Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Quân đội nhân dân và công an nhân dân phối hợp trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa

Xuất phát từ đòi hỏi khách quan của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, quan hệ phối hợp giữa QĐND và CAND trở thành một yêu cầu tất yếu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung và để từng lực lượng hoàn thành tốt trọng trách của mình. Mối quan hệ đó được khẳng định trong các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) “về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Ngày 12/7/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2010/NĐ-CP “Về phối họp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng”.
Những năm qua, mối quan hệ phổi họp giữa QĐND và CAND đã được cụ thể hóa và triển khai sâu rộng, trong đó việc phối hợp trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa là một trong những nội dung quan trọng góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, với âm mưu "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và của toàn xã hội ta, tạo ra trong xã hội Việt Nam sự hoài nghi về ý thức hệ, từ đó truyền bá tư tưởng tư sản vào trong các tầng lóp nhân dân. Chúng thực hiện nhiều thủ đoạn “xâm nhập” về văn hóa, làm mất bản sắc văn hóa dân tộc, làm phai mờ các giá trị văn hóa truyền thống và cách mạng, gieo rắc văn hoá tư sản phản động, suy đồi, dùng "đòn văn hóa" để tiến công về chính trị, chuyển hóa chế độ XHCN. Chúng luôn xác định tiến công trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa là "mũi đột phá" và là nội dung trọng yếu, là vũ khí lợi hại nhất.
Đối với QĐND và CAND, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tìm mọi cách xóa nhòa bản chất, truyền thống, hạ thấp vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội và Công an trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc; hạ thấp vị trí, vai trò tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đổi với Quân đội và Công an, làm cho Quân đội và Công an mất vai trò là "lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân".
Trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, âm mưu của các thế lực thù địch là nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội và Công an, làm cho Quân đội, Công an xa rời chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, mất phưomg hướng mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; nội bộ thiếu thống nhất, xa ròi, đối lập với nhân dân, từng bước "tự phi chính trị hóa", "vô hiệu hóa". Thực hiện mưu đồ đó, chúng triệt để sử dụng các thủ đoạn sau:
Một là, chúng ra sức xuyên tạc phủ nhận quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin về chiến tranh, quân đội, xuyên tạc đường lối chính trị, quân sự của Đảng ta; ra sức lôi kéo Việt Nam tham gia các liên minh quân sự, chống khủng bố, diễn tập song phương, đa phương, gây mơ hồ, mất cảnh giác trong cán bộ, chiến sỹ và nhân dân ta về kẻ thù, đối tượng tác chiến.
Hai là, lợi dụng triệt để những tiêu cực từ mặt trái kinh tế thị trường để khuyến khích chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thực dụng làm mũi nhọn chống phá Quân đội và Công an. Rõ nét nhất là: kích động tư tưởng công thần, địa vị cá nhân chủ nghĩa, đòi hường thụ, đãi ngộ, tích cực khoét sâu vào những nhận thức đơn giản trong quá khứ, so sánh sự hy sinh gian khổ của lớp cán bộ trong kháng chiến với sự đãi ngộ của Đảng, Nhà nước cho đội ngũ cán bộ hiện nay. Lấy cớ một số trường hợp có công trong kháng chiến chưa được hưởng chính sách đãi ngộ tương xứng, nói xấu Đảng, Nhà nước, không quan tâm đến những người đã đổ máu hy sinh vì cách mạng.
Thông qua việc liên doanh, liên kết kinh tế với nước ngoài để lôi kéo, móc nổi, mua chuộc bằng vật chất, kích thích dục vọng, ăn chơi sa đoạ... nhằm tạo ra trong nội bộ Quân đội, Công an, một bộ phận có lối sống, mức sổng vượt quá xa so với đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Quân đội, Công an.
Ba là, thực hiện âm mưu chia rẽ Quân đội và Công an, chủ nghĩa đế quốc và các thể lực thù địch tiến hành nhiều thủ đoạn đa dạng, tinh vi, thâm độc. Thông qua các trang mạng xã hội, ẩn phẩm, tài liệu, các thế lực thù địch xuyên tạc chính sách đãi ngộ của Đảng và Nhà nước ta đối với Quân đội và Công an. Chúng cho rằng, trong quá trình cách mạng, nhất là trong các cuộc kháng chiến và cũng như hiện nay, Quân đội vất vả và hy sinh lớn lao hơn Công an, tuy nhiên chính sách đãi ngộ đổi với Quân đội lại không bằng Công an, Quân đội nghèo hơn Công an. Nhằm tạo ra mâu thuẫn giữa Quân đội và Công an, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xuyên tạc ràng: “Quân đội thực hiện bảo vệ dân, trong khi đó thì Công an lại sách nhiễu dân”. Ở phương diện khác, chúng tuyên truyền rằng, “trong thời bình hiện nay, Quân đội là gánh nặng, tổn kém, chỉ có Công an là cần thiết và thực sự làm việc”. Chúng cũng chia rẽ một cách thâm hiểm rằng: “Công an thuộc hệ thống công vụ nhà nước, còn Quân đội là của Đảng, cho nên Quân đội và Công an cần phải đối trọng, dè chừng lẫn nhau”. Chúng triệt để lợi dụng những mâu thuẫn, va chạm nếu có xảy ra giữa cán bộ, chiến sĩ Quân đội và Công an, kích động giải quyết bằng bạo lực, nhằm chia rẽ Quân đội và Công an.
Bốn là, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Quân đội và Công an.
"Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ là sự suy thoái tù' bên trong; là quá trình tự biến đổi về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống từ trong mỗi con người cán bộ, đảng viên, quần chúng, sau đó có thể lan rộng sang "một bộ phận", một tập thể, một tổ chức với quy mô khác nhau; "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" cứ tăng dần, lớn dần theo chiều hướng tiêu cực, làm mất dần các chuẩn mực của người cộng sản, dẫn đến xa rời những nguyên tắc, quan điểm mác xít, suy giảm nghiêm trọng niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khi những yếu tố cách mạng, tích cực bị phai nhạt, triệt tiêu, tư tưởng phi XHCN tăng dần thắng thế, lúc đó sẽ dẫn đến sự "tự chuyển hóa", cán bộ, đảng viên từ người tốt trở thành phần tử chống đối Đảng, Nhà nước. "Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cá nhân nếu không được ngăn chặn kịp thời, triệt để sẽ dẫn đến tổ chức bị suy thoái, tan rã.
"Tự chuyển hóa" là sự nối tiếp của quá trình "tự diễn biến". Khi sự biến đổi về chất đã làm thay đổi quan điểm tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sổng của cán bộ, đảng viên sẽ dẫn đến hành động chống lại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. "Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trên lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là quá trình diễn ra trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, đồng thời cũng là sản phẩm từ hoạt động tấn công, gây sức ép và áp lực từ "diễn biển hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tạo nên. Thực chất của "diễn biến hoà bình" chính là nhằm đẩy mạnh quá trình "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", chủ động tạo ra các áp lực, tiến công chính diện vào lĩnh vực chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống.
Đối với Quân đội và Công an, chúng tìm mọi cách làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng, thiếu niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; nhìn nhận phê phán lịch sử thiếu khách quan; đòi đa nguyên, đa đàng; công khai phê phán thiếu căn cứ về sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Chính phủ, đòi xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin; đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp, đòi xây dựng hệ thống tư pháp theo hướng "tam quyền phân lập" kiểu phương Tây...
Trong những năm qua, QĐND và CAND dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đã nêu cao tính chủ động, sáng tạo, tổ chức phòng, chống, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - vãn hóa với nhiều biện pháp chủ động, tích cực, hiệu quả, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội và Công an, xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, làm cho Quân đội, Công an luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, việc phối họp giữa Quân đội và Công an trong đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa cần được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ thống nhất. Để chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa củá các thế lực thù địch, QĐND và CAND cần tập trung phối hợp thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp cơ bản sau:
Một là, phổi hợp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, tăng cường giáo dục rèn luyện đạo đức, lối sống, đáp ứng yêu cầu phòng, chổng "diễn biến hòa bình " trên lĩnh vục tư tưởng, văn hóa.
Trong tình hình hiện nay, Quân đội và Công an cần phối họp chặt chẽ việc giáo dục, bồi dưỡng mục tiêu lý tưởng chiến đẩu, xây dựng niềm tin và bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sỹ. Trước hết là phối họp trong giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức toàn diện, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác và có định hướng rõ ràng cho cán bộ, chiến sỹ trước những sự việc, vấn đề phức tạp nảy sinh. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa hiện nay diễn ra vô cùng quyết liệt, phức tạp, vì vậy Quân đội và Công an phải đặc biệt coi trọng giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhằm tạo nên động lực bên trong thúc đẩy hành vi đúng đắn, hành động chuẩn mực, đúng hướng, không nói trái, làm trái nghị quyết của Đảng, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; luôn thể hiện niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, thành công cúa sự nghiệp đổi mới, tin vào sức mạnh chiến thắng của lực lượng; vũ trang; xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, rèn luyện phải toàn diện, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất mới giúp cho cán bộ, chiến sĩ có sự nhận thức sâu sắc, có niền tin vững chắc và dũng cảm chối bỏ cám dỗ vật chất, giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống trong sạch; kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng "phi chính trị hóa" Quân đội và Công an.
Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ về đối tượng, đối tác hiện nay theo Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Giúp cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội và Công an cùng có cách nhìn mới, toàn diện, tỉnh táo, sáng suốt. Khắc phục cả hai khuynh hướng sai trái là tuyệt đổi hóa mặt đổi tác dẫn đến mơ hồ, mất cảnh giác, thủ tiêu đấu tranh; hoặc tuyệt đối hóa mặt đối tượng, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, dẫn đến cứng nhắc trong nhận thức và xử lý các tình huống cụ thể nhạy cảm. Mọi biểu hiện mơ hồ, nhận thức lệch lạc, phân biệt không đúng về kẻ thù, đối tượng tác chiến của Quân đội và Công an phải được đấu tranh, ngăn ngừa, khắc phục kịp thời.
Hai là, phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội và Đảng bộ Công an, các lực lượng trong phòng, chổng "diễn biển hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.
Cần phối hợp chặt chẽ để tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cấp uỷ đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội và Công an về tầm quan trọng, sự cần thiết, cấp bách của công tác xây dựng Đảng, chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội và Đảng bộ Công an về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Có sự phối hợp chặt chẽ trong quán triệt cương lĩnh chinh trị, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, thường xuyên trao đổi thông tin, thống nhất trong đánh giá tình hình, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, quản lý liên quan đên quổc phòng, an ninh. Tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật củạ Nhà nước. Đồng thời, chăm lo xây dựng Đảng, bảo đảm cho Đảng bộ Quân đội và Công an luôn trong sạch, vững mạnh đủ sức lãnh đạo lực lượng vũ trang thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị được giao. Đó là vấn đề cốt lõi, "gốc rễ" bảo đảm sự thắng lợi trong phòng, chống "diễn biển hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trao đổi kinh nghiệm, tổ chức hoạt động, góp phần đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một sổ vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, các chế độ, quy chế hoạt động, mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, chổng quan liêu độc đoán, dân chủ hình thức, dân chủ vô hạn độ, chống hình thành lợi ích nhóm trong nội bộ Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.
Các cấp ủy trong Đảng bộ Quân đội và Đảng bộ Công an cần có sự phối hợp, trao đổi và phổ biến kinh nghiệm tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để mỗi cán bộ, đảng viên QĐND và CAND trở thành chiến sĩ tiên phong phản bác lại những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, giỏi trong tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh ngăn ngừa có hiệu quả trước sự “xâm nhập” của văn hóa xấu, góp phần bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc.
Ba là, tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng QĐND và CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phát huy tốt vai trò các tổ chức, các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình ” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.
Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu, trước hết là chất lượng chính trị để lực lượng vũ trang thật sự là lực lượng chính trị trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phải thường xuyên trao đổi, tổ chức học tập kinh nghiệm tiến hành các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp "Bộ đội Cụ Hồ” và người “Chiến sĩ CAND", sao cho “đi dân nhớ, ở dân thương” trong mọi hoạt động của mình; tạo điều kiện giúp đỡ nhau thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, làm được nhiều việc tốt cho Đảng, Chính phủ và nhân dân.
Phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, các lực lượng trong việc nghiên cứu nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phối hợp trong cung cấp thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ huy; định hướng cho các cơ quan nghiên cửu, cơ quan báo chí về âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa để chủ động đấu tranh có hiệu quả.
Tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh và thực hiện tốt cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Quân đội với Công an, các tổ chức, lực lượng có liên quan, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phát hiện kịp thời âm mưu, thủ đoạn cài cắm, móc nối, “câu rút” của các thế lực thù địch. Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản động; ngăn chặn mọi âm mưu và hành động tập họp lực lượng, móc nổi trong, ngoài, không để công khai hóa, quốc tế hóa các tổ chức chính trị đối lập trong nước. Chủ động đấu tranh với các phần tử cơ hội, bất mãn, vạch trần thủ đoạn thổi phồng những sơ hở, yếu kém của Đảng, Nhà nước ta nhằm kích động chống đối, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kết họp chặt chẽ đẩu tranh trên mạng, vạch trần bản chất, hành vi sai trái, làm rõ chân tướng của những kẻ giả nhân, giả nghĩa, kịp thời thông tin đúng đắn trước những thái độ, hành vi thâm độc của kẻ địch, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

(1) Chủ tịch Hồ Chí Minh vói công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Nxb CAND, H. 2002, tr. 1404 

 

 

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Quang Phát
Phó Chính ủy, Học viện Chính trị Quân sự, Bộ Quốc phòng

(Trích Kỷ yếu hội thảo khoa học "Tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và quốc phòng")

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất