Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Kinh nghiệm chỉ đạo phối hợp đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch

Thời gian qua, những quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch, những phần tử phản động, bất mãn chính trị trong nước và ở nước ngoài xuất hiện thường xuyên. Cùng với việc sử dụng các cơ quan phát thanh, báo chí, xuất bản và những phương tiện truyền thông khác, các thế lực thù địch, phản động tăng cường sử dụng Internet, mạng xã hội và blog có nội dung xấu, độc hại, liều lượng, tần suất ngày càng tăng. Chúng tập trung chủ yếu tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống phá quá trình chuẩn bị đại hội đảng các cẩp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; cố súy “phi chính trị hóa” Quân đội, xuyên tạc cơ cấu tổ chức và vai trò của Quân đội trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bịa đặt thông tin đả kích cá nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và Công an.
Một trong những thủ đoạn rất thâm độc và nham hiểm của các thế lực thù địch là lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để kích động tư tưởng hẹp hòi, tâm lý kỳ thị dân tộc, hướng đồng bào dân tộc thiếu số 
về cái gọi là “Vương quốc Mông tự trị”, “Nhà nước Đê ga Mông-ta-nha”, “Vương quốc Khơ me Crôm”; xúi giục đồng bào di cư tự do, vượt biên trái phép; lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế - xã hội, những vấn đề “nóng”, “bức xúc” trong đời sổng xã hội như: Công tác phòng, chống tham nhũng, việc xét xử một số vụ án phức tạp, kéo dài, tranh chấp, khiếu kiện đông người... để xuyên tạc, kích động, gây mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Trước tình hình đó, Quân ủy Trung ương đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điếm của Quân ủy Trung ương, Tống cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vừa tham mưu đề xuất, vừa chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động đấu tranh chổng các luận điệu sai trái, thù địch đạt hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như: Tổng cục Chính trị đã phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội thảo cấp quốc gia về “Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên”; chỉ đạo Cục Tuyên huấn phối hợp với Học viện Chính trị tổ chức Hội thảo về “Bảo vệ và phát triển Chủ nghĩa xã hội khoa học trong thời đại hiện nay”...
Từ năm 2009 đến nay, các lực lượng chức năng của Quân đội đã biên soạn, sưu tầm hàng chục nghìn chuyên đề, tài liệu tham khảo, kỷ yếu, bản tin phục vụ giáo dục, tuyên truyền đấu tranh chống “diễn biển hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình Quân đội, các nhà khoa học, blog cá nhân trong Quân đội đã thực hiện trên 5.000 tin, bài, ảnh, phóng sự đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; Báo Quân đội nhân dân duy trì thường xuyên 2 chuyên mục “Làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình” và “Phòng, chống diễn biến hòa bình”. Trung tâm Thông tin Khoa học quân sự thông qua mạng Misten đã kết nối với hơn 200 đầu mối trong toàn quân, đăng tải trên 3.000 tin, bài phân tích, bình luận, phê phán, những quan điểm sai trái; sản xuất nhiều băng, đĩa hình có nội dung nhận diện, đấu tranh chổng “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưỏng' - văn hóa. Cục Công nghệ thông tin phổi hợp chặt chẽ với các cơ quan chức nang to chức ngan chặn, chiếm lĩnh trên 300 tên miền của blog “Chân dung quyền lực” và các trang mạng trên Internet...

Bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả đó đã góp phần rất quan trọng làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chông phá cách mạng nươc ta cua cac the lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng; Quân đội nhân dân Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Từ thực tiễn chỉ đạo phối họp đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, có thể khái quát một sổ kinh nghiệm như sau:

Một là, thường xuyên tích cực, chủ động phối họp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch.
Coi trọng đề xuất xây dựng và thực hiện tốt cơ chế, quy chế phôi hợp giữa Quân đội với Công an và các bộ, ban, ngành của Trung ương, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương để phát hiện kịp thời âm mưu, thu đoạn chong phá của các thế lực thù địch; thường xuyên duy trì, thực hiện tốt chế độ giao ban phản ánh tình hình, trao đổi thông tin, thống nhất biện pháp phổi hợp đấu tranh với những quan điểm sai trái; ngăn chặn mọi âm mưu và hành động móc nôi, tập hợp lực lượng; quản lý và đấu tranh với các phần tử cơ hội, bất mãn kích động, chổng đổi, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ khôi đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ban Chỉ đạo phòng, chổng “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa” của các đơn vị Quân đội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các viện nghiên cứu, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các trường đại học, các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội nghiên cứu biên soạn tài liệu định hướng đấu tranh phản bác các quan diêm sai trái; phoi hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng, cơ quan Công an đe nam các chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh ơ đìa phương; thực hiện tốt việc cung cấp, trao đổi thông tin, lăng nghe ý kiên dư luận, nhất là những dư luận không đồng thuận của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Chủ động nắm chắc ý đồ, âm mưu, thủ đoạn hoạt động tình báo, gián điệp, phản động, hoạt động chống phá của các phần tử cơ hội, bất mãn... Trên cơ sở đó, bổ sung, thống nhất kế hoạch, nội dung, phương thức đấu tranh cho phù hợp, đạt hiệu quả.
Trong công tác thông tin, tuyên truyền, Quân đội đã phổi hợp chặt chẽ với cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương để kịp thời thông tin làm rõ sự thật, định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là trước những sự kiện nhạy cảm, phức tạp, tạo sự thống nhất cao đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình Quân đội xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chương trình, tăng thời lượng các tin, bài đấu tranh phản bác, vạch rõ tính chất phản động, phản khoa học của những quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Nhờ có quan điểm đúng và tích cực, chủ động nên Quân đội thường xuyên nhận được sự quan tâm phối họp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ban, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương, trong đó có lực lượng Công an nhân dân trong công tác giáo dục quốc phòng, an ninh; phát hiện, ngăn chặn, phản bác những luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch; tham gia giải quyết các “điểm nóng”, nhất là những bức xúc của nhân dân, không để các thể lực thù địch lợi dụng kích động biểu tình, bạo loạn, gây mất ổn định chính trị.
Hai là, thường xuyên coi trọng tổ chức xây dựng lực lượng nòng cốt, chuyên sâu trong đấu tranh phản bác nhữìig quan điểm sai trái, thù địch.
Để phối hợp tổt với các lực lượng chức năng trong đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái cần phải có lực lượng nòng cốt, chuyên sâu. Trong những năm qua, Quân đội đã tập trung xây dựng, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, đó là những cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ lý luận cao, có khả năng diễn đạt, luận chiến thuyết phục, có nhiệt huyết, dũng khí, quyết tâm đấu tranh đế bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong đó, chú trọng nâng tầm lý luận sắc sảo, kinh nghiệm trong tổ chức lực lượng, trong công tác bảo đảm,... cho đội ngũ những nhà khoa học, cán bộ chủ trì, chủ chốt ở các viện nghiên cứu, các học viện, nhà trường, các cơ quan, đơn vị cấp chiến lược, chiến dịch và đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản trong Quân đội. Lực lượng này là trụ cột, tiên phong trong đấu tranh bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội; đồng thời, trực tiếp phối họp với các tổ chức, các lực lượng ngoài Quân đội để nghiên cứu và đấu tranh phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch.
Trong tình hình hiện nay, Quân đội rất chú trọng tổ chức lực lượng tác chiến mạng, chuyên sâu đấu tranh trực diện với các quan điểm sai trái trên Internet. Hình thành các trang web cá nhân của lực lượng nòng cốt, mờ rộng, phát triển các bloger trong Quân đội để phối hợp đấu tranh, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin để cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị và đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Chủ động áp dụng các biện pháp kỳ thuật để chặn lọc thông tin mạng, không để các thế lực thù địch lợi dụng Internet chống phá ta.
Ba là, trong phổi hợp đấu tranh phản bác những luận điệu sai trải phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quản triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chỉnh sách, pháp luật của Nhà nước.
Hoạt động phối hợp đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái phải đặt dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng, quản lý, điều hành của chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy, phát huy vai trò tham mưu của cơ quan chính trị các cấp; luôn quán triệt tư tưởng cách mạng tiến công, tuyệt đối trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng vào thực tiễn để xem xét, phân tích, đánh giá, vạch trần bản chất phản động, phản khoa học của những quan điểm sai trái, thù địch. Quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị sổ 34-CT/TW, ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về Tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Phải tuân thủ các nguyên tắc, quy chế, quy định trong phối họp công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Đối với những tình huống, những nội dung phức tạp, nhạy cảm, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì thống nhất định hướng công tác thông tin, tuyên truyền và thẩm định các tin, bài luận chiến, đẩu tranh trực diện trước khi phát hành.
Đối với nội bộ, Quân đội luôn coi trọng và không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng để tạo sức đề kháng tốt cho cán bộ, chiến sĩ. Thường xuyên chú trọng cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, có định hướng tư tưởng ngay từ cơ sở. Tập trung giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, giáo dục truyền thống, giáo dục nhiệm vụ, ý thức kỷ luật, đạo đức, lối sống nhằm xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Bốn là, coi trọng phổi họp chặt chẽ trong công tác nghiên cứu lý luận, tỏng kết thực tiễn phục vụ đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận, đập tan những quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề, trong những năm gần đây, Quân đội và Công an đã phối hợp, kết hợp tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; về phòng, chổng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. sắp tới sẽ tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về đấu tranh chổng “diễn biến hòa bình”; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở Việt Nam hiện nay; hội thảo về “Nâng cao chất lượng giáo dục, giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các học viện, nhà trường Công an nhân dân và Quân đội nhân dân”... Thông qua các hoạt động này để tiếp tục trao đổi nắm chắc diễn biến tình hình thế giới, khu vực và trong nước, những điều chỉnh chiến lược của các nước lớn; dự báo âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thể lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, xu hướng vận động của nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở đó, đề xuất những chủ trương, biện pháp, nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch.
Bên cạnh đó, Tổng cục Chính trị, các cơ quan nghiên cứu, tham mưu chiến lược của Bộ Quốc phòng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là các địa bàn trọng điểm trong việc nắm và xử lý tình huống. Chủ động, kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước những đối sách xử lý tình huống phức tạp trong đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận.
Việc nghiên cứu nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, chủ động, kịp thời, chính xác, nhất là nghiên cứu những vấn đề nhạy cảm, cần có sự thông tin, trao đổi phối hợp thường xuyên của nhiều lực lượng chức năng như vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, vấn đề biển Đông, âm mưu, thủ đoạn chống phá Đại hội Đảng... Duy trì nghiêm túc chế độ cung cấp thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ huy; định hướng các cơ quan nghiên cứu, cơ quan báo chí về âm mưu, thủ đoạn chổng phá của các thế lực thù địch để chủ động đấu tranh phản bác có hiệu quả.
Năm là, tăng cường công tác quản lý chính trị nội bộ, gắn đấu tranh chong “diễn biến hòa bình ” với phòng, chống “tự diễn biến ”, “tự chuyển hỏa ” nội bộ.
Để phổi hợp tổt với các lực lượng chức năng trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, Quân đội phải là một lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu thực sự vững mạnh. Vì vậy, để tổ chức lực lượng tham gia đấu tranh có hiệu quả, trước hết phải tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Coi trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng, xây dựng cấp ủy, chi bộ, nhất là ở cơ quan chiến lược, đơn vị chiến đấu, cơ quan quân sự xã, phường, thị trấn thực sự là “pháo đài” vững chắc chống địch móc nối, lôi kéo, mua chuộc, xâm nhập, cài cắm; chống các phần tử cơ hội chính trị, thoái hóa biến chất; khắc phục mọi biểu hiện chia rẽ, bè phái cục bộ, vô tổ chức, ký luật, nhất là vào thời điểm trước, trong và sau đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, phân hóa, làm suy yếu tổ chức đảng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xử lý các hiện tượng vi phạm, giải quyết triệt để các vấn đề nảy sinh trong nội bộ.
Thường xuyên quản lý chặt chẽ công văn, tài liệu, thông tin mật, nhất là tài liệu có độ mật cao. Nắm chắc tình hình chính trị địa bàn, dư luận xã hội khu vực đóng quân, nhất là những mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân, những hoạt động móc nối, tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, phối họp với các lực lượng chức năng xử lý kịp thời, góp phần xây dựng đon vị và địa bàn an toàn, vững mạnh.
Để phát huy hiệu quả cuộc đấu tranh phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái, cần coi trọng kết họp chặt chẽ với chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sổng. Cùng với việc thường xuyên đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên thì công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng giữ vai trò rất quan trọng, góp phần phát hiện kịp thời, kiên quyết khắc phục những khuyết điểm, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhận diện rõ các biểu hiện suy thoái; phát hiện được các phần tử cơ hội để kịp thời đấu tranh, tạo sự đoàn kết thống nhất nội bộ.
Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch là cuộc chiến đấu lâu dài, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng họp của các tổ chức, các lực lượng, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có vai trò rất quan trọng, sự phối họp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của hai Bộ góp phần rất lón để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Thượng tướng Mai Quang Phán
Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương
Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

(Trích kỷ yếu hội thảo khoa học "Tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và quốc phòng")

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất