Thứ Sáu, 21/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Tìm hiểu hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông trong công tác tổ chức điều khiển giao thông đường bộ

Tổ chức điều khiển giao thông đường bộ được hiểu “Là hoạt động nghiệp vụ của lực lượng CSGT được tiến hành trên cơ sở quy định pháp luật và quy trình công tác của ngành Công an để triển khai, bố trí, phân công lực lượng với sự hỗ trợ của hệ thống thông tin, tín - báo hiệu giao thông và các trang thiết bị kỹ thuật khác nhằm bảo đảm giao thông luôn được thông suốt, an toàn; người và phương tiện tham gia giao thông không bị xâm hại; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của nhà nước, nhu cầu đi lại của nhân dân và yêu cầu nghiệp vụ của ngành Công an”.
Đặc điểm của tổ chức điều khiển giao thông đường bộ của lực lượng CSGT bao gồm: 
- Lực lượng CSGT thuộc Bộ Công an là chủ thể thực hiện nhiệm vụ tổ chức điều khiển giao thông đường bộ. 
- Bản chất của tổ chức điều khiển giao thông đường bộ là lực lượng CSGT phải chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề ra các biện pháp để thực hiện tổ chức điều khiển giao thông đường bộ. 
- Mục đích của công tác tổ chức điều khiển giao thông đường bộ là phát huy triệt để sức mạnh của lực lượng CSGT (là nòng cốt) và tất cả các lực lượng khác nhằm đảm bảo cho hoạt động giao thông được trật tự, an toàn, thông suốt, vệ sinh và mỹ quan.  
Về nội dung, công tác tổ chức điều khiển giao thông đường bộ của lực lượng CSGT bao gồm hai nội dung cơ bản đó là: “Tổ chức giao thông” và “Chỉ huy, điều khiển giao thông” cho các đối tượng tham gia giao thông. Trong đó:
- “Tổ chức giao thông” với các nội dung cụ thể: quy hoạch, xây dựng, tổ chức mạng giao thông, phân tuyến, phân làn giao thông, quy định bãi đỗ điểm dừng giao thông… lực lượng CSGT chỉ đóng vai trò tham gia, phối hợp để kiểm tra, thẩm định, kiến nghị về mặt ATGT khi lựa chọn thiết kế quy hoạch, xây dựng các công trình giao thông đó hoặc đánh giá sự tiện dụng đối với người sử dụng hạ tầng giao thông… Chịu trách nhiệm chính trên lĩnh vực này thuộc chức năng của ngành GTVT - Cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành về kỹ thuật ATGT. Có thể đánh giá “Tổ chức giao thông” như là một biện pháp cơ bản trong công tác tổ chức điều khiển hoạt động giao thông nói chung của lực lượng CSGT, có tác dụng hỗ trợ quan trọng đối với công tác “Chỉ huy, điều khiển giao thông”.
- “Chỉ huy, điều khiển giao thông” là việc sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật và những quy định của pháp luật cho phép lực lượng CSGT chỉ huy, điều khiển người và phương tiện tham gia giao thông thực hiện đúng nội dung tổ chức, sắp xếp, bố trí các công trình giao thông đã có sẵn, đảm bảo hoạt động giao thông diễn ra an toàn, thông suốt.
- “Tổ chức giao thông” (mang tính chất tĩnh) luôn được xác định là nền tảng cơ bản có tính định hướng, chiến lược, ổn định lâu dài cho toàn bộ hoạt động giao thông và đảm bảo TTATGT. Còn “Chỉ huy, điều khiển giao thông” (mang tính chất động) trên mặt đường của lực lượng CSGT lại có tác dụng trực tiếp, quyết định đến việc đảm bảo TTATGT. Nhất là trong tình hình hiện nay khi mà mật độ người, phương tiện tham gia giao thông tăng cao, vượt quá xa mức độ cho phép của thiết kế công trình giao thông, thì các biện pháp chỉ huy, điều khiển giao thông có tính “tình thế” của CSGT như: phân tuyến, phân làn giao thông, quy định các bãi đỗ điểm dừng... tạm thời, đột xuất cho các phương tiện giao thông để thực hiện các phương án phòng ngừa giải toả UTGT lại có tác dụng thiết thực, trước mắt trong việc đảm bảo TTATGT ở các địa bàn đô thị, các tuyến giao thông trọng điểm hiện nay.

Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội

Hiện nay, công tác tổ chức điều khiển giao thông đường bộ của lực lượng CSGT được quy định bởi các văn bản pháp lý như sau: 
- Trong Luật giao thông đường bộ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008, tại khoản 3, Điều 85 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giao thông đường bộ: “Bộ Công an thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông đường bộ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ”. Tại khoản 5, Điều 6 về quy hoạch giao thông vận tải đường bộ “Bộ Giao thông vận tải lập quy hoạch giao thông vận tải đường bộ trong phạm vi cả nước, liên vùng, vùng; quy hoạch quốc lộ, đường cao tốc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau khi có ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan”.
- Ở cấp Bộ, công tác tổ chức điều khiển giao thông của lực lượng CSGT được quy định tại Quyết định 7836/2014 ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục CSGT: “Tổ chức chỉ đạo công tác chỉ huy điều khiển giao thông ở thành phố, thị xã và ở những địa bàn trọng điểm về trật tự an toàn giao thông”, “Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ và các ngành có liên quan nghiên cứu tổ chức giao thông trong các đô thị, các tuyến đường trọng điểm và tham gia thẩm định về an toàn giao thông đối với các công trình giao thông đường bộ”.
- Ở cấp Phòng, công tác tổ chức điều khiển giao thông của lực lượng CSGT được quy định tại Quyết định số 10966/QĐ-X11 ngày 24/12/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt có nhiệm vụ “Tổ chức và thực hiện công tác chỉ huy, điều khiển giao thông, dẫn đoàn và phối hợp với các ngành chức năng tham gia khảo sát, tổ chức giao thông theo quy định ”.
- Thông tư số 28/2011/TT-BCA ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Bộ Công an quy định về chỉ huy, điều khiển giao thông của CSGT đường bộ.
Như vậy, trong khi mặt công tác “Chỉ huy, điều khiển giao thông” của CSGT được phân công, phân cấp tương đối rõ ràng trong lực lượng thì vấn đề “Tổ chức giao thông” lại chưa được quy định chi tiết, trực tiếp và nêu bật vai trò đối với lực lượng CSGT. Lực lượng CSGT mới chỉ được phân công nhiệm vụ “phối hợp với Bộ Giao thông vận tải bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ”, được xin ý kiến về công tác quy hoạch còn công tác thẩm định về thiết kế, xây dựng công trình giao thông và tham mưu về tổ chức giao thông lực lượng này dường như không liên quan. 
Trước đây, trong Nghị định 14/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giao thông đường bộ năm 2001, tại Khoản 6 Điều 20 thể hiện rõ Bộ Công an có trách nhiệm “Tham gia thẩm định về thiết kế, xây dựng và an toàn giao thông đối với công trình giao thông đường bộ trước khi xây dựng và khai thác sử dụng theo quy định của pháp luật”. Tuy nhiên, sau khi Luật giao thông đường bộ năm 2008 ban hành thì quy định về trách nhiệm của lực lượng CSGT trong vấn đề tổ chức giao thông, thẩm định chất lượng công trình giao thông, thẩm định ATGT bị bỏ qua, gây khó khăn rất lớn trong việc phối hợp với ngành GTVT; chưa phát huy hết vai trò, lợi thế của mỗi lực lượng trong công tác và việc đảm bảo thống nhất trong quản lý nhà nước về TTATGT. Vì vậy, hiện nay ngành GTVT hầu như không có sự tham khảo ý kiến từ lực lượng CSGT trong công tác quy hoạch, xây dựng công trình giao thông, mặc dù đây là lực lượng trực tiếp thực hiện chỉ huy, điều khiển giao thông, nắm vững tình hình hoạt động giao thông nhất.
Ngoài ra, công tác chỉ huy, điều khiển giao thông của lực lượng CSGT được tiến hành theo quy định của Thông tư số 28 ngày 10/05/2011 của Bộ Công an quy định về chỉ huy, điều khiển giao thông của CSGT đường bộ. Thông tư này trên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an năm 2009 theo Nghị định số 77/2009/NĐ-CP. Tuy nhiên, năm 2014 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 106/2014/NĐ-CP quy định lại chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Vì vậy, nội dung của hai văn bản này có nhiều sự thay đổi, nhiều chức năng, nhiệm vụ mới. Do đó, cho đến nay căn cứ của Thông tư 28 đã trở nên lạc hậu, chưa bắt kịp với văn bản quy định mới.
Trong thời gian tới, để góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả tổ chức điều khiển giao thông đường bộ, xin kiến nghị một số vấn đề sau :
Một là, đề xuất Chính phủ ban hành mới Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giao thông đường bộ năm 2008, trong đó quy định Bộ Công an có trách nhiệm “Tham gia thẩm định về thiết kế, xây dựng và an toàn giao thông đối với công trình giao thông đường bộ trước khi xây dựng và khai thác sử dụng theo quy định của pháp luật”. 
Từ Nghị định trên, Bộ Công an cần phối hợp với Bộ GTVT và Bộ xây dựng nghiên cứu, ban hành Thông tư về hướng dẫn quy trình thẩm định về thiết kế, xây dựng và ATGT đối với công trình giao thông đường bộ trước khi đưa vào xây dựng, khai thác sử dụng. Trong đó, Thông tư cần nêu rõ chức năng, nhiệm vụ và quy trình phối hợp giữa các Bộ.
Hai là, nghiên cứu, sửa đổi, thay thế Thông tư số 28/2011/TT-BCA nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông và quy trình công tác của lực lượng CSGT trong tình hình hiện nay; phù hợp với Luật CAND được Quốc hội thông qua năm 2014 và Nghị định 106/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an hiện nay.
Ba là, đề xuất ban hành bổ sung các văn bản pháp luật quy định cụ thể cơ chế phối hợp giữa lực lượng CSGT và các lực lượng Cảnh sát khác trong thực hiện nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ, như: quy định nội dung, hình thức, trình tự phối hợp; cơ chế giám sát, chỉ đạo mối quan hệ phối hợp; chế tài xử lý các chủ thể thực hiện không tốt. Hiện nay, chưa có văn bản nào quy định cụ thể mối quan hệ này. Thông tư số 28 ngày 10/05/2011 về quy trình chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ chưa thể hiện đầy đủ, ràng buộc mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng CSGT và các lực lượng Cảnh sát khác. Cũng chưa có văn bản nào quy định cụ thể cơ chế giám sát, chỉ đạo mối quan hệ phối hợp, chưa gắn trách nhiệm pháp lý cũng như hình thức xử lý việc từ chối thực hiện hoặc thực hiện không tốt mối quan hệ phối hợp. Chính điều này đã dẫn tới việc thực hiện quan hệ phối hợp hình thức, thiếu chủ động nhiệt tình, ý thức tham gia thực hiện quan hệ phối hợp của một số CBCS chưa tốt làm cho hiệu quả chỉ huy, điều khiển giao thông còn hạn chế. Nên việc ban hành các văn bản pháp luật quy định cụ thể hơn nữa quan hệ phối hợp chỉ huy, điều khiển giao thông là đòi hỏi thực từ tiễn.

 

TS. Nguyễn Đức Khiêm
Trung tâm Nghiên cứu An toàn giao thông - Học viện CSND

 


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác