Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Tổ chức thực hiện chuẩn đầu ra cho sinh viện Học viện Cảnh sát nhân dân những khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục

Thực hiện chủ trương đó, Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng, công bố Đề án chuẩn đầu ra cho học viên và bắt đầu các khóa học được tuyển sinh năm học 2009 - 2010 phải thực hiện chuẩn đầu ra theo Đề án này. Để được tốt nghiệp ra trường bắt buộc học viên phải các đạt chuẩn:
- Về chính trị: Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc là được chứng nhận đã học qua lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng (Đối tượng Đảng).
- Về nghiệp vụ: 2/3 trong tổng số các môn học nghiệp vụ chuyên ngành phải đạt điểm 6,5 trở lên (theo hình thức niên chế) hoặc phải đạt 2.7 trở lên (theo hình thức tín chỉ).
- Về Kỹ năng mềm: Học viên phải đạt chuẩn về tin học văn phòng, chuẩn về bắn súng, chuẩn về võ thuật, chuẩn về lái xe (có GPLX hạng A1 và B2 trở lên). Riêng học viên hệ đào tạo chính quy phải đạt chuẩn về ngoại ngữ.
Theo Đề án chuẩn đầu ra được công bố khóa Liên thông 25 đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học, Khóa đào tạo đại học hệ chính quy D35, Khóa 24 đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học là những khóa học đầu tiên áp dụng chuẩn đầu ra của Học viện.
Qua 5 năm thực hiện Đề án chuẩn đầu ra, quá trình tổ chức thực hiện Học viện Cảnh sát nhân dân gặp khá nhiều khó khăn, vướng mắc. Cụ thể:
Một là, công tác tuyên truyền, phổ biến về Đề án chuẩn đầu ra còn chưa kịp thời, rộng rãi. Thời gian đầu tiên sau khi Đề án được phê duyệt và đưa vào thưc hiện  số cán bộ, giảng viên và học viên biết về Đề án không nhiều thậm chí không biết về Đề án này. Vì vậy, chất lượng một số khóa học đầu tiên thực hiện Chuẩn đầu ra bị hạn chế, không đảm bảo theo đúng lộ trình. Khóa 25 liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học là khóa học đầu tiên áp dụng chuẩn đầu ra trong toàn Học viện, tuy nhiên đến khi học viên thực tập tốt nghiệp về nhưng phần lớn học viên chưa thực hiện các tiêu chí của chuẩn đầu ra. Nhiều học viên trong khóa học này chưa hiểu mình phải đạt được các tiêu chí của chuẩn đầu ra mới được tốt nghiệp. Do vậy, toàn khóa học LT25 đã phải dừng tốt nghiệp, thực hiện các tiêu chí của chuẩn đầu ra mới được dự thi tốt nghiệp. Khóa D35, đào tạo đại học hệ chính quy là khóa đầu tiên hệ chính quy áp dụng chuẩn đầu ra. Ngoài các tiêu chí chuẩn đầu ra về Chính trị, về nghiệp vụ, về các Kỹ năng mềm như học viên khác thì học viên hẹ đào tạo này phải đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ. Do hiểu biết vể Đề án này còn hạn chế, nên học viên chưa chủ động thực hiện các tiêu chí của chuẩn đẩu ra, đến gần hết kỳ 1 năm thứ 4 (tính đến tháng 3/2013) của khóa học mới có 265/642 đạt chuẩn ngoại ngữ, còn 419/642 chưa đạt chuẩn về ngoại ngữ, rất nhiều học viên của khóa học không chủ động thực hiện chuẩn đầu ra. Sự chưa chủ động thực hiện chuẩn đầu ra của học viên, một trong những nguyên nhân là chưa được tuyên truyền phổ biến kịp thời về nội dung của Đề án.
Hai là, học viên chưa thực chủ động trong việc thực hiện chuẩn đầu ra. Như trên đã đề cập, do công tác tuyên truyền về Đề án còn có hạn chế nên dẫn đến một số học viên chưa chủ động thực hiện chuẩn đầu ra theo đúng lộ trình. Điển hình là khóa liên thông 25, sau khi thực tập tốt nghiệp, toàn khóa chưa thực hiện xong chuẩn đầu ra. Do đó, Giám đốc Học viện đã phải quyết định cho toàn khóa LT25 tập trung trong vòng gần 03 tháng để thực hiện các chuẩn đầu ra. Đây là một cú hích đã tác động đến động cơ thực hiện của tất cả học viên các khóa học, hệ học trong thực hiện chuẩn đầu ra, tạo ra sự chuyển biến nhất định trong động cơ học tập và thực hiện chuẩn đầu ra. Trong các tiêu chí của chuẩn đầu ra, chuẩn về chính trị và chuẩn về ngoại ngữ là những tiêu chí khó thực hiện nhất. Học viện đã xây dựng nhiều kế hoạch, nhiều thông báo cũng như xây dựng lịch trình học tập cho từng khóa, từng lớp học. Song thực tế kiểm tra quá trình thực hiện của học viên cho thấy: Phòng Quản lý đào tạo đã xếp lịch học chuẩn đầu ra về ngoại ngữ cho học viên khóa D36 vào các buổi tối trong tuần, qua kiểm tra thấy mỗi lớp học có rất ít học viên thậm chí chỉ có 2 đến 5 học viên/1 lớp học. Các đơn vị chức năng đã phải nhiều lần xếp lịch cho học viên học và thi chuẩn đầu ra. Mặt khác, có nhiều học viên đăng ký học chuẩn đầu ra nhiều lần song vẫn chưa đạt chuẩn. Một bộ phận không nhỏ học viên ỷ lại, chờ đến cuối khóa để dồn lại trông chờ “hạ chuẩn” của Học viện. Nên một số chuẩn như chuẩn về chính trị, ngoại ngữ bị “ùn tắc” đến cuối khóa học.
Ba là, lịch trình và phân công thực hiện chuẩn đầu ra thời gian đầu còn chưa thống nhất. Đối với những học viên của khóa LT25, LT26, LT27, D35 là những khóa học đầu tiên áp dụng Đề án chuẩn đầu ra, trong 03 năm đầu tiên, phân công và lịch trình học tập các môn học chuẩn đầu ra còn mang tính tự phát, do các đơn vị tự thực hiện, không có sự điều phối, giám sát của Phòng Quản lý đào tạo. Ví dụ: Bộ môn Quân sự vũ thuật thực hiện chuẩn đầu ra về võ thuật, bắn súng, ngoại ngữ và tin học do Trung tâm tin học ngoại ngữ đảm nhận,… các đơn vị này tự tổ chức lớp học, tự sắp xếp thời gian học… Vì vậy, thực hiện chuẩn đầu ra đã không đảm bảo được lịch trình tổ chức giảng dạy, không giám sát được chất lượng thực hiện các chuẩn này. Sau khi sơ kết 03 năm thực hiện chuẩn đầu ra vào tháng 3 năm 2013, Học viện đã rút kinh nghiệm giao cho Phòng Quản lý đào tạo là đơn vị thường trực trong thực hiện chuẩn đầu ra của Học viện CSND. Phòng Quản lý đào tạo xây dựng lịch trình kế hoạch thực hiện chuẩn đầu ra cho từng lớp, từng khóa học, đề xuất Giám đốc phân công các đơn vị thực hiện chuẩn đầu ra, tham gia quản lý, giám sát chất lượng chuẩn đầu ra và cấp chứng chỉ đạt chuẩn về võ thuật, bắn súng cho học viên. Từ đó, việc phân công và lịch trình thực hiện chuẩn đầu ra bước đầu đã nhịp nhàng, quy củ và đúng kế hoạch.
Bốn là, chương trình, tài liệu, giáo trình giảng dạy chuẩn đầu ra còn hạn chế. Nhiều chương trình còn chưa phân định được kiến thức học trong chương trình chính khóa với kiến thức của chuẩn đầu ra. Sau năm 2009, khi Đề án được khởi động thực hiện, các đơn vị thực hiện giảng dạy các chuẩn đầu ra chưa chủ động xây dựng Chương trình đào tạo chuẩn đầu ra của mình. Hầu hết các đơn vị giảng dạy sử dụng chương trình đào tạo chính khóa và tổ chức giảng dạy kéo dài thời gian. Cũng do chưa có chương trình cụ thể nên có những giai đoạn tùy từng khóa học các đơn vị giảng dạy tự phát đề xuất học và thi các môn học khác nhau để đạt chuẩn như chuẩn về võ thuật chẳng hạn: Khóa LT 25 học chuẩn về võ Karatedo nhưng khóa LT 26 lại học võ Taekwondo, các khóa khác học võ CAND nâng cao…
Về giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập chuẩn đầu ra: Qua sơ kết 05 năm thực hiện chuẩn đầu ra và kiểm tra thực tế công tác giảng dạy chuẩn đầu ra của các đơn vị tham gia giảng dạy các chuẩn đầu ra cho thấy các đơn vị chưa có giáo trình tài liệu phục vụ giảng dạy chuẩn đầu ra. Các môn như ngoại ngữ, tin học, võ thuật, bắn súng giảng dạy hầu như không có giáo trình riêng hay tập bài giảng riêng. Việc giảng dạy chủ yếu lấy từ giáo trình chung. Vì vậy, đến năm 2014 Học viện đã yêu cầu các đơn vị như Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Bộ môn Quân sự vũ thuật thể dục thể thao phải triển khai viết giáo trình giảng dạy chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học, võ thuật, bắn súng. Các môn học chuẩn đầu ra mới như chuẩn về sỹ quan chỉ huy Học viện đã yêu cầu Bộ môn Nghiệp vụ cơ sở, Khoa nghiệp vụ Cảnh sát vũ trang phải viết giáo trình giảng dạy chuẩn này trước khi có khóa học bắt đầu.
Năm là, điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cho thực hiện chuẩn đầu ra còn khiêm tốn. Qua 5 năm thực hiện chuẩn đầu ra tại Học viện CSND cho thấy cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy còn thiếu thốn. Điển hình là sân bãi phục vụ cho giảng dạy học tập chuẩn đầu ra võ thuật, số lượng học viên tham gia học chuẩn đầu ra lớn nhưng nhiều thời điểm giảng viên, học viên phải tổ chức giảng dạy, học tập tại sân chào cờ, nhiều buổi tập gặp trởi mưa phải dừng học tập, thi kiểm tra; Đối với chuẩn về bắn súng: những năm đầu Học viện chỉ có 01 trường bắn duy nhất nên tổ chức thi kiểm tra hết học phần đã quá tải lại thêm thi, kiểm tra chuẩn đầu ra., đã có một số lớp học phải dừng lịch thi kiểm tra do không có trường bắn. Thêm vào đó, nhiều lúc cơ số đạn phục vụ giảng dạy, thi chuẩn đầu ra không đủ, cơ chế xin cấp đạn khó khăn…  
Sáu là, mối quan hệ giữa các đơn vị trong thực hiện chuẩn đầu ra chưa nhịp nhàng, chưa thực sự hiệu quả, nhất là trong 3 năm đầu thực hiện Đề án. Điển hình, trong Đề án đã quy định Phòng Quản lý đào tạo là đơn vị thường trực giúp Ban Giám đốc quản lý việc thực hiện chuẩn đầu ra song những năm đầu thực hiện các đơn vị đã không có mối quan hệ với nhau, phòng QLĐT không xếp lịch giảng dạy, không thanh tra kiểm tra; các đơn vị chuyên môn mạnh ai nấy làm, tự tổ chức thi…; các cán bộ theo dõi các khóa học không nắm được lịch thi, lịch học chuẩn đầu ra của học viên, việc thu tiền học phí học chuẩn đầu ra không thống nhất đưa về một mối, do các đơn vị giảng dạy tự thu, tự chi… 
Để khắc phục những tồn tại, vướng mắc nêu trên thời gian tới theo chúng tôi cần thực hiện một số vấn đề như sau:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Đề án chuẩn đầu ra cho học viên nhất là những lớp, khóa học mới nhập trường. Mỗi khóa học trước khi bắt đầu chương trình học chính khóa cần phải có hình thức tìm hiểu về Đề án chuẩn đầu ra, nội dung của Đề án, đăc biệt là các tiêu chí, các chuẩn đầu ra mà học viên sẽ phải thực hiện cũng như lộ trình phải thực hiện từng chuẩn trong niên khóa của học viên. Mặt khác, đầu kỳ học, đầu năm học cần nhắc nhở học viên những chuẩn mà học viên phải học và thi theo kế hoạch của Học viện. Nhắc nhở kịp thời những khóa học không thực hiện, thực hiện không đạt yêu cầu các chuẩn đầu ra để từ đó tự học viên phải có kế hoạch, động cơ đúng mực đối với việc thực hiện chuẩn đầu ra và nhắc nhở những học viên khác, lớp khác nghiêm túc thực hiện chuẩn đầu ra.
- Học viện cần xây dựng khung Chương trình đào tạo chuẩn đầu ra của từng chuẩn theo quy định. Phòng Quản lý đào tạo là đầu mối thường trực giúp Ban Giám đốc chủ trì xây dựng, soạn thảo và trình Giám đốc ban hành chương trình của từng chuẩn đầu ra theo đúng qui định. Đối với các môn học chuẩn đầu ra cần xây dựng hệ thống giáo trình tài liệu tham khảo theo quy định. Các đơn vị giảng dạy phải viết giáo trình, tài liệu tham khảo… phục vụ giảng dạy chuẩn đầu ra, được hội thảo khoa học và ban hành sử dụng theo quy định của Học viện trước khi tổ chức giảng dạy. Nhất là đối với những môn học chuẩn đầu ra về nghiệp vụ mới được Giám đốc Học viên ban hành năm 2014 theo Quyết định 418/QĐ-T32-QLĐT ngày 26/3/2014.
- Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trong toàn Học viện trong thực hiện chuẩn đầu ra. Trước hết cần thực hiện nghiêm các nội dung quy định tại Quyết định 418/QĐ-T32-QLĐT ngày 26/3/2014 về chuẩn đầu ra đặc biệt là sự phân công nhiệm cụ thể giữa các đơn vị trong quá trình thực hiện chuẩn đầu ra. Phòng Quản lý đào tạo là đơn vị chức năng thường trực, đầu mối giúp Ban Giám đốc Học viện tổ chức thực hiện chuẩn đầu ra. Các đơn vị chức năng theo nhiệm vụ phân công thực hiện đúng và có mối quan hệ hai chiều để quá trình thực hiện được nhịp nhàng, hiệu quả, thống nhất.
- Quá trình thực hiện chuẩn đầu ra cần thực hiện nghiêm chỉnh theo đúng Bảng chuẩn đầu ra được Giám đốc Học viện ban hành mới được đăng ký dự thi tốt nghiệp. Trong 5 năm qua, chúng ta đôi lúc còn chiếu cố, vận dụng theo hướng “hạ chuẩn” để học viên được thi tốt nghiệp. Điều đó gây ảnh hưởng đến chất lượng chuẩn đầu ra và tính nghiêm minh, cương quyết trong quá trình thực hiện, tạo tâm lý chông chờ, ỷ lại của học viên. Do đó, quá trình thực hiện rất cần sự kiên quyết không chiếu cố cho những học viên chưa đạt chuẩn được dự thi tốt nghiệp.
- Tăng cường điều kiện cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy chuẩn đầu ra về giảng đường, sân bãi tập luyện, giáo trình tài liệu và nhất là đội ngũ giảng viên giảng dạy chuẩn đầu ra. Hầu hết, việc học và thi chuẩn đầu ra được bố trí học ngoài giờ có khi học buổi tối nên cần được sắp xếp, tính toán khoa học và hợp lý phù hợp với điều kiện, môi trường của Học viện.
Có thể nói, thực hiện chuẩn đầu ra là quá trình xây dựng các tiêu chí kiểm định và mục tiêu phấn đấu trong tổ chức đào tạo các chuyên ngành đào tạo của Học viện. Quá trình thực hiện chắc chắn sẽ gặp những vấn đề nảy sinh, vướng mắc nhưng với quyết tâm và mong muốn nâng cao chất lượng đào tạo, sự đồng tâm chung sức của toàn Học viện CSND để thực hiện tốt Chuẩn đầu ra, góp phần xây dựng và khẳng định Học viện CSND là cơ sở đào tạo trọng điểm trong lực lượng CAND và của quốc gia.

 

Đại úy, Ths. Nguyễn Thế Công
Phòng QLĐT - T32

(Trích Kỷ yếu “Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện chuẩn đầu ra tại Học viện CSND”)

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất