Thứ Năm, 17/1/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG THAM GIA QUẢN LÝ, GIÁO DỤC ĐỐI TƯỢNG THEO PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH THEO CHỨC NĂNG CỦA LỰC LƯỢNG CSKV TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Vận động quần chúng tham gia quản lý, giáo dục đối tượng theo pháp luật quy định ở địa bàn cơ sở của lực lượng CSKV là quá trình lực lượng CSKV dựa vào đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành Công an để tổ chức, vận động, hướng dẫn, phát huy vai trò, sức mạnh tổng hợp của các tổ chức quần chúng trong quản lý, giáo dục đối tượng theo pháp luật quy định ở địa bàn cơ sở, nơi họ đang sinh sống và làm việc nhằm xoá bỏ các điều kiện, khả năng hoạt động vi phạm pháp luật, giáo dục họ trở thành người lương thiện, phòng ngừa, phát hiện đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn.

Qua thực tiễn cho thấy, công tác VĐQC tham gia quản lý, giáo dục đối tượng theo pháp luật quy định ở địa bàn cơ sở của lực lượng CSKV Công an Thành phố Hà Nội đã góp phần tích cực giúp cho lực lượng CSKV thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối với các loại đối tượng này. Tuy nhiên thực tế công tác này còn bộc lộ nhiều hạn chế, nội dung chưa thực sự phù hợp, do đó, tình hình tái phạm tội, vi phạm pháp luật của các đối tượng trong diện quản lý hàng năm vẫn tiếp tục gia tăng, công tác quản lý, giáo dục chưa thực sự hiệu quả. Có thể đưa ra một số hạn chế, thiếu sót trong công tác vận động quần chúng tham gia quản lý, giáo dục đối tượng theo pháp luật quy định như sau:

- Việc quán triệt, triển khai các Nghị định, Chỉ thị, Kế hoạch của Chính phủ, của Bộ Công an, của Công an cấp trên trong công tác VĐQC tham gia quản lý, giáo dục đối tượng theo quy định của pháp luật ở địa bàn cơ sở vẫn còn chậm, chưa đầy đủ.

- Công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn và các nội dung liên quan trong quản lý, giáo dục đối tượng theo pháp luật quy định của lực lượng CSKV có nơi, có lúc còn qua loa, hình thức dẫn đến không nắm vững tình hình đối tượng trong diện quản lý, giáo dục, đặc biệt là tình hình chấp hành bản án, quyết định của các đối tượng trong diện quản lý.

- Các tổ chức quần chúng và cá nhân được phân công theo dõi, giám sát quá trình cải tạo của đối tượng quản lý theo quy định của pháp luật còn thiếu nhiệt tình, ngại va chạm, ít tiếp xúc gần gũi với người được giáo dục nên nắm tình hình về đối tượng thiếu kịp thời, đầy đủ, không kịp thời động viên những việc làm tốt và phát hiện những biểu hiện vi phạm pháp luật của đối tượng, việc ngăn chặn vi phạm chưa phối hợp kịp thời với lực lượng CSKV nên số đối tượng chậm tiến bộ, tái phạm và vi phạm pháp luật còn nhiều.

- Sự phối kết hợp giữa lực lượng CSKV với các tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng ở cơ sở trong công tác bảo vệ ANTT nói chung và công tác quản lý, giáo dục đối tượng theo pháp luật quy định nói riêng đôi lúc chưa chặt chẽ, đồng bộ.

- Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho đối tượng trong diện quản lý theo pháp luật quy định để họ nhận thức được ý nghĩa nhân đạo của Đảng, Nhà nước của nhân dân ta và tự tu dưỡng rèn luyện để trở thành người tốt chưa thực sự được coi trọng. Nhiều đồng chí CSKV mới chỉ chú trọng vào việc quản lý đối tượng, chưa coi trọng công tác giáo dục đối tượng nên cũng chưa có các hình thức VĐQC tham gia vào công tác này một cách có chiều sâu và hiệu quả thực sự.

- Hình thức, biện pháp tổ chức, vận động nhân dân chưa được đổi mới, phong phú đa dạng, kết hợp linh hoạt giữa các hình thức. Đặc biệt chưa biết khai thác có hiệu quả các biện pháp xây dựng điển hình tiên tiến và nhân điển hình tiên tiến trong phong trào quần chúng tham gia quản lý, giáo dục đối tượng theo pháp luật quy định ở địa bàn cơ sở.

- Công tác xây dựng và sử dụng lực lượng quần chúng nòng cốt bảo vệ ANTT trên địa bàn vào công tác VĐQC tham gia quản lý, giáo dục đối tượng theo pháp luật quy định ở địa bàn cơ sở hiệu quả chưa cao. Đội ngũ quần chúng nòng cốt làm nhiệm vụ quản lý, giáo dục đối tượng còn hạn chế về số lượng, trình độ và năng lực công tác. Điều đó, đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng công tác này trong thời gian qua.

Qua nghiên cứu, tôi  nhận thấy nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó là:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tổ chức, VĐQC tham gia quản lý, giáo dục đối tượng theo pháp luật quy định ở địa bàn cơ sở có nơi, có lúc chưa thật sự quyết liệt, còn chung chung, thiếu kiểm tra đôn đốc trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Một bộ phận cán bộ, chiến sỹ của các lực lượng nghiệp vụ CSND có nhận thức, ý thức trách nhiệm chưa thực sự đúng đắn, đầy đủ về trách nhiệm, sự phân công, phân cấp trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng nói chung, trong công tác VĐQC tham gia quản lý, giáo dục đối tượng theo pháp luật quy định ở địa bàn cơ sở nói riêng; cho rằng đây là trách nhiệm của lực lượng CSKV ở địa bàn cơ sở nên không thường xuyên thực hiện mối quan hệ phối hợp trong công tác quản lý, giáo dục dẫn đến tình trạng các đối tượng trong diện quản lý tái phạm, vi phạm pháp luật chiếm tỷ lệ cao, chất lượng và hiệu quả công tác quản lý, giáo dục còn hạn chế.

- Một bộ phận không nhỏ nhân dân trên địa bàn chưa xác định đúng vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia công tác quản lý, giáo dục các loại đối tượng theo pháp luật quy định ở địa bàn cơ sở. Do ý thức của chính bản thân quần chúng nhân dân còn e ngại, sợ va chạm, sợ những đối tượng trả thù và tâm lý vô tâm, không liên quan đến lợi ích của bản thân nên không nhiệt tình tham gia.

- Nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tham gia quản lý, giáo dục các loại đối tượng theo pháp luật quy định ở địa bàn cơ sở của lực lượng CSKV chưa thực sự phù hợp, chưa thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội, nhiều người dân còn thờ ơ với hoạt động này, chưa xác định được trách nhiệm của mình và cho rằng đó là trách nhiệm của lực lượng Công an.

- Tình hình biên chế, tổ chức của lực lượng CSKV Công an Thành phố Hà Nội còn thiếu về số lượng, chất lượng còn hạn chế, chưa được quan tâm củng cố thường xuyên. Quá trình công tác bị nhiều chi phối, làm nhiều việc không đúng chức năng do cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương giao, nên chưa có điều kiện tập trung, chuyên sâu để nâng cao chất lượng công tác VĐQC tham gia quản lý, giáo dục các loại đối tượng theo pháp luật quy định ở địa bàn cơ sở.

Tính đến hết tháng 11/2016, lực lượng CSKV Công an Thành phố Hà Nội có 1.726 đồng chí biên chế tại 12 quận, 01 thị xã và 25 thị trấn, đồn Công an của 17 huyệnTheo quy định của Điều 17 - Thông tư 09/2015/TT-BCA ngày 10/02/2015 của Bộ Công an quy định Điều lệnh CSKV thì còn thiếu ít nhất 16 đồng chí.

Phân tích về trình độ nghiệp vụ Công an của lực lượng CSKV Công an Thành phố Hà Nội, trong tổng số 1.726 đồng chí thì có 566 đồng chí có trình độ đại học( chiếm tỉ lệ 32,8%); 13 đồng chí có trình độ Cao đẳng( chiếm tỉ lệ 0,75% ); 1.147 đồng chí có trình độ trung cấp( chiếm tỉ lệ 66,5% )

- Chưa làm tốt công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong từng giai đoạn khi triển khai các kế hoạch VĐQC tham gia quản lý, giáo dục đối tượng theo pháp luật quy định ở địa bàn cơ sở. Chưa thực sự quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng nòng cốt, xây dựng điển hình tiên tiến và nhân điển hình tiên tiến trong phong trào VĐQC tham gia quản lý, giáo dục đối tượng theo pháp luật quy định ở địa bàn cơ sở.

- Công tác phối hợp với các ngành, các cấp như Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, tổ chức, các lực lượng nghiệp vụ trong công tác thông tin, thu thập, tích lũy tài liệu, xác minh về quá trình hoạt động, vi phạm pháp luật của đối tượng quản lý theo pháp luật quy định ở địa bàn cơ sở chưa chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời. Chưa xây dựng được quy chế phối hợp giữa lực lượng CSKV với các cơ quan, tổ chức trong công tác VĐQC tham gia quản lý, giáo dục đối tượng theo pháp luật quy định ở địa bàn cơ sở.

- Thực tế quy định của pháp luật liên quan đến trách nhiệm của những người được phân công giúp đỡ đối tượng chưa thực sự cụ thể, rõ ràng. Trong tất cả các văn bản chỉ quy định chung chung về việc giao việc giám sát, giúp đỡ đối tượng cho cá nhân, tổ chức nhưng không quy định về chế tài khi những người này không thực hiện tốt nghĩa vụ của mình, cũng như không quy định về chế độ động viên khi họ có thành tích tốt trong việc giúp đỡ đối tượng tiến bộ.

Trước những khó khăn, hạn chế trên, để tăng cường hiệu quả công tác quản lý, giáo dục các loại đối tượng theo pháp luật quy định tại địa bàn cơ sở, công tác vận động quần chúng tham gia quản lý, giáo dục đối tượng trên địa bàn thành phố Hà Nội cần tập trung làm tốt một số giải pháp sau:

Một là, làm tốt công tác tham mưu cho Ban chỉ huy Công an phường, Cấp ủy, chính quyền địa phương để nâng cao hiệu quả công tác VĐQC tham gia quản lý, giáo dục đối tượng theo pháp luật quy định ở địa bàn cơ sở.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống cho đối tượng theo pháp luật quy định để họ nhận thức được ý nghĩa nhân đạo của Đảng, Nhà nước và của nhân dân ta từ đó tự tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người tốt.

Ba là, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia quản lý, giáo dục đối tượng theo pháp luật quy định ở địa bàn cơ sở.

Bốn là, đảm bảo biên chế, cơ sở vật chất, kinh phí và thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ về vận động quần chúng tham gia quản lý, giáo dục đối tượng theo pháp luật quy định ở địa bàn cơ sở cho lực lượng Cảnh sát khu vực. Đồng thời có chế độ khen thưởng, động viên kịp thời đối với những cá nhân có thành tích tốt trong công tác vận động quần chúng tham gia quản lý, giáo dục đối tượng theo pháp luật quy định.

Năm là, kiện toàn, củng cố lực lượng quần chúng nòng cốt làm công tác quản lý, giáo dục đối tượng theo pháp luật quy định ở địa bàn cơ sở.

Sáu là, xây dựng quy chế phối hợp giữa Cảnh sát khu vực với các ban, ngành, đoàn thể quần chúng và các lực lượng nghiệp vụ Cảnh sát nhân dân về tình hình hoạt động của đối tượng quản lý theo pháp luật quy định ở địa bàn cơ sở./.

 Thượng úy, GV Lê Thị Thanh Hậu - Khoa QLNN về TTATXH

Thượng úy Vũ Hiền Thu - Khoa QLNN về TTATXH


 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Nghiên cứu - trao đổi