Thứ Hai, 24/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Vai trò của tổ chức Hội Phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững thời kì hội nhập và phát triển - Một số giải pháp và kiến nghị, đề xuất

Hiện nay, hội nhập là tất yếu của quá trình toàn cầu hóa, không chỉ đóng vai trò trong giao lưu kinh tế mà có tác động rất lớn tới các nền văn hóa nói chung và hạnh phúc gia đình nói riêng. “Một thế giới phẳng” là khi những nền văn hóa có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau, tiếp cận nhau một cách trực tiếp và mạnh mẽ; đây cũng là những thách thức về sự bền vững của hạnh phúc gia đình khi ngày càng xuất hiện nhiều quan ngại về đạo đức, lối sống, về vấn đề giữ gìn và bảo tồn cũng như xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Trong đó, người phụ nữ có vai trò đặc biệt đối với việc thực hiện chức năng gia đình, và để xây dựng, duy trì, giữ lửa cho một gia đình hạnh phúc, phải bắt đầu từ người phụ nữ.

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình và trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc hỗ trợ, định hướng phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; trong thời gian qua Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Học viện Cảnh sát nhân dân đã chủ động, tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Học viện quán triệt, triển khai các hoạt động thực hiện Nghị quyết số 629 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030, Chỉ thị số 49 của Ban Bí thư về Xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH đất nước và Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”…

Ban Chấp hành Hội phụ nữ đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của gia đình trong thời kỳ hội nhập. Đã tập trung phổ biến tới các chi hội, hội viên các văn bản Luật Hôn nhân gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình; Chiến lược Gia đình đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chiến lược Dân số - sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020…. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Ban Chấp hành Hội phụ nữ đã tuyên truyền cho cán bộ, hội viên hiểu và thực hiện tốt 4 chuẩn mực gia đình văn hóa, 6 tiêu chí nếp sống văn minh nơi đô thị, chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên thực hiện “Gia đình văn minh, hạnh phúc”, tích cực thực hiện cuộc vận động “Gia đình 5 không, 3 sạch”,. Ban Chấp hành Hội đã chủ động phổ biến cho hội viên các nội dung như: Truyền thống gia đình Việt Nam, kiến thức nuôi dạy con, mở các lớp tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông, tư vấn, hòa giải về hôn nhân gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc cho đội ngũ cán bộ hội; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa giao lưu nói chuyện chuyên đề về Nghệ thuật giữ gìn hạnh phúc gia đình, Nuôi dạy con theo lứa tuổi, Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng gia đình hạnh phúc  nhằm trang bị cho hội viên những kiến thức, kĩ năng thiết thực phục vụ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Tổ chức cho hội viên khối cán bộ kí kết giao ước thi đua thực hiện “Kế hoạch hóa gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Ban Chấp hành Hội phụ nữ Học viện CSND đã cụ thể hóa việc “Hỗ trợ chị em xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” thông qua các mô hình, CLB xây dựng gia đình hạnh phúc, CLB phụ nữ với pháp luật, CLB không với bạo lực gia đình, CLB Gia đình sức khỏe, ông bà mẫu mực con cháu hiếu thảo, Tiết kiệm trong sinh hoạt gia đình… được duy trì sinh hoạt định kỳ đều đặn với những nội dung phù hợp như làm thế nào để xây dựng gia đình hạnh phúc, vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cái, phòng chống các TNXH và bạo lực gia đình… từ đó nâng cao nhận thức cho chị em thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”…..Có thể khẳng định rằng, trong những năm qua, thông qua các phong trào thi đua “Phụ nữ Học viện CSND tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, ba sạch” nhận thức của chị em không ngừng được nâng cao, được trang bị những kiến thức cần thiết để xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững… Trong những năm qua, 100% gia đình hội viên phụ nữ Học viện đạt chuẩn Gia đình văn hóa tại nơi cư trú, đã có 04 gia đình đạt Danh hiệu “Gia đình tiêu biểu” do Hội phụ nữ Bộ Công an xét chọn, nhiều cháu là con em CBCS đạt thành tích cao trong học tập, đạt giải thưởng Quốc tế, Quốc gia, cấp tỉnh thành phố trong các năm học…

Đóng vai trò là một tổ chức chính trị xã hội với những chức năng và nhiệm vụ nhất định, đặc biệt là trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững thời kì hội nhập và phát triển; có thể nói, trong thời gian vừa qua Hội Phụ nữ Học viện Cảnh sát nhân dân đã sát sao công việc, xác định đúng mục tiêu phấn đấu, tích cực tuyên truyền, vận động tổ chức cho chị em thực hiện các chương trình, hoạt đông nhằm giữ gìn và bảo tồn những giá trị tốt đẹp của hạnh phúc gia đình cũng như phát huy nó trong thời đại mới.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của cấp Hội trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững trong thời gian sắp tới, trong thời gian tới, cần thực hiện một số giải pháp như sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp luật có liên quan đến cán bộ, hội viên phụ nữ, như: Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em… đặc biệt chú ý bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ hội.

Hai, xây dựng nhiều mô hình giúp hội viên có điều kiện phát triển kĩ năng chăm sóc gia đình; tăng cường bồi dưỡng kiến thức xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con tốt; sơ, tổng kết để phát triển, nhân rộng những mô hình hay, việc làm tốt trong xây dựng và phát triển gia đình bền vững.  Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tham quan, chia sẻ kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng xây dựng gia đình theo các tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Ba, tiếp tục tuyên truyền và hướng dẫn các giải pháp thực hiện nội dung "5 không": "không đói nghèo", “không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội”,  “Không có bạo lực gia đình”, “không sinh con thứ 3 trở lên”, “không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học”…

Trước tình hình hội nhập nhiều thách thức, khi vai trò của người phụ nữa ngày càng được đề cao trong hoạt động xã hội, để có thời gian cũng như những điều kiện phát huy nhiệm vụ  xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững tôi đưa ra một số kiến nghị, đề xuất sau:

Thứ nhất, đề nghị các Cấp ủy, lãnh đạo các cấp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện mọi mặt cho Hội phụ nữ tổ chức tốt chương trình, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ, công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, vận động nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng và các thành viên gia đình về vị trí, vai trò của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; thực hiện chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình; giúp các gia đình có kiến thức và kỹ năng sống, chủ động phòng chống sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình, kế thừa và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống  tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển.

Thứ ba, thực hiện chế độ chính sách đối với chị em phụ nữ, đặc biệt quan tâm hơn đến hội viên có hoàn cảnh khó khăn và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt để tạo điều kiện hơn nữa hỗ trợ, giúp chị em cân đối được thời gian, điều kiện chăm lo gia đình. Kịp thời biểu dương, khen ngợi, nêu gương điển hình những gia đình của các chị em là gia đình văn hóa, gia đình có con cái chăm ngoan học giỏi, đạt được thành tích nổi bật trong học tập, công tác. Có thể thấy rằng, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững thời kì hội nhập và phát triển sẽ góp phần không nhỏ vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại hiện nay./.

Bùi Thị Diệp Nga - Chủ tịch Hội Phụ nữ, Học viện CSND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác