đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng điều tra viên như đã đánh giá ở trên, từ đó thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND, sự tham mưu kịp thời của Cục Đào tạo cũng như sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của Văn phòng cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Về cơ bản, công tác đào tạo đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra cho đội ngũ Điều tra viên thực hiện Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 và công tác cải cách tư pháp đặt ra.
3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho cán bộ Công an nói chung và đội ngũ cán bộ Điều tra viên nói riêng trong tiến trình cải cách tư pháp và mở cửa hội nhập quốc tế
Thứ nhất: Quán triệt sâu sắc cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam theo Nghị quyết số 29/NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội Nghị lần thứ 8 của Ban Chấp Hành Trung ương khóa XI. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, vì có tính chất chỉ đạo, hướng dẫn công tác giáo dục, công tác đào tạo ngành Công an nói riêng. Do vậy mỗi cán bộ lãnh đạo Công an đơn vị địa phương và đặc biệt là cán bộ giáo viên thuộc các học viện, trường CAND cần nhận thức đầy đủ quan điểm, chủ trương định hướng của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo. Yêu cầu đặt ra cho Công an đơn vị địa phương và đặc biệt là Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Văn phòng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cần tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch dài hạn về phát triển nguồn nhân lực điều tra viên, dự báo nhu cầu về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo, bồi dưỡng của từng hệ đòi hỏi có kế hoạch ưu tiên từng bước thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng theo lộ trình đặt ra. 
Thứ hai: Hoàn thiện mục tiêu, nội dung, chương trình đổi mới phương pháp đào tạo. Trực tiếp thực hiện lộ trình đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo theo đề án thành phần số 4: “Hoàn thiện cơ cấu ngành nghề, đổi mới nội dung chương trình và phương pháp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện trong các trường CAND đến năm 2020) thuộc Đề án 1229/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực chất lược đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND đến năm 2020. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng thiết thực, gắn mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo với năng lực thực tiễn của học viên. Đây là một nội dung hết sức quan trọng theo mục tiêu đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đặt ra, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và sự quyết tâm lãnh đạo của các trường CAND.
Thứ 3: Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Đây là yếu tố có tính chất quyết định để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là động lực, nhân tố đảm bảo phát triển giáo dục, đào tạo nhanh và bền vững. Chất lượng giáo dục, đào tạo tốt hay xấu phụ thuộc vào đội ngũ nhà giáo quản lý giáo dục. Do vậy phải có chính sách hợp lý để thu hút, triển khai và thực hiện kế hoạch của Bộ về tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục. Việc tuyển chọn phải đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo nâng cao chất lượng theo yêu cầu đặt ra. Bên cạnh đó, Công an các đơn vị địa phương các trường CAND cần thực hiện tốt Thông tư số 49/TT- BCA ngày 06/08/2012 của Bộ quy định về chế độ thỉnh giảng tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND, đảm bảo gắn kết chặt chẽ, hiệu quả hơn giữa các đơn vị chiến đấu, các nhà khoa học với công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Công an nói chung và lực lượng điều tra viên nói riêng.
Thứ 4: Tăng cường phối hợp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ điều tra viên các cấp. Cần phối hợp chặt chẽ, tăng cường hơn nữa các đơn vị chức năng làm công tác đào tạo, bồi dưỡng với các đơn vị nghiệp vụ điều tra để rà soát lại, xác định chính xác nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của từng hệ lực lượng và loại hình đào tạo, bồi dưỡng để có kế hoạch tổ chức đào tạo bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài theo Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự, Công tác cải cách tư pháp và trước yêu cầu về tăng thẩm quyền cho cơ quan Cảnh sát điều tra cấp huyện.
Thứ 5: Cần phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức đối với lãnh đạo Công an cấp huyện về tầm quan trọng, cũng như chủ trương, yêu cầu đặt ra đối với việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ của mình. Trong đó khuyến khích việc tự đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho yêu cầu công tác đặt ra tại mỗi địa phương mình. Nội dung này, Bộ Công an đã có Kế hoạch số 189/KH-BCA-X11 ngày 16/07/2013 về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trong lực lượng CAND”, trong nội dung kế hoạch này cũng đã xác định phải thường xuyên quán triệt để mọi cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc học tập, cũng như khuyến khích việc tự học tập, nghiên cứu. Thực tế qua công tác kiểm tra về đào tạo, bồi dưỡng của Cục Đào tạo tại Công an một số địa phương hằng năm, có một số địa phương đã làm rất tốt yêu cầu này về tự đào tạo, bồi dưỡng, đã mang lại nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ công tác.
Thứ 6: Cần tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức quản lí học viên trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng. Đây là một trong bốn chức năng của nhà quản lí, để đảm bảo các quy định, quy chế, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Nhà nước, của Bộ Công an và của Cơ sở đào tạo đặt ra được thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả. Đối với các lớp mở ở xa trung tâm, mở ở các tỉnh, việc tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học của giáo viên và mong muốn của học viên thường hay có tâm lý muốn rút ngắn, bỏ tiết, bỏ buổi, hoặc giảng dạy không đúng lịch, không đúng nội dung và yêu cầu đặt ra trong kế hoạch dạy học. Do vậy, một yêu cầu đặt ra nhất thiết cơ quan chức năng phải tăng cường, đề cao công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực hiện chương trình đào tạo và kế hoạch dạy học, có như vậy mới đảm bảo việc giảng dạy của giáo viên được thực hiện theo đúng kế hoạch dạy học, cũng như việc chấp hành kỉ luật, nội quy học tập của học viên được nghiêm túc.
Thứ 7: Tăng cường cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo cho dạy và học và bố trí sử dụng có hiệu quả học viên sau khi tốt nghiệp. Các học viện, trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương cần sử dụng, huy động tối đa các nguồn lực hiện có, cũng như tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ khác phục vụ việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, trong đó chú trọng đưa các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào tổ chức giảng dạy cho học viên, cũng như thực hành, thực tập để học viên có điều kiện làm quen với công nghệ, thiết bị mới trong thực tế. Việc bố trí sử dụng học viên sau khi được đào tạo, bồi dưỡng cần hợp lí hơn. Thực tế có nhiều học viên tốt nghiệp các trường CAND nhưng việc phân công công tác sau khi được đào tạo, bồi dưỡng không đúng với chuyên ngành đào tạo, trong đó có học viên tốt nghiệp các chuyên ngành điều tra  không được phân công công tác làm việc ở các đơn vị làm công tác điều tra. Từ đó học viên không phát huy những kiến thức đã học được  ở các trường, không đảm bảo tiêu chuẩn để bổ nhiệm điều tra viên, xét về mặt hiệu quả đào tạo có sự lãng phí. Do vậy, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần quan tâm điều động, bố trí và sử dụng cán bộ theo đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với năng lực cán bộ, nhất là cán bộ công tác tại các đơn vị điều tra, có như vậy mới từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo và bố trí, sử dụng cán bộ sau đào tạo có hiệu quả.
Tài liệu nghiên cứu
1. Ban chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8, Khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam.
2. Thủ tướng Chính phủ (2012) Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020. Quyết định số 771/QĐ-TTG ngày 13/06/2012.
3. Thủ tướng Chính phủ (2011) Đề án Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND đến năm 2020. Quyết định số 1229/QĐ-TTG ngày 22/07/2011.
4. Bộ Công an (2011) Báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng Điều tra viên trong lực lượng CAND. Báo cáo số110/BC-BCA-X11 ngày 09/03/2011.
5. Bộ Công an (2014) Báo cáo tổng kết toàn diện 70 công tác giáo dục, đào tạo trong CAND.

 

Thiếu tướng, GS.TS Bùi Minh Giám
Cục trưởng Cục Đào tạo - Tổng cục III - BCA

(Trích Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Đào tạo, bồi dưỡng đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp của Điều tra viên theo tiến trình cải cách tư pháp”)

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác