Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa

Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo Cục C67 cũng như cấp ủy, chính quyền các địa phương, lực lượng Cảnh sát đường thủy tiếp tục phát huy vai trò chủ công, nòng cốt, nỗ lực cố gắng cùng với các lực lượng chức năng tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, do tính chất của tuyến giao thông đường thủy nội địa đã ảnh hưởng trực tiếp và làm cho hoạt động phạm tội trên các tuyến đường thủy nội địa ở nước ta tiếp tục diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng về tính chất và mức độ. Thực tiễn tình hình đấu tranh chống tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa trong năm qua nổi lên một số vấn đề sau:
Thứ nhất, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đường thủy nội địa còn có nhiều bất cập và sơ hở, công tác phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát đường thủy với các lực lượng khác trong đấu tranh chống tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa còn thiếu chặt chẽ. 
Thứ hai, các đối tượng phạm tội trên các tuyến đường thủy nội địa, các khâu trong tổ chức hoạt động của tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa thường gắn kết với nhau bằng lợi ích vật chất nên gây khó khăn rất lớn cho công tác phát hiện, điều tra và xử lý. Hoạt động tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa thường tạo vỏ bọc hợp pháp bằng những công ty doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật. Mặt khác, chúng thường mua chuộc một số cán bộ thoái hóa biến chất trong các cơ quan tổ chức Nhà nước để "tạo điều kiện, chỗ dựa" cho chúng hoạt động.
Thứ ba, đội ngũ trinh sát của lực lượng Cảnh sát đường thủy còn thiếu về số lượng và chưa thực sự mạnh về chuyên môn, nghiệp vụ; phân công, phân cấp của lực lượng Cảnh sát đường thủy các cấp chưa thực sự huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng, cũng như các lực lượng nghiệp vụ khác trong Công an nhân dân trong đấu tranh, phòng chống tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa.
Thứ tư, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quản lý, vận tải; những người sinh sống, làm nghề trên đường thủy chưa thực sự đi vào chiều sâu. Công tác vận động quần chúng trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến đường thủy nội địa chưa phát huy được ý thức cảnh giác, phát hiện, thông tin tội phạm cho lực lượng chức năng phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa.
Thứ năm, việc trang bị cơ sở vật chất - kỹ thuật cho lực lượng phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa chưa đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh. Đặc biệt là trang bị các phương tiện thông tin liên lạc, trang thiết bị và phương tiện nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ chưa thực sự đảm bảo. 
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một hình thức hoạt động tự giác, có tổ chức của đông đảo nhân dân lao động tham gia xây dựng, quản lý nền an ninh, trật tự và phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Để đấu tranh phòng, chống có hiệu quả tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa cần có nhiều giải pháp như tham mưu, hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa; tổ chức các lực lượng đề đấu tranh với tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa.... Tuy nhiên, để đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa có hiệu quả cần phải chú trong xây dựng và duy trì phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa có vị trí quan trọng trong công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự nói chung, trong toàn bộ công tác dân vận của Đảng, Nhà nước ta, là một bộ phận gắn bó chặt chẽ với phong trào cách mạng khác trong cả nước cũng như từng đơn vị, địa phương. Cùng với các phong trào cách mạng khác, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa đã góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Trong thời gian vừa qua, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã chú trọng công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa nhằm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa. Cùng với những thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa, những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên các tuyến đường thủy nội địa tiếp tục được đẩy mạnh, có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Tuy nhiên, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên các tuyến đường thủy nội địa chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Phong trào phát triển chưa đồng đều, rộng khắp, có nơi có lúc còn mang tính hình thức, tổ chức nội dung phong trào còn thiếu sức lôi cuốn nhân dân tự giác tham gia; chưa phát huy được ý thức trách nhiệm của quần chúng trong công tác phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa. Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên, trước hết là do một số nơi lực lượng Cảnh sát đường thủy chưa quán triệt sâu sắc công tác dân vận của Đảng, chưa huy động tốt sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa. Công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự trên các tuyến đường thủy nội địa chưa thấm sâu đến mọi tầng lớp nhân dân. Lực lượng Cảnh sát đường thủy chưa phát huy tốt vai trò nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa được quan tâm đúng mức, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của phong trào.
Quy luật phát triển của phong trào quần chúng cho thấy không phải lúc nào phong trào cũng ở thế ổn định mà có lúc rộ lên thành cao trào và có lúc lắng xuống, thậm chí sa sút kém đi. Vì vậy, nghệ thuật công tác vận động là phải biết duy trì, giữ cho phong trào và tìm cách tác động làm cho nó phát triển lên ở mức cao hơn. Duy trì giữ vững phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa thực chất là phải thường xuyên bảo vệ, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của quần chúng trong tham gia phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa. Phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa là việc nhân những nhân tố tích cực của phong trào quần chúng thành phổ biến, thúc đẩy phong trào lên một bước mới có chất lượng cao hơn. Chính vì vậy, để  tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa trong giai đoạn hiện nay, lực lượng Cảnh sát đường thủy cần tập trung vào các giải pháp cơ bản sau:
Một là, thường xuyên giữ vững mối liên hệ với quần chúng. Lực lượng làm công tác vận động phải không ngừng cải tiến phương pháp công tác để ngày càng sát dân, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân, thực sự đứng về phía lợi ích của quần chúng nhân dân trong trấn áp tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa, thường xuyên thông tin, phổ biến những tình hình mới về đường lối, chính sách, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa; về hoạt động của tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa, về những kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa.
Hai là, thường xuyên hướng dẫn quần chúng xây dựng, kiểm điểm việc thực hiện các nội quy, quy ước về an ninh, trật tự, chấp hành pháp luật ở từng cơ sở; làm cho mối người dân tôn trọng, bảo vệ, hành động theo pháp luật, theo nội quy và biết sử dụng pháp luật, nội quy, quy ước làm công cụ để đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa.
Ba là, thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng lực lượng nòng cốt của phong trào. Nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa là những người có giác ngộ chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cao, có tín nhiệm trong quần chúng, có tinh thần đấu tranh kiên quyết, mạnh mẽ với tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa để bảo vệ chân lý, bảo vệ đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước bảo vệ lợi chính đáng của nhân dân.
Bốn là, thường xuyên làm tốt công tác trấn áp tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa, bảo vệ lợi ích của quần chúng.
Năm là, thường xuyên mở đợt vận động tập trung để khuấy động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa, làm cho phong trào luôn ở thế tiến công. Mỗi đợt vận động tập trung đều phải có đánh giá kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm, xác định nội dung tiếp tục củng cố đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa lên một bước mới.
Sáu là, phát hiện, tổng kết kinh nghiệm điển hình và nhân điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa thành một phong trào phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa sâu rộng. Tính mục đích của công tác phát triển, tổng kết, nhân điển hình đòi hỏi chúng ta phải biết lựa chọn những nhân tố tích cực, thiết thực nhất. Phát hiện, tổng kết kinh nghiệm điển hình phải có tác dụng làm phong phú thêm kinh nghiệm tổ chức, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa.
Bảy là, thực hiện tốt chế độ định kỳ sơ kết, tổng kết phong trào, đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa để rút ra bài học kinh nghiệm thành công, thất bại, những kinh nghiệm để kịp thời có biện pháp củng cố, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa. Việc sơ kết, tổng kết phong trào phải được thực hiện một cách khách quan bằng nhiều hình thức; từ cơ sở lên, theo chuyên đề hoặc sơ kết tổng kết điểm.
Trên đây là những nghiên cứu của cá nhân về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường thủy nội địa trong giai đoạn hiện nay xin được trao đổi với các đồng chí.

 

Thiếu tá, TS Nguyễn Hữu Hoan
Phó Trưởng Bộ môn NVCS - Học viện CSND

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất