Thứ Tư, 30/9/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đảm bảo trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Đồng thời Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày, 05/4/2012, quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh về quản lý VK, VLN, CCHT và Nghị định số 26/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012, quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT. Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 211/KH-BCA, Kế hoạch số 110/KH-BCA và các Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh về quản lý VK, VLN, CCHT và Nghị định của Chính phủhướng dẫn một số điều của Pháp lệnh. Bộ Công an đã chủ trì phối hợp các Bộ, ngành có liên quan đến công tác quản lý VK, VLN, CCHT. Kết quả có 76 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, thông báo bãi bỏ 22 văn bản hết hiệu lực, đề nghị sửa đổi, bổ sung thay thế 41 văn băn bản. Trong quá trình triển khai Pháp lệnh, thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã phối hợp với các ngành có liên quan nghiên cứu xây dựng và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 07 /2003/UBTVQH13 ngày 12/7/2013, ngày 12/7/2013, sửa đổi một số điều của Pháp lệnh về quản lý VK, VLN, CCHT. Trong đó, sửa đổi nội dung về quản lý tiền chất thuốc nổ và bổ sung quy định về trang bị vũ khí cho lực lượng Kiểm ngư. Trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước về ANTT đối với VK, VLN, CCHT lực lượng CSQLHC về TTXH các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện Pháp lệnh và thông qua nhiệm vụ để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các đơn vị và nhân dân về công tác quản lý VK, VLN, CCHT; phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, báo viết để tuyên truyền Pháp lệnh quản lý VK, VLN, CCHT. Qua 2 năm thực hiện, lực lượng CSQLHC về TTXH tiến hành vận động nhân dân giáo nộp được một lượng lớn VK, VLN, CCHT các loại gồm 12.522 khẩu súng các loại trong đó 863 khẩu súng quân dụng, 4.269.050 viên đạn, 1966,39 kg thuốc nổ, 9,379 kíp nổ và nhiều VKTT và CCHT. Đã tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục cấp 121.000 giấy phép các loại gồm: 77.728 vũ khí quân dụng, 2,564 vũ khí thô sơ, 147.747 công cụ hỗ trợ. Công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT đã đạt được kết quả sau: về sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép là 541 vụ làm chết 108 người chết, 144 người bị thương, bắt 444 đối tượng, thu 140 khẩu súng các loại trong đó có 26 vũ khí quân dụng, 858 viên đạn, 07 quả lựu đạn, 15,4 kg thuốc nổ, truy tố 267 vụ; tàng trữ trái phép VK, VLN, CCHT là 188 vụ, bắt 149 đối tượng thu 169 khẩu súng các loại trong đó có 52 súng quân dụng, 53 quả lựu đạn, 2469 kg thuốc nổ; buôn bán VK, VLN, CCHT 89 vụ; vận chuyển trái phép 45 vụ. Để đạt được những kết quả trên, các bộ, ngành và chính quyền các cấp, lực lượng Công an đã làm tốt công tác tham mưu và đóng giữ vai trò nòng cốt trong quản lý nhà nước về VK, VLN, CCHT để đảm bảo an ninh, trật tự. Vì vậy, đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và thực tiễn về đăng ký, quản lý, sử dụng, gắn với công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về VK, VLN, CCHT được quan tâm chú trọng, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để quản lý chặt chẽ nhưng phải gắng với cải cách hành chính đơn giản hóa về thủ tục hành chính và tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức và công dân. Tuy nhiên trong quản lý VK, VLN, CCHT vẫn còn có những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện: 
Thứ nhất: Trong Bộ luật Hình sự chưa có chế tài xử lý đối với các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại vũ khí có tính năng tác dụng tương tự nên khó cho công tác xử lý, chế tài xử phạt vi phạm hành chính về công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT còn thấp, chưa đủ tính răn đe nên tình trạng vi phạm vẫn phổ biến diễn da phức tạp. 
Thứ hai: Hoạt động phòng ngừa và điều tra, truy xét các vụ án về sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép về VK, VLN, CCHT kết quả hoạt động này còn nhiều hạn chế, công tác trao đổi thông tin phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài ngành Công an chưa thường xuyên kịp thời. 
Thứ ba: Công tác thanh tra, kiểm tra sau cấp phép sử dụng, vận chuyển và bảo quản của lực lượng CSQLHC về TTXH ở các cấp còn nhiều hạn chế vì vậy dẫn đến tình trạng làm mất các loại VK, VLN, CCHT. 
Thứ tư: Lực lượng cán bộ Cảnh sát QLHC về TTXH trực tiếp tham gia quản lý VK, VLN, CCHT còn thiếu, phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau, trong đó nhiều đồng chí chưa được đào tạo, tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ, công tác quản lý phần lớn còn thủ công chưa đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và phục vụ truy nguyên nguồn gốc các loại VK, CCHT trong điều tra tội phạm. Trong quá trình thực hiện công tác quản lý về VK, VLN, CCHT. Hoạt động của lực lượng CSQLHC về TTXH về công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan đến VK, VLN, CCHT vẫn còn hạn chế. Việc tuyên truyền phổ biến hướng dẫn pháp luật này chưa được thường xuyên, nhiều nơi còn mang nặng tính hình thức. Do vậy, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý VK, VLN, CCHT trong tình hình mới cần tập trung một số giải pháp sau.
Một là, lực lượng CSQLHC về TTXH tham mưu cho lãnh đạo Công an các cấp để làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nghị quyết, nhiệm vụ cho các ngành, các cấp và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, nhân dân trên địa bàn trong việc triển khai và thực hiện Pháp lệnh quản lý sử dụng VK, VLN, CCHT đạt hiệu quả cao.
Hai là, nâng cao hiệu quả công tác của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong việc tuyên truyền, hướng dẫn phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT quyền và nghĩa vụ công dân trong quản lý và đấu tranh phòng chống tội phạm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT. Chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về quản lý, sử dụng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT một cách sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người dân, cần phải tiếp tục thực hiện theo hai hướng một là: về diện, phải tuyên truyền, phổ biến giáo dục rộng rãi cho toàn dân. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phải linh hoạt đa dạng, phong phú có chiều sâu. Nhận thức pháp luật được nâng cao sẽ tạo cho mỗi người dân ý thức chấp hành pháp luật tốt hơn, thì vi phạm pháp luật sẽ giảm đi. Trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật là trách nhiệm cả hệ thống chính trị. Trong đó chủ thể trực tiếp nòng cốt đó là các cơ quan bảo vệ pháp luật chủ yếu: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án. Ngoài ra các tổ chức đoàn thể xã hội và đơn vị truyền thông như: Tổ chức luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật, các đài phát thanh truyền hình, các báo, tạp chí chuyên ngành đóng vai trò quan trọng trong công tác này. Các chủ thể tích cực phối hợp với nhau, phối hợp với các ngành đoàn thể xây dựng chương trình kế hoạch, nội dung, phương pháp tuyên truyền để nâng cao hiểu biết pháp luật cho nhân dân để họ hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm trong đó có tội phạm tàng trữ, sử dụng trái phép VKQD, VLN, CCHT.
Ba là, kiến nghị với Quốc hội sửa đổi Bộ luật Hình sự về chế tài xử lý đối với hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí có tính năng tác dụng tương tự và Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự số 23/2004/PL-UBTVQH ngày 20/8/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, quy định tại Điều 12 về thẩm quyền điều tra của cơ quan An ninh điều tra thì thẩm quyền điều tra tại chương XI, Chương XXIV và các tội phạm quy định tại các Điều 180, 181, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 236, 263, 264, 274, 275 của Bộ luật hình sự năm 1999. Nay điều chỉnh lại sự phân công trách nhiệm trong điều tra các tội phạm về chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép, chiếm đoạt vũ khí quân dụng, vật liệu nổ cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Bởi vì các tội phạm về chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chiếm đoạt vũ khí quân dụng và các tội phạm về chế tạo hoặc tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất nổ (không có mục đích chính trị). Vì vậy, cần phân công trách nhiệm cho cơ quan điều tra của lực lượng CSND điều tra các tội phạm trên là hợp lý. 
Bốn là,  xây dựng ngân hàng dữ liệu thông tin về VK, VLN, CCHT phục vụ việc quản lý nhà nước về an ninh trật tự và phòng ngừa, điều tra tội phạm. Các thông tin về VK, VLN CCHT cần thiết cho công tác quản lý VK, VLN, CCHT cũng như công tác phòng ngừa và điều tra các loại tội phạm có liên quan đến VK, VLN, CCHT. Tuy nhiên trong thực tế hiện nay các thông tin về VK, VLN, CCHT được lưu giữ tản mạn ở nhiều nơi hoặc các thông tin không được lưu giữ do đó đã gây khó khăn khi khai thác sử dụng. Đây là một trong những nguyên nhân cơ bản làm hạn chế tác dụng của công tác quản lý VK, VLN, CCHT trong phòng ngừa điều tra tội phạm. Vì vậy, đòi hỏi lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH cần phải khảo sát thực tế về công tác quản lý VK, VLN, CCHT thực tế trong phòng ngừa và điều tra tội phạm có liên quan đến VK, VLN, CCHT để nghiên cứu xác định những thông tin cần thiết phải lưu giữ, thời gian, phạm vi lưu trữ, các hình thức lưu trữ cho phù hợp.

 

Bùi Quang Vũ
Đại tá, Ths. Phó hiệu trưởng T38

Hoàng Ngọc Bình
Thượng tá, TS. Phó trưởng khoa T32

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất